Om man blickar tillbaka i världens olika kulturer, så gynnas kulturerna alltid av motsättningar. Det kan vara trist och krasst att konstatera, men inte desto mindre, så stämmer det. Varje kulturpersonlighet har växt fram där ingenting annars kunde gro.


Kanske därför att kulturen och kulturlivet plötsligt får ett seriöst, allvarligt, innehåll, än att bara förbli en ytlig underhållning och ett kort tidsfördriv.


Om SD väljer att stänga ner bibliotek eller förbjuda vissa böcker (vilket vore otroligt i sig i dessa digitaliserade tider), så kommer folk som alltid att ordna utväxlingar av sådant material ändå.


Bulgakovs Mästaren och Margarita kopierades och delades ut mellan människor underground.
Vaclav Havel, efter Sovjetunionens upplösning, bjöd in Lou Reed för att hålla en konsert. Så mycket hade Lou Reeds musik betytt för den underjordiska kulturen under förtrycket.


Det kanske mest spännande är hur SD och liknande förbudsivrare ska angripa nätet, sociala medier och digitala teknologier.


Om man vill förstå hur repression och censur fungerar i ett hierarkiskt-auktoritärt chauvinistiskt system, så bör man testa att ställa in ens dators brandvägg i maxläge. Vad händer?


Ingenting!

Ingenting slipper ut och inget nytt kommer in. Säkerhet och trygghet blir snart långtråkigt och människor, som alltid vill ha socialt umgänge och kul, söker finna nya oaser för att få dansa och känna sig fria.


För auktoritära finns bara en enda sann glädje och det är skadeglädjen. Som inte förlänger livet.

If you look back at the different cultures of the world, the cultures always benefit from contradictions. It may be sad and crass to state, but nevertheless, it is true. Every cultural personality has emerged where nothing else could sprout.


Perhaps because culture and cultural life suddenly acquire much deeper, serious content, rather than remaining just superficial entertainment and a short pastime.


If SD chooses to close libraries or ban certain books (which would be incredible in itself in these digitized times), people will, as always, arrange exchanges of such material anyway.


Bulgakov’s The Master and Margarita was copied and distributed among people underground. You name it. The Brave Soldier Svejk.


Vaclav Havel, after the dissolution of the Soviet Union, invited Lou Reed to give a concert. That’s how much Lou Reeds had meant to the underground culture during the suppression.

Plato’s Cave in your Smart Phone.


Perhaps the most exciting thing is how SD and similar prohibitionists will attack the internet, social media and digital technologies.


If you want to understand how repression and censorship work in a hierarchical-authoritarian chauvinist system, you should try setting your computer’s firewall to maximum mode. What happens?


Nothing! Nothing escapes and nothing new enters. Safety and security soon become boring and people, who always want to socialize and have fun, seek to find new oases to dance and feel free.
For authoritarians there is only one true joy and that is the joy of harm. Which does not extend life.