Tryggheten i en Skyddad Skunkverkstad förblir en Illusion.

Tryggheten är en Upplevelse, inte en ett Välbevakad Skyddsanläggning. Den som Önskar mer Trygghet kommer att Förlora lika Mycket av sin Personliga Frihet. Den Mest Bevakade Människan är också Frihetsberövad.

Ändå är Fången i Fängelset mer Fri, än Fångvaktaren. Fången upplever sitt Existensberättigande genom att Befinna sig i Tryggt Förvar.

Fångvaktaren har sitt Existensberättigandet i Utförande sitt Ämbete i Överensstämmelse med Arbetsbeskrivningen. Om Fången lyckas Fly, förlorar Fångvaktaren sitt Existensberättigande. Makthavarens Existensberättigande finns i Maktutövningen. En Makthavare utan Reell Makt, är inte längre någon Makthavare.

Likaså en Beslutsfattare. När alla beslut är Fattade, kan Beslutsfattaren Uppleva Bristen på Frånvaron av Mening, Betydelse, Status och Bekräftelse. Makthavaren och Beslutsfattaren behöver inte Omfattas av en och Samma Kropp.

Existensen och Identiteten är Helt Beroende av Varandra. Någon som saknar Identitet, Finns inte i Sociala Kontexter. Alla är Beroende av att Ingå i ett Socialt Sammanhang.

Oavsett om Individen ingår i ett Hypotetiskt Sammanhang, kommer Individen, i överensstämmelse med Turingtestet, Söka anpassa sig till detta.

Allt som Individen behöver, är någon slags Andlig Föreställning om att Existera i ett Sammanhang omfattande Fler Individer som Innehar samma Existensberättigande. Föreställningen är Hållbar så länge som Individen kan uppleva Bekräftelse. Bekräftelsen inleder ett Förhållande av dels Lojalitet, dels Kärlek.

Upplevelse av Bekräftad Kärlek är Inkörsporten till, om än Chimär alltid Hägrande Framtida Trygghet omgiven av Andra Individer som också, för Upplevt Existensberättigande, offrar Kärlek till det mer Abstrakta Sammanhanget.

Kärleken till det Abstrakta Sammanhanget är Förutsättningen för Fortsatt Upplevelse av Existensberättigandet samt Tillhörande det Slutna Sällskapet inom Säkerhets-, Trygghets-, samt Bekvämlighetszonen.

Den som har Frihet som Målsättning och Medel till Autonomt, Singulärt samt Frivillig, Alienerad, kommer Oundvikligen hamna i Frivilligt Utanförskap.

Allt Levande är Beroende. Frilevande Djurarter behöver Rörelsefrihet, samt Möjligheten till att Tillfredsställa sina Naturliga Behov och Driftsliv.

Charles Darwin tillämpade inte sin hypotes om Det Naturliga Urvalet inom ett och samma Sammanhang. Om en Enskild Kultur eller Civilisation har uppnått dess Optimala Maximipunkt, ges inget Utrymme till det i Framtiden uppstående Naturliga Urvalet. Det Naturliga Urvalet Måste inte Nödvändigt hävda sitt Existensberättigande inom Samma Kulturmiljö.

Utveckling är beroende av de Motsättningar som det Naturliga Urvalet måste Utsätta sig för. Ett Samhälle utan Inre Motsättningar kommer att Självdö.

En sådan Motsättning kan Uppstå i Konflikten mellan Dem som Planerar Kortsiktigt och dem som Planerar Långsiktigt. Ett Alltför Stereotypt, Homogent och Konformistiskt Sammanhang saknar möjlighet till Ingåendet i ett Nytt Paradigmskifte.

Endast genom Inre och Yttre Motsättningar kan sådana Frågor ställas som Ingen har något Rimligt svar på. En Kortsiktig Lösning kommer förr eller senare Inordnas i en Långsiktig Plan. Den Kortsiktiga Lösningen upplever Begränsningen inom Fysiskt Konkret Händelsehorisont. Inom den Händelsehorisonten finns Tillräckligt Utrymme för Säkerhets, Trygghets- samt Bekvämlighetszoner.

Den Långsiktiga Lösningen har som Mål att ta över Handlingsplanen bakom, bortom och Efter Händelsehorisontens Gränssnitt.

I varje Obesvarad Hypotes inför Verklighetsberättelsens kommande avsnitt, finns en Färdigutstakad Grundlös Förhoppning. Eftersom Framtiden ännu inte Inträtt innanför Bekvämlighetszonens Händelsehorisont, kan Händelseutvecklingen endast beräknas i förhållande till Redan Förutsägbara Teoretiska Landmärken.

I den Lilla Monarkin som till viss del omfattas av Norra Polcirkeln kan Reella Makthavare och Motvilliga Beslutsfattare inte Anpassa sina Politiska Riktlinjer till Oförutsedda Händelseutvecklingar bortom, i relation till Bekvämlighetszonens Epicentrum, omskakande Flyktingkriser och Krigsövningar på Andra sidan om Baltiska Havet.

Kortsiktiga Planer omfattar varken Klimatförändringens Konsekvener eller Fortsatta Mutationer av Corona-liknande Pandemier.

Faktaresistenta Desiformatörer som Pläderar för Alternativa Fakta, hamnar i samma Ankdamm som ett Intelligensstyrt Etablissemang. De går så att säga på sina Högst Egna Förutfattade Meningar om Hur att söka Bekräftelse från Vetenskapsvärlden, utan att därmed hamna i Osäkert Läge.

Om det finns Evidensbaserade Fakta, samt Alternativa Fakta vilket, på Grund av Etablissemangets Ovilja till att Släppa fram Oliktänkande med Civil Olydnad som Främsta Vapenskrammel, kommer Faktaresistenta Oliktänkande Obönhörligt hamna i samma Lyxfällas rävsax som tidigare Beslutsfattare inom Civiliserade former av Vetenskap och Beprövad Erfarenhet.

Verklighetsberättelsen övergår i en kontrafaktisk Mytifiering. Etablissemanget önskar förklara för Gemene Man att de Egna Kalla Fakta varken kan, bör eller ska utsättas för Akademiskt Obildade Bokstavstroende Astigmatiska Analfabeters Afantastiska Vanföreställningar, typ Konspirationsteorier angående Hur att Tellus är Platt, eller Utomjordiska Illuminatiis sätter krokben för Den Postmoderna Människan som Vet att hen Vet. men helt Förnuftsvidrigt, vägrar att Anpassa sig till Gällande fakta.

Som Elisabeth Holmes så enkelt och fyndigt Formulerat Förutsättningarna för Acceptansen inför Ovisst Osäkert Okänt Alienerande Faktoider:

“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”
”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.”

Att Omgivningen tror att Du som Enskild Individ är från Dina Sinnens Fulla Bruk, kan alltså anses vara ett Förutsättningslöst Villkor för hur Du som Predestinerad Avantgardist ligger Steget före Andra av Sig Själva Omyndigförklarade Partikulära Undersåtar, inför Ankommande Paradigm.

Alternativa Fakta direkt Överförda från Alternativa Världar kan ha en näst intill Identisk Sprängverkan som Antimateria i en diskmaskinsrealistisk Glasburk med Lock.

Denna Föreställning kan än en gång inge samma inverkan som om ifall Lionardo da Vinci i mitten av sin levnads bana, hade uppfunnit en Surfplatta med WiFi-uppkoppling till ARPA och fört heta debatter angående 5G, Shadows in the cloud, Spirit in the Sky och DSM5, i förhållande till ICD-10. Det första Universalgeniet måste uppfinna var sannolikt ett tangentbord som kunde skriva bokstäverna spegelvänt.

Liksom Thomas Alva Edison, skulle Lionardo da Vinci inte bara behöva en glödlampa, utan också någon form av elektrifierad nätverksanslutning.

Frihet är en Handling, inte en Tanke eller ett Yttrande. Utan Handlingen, är Yttrandefriheten ingenting värd. Frihet är att Omsätta Tanke i Handling. Att Handla i Överensstämmelse med den Fria Tanken innebär att, med i Praktiken leva Fritt, Definiera det En menar med att Vara Fri och Verka Fritt.

Frihet är en Förutsättning för att den Enskilda Individen ska kunna Existera.

I ett Fritt Samhälle, handlar Lag och Ordning om Rättvisa, inte Förbud och Bestraffningar.

Därför innebär att genom Handling defininiera Frihet, att Ständigt söka Praktiska Bevis på att Verklig Frihet finns.

Människor idag är Rädda. De är Rädda, därför att de inte vågar Ta Steget ut i Friheten.

Frihet under Ansvar medför att Prakticera Ansvar.

Frihetens Paradox:

Om Alla sköter sig själva, behövs inget Rättsväsende.

Om Människan är av Naturen God, så kommer Varje Människa intuitivt följa sitt Samvete och i Handling söka sin egen Ansvarighet. Om Människan är av Naturen God, så Kommer Hen alltid söka sitt Ansvar. Frihet innebär inte att Göra det som för Stunden Faller en In.

Impulsstyrda Handlingar saknar Intention.

Alla Levande Varelser är av Naturen Fria. Det är i Språkspelet med Andra Levande Varelser som Definitionen av Vad Frihet är kan och bör Ifrågasättas.

Frihet är inte Tillstånd eller Status som en Enskild Individ en gång för alla kan Betrakta som Självklar.

Att vara Fri är inte att Utöva Rättshaverism.

Att vara Fri innebär inte att söka Konspirationsteorier. Ingen annan Levande Varelse kan Begränsa en Annan Levande Varelses Frihet, utan att Samtidigt Inskränka på sin egen Frihet.

Fångvaktaren är lika Bevakad som Fången. Om Fångvaktaren ägnar hela sin Vakna Tid till att Begränsa Fångens Handlingsutrymme i Tiden och Rummet, så försätter det Fångvaktaren att Anpassa sig Fysiskt och Psykiskt till denna Begränsning.

Varje Levande Varelse som Ägnar mer tid till att Begränsa Någon Annan Levande Varelses Frihet, definierar genom Handling sin egen Frihet. Frihet kan inte definieras i Förhållande till Förbud.

Om så vore, måste Alla Handlingar och Händelser bedömas som Antingen Tillåtna, eller Förbjudna. Fri är den som genom Handling definierar samt tar Ansvar för sin Egen Frihet.

Lagen kan begränsa Individens Rörelsefrihet, men inte Individens Ansvar till Frihet.

En Isolerad, Alienerad samt Enskild Levande Varelse kan Endast Definiera sin Frihet i Relation till sina Begränsningar.

En Autonom, i betydelsen Självständig och Oberoende Individ, är Relationslös och därmed Ansvarslös. Varje Fri Handling innehåller en Frigörelse från tidigare Handlingar.

En Levande Individ som väljer att ingå i någon slags Social Sammanslutning, förblir Fri endast om Hen fortfarande kan Definiera sina Handlingar i och Utanför Socialitetens Ansvar. En Individ kan aldrig Överlåta sitt Personliga Ansvar på någon Ställföreträdare, Representant eller Ombud.

Att Uppmana till Frihet, är i sig inget Utövande av Frihet. Ansvar innebär att Själv välja sina Handlingar så att Friheten uppenbaras.

