Dagens Nyheter börjar närma sig samma ämnesval som Hem&Hyra. Hur många gånger kan läsarna stå ur med DN:s journalisternas Elegier om Personliga och Privata Tillkortakommanden Ute i Diskbänksrealismens Bistra, men Socialdarwinistiska, Maslowska Paradigmskifte?

SD är numera en mediekonstruktion för att få fram en säljande konflikt inom svensk politik.

På vilket sätt har SD:s önsketänkande fått inflytande, inte i svensk politik, men i verkligheten?

Svenska Kristdemokrater är Beredda till att Ta till Vapen mot Granatkastande Kriminella Ungdomsgäng utan Praktiskt tillämpade Arbetsmarknadsutbildningar i CV:t.

Skogsbruket minskar.

Antalet Jägare blir allt färre.

Föreningslivets Styrelser omvandlas till Öppna och Platta Nätverk.

De Politiska och Religiösa Traditionella Hierarkiska Maktpyramiderna övergår till Alienerade Ensamagerande i Civil Olydnad.

Traditionell Terrorism övergår i Underjordiska, Impulsstyrda och Spontana Improvisationer av Skräck.


Sveriges behov av medlemsskapet i EU har ökat. Samarbetet inom EU blir allt viktigare.

Sveriges anslutning till NATO närmar sig.

Avståndet till Putin och Ryssland ökar.

De traditionella Narcissisterna och deras Flying Monkeys blir Följare till Elon Musk.

Invandringen och flyktingmottagandet ökar. Oavsett från Kina, Syrien eller Ukraina, ökar antalet Flyktingar.

Åkesson har fått en personlig konkurrent i Paludan.

Under Påskupproret var det ett Ytterst Litet Antal Sverigedemokrater, Kristdemokrater, Moderater som med sina egna fysiska kroppar, med risk för eget liv, gick ut för att Agera Nödvärn för Svensk Polis.

Man är beredda till att, efteråt, som skrivbordsprodukter, ”Anklaga Ansvariga”, men inte att visa Medborgaranda och Civilkurage för att Skydda Andra Medmänniskors och Svenska Medborgares Liv och Egendomar.

Bruket och missbruket av illegala droger ökar. Pink Cocaine, Fentanyl and Carfentanyl väntar i de Internationella Drogkartellernas Illegala Fabrikslager för att få in ännu mer Ekonomiska Resurser till att Stödja Odemokratiska Politiska och Religiösa Nätverk, med Kontakter i the Darknet, till att inköpa Illegala Droger, Illegala Vapen från Illegala Vapenhandlare och Legala Vapenfabriker till att Beställa Allt ifrån Drogfabrikernas Restlager, omkonstruerade Begagnade Vapen, 3D-utskrivna Vapen samt ”Kill on Demand”.

Handeln med illegala droger, ökar.

Antalet illegala vapen i Sverige ökar. Vapnen är ofta insmugglade från tidigare Krigshärdar, för att nu säljas till Kriminella Ungdomsgäng som saknar Hopp om en Framtida åt Alla utan Minsta Undantag, Lycka bär.

Intresset för att lösa konflikter med vapen, ökar. Media i dess olika former gör Allt för att ytterligare Skrämma Medborgarna till att inhandla illegala Droger, Insmugglade Vapen och, Söndagen de 11 september 2022, rösta fram ännu fler Extremister och Politiska Vildar med Kortsiktiga Lösningar utan minsta Hänsynstagande till framtida Socialpsykologiska Konsekvenser. Än en gång Önsketänkanden från Narcissister samt deras Flying Monkeys.

Den enskilda Med borgarens Rädsla, Osäkerhet, Otrygghet och framför allt, Misstro, ökar.

Osäkerheten ökar, inte på grund av invandringen eller flyktingmottagandet, utan därför att människor blir normaliserande vana vid att se fysiskt våld och vapen som en bättre metod till konfliktlösning än förhandling och långsiktig strategisk hantering av motsättningar inom samhället.

Vi matas med den amerikanska Vapenindustrins Produktplaceringar i Underhållningsindustrins Artefakter.

Antalet miljardärer i Sverige, ökar.

Antalet fattiga i Sverige, ökar.

Antalet pensionärer i Sverige, ökar. Vi närmar oss, långsamt, men säkert, samma sociala fällor som i Japan, Kina och Nederländerna.

Vård, Skola och Omsorg, backar. Livets Hårda Skola ger, på kort sikt, mer Lönsam Avkastning, än Vidlyftiga Hypoteser, Spekulationer samt Utopisk Verklighetsflykt bort till Silikon Valley, eller Dubai.

Alienationen ökar. Ingen Politiker kan eller vill Stoppa Utflyttningen från Städerna, för att Företagsamma Digitala Nomader ska kunna leva Enkelt och Bekväm på Äventyrsresor i Semesterparadis. Inga Skattemedel går hem till svenska staten.

