Does It Still POP?
Psychedelic New Brow Art.

Paintings by Victor Rangner

Larry’s Corner 18 Mars 2023. Time 1300

Other days open at 1400.

Closed Sundays and Mondays.

Vernissage day: Jonathan Segel plays the Space Electric Guitar.

Does It Still POP?

Meningen kom till med ett litet konstverk jag tillverkade till Anna Wahl. Hon blev glad och sa att hon skulle använda det till nagellacksställ.

Om mig, Victor Rangner.

Jag är född 1957, den nionde oktober. Växte upp i Hökarängen, tills vi flyttade till Södermalm, Tideliusgatan 27. Cirka 5 minuters gångväg till det som nu är Larry’s Corner.

Min far, Oskar Rangner, var konstnär. Tidigt kom jag i kontakt med konst, teater och musik. Jag gick först i Mosebackeskolan, så i Eriksdalsskolan, Katarina Real, ett år i Norra Latin och så ett år i Romerike Folkhöjskole, vid Jessheim, i Norge.

1973. Kom i kontakt med Patafysiska Kollegiet, Claes Hylinger och Christian Bodros.

Började med konst. 1975. Grundskolan för Konstnärlig Utbildning, 1976-1979. Gerlesborgsskolan. 1978. Gjorde militärtjänsten på Chefen för Kustflottans stab, på Minfartyget M03, Visborg, som tecknarbiträde. Läste Konstvetenskap och Praktisk Filosofi på Stockholms universitet.

1976-1982. Arbetade som Lärling/Medhjälpare/Assistent åt Konstprofessorn vid Kungliga Konsthögskolan, Grafik, Nils G. Stenquist, i sex år. Ateljén fanns i Malongen, Malmgårdsvägen 2A, vid Nytorget, Södermalm.

1982. Jag var utled på konst och övergav allt som hade med konst att göra. Ville ut och finna verkligheten. Arbetade som städare, turistvärd i Kaknästornet, sjukvårdsbiträde, mentalskötare, undersköterska, telemarketingsäljare m.m.

1993 skaffade jag min första hund Selma. 2001 var jag slut. Genomgick en existentiell kris som fortsätter än idag.

I juni 2022 satt jag ofta utanför Hesselby Slotts Krukmakeriet, där jag ibland satt och samtalade med Annika, som förestår krukmakeriet. Hon frågade mig en dag om jag var kreativ? Hur ska man bedöma det och i jämförelse med vem?

Jag hämtade en målning som jag gjort cirka 1977 och gav till henne. Annika frågade om jag ville ha en utställning i krukmakeriet. Ett erbjudande som man inte kan tacka nej till.

Köpte akvarellpapper, akvarellfärger och penslar och satte igång och måla. Målade cirka 3-4 målningar om dagen. Den 15 augusti var jag uppe i 166 akvarellmålningar.

Någon utställning på slottet har det än så länge inte blivit.

Genom Jonathan och Sanna Segel kom jag i kontakt med Larry Farber på Larry’s Corner. Jag hade redan gått över till att måla med akryl.

Idag är jag pensionär. Utan karriär, målar jag som jag vill. Går ut med min assistanshund Finnigan och målar sedan så mycket jag hinner. Det är mitt liv idag.

Translated by Google Translator into English:

Does It Still POP?
The meaning came about with a small work of art I made for Anna Wahl. She was delighted and said she would use it for nail polish stands.
About me, Victor Rangner.
I was born in 1957, on the ninth of October. Grew up in Hökarängen, until we moved to Södermalm, Tideliusgatan 27. About 5 minutes’ walk to what is now Larry’s Corner.
My father, Oskar Rangner, was an artist. Early on I came into contact with art, theater and music. I went first to Mosebackeskolan, then to Eriksdalsskolan, Katarina Real, a year in Norra Latin and then a year in Romerike Folkhöjskole, near Jessheim, in Norway.

 1. Came into contact with the Patafysiska Kollegiet, Claes Hylinger and Christian Bodros.
  Started with art. 1975. Basic School for Art Education, 1976-1979. Gerlesborg school. 1978. Did military service at the Chief of the Coastal Fleet’s staff, on the Mine Ship M03, Visborg, as a draftsman’s assistant. Studied Art Studies and Practical Philosophy at Stockholm University.
  1976-1982. Worked as an Apprentice/Assistant/Assistant to the Art Professor at the Royal College of Art, Graphics, Nils G. Stenquist, for six years. The studio was in Malongen, Malmgårdsvägen 2A, at Nytorget, Södermalm.
 2. I was addicted to art and abandoned everything that had to do with art. Wanted to go out and find reality. Worked as a cleaner, tourist host in Kaknästornet, healthcare assistant, mental health nurse, assistant nurse, telemarketing salesperson, etc.
  In 1993 I got my first dog Selma. In 2001 I was done. Went through an existential crisis that continues to this day.
  In June 2022, I often sat outside Hesselby Slotts Krukmakeriet, where I sometimes sat and talked with Annika, who runs the pottery. She asked me one day if I was creative? How to judge it and in comparison with whom?
  I picked up a painting I did around 1977 and gave it to her. Annika asked if I wanted an exhibition in the pottery. An offer you can’t refuse.
  Bought watercolor paper, watercolor paints and brushes and started painting. Painted about 3-4 paintings a day. On August 15, I was up to 166 watercolor paintings.
  There hasn’t been an exhibition at the castle so far.
  Through Jonathan and Sanna Segel, I came into contact with Larry Farber at Larry’s Corner. I had already switched to painting with acrylics.
  Today I am retired. Without a career, I paint as I want. Going out with my assistance dog Finnigan and then painting as much as I can. That’s my life today.

To support:

Annons