En Fri Varelse gör alltid Ekologiska Avtryck.

Att Impulsstyrt Göra Vad Man Vill, är att Leva utan Sammanhang. Utan Sammanhang inget Ansvar, men heller ingen Mening eller Betydelse. Språkspelet beror på Spelarnas Inställning till hur Språket ska hanteras ute i det Praktiska Vardagslivet.

Att Uppleva Språkspelet som ett Hasardspel helt och hållet beroende av Slumpen, befriar inte den Handlande Agenten/Aktören/Spelaren från Ansvar. Handlingen att låta en Slants eller Tärnings Utslag, befriar inte Agenten från Ansvar. Friheten kräver av Aktören att ständigt Uppsöka fortsatt Existensberättigande.

Handlingen beskriver det som faktiskt sker i tanke eller handling. Handlingen säger Burke äger rum inom scenen.

Scen (Scene): Var äger detta rum? Scenen agerar både som bakgrund till handlingen, varför sker det nu, men är också skådeplatsen för handlingen. Scenen ska svara på frågorna ”var?” och ”när?”

Agent/Aktör (Agent): Vem agerar? Aktören är personen som i scenen genomför handlingen. Aktörbegreppet ska besvara frågan ”vem?”. Det är viktigt att hålla isär aktören från textförfattaren eller talaren. Aktören är en del av texten, inte en del av framförandet.

Handling (Act): Vilken handling utförs?

Metod/Medel (Agency): Med hjälp av vad/ på vilket sätt utför agenten handlingen för att uppnå syftet? Metoden/Medlet beskriver hur aktören agerade. Om personen använde sig av hjälpmedel eller dylikt. Medel ska besvara frågan ”hur?”.

Avsikt (Purpose): I vilket syfte utförs handlingen? Varför ageras det? Burke tar upp avsikten till varför aktören agerade som den gjorde. Avsikt ska svara på frågan ”varför?”.

Den Enskilda Individen definierar Friheten genom sitt Praktiskt Tillämpade Handlingsmönster. Mönstret bekräftar om Individen söker Existensberättigande genom Ansvarstagande, när Intentionens Avsikt påverkar Verklighetsberättelsen så att Agerandet har ett Kvalitativt Fysiskt, Psykiskt eller Andligt Motstånd. Friheten är ett Existentiellt, inte Juridisk eller Moraliskt, Ansvarstagande.

“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”
”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.” Citat: Elisabeth Holmes

Den Enskilda Individen kan Överlåta sin Personliga Frihet, men aldrig Frigöra sig från Friheten.

I Verklighetsberättelsen är Allt och Intet, verkligt.

Burke menar att symbolerna i våra handlingar är en slags kommunikation.

Identifikation gäller också när A inte är direkt identisk med B på en specifik punkt, men endast under de omständigheter då A önskar kunna identifiera sig med B. Här är det den önskade likheten hos A och den konkreta hos B som utgör identifikationen.

För att kunna övertyga någon krävs det att man ”talar samma språk” och att man skapar gemensamma referensramar eller utsiktspunkter där person A och person B kan identifiera sig med varandra.

När man kan identifiera sig med talaren, det är först då som övertygelseprocessen börjar. Begreppet ”identifikation” är retorikens kärna, enligt den amerikanske retorikern Kenneth Burke. Han menar att övertygandet är ett resultat av identifikation.

Enligt Burke är alla olika, vilket ej går att motsäga, men så länge person A har något gemensamt med person B så kan de identifiera sig med varandra och delar därmed en eller flera likheter.

Identifikation gäller också när A inte är direkt identisk med B på en specifik punkt, men endast under de omständigheter då A önskar kunna identifiera sig med B. Här är det den önskade likheten hos A och den konkreta hos B som utgör identifikationen.
När identifiering sker mellan två individer delar de inte bara åsikter, utan också intressen och motiv, och i och med det gemensamma motivet delas även grunden för handling. Och den gemensamma grunden gör A och B förenade eller som Burke uttrycker det consubstantial – de får gemensamma ”sensations, concepts, images, ideas, attitudes”.

Vidare menar Burke att om identifieringen sker med punkt x, kan det leda till en ytterligare identifikation av något annat, exempelvis att stödjandet av forskning skulle vara att hylla krigföring (kärnvapen).

”Master of none” i allmänhet en person vars kunskap, samtidigt som den täcker ett antal områden, är på ytan men aldrig på djupet. En

Ansvarsbefriad Dåre är Instängd i sin Ansvarsbefrielse.

Den Ansvarsbefriade Fria söker sig till sådana Situationer och Handlingar som Bekräftar en redan Existerande Laglöshet.

Språk är förmågan att bilda symboler och att tänka i metaforer, något som mycket väl kan vara äldre än talets gåva.
Detta kan jämföras med hur Scenmästaren iscensätter de senaste föreställningarna så att dessa verkar ha en inbördes interagerande relation.
Homo sapiens sapiens designar sammanhållande mönster med hjälp av tecken och symboler.
Människor har i alla tider världen över förklarat verkligheten för varandra genom berättelser.

Människan tolkar in händelserna i sådana berättelser och beskrivningar som gruppen/klanen/subkulturen kan uppleva som sammanhängande och meningsskapande.
Kulturen, eller subkulturen har i sig inget egenvärde, utan är alltid beroende av att någon aktivt håller den vid liv och deltar i sådana sammanhang där den av deltagarna, upplevs som levande, meningsfull och betydelsebärande.
Att väl känna till och utnyttja sådana handlingar eller föremål som kan bryta mot sociala normer, är grundläggande kunskaper för alla former av både provokation och manipulation.

År 1866 bannlyste Lingvistiska Sällskapet i Paris all vidare diskussion om språkets ursprung, och det tog mer än ett sekel innan ämnet blev respektabelt igen.

Normaltillståndet i verkligheten är kaos och oordning, men i samvaro med andra levande varelser, typ Homo sapiens sapiens, kan man tillsammans iscensätta föreställningar som så småningom bildar en kultur.

I det här språkspelet är det fullt acceptabelt att låta gestalterna, identiteterna, byta roller sinsemellan.

En roll i språkspelet infångas av imaginär representation av den andra.
Ofta är kontrasten tilltalande, på samma sätt som andra former av rollspel.

På 1920-talet behandlade många publikationer Ero Guro Nansensu-rörelsen.
På 1930-talet blev censur vanligare vilket ledde till att färre volymer publicerades om detta tema.
Efter andra världskriget, på 1950-talet, förnyades intresset för den första engelska bokstaven H (uttalas som エ ッ チ, /eɪtʃ /).
Den korrekta transkriptionen av ordet エ ッ チ i Hepburn-notationen är ”etchi”.


År 1952 rapporterade Shukan Asahi att i en biograf, sannolikt under pågående föreställning, famlar en främling efter en kvinna.
Hen reagerar med sentensen: ”ara etchi yo” (”hej, det är perverst”).
I detta sammanhang bör etchi förstås som sexuellt framåt och är synonymt med iyarashii (嫌 ら し い, smutsigt eller äckligt) eller sukebe (す け べ, en person med sex på hjärnan).
På 1960-talet började etchi användas av ungdomar för att hänvisa till sex i allmänhet.
Vid 1980-talet brukade det betyda sex som i frasen etchi suru (att ha sex).

Etchis exakta betydelse varierar med sammanhanget, men i allmänhet liknar det mest det engelska ordet ”styggt” (när det används som adjektiv).
Exempelvis används termen ”det visuella-skoptofila samhället” vilket är ett uttryck för det moderna samhället att konsumera bilder exempelvis genom TV, film, reklam eller skyltfönster.

Ytterst i Homo sapiens sapiens Undermedvetna, finns den ursprungliga Verklighetsberättelsen. Den bekräftar allt som den levande varelsen någonsin kan föreställa sig.

Själva idén är att ordet, bokstav för bokstav, i närheten av andra ord inom samma rumtid, utsträckt eller rund, framstår som, på en gång; speciellt, alienerat, isolerat och utanför det kontextuella sammanhanget.

Man tittar på samtalet så förutsättningslöst som möjligt och ser vad själva samtalet innehåller innan man börjar analysera, man ställer alltså inte upp någon hypotes i förväg.
Det kan förstås som ett fenomen som uppstår när en och samma text innehåller teckensystem av fler än ett slag.
Tillämpningsområdet är bredare än så och omfattar bland annat trafiksignaler, sjukdomssymptom och cellers kommunikation.


Liksom myntet har tecknet två sidor, ”tecknets uttryck och innehåll”.
Det råder ett godtyckligt förhållande, det vill säga en principiell utbytbarhet, mellan uttryck och innehåll.
Det betyder att vanor och konventioner kan ge uttryck nytt innehåll:
Jag känner igen dig.
Aha, en katt.
Vilken fin bild på en skogsglänta.
Det liknar ett kylskåp.

Remixkultur (från engelskans Remix culture och ibland read-write culture) är ett samhälle eller en kultur som tillåter och uppmuntrar bearbetning av konstverk och andra verk genom att kombinera eller modifiera befintligt material för att skapa en ny produkt.

I vissa fall kan remixen låta som originalet men fått en längre speltid.

Cut up-teknik är en aleatorisk litterär metod där en given text styckas upp (skärs, klipps eller rivs i delar) och sätts ihop igen till en ny text.

Kollage är inom konsten en komposition sammansatt av olika material – kartong, snören, tyg, tidningsurklipp, fotografier, och så vidare – uppklistrade på kanvas, kartong eller annan pannå, ibland i kombination med en målning eller teckning.

Ett särskilt system baserat på språkliga associationer, homonymer och tjänar ett praktiskt syfte. Genom läsningen ska man äntligen komma från sken till verklighet.

De fokuserar på småskaliga aktiviteter som utvisar höjdkurvningen med en väldigt exakt precision och nu kan kartor göras mer precisa för kommande generationer.

Richard Hamiltons förslag till definition av POP återfanns i följande citat (”Hamilton’s definition of Pop Art from a letter to Alison and Peter Smithson dated 16 January 1957 was and still is: ”Pop Art is: popular, transient, expendable, low-cost, mass-produced, young, witty, sexy, gimmicky, glamorous, and Big Business”, stressing its everyday, commonplace values. He thus created collages incorporating advertisements from mass-circulation newspapers and magazines.”).

För att förenkla hela verksamhetsfältet inom två begrepp, så kan det ena sägas vara ”Äkta”, medan det andra sägas vara ”Falskt”.

Svenska Wikipedia:
” Ludwig Wittgenstein inspirerade två av 1900-talets huvudsakliga filosofiska rörelser, den logiska positivismen och vardagsspråksfilosofin.

Han publicerade bara en bokrecension, en artikel (Anmärkningar om logisk form, 1929), en ordbok för barn samt den 75 sidor långa Tractatus logico-philosophicus (1921) med 25 000 ord om filosofi.

Boken publicerades när han fortfarande levde. Tre miljoner skrivna ord publicerades inte. Filosofiexperter har angett hans postumt utgivna Filosofiska undersökningar (1953) som 1900-talets viktigaste filosofiska bok.

Wittgensteins ämnesområden var framför allt analytisk filosofi, till exempel logik, matematikfilosofi och språkfilosofi. Bertrand Russell beskrev honom som ”det mest fulländade exempel jag känner till på vad man traditionellt uppfattar som ett geni: passionerad, djupsinnig, intensiv och dominerande”.”

”En människa ska kunna byta blöja, planera en invasion, slakta ett svin, lura ett skepp, designa en byggnad, skriva en sonett, balansera konton, bygga en mur, sätta ett ben, trösta den döende, ta order, beställa, samarbeta, agera ensam, lösa ekvationer, analysera ett nytt problem, gödsla, programmera en dator, laga en god måltid, slåss effektivt, dö galant. Specialisering är för insekter.” ~ Robert Heinlein

Symbolsystem, sammanhängande system av symboler och innebörder med vilka ett antal människor kommunicerar i syfte att skapa ordning och mening i sin värld.

Pareidoli är ett psykologiskt fenomen där en person uppfattar ett tydligt mönster i vaga eller slumpmässiga stimuli. Vanligt förekommande exempel på pareidoli är att en person ser ansikten i föremål, moln eller andra bilder eller anser sig uppfatta dolda budskap på skivor som spelas baklänges.

Ordet kommer från grekiskans para (παρά, ”vid sidan av”, ”istället för”) som i denna kontext avser något felaktigt och eidōlon (εἴδωλον ”bild”, ”form”, ”skepnad”).

Det finns flera olika tester för att utröna om en person lider av prosopagnosi. Tidigare byggde dessa tester på att patienten skulle försöka känna igen ansiktena på kända personer som fått karaktärsdrag som hår och kläder borttagna. Denna form av test krävde en viss förkunskap, vilket gjorde att man inte kunde få ett helt säkert resultat. Felmarginalen låg i att en bristande igenkänning kunde bero på dålig förkunskap snarare än verklig prosopagnosi.

Senare test består istället ett flertal bilder där ett ansikte stegvis smälter samman med ett annat. Patienten ska sedan ordna bilderna i rätt ordning.

Det vi kallar ”verkligheten” är faktiskt en samling symboler om förflutna i kombination med saker vi vet huvudsakligen genom kartor, tidskrifter, tidningar och liknande, en konstruktion av våra symbolsystem.

I kontexten av Burkes analys bör avsikt tolkas som aktörens explicita, inte implicita, skäl till sitt agerande. Det handlar alltså inte om textförfattarens explicita- eller implicita avsikter.

Handlingen beskriver det som faktiskt sker i tanke eller handling. Handlingen säger Burke äger rum inom scenen.

Scen (Scene): Var äger detta rum? Scenen agerar både som bakgrund till handlingen, varför sker det nu, men är också skådeplatsen för handlingen. Scenen ska svara på frågorna ”var?” och ”när?”

Agent/Aktör (Agent): Vem agerar? Aktören är personen som i scenen genomför handlingen. Aktörbegreppet ska besvara frågan ”vem?”. Det är viktigt att hålla isär aktören från textförfattaren eller talaren. Aktören är en del av texten, inte en del av framförandet.

Handling (Act): Vilken handling utförs?

Metod/Medel (Agency): Med hjälp av vad/ på vilket sätt utför agenten handlingen för att uppnå syftet? Metoden/Medlet beskriver hur aktören agerade. Om personen använde sig av hjälpmedel eller dylikt. Medel ska besvara frågan ”hur?”.

Avsikt (Purpose): I vilket syfte utförs handlingen? Varför ageras det? Burke tar upp avsikten till varför aktören agerade som den gjorde. Avsikt ska svara på frågan ”varför?”.

“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”
”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.” Citat: Elisabeth Holmes

Identifikation gäller också när A inte är direkt identisk med B på en specifik punkt, men endast under de omständigheter då A önskar kunna identifiera sig med B. Här är det den önskade likheten hos A och den konkreta hos B som utgör identifikationen.

Burke menar att symbolerna i våra handlingar är en slags kommunikation.

För att kunna övertyga någon krävs det att man ”talar samma språk” och att man skapar gemensamma referensramar eller utsiktspunkter där person A och person B kan identifiera sig med varandra.

När man kan identifiera sig med talaren, det är först då som övertygelseprocessen börjar. Begreppet ”identifikation” är retorikens kärna, enligt den amerikanske retorikern Kenneth Burke. Han menar att övertygandet är ett resultat av identifikation.

Enligt Burke är alla olika, vilket ej går att motsäga, men så länge person A har något gemensamt med person B så kan de identifiera sig med varandra och delar därmed en eller flera likheter.

Identifikation gäller också när A inte är direkt identisk med B på en specifik punkt, men endast under de omständigheter då A önskar kunna identifiera sig med B. Här är det den önskade likheten hos A och den konkreta hos B som utgör identifikationen.
När identifiering sker mellan två individer delar de inte bara åsikter, utan också intressen och motiv, och i och med det gemensamma motivet delas även grunden för handling. Och den gemensamma grunden gör A och B förenade eller som Burke uttrycker det consubstantial – de får gemensamma ”sensations, concepts, images, ideas, attitudes”.

Vidare menar Burke att om identifieringen sker med punkt x, kan det leda till en ytterligare identifikation av något annat, exempelvis att stödjandet av forskning skulle vara att hylla krigföring (kärnvapen).

”Master of none” i allmänhet en person vars kunskap, samtidigt som den täcker ett antal områden, är på ytan men aldrig på djupet.

Bild är en term med flera betydelser och kan omfatta såväl konkreta som abstrakta avbildningar av verkliga företeelser, som visuella uttryck av budskap. Bilder kräver inte nödvändigtvis en tolkning.

Den enda bok av Peirce som har publicerats under hans livstid behandlade hans forskning inom astronomi. Som kemist var Peirce verksam under en kort tid men han tog mer än hundra patent på uppfinningar som framför allt var ett resultat av hans kunskaper inom kemi.

Peirce hade svårt att behålla en anställning någon längre tid, särskilt inom universitetsvärlden. Hans första längre anställning var som fysiker vid ett statligt verk. Där ägnade han sin tid åt att förfina verkets mätmetoder och utveckla sina tankar om vetenskapsteori.

Charles Sanders Peirce menade att tecken har tre olika former: ikoner, index och symboler.

Begreppet ikon omfattar flera betydelser förutom de ursprungliga avbildningarna av kristendomens heliga figurer, inklusive piktogram, förenklade små bilder för att identifiera datorprogram och ikonologi.

Index, i Peirces definition, är sådana tecken som vi ”inte [ser] direkt vad det är men med lite slutledningsförmåga kan vi räkna ut vad tecknet betyder.

Ett index skulle kunna vara spåren i snön eller röken upp ur en skorsten, vars information pekar på att ett djur har gått där och att det eldas i huset.”. Symbolen, måste alltid läras in.

Originalversionen ”a jack of all trades” är ofta en komplimang för en person som är bra på att fixa och har en mycket god bred kunskap. Denna person är en generalist snarare än en specialist.

Charles Sanders Peirce menar att en idé om någonting är våra uppfattningar om tingets förnimbara effekter, och att vår uppfattning aldrig kan nå bortom dessa effekter. Detta betyder att kunskap om verkligheten är indirekt, eftersom den härstammar från människans interaktion med verkligheten.

De sista åren av sitt liv levde han helt isolerat tillsammans med sin andra fru. Han satt i ett vindsutrymme (för att gömma sig från skuldindrivare) och skrev artiklar och texter till uppslagsverk.

Ett ideogram (gr. ιδεα idea ”idé” och γραφω grapho ”gramma”, ”skriva”) är ett skrivtecken som står för ett ord eller ett begrepp istället för ett språkligt ljud eller stavelse. Medan piktogram kan förstås av människor från vilken kultur som helst, kräver andra ideogram något slags förförståelse.

I 1989 års upplaga av The Selfish Gene anger Dawkins också att han inte är säker på att den mänskliga kulturen verkligen har allt som behövs för en darwinistisk evolution, och att han inte hade för avsikt att formulera en övergripande teori om mänsklig kultur (1989: 322-3).

Memetiken bryter alltså med Dawkins arv på det sätt att den anser memet vara en minsta gemensam selektionsenhet i en kulturell evolution som är analyserbar helt fristående från de biologiska värdar i vars hjärnor och handlingar de uttrycks.

Eftersom Williams är en empirist tror han att vetenskapen kan informera om metafysik, särskilt kosmologi. Han tror också att såväl logik som sunt förnuft säger oss något om tid och vårt tidsbegrepp. Han noterar att vetenskap och logik och vetenskapens kanoniska logik inte har någon tidsmässig referens.

När en vetenskapsman föreslår en naturlag eller en vetenskaplig generalisering, föreslår vetenskapsmannen ett uttalande som gäller oavsett tidshänvisning till en viss tid eller till det faktum att en viss tid är nu. På liknande sätt, i logik, presenteras argument utan tidsreferens. De är avsedda att vara tidlösa. I sunt förnuftssamtal säger vi lätt att vi har en framtid och ett förflutet. Han skriver: ‘Vi säger också ”Jesaja är en av de stora andliga hjältarna” och ”Det är ett möte i Dorcasällskapet i morgon”, även om Jesaja är död och sällskapet inte har träffats ännu’.

För Williams är nutiden inte ontiskt privilegierad. Det förflutna, nuet och framtiden är lika verkliga. Saker i det förflutna är lika verkliga som saker i nuet och framtiden.

Tid är bara ett annat sätt att utsträcka sig som utrymmets dimensioner. Och saker är lika utspridda i tiden som de är utspridda i rummet. Så han tror, ​​objekt kvarstår genom tiden genom att ha temporala delar vid olika tidpunkter.

I detta avseende är han en perdurantist. Slutligen, Williams tror att händelser är tidsmässigt relaterade till tidigare än/senare än relationer i en fyrdimensionell mångfald. Efter Russell och McTaggart stöder Williams en B-teori om tid. Verkligheten är i grunden spänningslös och spända begrepp och termer som ”nu” och ”nutid” är bara indexiska. Hans föredragna etikett för denna teori om tid är ”den rena mångfaldiga teorin om tid”.

Perdurantism är en metafysisk teori om identitet över tid, och ställs i den filosofiska debatten ofta som motsats till endurantism. Teorin går ut på att objekts egenskaper rätteligen bör förstås som egenskaper av objekts temporära delar. Den uppkom som ett försök att förstå hur ting och/eller dess egenskaper kan förändras över tid, ett av filosofins äldsta problem.

Om man föreställer sig en vägg som före lunchtid är vit, men som har fått en smutsfläck på eftermiddagen, hävdar man som perdurantist att en temporär del av väggen är vit, medan en senare temporär del av väggen har fått en fläck. Egenskapen att ”vara smutsig” uppkommer bara i vissa av väggens temporära delar.

Det är viktigt att komma ihåg att för perdurantisten så existerar inte väggen i sin helhet vid någon tidpunkt, utan delar av väggen existerar vid olika tidpunkter.

En endurantist kan hävda att väggen står i relationen att-vara-vit vid tid t, och relationen att-ha-en-smutsfläck vid tid t*. Därmed klarar man av att förklara hur väggen förändras, samtidigt som man inte hamnar i motsättningen att väggen både är ‘vit och inte fläckig’ och ‘inte vit och fläckig’ samtidigt.

Partikularerna, menar tropteoretikern, är egenskaper av olika entiteter. Partikularerna, troperna, kan likna varandra, men är inte identiska med varandra.

Medan en universalist hävdar att egenskaper är återkommande entiteter som antingen transcendent eller immanent instansifieras i varje objekt menar tropteoretikern att varje trop enbart existerar i den partikulära form som den framträder i objektet.

Man kan som ett exempel föreställa sig två bollar, där båda bollarna är röda.

En tropteoretiker förnekar bestämt, till skillnad från universalisten, att bollarna delar samma rödhet. Istället har varje boll sin egen rödhet, även om dessa två liknar varandra.

Man kan föreställa sig boll a och boll b. Den första bollen har en a-rödhet, medan den andra bollen har en b-rödhet. Rödheterna liknar varandra, men är distinkt åtskilda; de existerar enbart som troper i varje entitet. Därigenom kan tropteoretikern förneka att universalier finns.

Bliss är ett system av symboler där ord och begrepp representeras av bilder. En del symboler är bildlika (piktogram), andra är ideografiska (står för en idé), exempelvis siffror.

Symbolerna är svarta linjebilder och presenteras på olikfärgad eller vit bakgrund för att visa vilken ordklass ordet tillhör. Blissystemet innehåller grammatiska tecken och symboler som möjliggör bildandet av fullständiga meningar.

Blissanvändaren kommunicerar med sin omgivning genom att peka på en symbolkarta. Den person som blissanvändaren talar med behöver inte veta vad symbolerna betyder utan kan utläsa vad symbolen betyder ovanför varje utpekad symbol.

Personer kan ibland använda ord på ett egensinnigt sätt, såsom att bilda nya ord och skapa ovanliga sammansättningar. Detta kan utvecklas till en sällsynt fallenhet för humor (särskilt vitsar och ordlekar).

En potentiell källa till humor är insikten att deras bokstavliga tolkningar kan användas till att roa andra.

Inom semiotik finns ett flertal andra klassiska grundbegrepp, varav några är följande:

Denotation och konnotation:

En denotation är en direkt eller lexikal betydelse, medan en konnotation är en indirekt, associativ, betydelse.

Inom bildsemiotik, och reklamanalys (ursprung: Roland Barthes) används detta par för att, exempelvis, skilja mellan bildens olika delar (denotationer) och dess vidare tolkningshorisont (konnotationer).

Metafor och metonymi: (termer med ursprung inom retorik) Metaforen erhåller sin betydelse i ett sammanhang genom att den inför en ny figur som kan associeras med det som ersätts. Metonymin får sin betydelse genom att den ligger nära eller är del av det som ersätts.

Kod: en semiotisk regel som styr betydelsen av andra semiotiska element (inom t.ex. informations- och kultur-orienterad semiotik, ursprung Jurij Lotman).

Act, Actor, Actant som bidragit till en syn på semiotik som sträcker sig bortom yta och innehåll, för att också se handlingar, aktioner och påverkan, inte minst social påverkan, som semiotiska funktioner (ursprung: Algiras Julien Greimas).

Hög pragmatisk kompetens är många gånger en förutsättning för att kunna ha ett väl fungerande samtal eftersom det är just denna som gör att man förstår när man ska byta talare i ett samtal, innebörden av pragmatiska fraser, vilken handling som efterfrågas i olika situationer och hur olika ord får olika betydelse genom användandet av intonation.

Opportunister används även om evolution där opportunister är arter som är anpassade för att nå ställen där konkurrensen är liten, som till exempel björken som bildar stora mängder av små, lätta frön som lätt kan ta sig långt med vinden och gro där det är lite konkurrens.

Det innebär att man under sitt skapande låter förnuftet stå tillbaka för att tillåta en frigörelse av ett undermedvetet bildspråk.

Den som befinner sig i ett skymningstillstånd är fokuserad på några få tankar eller attityder, vilket innebär att omgivningen inte nödvändigtvis inser att personen är förvirrad. Förvirringen kan gälla tids- eller rumsorienteringen, och kan föregå fugue, ett vandringstillstånd under vilket personen beger sig iväg hemifrån utan något egentligt mål.

Kännetecknande för skymningstillstånd är att handlingar sker per automatik, och att dessa handlingar glöms bort (amnesi). Att personen företar sig saker, skiljer tillståndet från transtillstånd. Eftersom den drabbade inte längre är medveten om sin omgivning, kan den företa sig olämpliga eller opassande saker, till exempel klä av sig, börja springa eller attackera någon. Detta för att personen endast är i sin tankevärld, vilken kan vara hallucinatorisk, ofta multimodalt (involverar flera sinnen) eller sceniskt.

Kognition, Intelligens och diverse Tester av Personliga Förutsättningar, Egenskaper och Förmågor är i Ropet just Nu.

Det finns förstås Kosttillskott och Magiska Örter som ska göra Under i sådana Diffusa Sammanhang. Intelligens är det som mäts med Intelligenstest. Intelligens är Förmågan till att Tänka Abstrakt.

Det finns idag Alltför många konkreta bevis på att Skolan, i All Ära, är Oförmögen till att Lära för Livet.

Betygsättningen verkar inte på något sätt vara Realitetsanpassad till senare Livsstilar. Betygsystemet möjliggör för dem med Höga Resultat att gå Vidare till någon Eftertraktad Statusutbildning. Men Skolplanen ger ett Mått på Elevens Allmänbildning och Viljan till att följa Normalkurvans Bergochdalbana.

Utbildningen utför ingen motsvarande Test i Inbillningsförmåga, tillgång till Livlig Fantasi och, bara för att nämna ett exempel, Henri Bergsons Intuition.

Intuition är inget nytt påfund från Charlataner i Penningknipa. Sokrates, Immanuel Kant och Henri Bergson beskriver alla någon Oklar Vision om vad Intuition kan användas till.

Dagens Skola är till för att Begränsa Elevens Kunskaper om Allt och Ingenting.

Det viktiga är inte vad Eleven kan eller vet av Eget Förstånd, men hur Eleven ska kunna Uppvisa sådana Tillräckliga Informationsbitar för att Gå vidare till Nästa Orienteringskontroll.

Det finns inga Naturbegåvade Genier. Geniet är en Myt som hellre Avvisar än Uppmuntrar.

Hur att definiera begreppet Geni inom en mer Betydelsefull Kontext?

Begreppet Geni utesluter med en gång alla av Kvinnokön. Sannolikt stod de vid Härden och födde Avkommor till Släktträdet, skötte Marktjänsten och emellan Arbetsstationerna då och då intog platsen som Hamingja, Bollplank, Sidekick, Korrekturläsare, Kritisk Granskare samt Husande vid Hemmets Härd, kanske typ Vesta.

Härstammande från Före Detta Europeiska Kolonier, Ursprungsbefolkningar och andra som Föredragit en Naturlig Omgivning, hellre än en Urban Stadsmiljö, hamnade sällan i de Heliga Urkunderna.

Genier anses måste vara Skrivkunniga på något för Historieberättaren begripligt Språkbruk.

Utan Platon, ingen Sokrates. Utan Evangelisterna och Paulus, ingen Jesus Kristus. Det är inte särskilt troligt att Kejsare Julius Caesar eller Alexander den Store hade tid över till att Föra Heraldiska Anteckningar på Pergament, efter diverse Dagar och Nätter ute på Slagfältet.

Sokrates genom Platon ansågs vara ett Geni. Sokrates själv ansåg sig vara, utan minsta Förklaring om att Gå på Knäna, en slags Vishetens Förlosserska och Barnmorska, som via Dialektiken visade på kunskap som Eleven redan hade i Bakhuvudet eller i Frontalloben.

Lionardo da Vinci omtalas som ett Geni. Det må vara Sant att han utförde Otroligt detaljerade Anatomiska Studier, Skisser av Helikoptrar och Stridsvagnar, målade Mona Lisa och Nattvarden, skrev spegelvänt med Vänster hand och gav Ekonomiskt och Andligt Stöd till Kriminella Dagdrivare, men skulle detta vara Mer än nog för att Förklara honom som ett Universalgeni?

Johannes Gutenberg borde väl Inrymmas i Kategorin Genier?

Isaac Newton var en Sann Empirist av den Gamla Skolan. Han utförde Experiment med sitt Eget Liv som Insats. Han prövade en idé, för att se om ett oförväntat Resultat sprang upp som en Hemlig Källa ur Marken. Trots att han utövade den nu för tiden så Orättvist Smutskastade Alkemin, är detta Ämne något som aldrig kan skådas i Skolans Digitala Läroböcker.

William Shakespeare är Allsmäktig, men här i Konungariket närmast Norra Polcirkeln, syns han Endast ha Existensberättigande på Tiljan.

Johann Sebastian Bach är en idag inom Tonkonsten femte Evangelist. Ändå finns han inte med på någon Kanon för Skolverkets Avknoppningar.

Johann Wolfgang von Goethe lever vidare genom sina citat, men sällan att han i dessa dagar omtalas som ett litterärt Geni.

Mary Shelley utgör det Undantag vars Insats Patriarkatet inte kan Förringa.

Albert Einstein har Utsetts till Avatar för Relativitetsteorins i Fysisk Mening, Hänförande Bombnedslag i Hiroshima och Nagasaki.

Men Inbillningsförmågan till att Föreställa sig något som Aldrig tidigare Skådats, Nytt?

Vissa är Mer Oundvikliga, än Andra. Homeros, de Anonyma Författarna till Den Heliga Bok.

Hieroglyfernas Upphovsmän samt deras Uppasserskor nere i labyrintgångarna under Pyramidernas Storverk.

De Anonyma Författarna till Tusen och En Natt.

Autodidakta eller Akademiskt Utbildade Blinda Diktare, Bildkonstnärer, Skådebrödspelare, Satyrer och Hetärer i Dionysiska mysteriespel. Karnevalsorganisatörer, Katedralsbyggare, Sinnrika skapare av Hemska Havsvidunder, Andra Jordbor, typ Hundturkar, Antipoder samt aldrig Sällan Skådade Freaks som Skäggiga Damer utan Underkropp, Svältkonstnärer och Asketiska Pelarhelgon.

Verklighetsberättelsens, utplattade av Dinosaurieliknande Drakar, Tellus och tillhörande Himlens Monster, Starstruckers, Groupies, Stalkers, Voyeurer, Paparazzis, Hästhandlare samt Streetsmarta Bondfångare, Svindlare, Försnillare och Kreditgränsöverskridare, utklädda till Halloween-kostymer med Fötterna styrda mot Elisabeth Holmes (Brottsrättegången mot Holmes i fallet U.S. v. Holmes, et al. (5:18-cr-00258-EJD) hålls i USA:s tingsrätt för Northern District of California) Cosplay i direkt anslutning utan byte, från Atens Tunnelbana till Olympos med anslutning till Vintergatans Gasljusupplysta Skenhändelser.

Här i det Lilla Konungariket i närheten av Norra Polcirkeln borde åtminstone Immanuel Swedenborg, August Strindberg och Selma Lagerlöf upptas till Gudarnas hemvist.

Det tidigaste ramverket för semiotik upprättades av Charles W. Morris 1938 i boken Foundations of the Theory of Signs.

Syntax definieras i det sammanhanget som det första av semiotikens tre underfält, där det andra är semantik (studiet av relationen mellan tecknen och de objekt som de syftar på), och det tredje pragmatik (relationen mellan teckensystemet och användaren).

Här Råder Förhållandet: Ordvalet väger alltid tyngre än Syntaxen. I andra Sammanhang kan det Motsatta Förhållandet råda.

I det gamla Paradigmet kunde Gemene Man fortfarande Föreställa sig ett Vardagsrum utan Tidsangivelse. För Euklides var det inte minsta Problem att tänka sig en Kvadrat utan Tidsintervall. Erfarenheten efter att ha Suttit i ett Vardagsrum utan Tidsangivelse kan beskrivas som näst intill Oändligt Tråkig.

I Vårt Eget Framtida Tidsperspektiv blir det Allt Svårare att tänka sig en Mötesplats utan Kontaktyta i Gränssnitt. CosPlay kan fortfarande fungera oberoende av Coronas tveklösa Närvaro. Förhållandet När Coronan Expanderar, Kontraherar utrymmet för CosPlay.

Någon Energi satte Världen i Rörelse, men efter USA:s Ockupationstid i Kejsarens Nippon Vet ingen med säkerhet riktigt Vart Tiden tog Vägen. Det kan ha varit så att Efterdyningarna från Big Man och Little Boy dröjde kvar så länge, att den Dåvarande Tidsaxeln gick ur Led.

I det redan förlegade Paradigmet häller den Diskbänksrealististiska Vardagsverkligheten på att Ebba ut.

Att Uppleva sig som en Populär Person, Upplyst under femton minuter i Rampljuset, är Numera en Förlegad Tradition. Trots den Hypersnabba Utvecklingen av Dioder med Högsta Möjliga Lumen i Lux Hålrum tvingas Flyktingfloderna ut till Parallella Universum.

Den Nuvarande Nomenklaturan i Samhällskroppens Administrativa Kontrollapparat söker med Näbbar och Klor fasthålla Paradigmets symbios till en Ordinär Perfekt Ledare.

I det Urgamla Återvinningsbara Cirkulära Paradigmet ansågs Ledaren vara Allsmäktig, men samtidigt, för Dygdens upprätthållande, Kunde Nomenklaturan kvarhålla Crethi och Plethis Föreställningsvärld om Ledaren som Celldelande i Mitos.

Rent Hypotetiskt:

Anta att Mästaren äntligen återvänder. Hur skulle Detektiven Allmänheten reagera?

Även om Mästaren är en Pragmatisk Empirist, finns det Gott om Skäl till att inte Anmäla sin Närvaro till närmast liggande Församling. Att utföra Diverse Mirakel är i dessa Mediala Tider, helt Otänkbart.

Visserligen är det knappast någon längre som Anklagas för att vara Charlatan, men i Människornas Reptilhjärnor sitter Vanföreställningarna Djupt Förankrade i Arvsmassan.

I och med Digitaliseringens Binära Talserier Delades Vardagsverkligheten in i 1 eller 0. Motsättningen ingick som en Naturlig del i den Globala Byns utveckling mot Framtiden.

I Vårt Synnerligen Sekulära Samhälle väcker inte heller Anklagelsen ”Avfälling!” något djupare gehör. I somliga av Kulturberikande Kretsar kan skymford som ”Hädare!” och ”Kättare!” snarast uppfattas som, om inte Ironiska, så ändå, i det närmaste Berömmande Ordalag.

Mästaren är kanske mest ihågkommen som Uppviglare av Underdogs. För att undersöka om den Incel man mötte, inte var en Mullvad Under Cover, utan upplevde tillvaron i samma tillstånd av Hikikomori, kunde man helt enkelt rita en båge, som utgjorde ”ena halvan” av fisken. Det vill säga, börja med ena delen av stjärtfenan och sedan rita fram till munnen.

Om då personen var också var en Incel, ritade denne den andra delen, och på så sätt kunde man testa varandra genom det tecknet istället för att säga det rätt ut, och kanske bli avslöjad inför tjänstemän med uppdrag från Ministeriet för Hälsa, Arbete och Välfärd.

Ännu idag används fisken som symbol, t.ex. ”Darwinfisken” med ben som symbol för Evolutionen.

Det Nya Paradigmet sätter oss Normalbegåvade i en mer Kvantliknande Verklighetsberättelse, i vilken Var och Varannan Medborgare mest påminner om en Oförställd Kvark. Fisksymboler i all Ära, men i Vårt Eget Framtida Tidsperspektiv blir det Allt Svårare att tänka sig en Mötesplats utan Kontaktyta i Gränssnitt.

Jämför med en traditionell Mötesplats, typ Väntsalen i en Järnvägsstation långt före JR-Maglev.

In träder sex olika Kvantar. För varje kvark existerar en motsvarande antipartikel, kallad antikvark, vilken skiljer sig från kvarken enbart så att vissa av dess egenskaper har motsatt tecken.

Uppkvarken och Nedkvarken är i allmänhet stabila och mycket vanligt förekommande.

Charmkvarken, Särkvarken, Toppkvarken och Bottenkvarken är instabila.

Kvarkarna ser tågen gå förbi.

En Tågvagn är i rörelse i förhållande till Stationshuset eller att Stationshuset är i rörelse i förhållande till tågvagnen.

Båda referenskropparna är fysikaliskt sett lika giltiga och så länge rörelsen är konstant märks ingen skillnad beroende på vilket synsätt vi väljer.

Tidsbundna händelser inte kan upplevas lika både av en stationär stabil typ Uppkvarken i Stationshuset och av Charmkvarken som befinner sig inuti tåget i rörelse.

Två tvillingar, Romulus och Remus, är Utsprungna ur samma Cell.

Romulus åker iväg med det nuvarande snabbaste maglevtåget i världen och kommer upp i 431 kilometer i timmen.

Remus stannar kvar i Stationshuset.

Remulus återvänder till Stationshuset.

Tvillingarna, som är födda vid exakt samma tidsangivelse, är inte längre lika gamla.

Romulus subjektiva tid kommer att ha gått långsammare. Detta kallas för tidsdilatation eller tidsutvidgning. Ju närmare ljusets hastighet vi åker i, desto större blir skillnaden. Vid ljusets hastighet är den oändligt stor, det vill säga att tiden upphör.

Vilken av Tvillingarna är äldst?

Rumtid utgår från ett euklidiskt rum med tre rumsdimensioner och lägger till tiden som en ”fjärde dimension”. Tillsammans bildar de en mångfald som är känd som Minkowskirummet.

Ett typiskt Minkowskirum är Väntsalen i en Tågstation. En punkt i denna Väntsal kallas för en händelse.

En händelse på platsen med rumskoordinaterna x och y vid tidpunkten t representeras då av en punkt i ett tredimensionellt koordinatsystem.

Hur Remus delar upp rumtiden i rum och tid bestäms av hur Remus rör sig och är därmed olika för Romulus och Remus som rör på sig relativt i förhållande till varandra. Detta betyder att Tvillingarna inte är överens om vilka rumslikt separerade händelser som sker samtidigt.

I den allmänna relativitetsteorin representeras gravitationen av rumtidens krökning.

Fördelningen av massa och energi bestämmer rumtidens krökning. Ett föremål som rör sig genom denna rumtid följer den minst krökta linjen, en geodet, genom rumtiden.

Det är värt att notera att i den allmänna relativitetsteorin är rumtiden inte entydigt bestämd av materiens fördelning. Till exempel kan man hitta flera lösningar för ett universum som är tomt på materia och energi.

Partikelhorisonten skiljer sig från händelsehorisonten så tillvida, att den förstnämnda är den rumsliga gräns i vissa universa, bortom vilken en Romulus inte längre vid en given tidpunkt kan ta emot en ljussignal, medan händelsehorisonten är det största avstånd, till vilket ljus som utsänds nu någonsin kommer att kunna nå Remus vid någon framtida tidpunkt.

Avståndet till partikelhorisonten utgör nu omkring 46,5 miljarder ljusår (Gly).

En de Sitter Väntsal är en kosmologisk lösning. De Sitter modellerar Väntsalen som rumsligt platt och saknar vanlig materia. Dynamiken domineras av mörk energi. Tystnadskulturens Syntetiska Duntäcke lade sig Tungt över de Evigt Tålmodigt Väntande.

Flera Vädersolstecken syns.

Ingen Seriös Vetenskap sker idag utan en Auktoritets Godkännande, det vill säga Uteslutande allt Oseriöst.

En Eufemisk Tautologi: Det Oseriösa kan utan Giltiga Skäl, Uteslutas. En Förnuftsvidrig Tanke som varken skulle slå Sherlock Holmes, eller Isaac Newton, med Häpnad.

Allt närmare det Lilla Konungariket närmast Norra Polcirkeln närmar sig med Sjumilasteg den ena Hotbilden efter den Andra.

Belarus och Polen är endast några Stenkast bort. Ständigt uppstår Nya Flyktingvågor och Demokratiskt Folkvalda Representanter står Handstand Handfallna med Händerna i Byxfickorna. Inte på grund av deras Inlärda Hjälplöshet, som säkert också har har sitt Finger med i Leken, utan därför att De Invalda inte längre har samma Språkspelutrymme som Före nutida Versionen av Hansan, typ Fraktal Tyska.

De som Byggde Landet med Två Tomma Händer och Ögonen på Skaft har redan Stadfäst sitt Önsketänkande och Överger det helst inte inom Närmaste Brådrasket. De Försvarar sitt Faktaresistenta Kontrafaktiska Desinformationsdelande med Stereotypiska Likasinnade, men än Hellre med Nyfrälsta Incels, Preppers inom Slutna Celler, som Gentlemans Club i Pent House.

Nyspråk med Dubbla Garderingar utvisar hur Egendom går före Mänskliga Rättigheter vid den Politiska Geografins Europeiska Gråzoner. Ändå utgör dessa Tomma Ord inte ens en Grå Liten Fågel ett Tillräckligt Hinder för att Undersåtar som Survivalistiskt Inkapslar sig i Skyddade Verkstäder, på lite längre sikt än ett Solvarv, Orkar Profylaktiskt Preventivt Förebygga mot Stigande Havsvattennivåer eller Dammbyggen mot Båtflyktingar från Andra Sidan om Baltiska Havet.

Som ingen nu levande Självmedveten Sapiens kan Ådra sig i sitt Elefantminne, kunde Medmänniskor från Öst med mindre Flytetyg undkomma det Europa som stod i Lågor, till Rosornas Ö. Att sådana Historiska Vingslag av Efterdyningar i Vågor åter Dra ihop sig, står mera sällan i någon Politisk Agenda före Riksdagsvalet Nine Eleven anno 2022.

Samhällets Guardian Angels har just nu fullt upp med Upp till Tänderna, beväpnade Nästkommande Generation inspirerade av Avicii, Greta och Einár, medan Klimatregnen Öser ner som Spön i Backen och Icke Anlagda Eldhärdar hotar vart Nyskövlade Skogsbruk nära Amazonflodens Mynningsladdade Utlopp.

Gemene Man måste inte av Nöden Tvungen komma fram till Morgondagens Dags dato, för att Medborgarna med Gemensamma kraftansträngningar måste Ta Saken i Egna Händer, bygga Hembygdsföreningar, Vidlyftigt Öppna Nätverk där alla Oberoende Anonyma Isolerade Alienerade Incels samt Goth Lolitas kan Dra sitt Kortaste Strå till Stacken.

Idoler, Föredömen och ABBAtarer Klingar som Partypinglande Klockor i Skällan, men Entropisk Alienation i Utanförskap föreligger och Efterskalven Återkommer med 100% säkerhet före, under och efter Nine Eleven anno 2022.

Samhällsmaskineriet har Gott om Civilingenjörer i Silicon Valley-repliker, men Endast ett fåtal Unga Rekryter, Rookies, Adepter samt Futurister in Spe vars lika Stora Möjligheter till att Inverkande Påverka den Psykosociala Samhällsutvecklingens Infrastrukturer som nu Står Bakom Dörren och Knackar likt ett Nättroll i Calvin Klein-boxershorts, riskerar att Utebli med sin Frånvaro.

Statstjänstemän i Service samarbetar med Andra med Blåslampa i Ändalykten Blåljusantända Markbundna Jordemödrar, för att innan samtliga Inkallade Inbeordrade Pliktberoende går på Knäna, söker Medias Uppmärksamhet i Rampljuset, medan Distansinformerad Akademiskt utbildad Sociolog söker Förklara det Osynliggjorda Sambandet mellan det Predestinerade Raka Spåret från Barnbördshuset direkt fram till, för en del men långt ifrån alla, Ogästvänliga Förortsmiljöer i Urbaniserat Utvecklad Segregationsutveckling.

Goth Lolita är ett riskkapitel för sig. Det i Förtid Lillgamla Flickebarnet, lite i stil med Kungens Lilla Piga, har i Hemmiljö i Osäkert Läge Avgjort att Göra än Hennes Ytterst Begränsade Adolescerande Förpubertala Energiladdade Period kan Erbjuda i Nuvarande Tidsutrymme.

I de Ideella Sysslorna kan ingå den Obligatoriska Skolundervisningen inklusive Läxläsning samt Hemuppgiften: ”Hur var det förr?” som med den sentensen, egentligen hänvisar till Tidsperioden mellan Från och med Feodalväldet till Fyrkammarriksdagen, från Hembygdsgårdens Komfortabla Familjegemenskap innanför Bekvämlighetszonen till, via Moderniteten, Framkomliga symboliska vägledningar fram mot arbetsinsatser som Digital Nomad, med endast på Gångvägs avstånd från Vandrarhemmet till Surfarnas Paradis Nazare nedanför Portugals Solstänkta Grynnor och Grund.

Goth Lolita är redan från Födsel och Ohejdad vana uppfostrad till Automatisk Hushållsassistent.

Den Fysiskt Frånvarande Modern försörjer Familjebilden med Löneutbetalningar samt Vissa Bidrag från Skattebetalarnas Förenade Kraftansträngningar.

I Regel utan undantag Skiftarbetar Hemmafrun som Kocka i en Förskola, Hemtjänst i ett Äldreboende, Ordningsvakt i Tunnelbanan och som Socialt Inriktad Kulturberikande Nattvandrande Ensamstående Förälder.

Stugsittande Patriark har fullt upp med att, med Tipslappen i handen, distansstudera de senaste Matcherna på Hemmaplan.

Arbetslöshetens Söner, som inte har någon Personlig kontakt Arbetsmarknadens Parter, hamnar också Osäkert Status Quo-läge. Den Ena vill ägna sig åt Mangatecknande. Den Andra uppsöker Kända nästen för Hedonistiska Upplevelser. Den Tredje trevar runt i Trasiga Segelskor.

Det japanska ministeriet för hälsa, arbete och välfärd definierar hikikomori som ett tillstånd där de drabbade individerna vägrar att lämna sina föräldrars hus, inte arbetar eller går i skolan och isolerar sig från samhället och familjen i ett enkelrum under en period överstigande sex månader.

Psykiatern Tamaki Saitō definierar hikikomori som ”ett tillstånd som har blivit ett problem i slutet av tjugotalet, som innebär att man kurerar sig i sitt eget hem och inte deltar i samhället på sex månader eller längre, men som inte verkar ha ett annat psykologiskt problem som dess huvudsakliga källa”.

På senare tid har forskare utvecklat mer specifika kriterier för att mer exakt identifiera hikikomori. Under en diagnostisk intervju utvärderar utbildade läkare för:

tillbringar större delen av dagen och nästan varje dag begränsad till hemmet,
markant och ihållande undvikande av sociala situationer och sociala relationer,
sociala abstinenssymtom som orsakar betydande funktionsnedsättning,
varaktighet på minst sex månader, och
ingen uppenbar fysisk eller mental etiologi som kan förklara de sociala abstinenssymptomen.


Psykiatern Alan Teo karakteriserade först hikikomori i Japan som nutida eremiter, medan litteratur- och kommunikationsforskaren Flavio Rizzo på liknande sätt beskrev hikikomori som ”postmoderna eremiter” vars ensamhet härrör från förfäders önskningar om tillbakadragande.

Även om graden av fenomenet varierar på individuell basis, förblir vissa människor i de mest extrema fallen isolerade i år eller till och med årtionden. Ofta börjar hikikomori som skolvägrare, eller futōkō (不登校) på japanska (en äldre term är tōkōkyohi (登校拒否)).

Hikikomori har definierats av en japansk expertgrupp som att ha följande egenskaper:

Tillbringar det mesta av tiden hemma
Inget intresse av att gå i skolan eller jobba
Fortsatt uttag i mer än 6 månader
Uteslutning av schizofreni, intellektuell funktionsnedsättning och bipolär sjukdom
Uteslutning av dem som upprätthåller personliga relationer (t.ex. vänskap)

I Japan byggde begreppet Lolita på landets romantiserade flickkultur (shōjo bunka), och kom att bli en positiv synonym för den ”söta och bedårande” tonårsflickan, utan en pervers eller sexuell konnotation.

Den 17-åriga Amy Fisher, som försökte mörda sin 35-åriga älskares fru och vars brott gjordes till en film som heter The Amy Fisher Story (1993), kallades ofta Long Island Lolita.

En annan faktor är att västerländsk kultur anser att det är barnsligt att bära söta kläder när kvinnorna är vuxna, och associerar lolita med pedofila fantasier.

Inom japansk kultur syftar namnet på söthet och elegans snarare än till sexuell attraktionskraft.

Den japanska betydelsen av ”Lolita” förekommer också i lolicon (från ”Lolita-komplex”).

En term associerad med Russell Trainers roman The Lolita Complex (1966, översatt 1969) och associerad med otaku (anime- och mangafans) ) kultur. Lolita komplex, som liknar Shotaro-komplexet.

Lolita-komplexet förkortas ofta till lolicon.

En annan vanlig förvirring är mellan Lolitas modestil och cosplay.

Även om båda sprids från Japan, är de olika och bör uppfattas som oberoende av varandra; den ena är en modestil medan den andra är rollspel, med kläder och accessoarer som används för att spela en karaktär. Detta utesluter inte att det kan finnas viss överlappning mellan medlemmar i båda grupperna.

Goth Lolitas Uppspärrade Pandaögon står och väger som Vågmästare mellan det allt Ökande Behovet av Egentid till Självförvållade Förseningar i i Skolarbetet, och å Andra sidan, Vikarierande Markservice för Soffliggande Macho, Uppfostrare av Betydligt Yngre Familjemedlemmar, Heltidssysslande Hygienist utrustad med Handdiskmedel, en Äldre Trotjänare till Dammsugare, Fläckbortagare samt Akut Persedelstvättare åt Yngsta Syskon med, förhoppningsvis, snart Passerande Stressmage, med Plötsliga Rännilar av Obearbetat Tarminnehåll.

Då egentiden inte räcker till för Läxläsning drar sig Goth Lolita introvert till Obefintlig Pigkammare ej utrustade med Pigtjusare, förhåller sig Passiviserande inför Självförtroende som yttrar sig Främst i Generande Regression i det Okända Jagets Hemliga Tjänst.

Aokigahara kallas ibland för den mest populära platsen för självmord i Japan.

År 2003 hittades 105 kroppar i skogen, vilket översteg det tidigare rekordet på 78 år 2002.

Under 2010 registrerade polisen mer än 200 personer som hade försökt begå självmord i skogen, varav 54 fullbordade dådet.

Självmord sägs öka under mars, slutet av räkenskapsåret i Japan. Från och med 2011 var de vanligaste sätten att begå självmord i skogen hängning eller överdos av droger. Under de senaste åren har lokala tjänstemän slutat publicera siffrorna i ett försök att minska Aokigaharas samband med självmord.

Graden av självmord har fått tjänstemän att placera en skylt vid skogens ingång som uppmanar självmordsbenägna besökare att söka hjälp och inte ta sitt eget liv. Årliga kroppsvisiteringar har genomförts av polis, frivilliga och journalister sedan 1970.

Sajtens popularitet har tillskrivits Seichō Matsumotos roman Nami no Tō från 1961 (Vågornas torn). Men historien om självmord i Aokigahara går före romanens publicering, och platsen har länge förknippats med döden; ubasute kan ha praktiserats där in på artonhundratalet, och skogen sägs vara hemsökt av yūrei från de som lämnats att dö.

Aokigahara förekommer ofta i populärkulturen på grund av dess historiska koppling till ”yūrei” eller de dödas spöken i japansk mytologi och är en notoriskt vanlig självmordsplats. Skogen sägs vara världens näst populäraste självmordsplats, den första är Golden Gate-bron.

Denna sida listar Aokigahara i populärkultur från både Japan och utomlands. Många spel, filmer, manga och andra kulturprodukter nämner Aokigahara.

Karoshi (過労死, Karōshi), som kan översättas ordagrant som ”överansträngningsdöd”, är en japansk term som relaterar till yrkesmässig plötslig dödlighet. De vanligaste medicinska orsakerna till dödsfall i karoshi är hjärtinfarkt eller stroke på grund av stress och en svältdiet.

Psykisk stress från arbetsplatsen kan också orsaka karoshi genom att arbetare tar sitt eget liv. Människor som begår självmord på grund av överarbete kallas karōjisatsu (過労自殺). Fenomenet med överarbete är utbrett även i andra delar av Asien. 745 194 dödsfall över hela världen berodde på långa arbetstider 2016, baserat på WHO/ILO-data.

I Kina är det analoga konceptet ”död genom överarbete” guolaosi (förenklad kinesiska: 过劳死; traditionell kinesiska: 過勞死), som 2014 rapporterades vara ett problem i landet.

I östasiatiska länder, som Kina, arbetar många affärsmän långa timmar och känner sedan pressen av att expandera och tillfredsställa sina nätverk. Att göra dessa kopplingar kallas att bygga guanxi. Förbindelser är en stor del av den kinesiska affärsvärlden, och i olika delar av Kina möttes affärsmän i tehus för att ta sitt jobb utanför arbetsmiljön. Det var viktigt för affärsmän att bredda sina guanxi-relationer, särskilt med mäktiga tjänstemän eller chefer.

Det finns ett stort tryck att gå till dessa nattklubbar nästan varje kväll, dricka mycket för att ta sig upp i affärsvärlden. Det har visat sig att denna typ av arbete kan leda till hälsorelaterade problem längre fram. Till exempel diskuterade en affärsman vid namn Mr. Pan med John Osburg, en antropolog som skrev ”Anxious Wealth: Money and Morality Among China’s New Rich”, om hans hälsa och behovet av att fortsätta arbeta. Mr Pan, ”den största chefen i Chengdu”, låg på sjukhuset för ”överdrivet drickande”. Detta har hänt honom tidigare.

Mr Pan sa:

”Jag kan inte stanna eller sakta ner. Jag har många människor vars försörjning beror på mig (bokstavligen ”beror på att jag äter.”). Jag har ett femtiotal anställda och ännu fler bröder. Deras försörjning beror på min framgång. Jag måste fortsätta.”

I Sydkorea används termen gwarosa (과로사, hanja: 過勞死, alternativt romaniserad som kwarosa) för att hänvisa till döden genom överarbete. Sydkorea har några av de längsta arbetstiderna i världen, till och med fler än Japan med genomsnittet 42. Detta har fått många arbetare att känna pressen från sina jobb, vilket har tagit hårt på både deras fysiska och mentala hälsa. Många har dött av att ha blivit överansträngda och frågan har bara börjat få mer nationell uppmärksamhet på grund av att många regeringsarbetare har dött av gwarosa. 2018 antog den sydkoreanska regeringen en lag som skär ned arbetstiden från 68 till 52.

Kvinnans Lott är indelad i två Oskiljaktiga Dubbelarbeten. Familjens Lojala och Solidariska Sammanhållning drar sällan åt färre håll än Bara Fyra.

Soffliggande Macho Pseudopatriark i Halvsittande Läge kräver Oupphörligen Uppmärksamhet från den Underåriga Tjänsteflickan, typ French Maid. Hämta det Ena. Plocka upp det Andra:

Hela dan får hon arbeta,
hon får jobba,
hon får streta,
putsa, diska, tvätta, damma,
varje dag är det detsamma
här hon putsar,
där hon sopar,
så snart dom inte ropar,
det är ju hon som knogar
tills hon blir alldeles virrig,
darrig, stirrig.
Raska på nu, dumma flicka!

För först ska kungens krona hon göra riktigt fin
hon gnider den med putset blanka lätta
Och sen på huvudknoppen av drottning sura min
ska lockperuken riktigt rätt hon sätta
Och sen går hon och väcker prinsessan ädelknopp
och tittar noga efter att snällt hon stiger opp
och sedan under dagen hon har ett fasligt sjå
att lära allra allra lilla minsta prinsen gå

Och hon ska skura trappor och hon ska sopa golv
och hon ska bära slask och ved och vatten
Hon kommer ej i säng förrän klockan slagit tolv
och då så får hon sova bredvid katten
Men hon är aldrig ledsen fast det är mycket knog
hur än det går i livet så klarar hon sig nog
Ty se hon går och sjunger så glatt vad än hon gör
för kungens lilla piga har ett strålande humör

Jag måste skura trappan, jag måste bona golv
Och jag ska hinna in på banken före klockan tre
Och jag ska stämma om pianot, jag ska måla om i köket
Jag ska samla alla kräftskal i en prydlig liten hög
Och laga dörren sen, och muta portvakten
Och så damma, damma, damma om igen

Ja, hennes händer kan vara härdade av arbete
Och hennes klänning kanske inte är särskilt fin;
Men ett hjärta i hennes barm slår
Och skojarna i skräck darrar
Hon trots och trots hon kastar;
För den enda och ädla Damen


Rebel Girl. Allt hon har kvar av självkänsla, är Möjligheten till Upprättelsen som en Kame Kavaii Goth Lolita i ett Cosplay i Otakukulturen i Akihabaras för att spegla Otakus intressen och fått distriktet världsomspännande berömmelse för sitt distinkta bildspråk.

Arkitekter designar butikerna i Akihabara för att vara mer ogenomskinliga och stängda för att återspegla den allmänna önskan hos många otaku att leva i sina animevärldar snarare än att visa sina intressen för världen i stort.

Detta ger anledning till Åsikten om Hur Cosplay inom den Närmaste Framtiden först som Sist kommer att Drabba Modehusen i Paris. Hur ska De Stora Modisterna kunna Konkurrera med det Utbud som uppstår i Nära anslutning till IT’S ONI-CON 2021 COSPLAY HALLOWEEN BEACH PARTY!!!

Yuval Noah Harari, (hebreiska: יובל נח הררי [juˈval ˈnoaχ haˈʁaʁi], född 1976 i Israel, skriver i sin bok ”Sapiens: en kort historik över mänskligheten”; om att: Naturen Tillåter. Kulturen förbjuder.

I sin bok ”The Companion Species Manifest” tar Donna Haraway konflikten ett steg vidare.

Den Kulturella Människan har alltid upplevt Naturen som en Fiende som måste Bekämpas och Besegras. Det som åtskiljer Människan från Naturen och Djuren, är att Människan är en Kulturell, Kultiverad, Varelse.

Civilisationen är en Administrativ Utveckling av Kulturen. I den ska inte bara Naturen betvingas, men också den Kulturella Levande Varelsen Människan.

Då arten Människa övergick från att Leva ute i Naturen, till att Stänga in sig i Skydd av Kulturen, ökade Alienationen mellan Människa och Natur. Nomaden blev Jordbrukare och levde inneslutna i Bysamhällen. I Byn kunde människorna bygga upp sådana Strukturer som vi dag känner igen i Civilisationen. Motsättningen mellan Nomader och Kulturvarelser.

Bysamhällena blev allt Tryggare, Trängre och Krävde mera Markytor. Gränserna mellan Byarna försvann, då Handelsmän från När och Fjärran Skapade Handelscentra som med Tiden utvecklades och växte till Städer och Stater.

Med Den Heliga Skriften spreds Lagar och Regler. Också dem Alienerade Människorna, först från Naturen och därpå från Kulturen. Naturen ingick i Administrationen som Tillgångar, Resurser, Råvaror och Senare Produkter. De enda Människor som fortsatt höll kontakten med Naturen, var de som hade någon slags Förankring via Djur, Växter och Kärlek till Naturen.

De djur som inte kunde Överföras till Produktionsmedel och via Livsmedelsindustrin omvandlas till Råvaror och Produkter i Konsumtionssamhället, kunde Civilisationen uppleva som, åter igen, den Civiliserade Människans Naturliga Fiende. Ett speciellt Djur som kom i kläm mellan Natur, Kultur och Civilisation, var Människans Bästa Vän, Hunden.

Vargen tillhörde Fortfarande Människans Fiende, Naturen, men det Civiliserade Samhället krävde av alla Djur- och Hundägare att sådana domesticerade varelser, även i fortsättningen, designas om till motsvarande Levande Robotar som inte längre kan Tillfredsställa deras Naturliga Behov som Drifter, Instinkter och Individer med Särskilda Erfarenheter.

De Kulturella Bysamhällena urbaniserades och blev därmed allt Homogena, Stereotypa, Likriktade, Dominerande. Administrationer tilldelade Undersåtarna vissa Friheter, men Lagstiftade mot sådana som kunde inverka Negativt på, i synnerhet, Stadslivet.

Även om Nutida Undersåtar omnämns som Medborgare, har Staten och Näringslivet inte Uppfyllt Immanuel Kants definition:

”Upplysning är människans utträde ur sin självförvållade omyndighet. Omyndighet är oförmågan att använda sig av sitt förstånd utan någon annans ledning.”

För att den Mänskliga Individen ska kunna Utföra sin Huvuduppgift bör Civilisationen, Kulturen, Staten, Näringslivet samt Utbildningsväsendet Aktivt och Progressivt, förse Undersåten med sådan Information att Utträdet ur sin Självförvållade Omyndighet ingår som en Väsentlig del i Vardagslivet.

Däremot Civilisationens Administration har Utsett till sin Huvuduppgift att, medan Nya Orörda, Fysiska, Psykiska och Andliga ständigt ska Anpassas och Inordnas i den Antropocentriska Civilisationens Utvecklingslära, gäller att så länge som möjligt Behålla och Bevara Gårdagens Samhällsklimat, inför kommande Paradigmskifte, i fortsatt Status quo-läge.

Till skillnad från Naturen och Kulturen Expanderar Civilisationen Exponentiellt.

Det finns alltid något Nytt Ociviliserat och Icke Rumsrent som kan Omvandlas till Produkter som Varor och Tjänster, till de Numera Globala Multinationella Företagens Konsumtionsstrukturer.

Varje Möjligt Hinder måste därför Uteslutas, Isoleras och Interneras i Alienerat Utanförskap.

Då Samtliga av Civilisationens Högst Begränsade Resurser går åt till Integration av Ofrivilliga Undersåtar, finns inga Öppna Nätverk tillgängliga för sådana som Envisas med att Hävda Naturen som Ursprunglig Hemvist.

Civilisationer har en Förmåga till att, förr eller senare, Implodera och Erodera ut i ett Entropiskt Ingenmansland. Exemplen är fler än man tror, men bara för att nämna några; Faraonernas Egypten, Aten, Rom, Konstantinopel

Vikten av krigare och den integrerade karaktären av krigföring i det politiska och religiösa livet i Mexiko hjälpte dem att framstå som den dominerande militärmakten innan spanjorernas ankomst 1519.

Den nya Mexica stadsstaten allierade sig med staden Azcapotzalco och hyllade dess härskare, Tezozomoc. Med hjälp från Mexica började Azcapotzalco expandera till ett litet biflodsimperium. Fram till denna punkt erkändes inte Mexicas härskare som en legitim kung. Mexicas ledare ansökte framgångsrikt till en av kungarna i Culhuacan för att ge en dotter att gifta sig med i Mexica-linjen. Deras son, Acamapichtli, tronades som den första tlatoani av Tenochtitlan år 1372.

På senare tid, efter Fat Boy och Little Man, förklarade också Japans Kejsare för Folket att han inte alls var en Kame. Inte att förglömma Tredje Rikets Plötsliga Uppgång och Lika Plötsliga Förfall.

Jag är ingen Pacifist, men…

Klimatförändringen kommer kräva allt det som håller Vapen- och Krigsindustrin igång idag. Krigsindustrierna världen Över borde istället Samarbeta för att Framställa sådana Produkter som kommer bli användbara i samband med Klimatförändringens konsekvenser ute i Vardagslivets Stress och jäkt. Andra Industrier borde anpassa sina Verksamheter mot Samma Gemensamma målsättning.

Länder och Nationer borde redan nu organisera Värnplikt och Civil Beredskap inför kommande hotbilder. Framtiden kommer att Kräva Sammanhang, Gemensamma Målsättningar, Solidaritet och både Kortsiktiga och Långsiktiga Beslut.

Livsmedels- samt Läkemedelsindustrier borde Snarast inrikta sina Produkter, istället för på Hedonistisk Konsumtion med Inriktning på Medberoende Libertiner, Näringsrika produkter och sådant som inte kan leda Medmänniskor in på Eskapistiskt Verklighetsfrämmande Alienation.

Alienationen är idag Problem nummer 1A. Allt i Världen går mot Ökad Entropi, Ökad Segregation och Ökade motsättningar mellan Subkulturella Isolationistiska Slutna Nätverk.

Det verkar finnas två disparata vägar fram till Ökad Förståelse och Empati Medmänniskor Emellan. Den ena Vägen stavas Lojalitet och den andra, Solidaritet.

Det är ingen Överraskning att Flyktingströmmarna kommer att Öka Exponentiellt. Just nu, som mellan Belarus och Polen har uppstått en Politisk Ohållbar Situation, som varken FN eller EU verkar kunna lösa utifrån Undertecknanden av Förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna. Ett Likartat Spänt Läge råder mellan Afghanistan, Talibanerna och IS.

Antagligen är Opiumodlingarna en Starkt Bidragande Orsak till Hur att för Talibaner intjäna Rörelsekapital för Utvecklande av Maktutövningar.

Droghandelns Konsekvenser beror på kort och lång sikt hur Västvärlden ska hantera ett Ökat Beroende inför Tilltagande Eskapistiska Illusioner inom speciellt Isolerade Alienerade Singlar, typ Världsfrånvända Incels, ingående i Politiska, Religiösa och/eller Kriminella Adolescenta uppsökande Destruktivt Falsifierad Sociala Empiriskt Fixfokuserade Sammanslutningar.

Utanförskap i Isolerad Alienation kan utgöra en Avgörande Orsak till ökade Konflikter i Hårt Urbaniserade Stadsdelsförvaltningar utanför Stadskärnans Biltullar.

Om ifall Hela Landet ska Överleva krävs en Återgång till tidigare Militär- samt Civilförsvarsanläggningar utmed Landets Geografiska Gränser. Preppers och Survivalister borde också införas som Anställda Pedagogiska Vägledare.

Likaså borde Skogsvakter bevaka områden där helt Oförutsedda Naturkatastrofer kan uppstå efter Kraftiga Skyfall, nedfallna Kraftledningar samt Bränder utom Mänsklig Kontroll.

Denna Omställning i 90′ borde inte vara någon större Belastning för Landet Ekonomi. En Rural Upprustning borde ge helt Oväntade intäkter också inför Morgondagen.

En sådan Organisation kräver Betydligt mer Samarbete än Antivaxares Irrationella Motarbete inför Spruträdda Nålstick.

Som f d Statsminister Carl Bildt sa en gång:

”Varje Risk är också en Möjlighet” (OBS! Ordalydelsen är inte Exakt Återgiven).

Efter 68-rörelsens övergång till Miljörörelse, New Age och Exkluderande Coronaspridande i Erotiskt Intimt Sensuellt Tantra Yoga i Värmland du Skönas Ängsbacka, har begreppet Solidaritet lyst med sin Frånvaro i Slutet av Nära Döden-Tunnel.

Solidaritet måste inte ingå på Var Riksdagspartis Valrörelse-affischer, men, varför inte?

Den säckvingade fladdermusen (Saccopteryx bilineata) är en social varelse och de vokaliseringar som den producerar beror på den sociala situation som djuret befinner sig i. Ekolokaliseringspulser, skällande, prat och skrik används i olika sociala situationer inklusive uppvaktning och territoriellt försvar.

Efter Urbaniseringsvågen förändras gamla Talesätt. Se inte Skogen för bara Träd, blev till Se inte Staden för bara Hus. Som man ropar i Skogen får man svar, blev till Som man ropar i Köpcentrats Garage hörs Tystnadens Eko.

Liksom Wittgensteins Språkspel har Verklighetsberättelsen All Information Tillgänglig.

Allt är Information, filtrerad och, utifrån sitt eget värdeperspektiv, Tolkat. Tolkningen kan sedan via något kommunikationsmedel, överföras till Andra person Singularis, eller Tredje Person Pluralis. Informationsbitarna kan jämföras med kvarkar, bits, bytes, signalsubstanser, Känslointryck, Impulser samt Kognitiva Funktioner. På så vis kan Kame påminna om Kvalitativa Förändringar och Eufemistiska Metamorfoser.

Det behövs Raka Puckar från Utbildningsdepartementet till Isolerade Solitära Alienerade Incels samt Goth Lolitas. När varje Politisk Ideologi har halkat efter och Religiösa Sekter inte längre Vinner Gehör bland Blandmissbrukande Verklighetsflyktingar i Permanent Utanförskap har Incels och Lolitor inget annat att ta Sig till är Asiatiska Kreativt Designade Subkulturella Dataspel, Manga, Anime och ett Eskapistiskt Cosplay helst på Andra sidan Jordklotet. Verklighetsflykten uppstår Obehindrat Inifrån, men verkar Utåtriktat Utåtagerande bort mot Händelsehorisontens Epicentrum.

En person som lider av afantasi kanske inte kan skapa en mental bild av ett objekt, en annan individ eller en mental scen trots att han känner till personen eller konceptet. Även om tillståndet inte är livshotande, är det verkligen ett fantastiskt exempel på variation i den mänskliga upplevelsen.

De Politiska Partierna ligger i Bakhasorna på Kommersiella Intressen som via Öppna Nätverk erbjuder Vakna Konsumenter Sådana Verklighetstrogna Repliker av Minimalistiska Inkapslade Tidskapslar, typ Nostalgiska Idealistiska Föreställningar från Feodalismens Glada Bemärkelsedagar.

Digitaliserade Företagsikoner distribuerar sådana Högteknologiska Hjälpmedel som, mot Producentens Förmodan Oundvikligen leder till Ökat Distansarbete från Förortens Hembygdsmiljöer. Samtliga av Nyinflyttade från Landsbygdens Avlägsna Obygder söker Människans Bästa Vän i olika sorters inavlade Rasrena Utställningshundar.

Enligt Leslie är teorin om sinnet förmågan att mentalt representera tankar, övertygelser och önskningar, oavsett om omständigheterna är verkliga eller inte. Mycket tidiga bakslag kan förändra korrekt utveckling av gemensamma uppmärksamhetsbeteenden, vilket kan leda till att man misslyckas med att bilda en fullständig teori om sinnet.

Retro Brukshundar designas om Genetiskt till utstyrslade Sällskapshundar till, nu Avregistrerad IT-Gals Accesoar, typ Paris Hiltons numera Bortgångna (OBS! Enligt säkra källor som önskar förbli anonyma, ej Bortsprungna) Tinkerbell.

Eftersom det inte finns en social aspekt kopplad till vokaliseringarna, tyder produktionen av ljuden på att valparna vokaliserar för träning. Valparna upprepar och kombinerar vuxna vokaliseringar så att de liknar babblande i vad människor, andra primater och vissa sångfåglar gör som spädbarn. Som en del av detta förklarade kejsaren formellt att han inte var en kami.

Association of Shinto Shrines (Jinja Honchō). År 1956 utfärdade föreningen ett trosbekännande uttalande, keishin seikatsu no kōryō (”allmänna kännetecken för ett liv som levt i vördnad för kami”), för att sammanfatta vad de betraktade som Shintos principer.

Shintoperspektiven påverkade också japansk populärkultur.

Med ett Hundkoppel med Tillhörande Sällskapsdjur, typ BobCat eller Mink De Ville de Cruella, kan Dagens långpromenad innehålla en Företagsansträngande Catwalk uppför Nedslitna Trätrappa typ den från Katarinavägen upp till Mosebacketorg med Föresatsen minst Tre Trappsteg i Taget.

Filosofiska föreställningar om qi från de tidigaste uppteckningarna av kinesisk filosofi (400-talet f.Kr.) motsvarar västerländska föreställningar om humor.

När kinesiska tänkare är ovilliga eller oförmögna att fixa kvaliteten på ett energiskt fenomen, flödar oundvikligen tecknet qi (氣) från deras penslar.
Den forntida kinesen beskrev qi som ”livskraft”. Genom att förstå rytmen och flödet av qi trodde de att de kunde vägleda övningar och behandlingar för att ge stabilitet och livslängd.

Qi och li (理: ”mönster”) var ”grundläggande” kategorier som liknade materia och energi.

”nej”, ”inte”, ”ingenting” eller ”utan”
”ingenting”, ”inte”, ”ingenting”, ”o-”, ”är inte”, ”har inte”, ”inte någon”
Ren mänsklig medvetenhet, före erfarenhet eller kunskap. En negativ definition av Är Inte.
Orsakas vara obefintlig.
Omöjlig; saknar anledning eller orsak.
Icke-existens; icke-varelse; inte ha; brist på, utan.
Det ”ursprungliga icke-väsen” från vilket varelsen framställs i Dao de Jing.


I modern kinesiska, japanska och koreanska används det vanligtvis i kombinationsord som ett negativt prefix för att indikera frånvaron av något (nej …, utan …, un-prefix), t.ex. kinesiska: 无-线; pinyin: wú-xiàn/mu-sen (無-線)/mu-seon (무-선) för ”trådlös”. På klassisk kinesiska är det ett opersonligt existentiellt verb som betyder ”inte ha”.

Samma tecken används också i klassisk kinesiska som en oöverkomlig partikel, även om det i detta fall är mer korrekt skrivet kinesiska: 毋; pinyin: wú.[8]

I modern filosofisk användning har termen fenomen kommit att betyda ”det som upplevs i verklighetens grund.”

Immanuel Kant (1770) skrev att människor bara kunde sluta sig till så mycket som deras sinnen tillät, men inte uppleva själva objektet.

Detta kan vara vettigt i termer av en kommunikationskanal (epistemologi) som matas från en ensemble av verklighetsinput (ontologi) men ändå inte i betydelsen att tillämpa klok fantasi (a-la Albert Einstein, till partiell framgång).

Heidegger trodde att Dasein (”att vara-där”), människan, som undersöker grundläggande ontologi för Lebenswelt (livsvärld, Husserls term) som ligger till grund för alla så kallade regionala ontologier inom specialvetenskaperna.

I Heideggers filosofi kastas människor in i världen i en given situation. Detta är en känsla av att vara fristående från sin kropp och kallas ofta för en ”ut-ur-kroppen”-upplevelse. Detta är känslan av att världen inte är verklig eller ser dimmig ut eller långt borta.

Det kan också finnas mikrominnesförluster där diskussionen som förs inte kommer ihåg, eller innehållet i ett meningsfullt samtal glöms bort från den ena sekunden till den andra. Utöver dessa uppenbara förändringar kan personen uppleva förvrängningar i tid, plats och situation. Den frihet som människor har att förändra sina erfarenheter genom uppror, politisk handling, skrivande, tänkande och vara.