Svenskar upplever en ständigt Förvirrande Verklighet som, på en och samma gång Samtidigt, återstår i Nostalgiska Återblickar till Bygemenskapen, Feodalsamhället, Stormaktstiden, Fogdesamhället, Brukssamhället, Förindustrialismen, Framstegvänligheten, Kalla Krigets Kärnvapenkapprustning, upptäckandet av Antibiotika, Datoriseringen, Digitaliseringen, samt Medias Spridning av Kontrafaktisk Desinformation som gränsar till ren Propagandakrigsföring.

Sverige blir alltmer beroende av import från länder utanför EU:s gränser.

Alltfler svenskar lär sig engelska. I Orten prata man Internationell Engelska, med hypade oneliners hämtade från Nattsvarta Komedier, Spekulativa Dystopier, Spänningsladdad Gas Lightning och Eskapistiska ”Konstnärliga Filmer” sponsrade av diverse Kulturinstitut och Statliga Lotterier.

På sikt kommer svenskan som språk marginaliseras.

Till och med SD inser säkert att den svenska kulturen knappast är hotad av icke läskunniga muslimer, men av att hela dagens underhållningsvärld uttrycks i internationell engelska.

Futurister drömmer om Exodus ut i Universums Periferier och Hotet från Singulariteten.

Vart tog hela debatten om ”Den Svenska Litteraturkanon” vägen, nu när alla Bokläsare istället väljer Lättsmält Populärvetenskap och Färdigtuggade Spännings romaner i Spåren efter Conan Doyle, Agatha Christie , Maria Lang, Mästerdetektiven Kalle Blomkvist och Sjövall&Wahlöö?

Hur många Utmobbade Incelgubbar, som, medan de Uppgivna står i Kön till Coronasmittade Äldreboenden i Karantän, som, med Mausergevär från WW1 är beredda på att Seriemörda Barndomens Råa Klasskamrater, kan det Existera ute mellan Ödebygd och Tassemarker?

Ett ”Knätofssverige” ‘är redan idag en helt omöjlig utopi. Vem i Orten känner idag till Lennart Hyland, Kalle Jularbo, ”Lasarettvisan” med Lapp-Lisa, eller ”Ska bli sjuksyster jag, tralala” – 3:26 (text: Sonja Åkesson, sång: Lottie Ejebrant)?

NRA och Vapenindustrin är helt säkert inte det minsta intresserade om ifall det är Michael Douglas eller Julie Andrews som håller i en M72 LAW.

M72 LAW är ett lätt, ostyrt engångsstridsvagnsvapen utvecklat för individuellt bruk och först utplacerat under Vietnamkriget.

LAW står antingen för ”light antitank weapon” eller ”light anti-pansarvapen:” det senare verkar vara att föredra i moderna källor, eftersom vapnet inte längre på något sätt är lämpligt för att attackera en huvudstridsstridsvagn.

Ett förbrukat rör är relativt lätt att få tag på eftersom det i många jurisdiktioner behandlas på samma sätt som ett förbrukat kulhölje.

Det skulle vara otroligt osannolikt att se en live LAW i ett live-action medium utanför stockfilm, på grund av risken för skådespelare. Det kan antas att vilken LAG som helst i en live-actionfilm är ett förbrukat rör, vanligtvis riggat med någon form av pyroteknisk anordning för att simulera avfyrning.

En punkt att notera är att LAW har en granatliknande stiftsäkerhet överst på det bakre höljet som tillåter borttagning av de främre och bakre kåporna och bärremmen: denna stift saknas ofta i förbrukade rör och därför tas bort den ofta saknas också i mediaskildringar.

Den ursprungliga 60-talsmodellen hade en andra armerande säkerhetsnål på baksidan, men denna raderades från senare produktionsmodeller på grund av rapporter om att det var lätt att rycka ut dragringen ur stiftet och göra bärraketen oanvändbart.

Lagar i privata samlingar och filmvapen har vanligtvis antingen inget sikte eller en ersättning från fabriken; detta beror på att det ursprungliga siktet använde radioluminiscerande färg innehållande prometium-147, och trupperna instruerades att knäppa av det främre siktet för bortskaffande av en strålsäkerhetsofficer innan de kastade ett förbrukat rör.

”Kassera”-delen slutade ganska snabbt i Vietnamkriget eftersom Vietcong visade sig vara mycket förtjust i att packa förbrukade LAW-höljen med sprängämnen för användning som fällor.

Hur ska svenska restauranger kunna locka turister med ”swedish meatballs”?

Förr eller senare stöter allt på sin motsats… Enantiodromia

Text translated from Swedish to Englis by Google’s Ranslator:

PK, SD, MP and KD are Sitting Insane into the same Harpsunds Eka Election 9/11 2022.
2022/06/06 //

Dagens Nyheter is beginning to approach the same topic choice as Hem & Hyra. How many times can readers stand out from DN’s journalists’ Elegies about Personal and Private Shortcomings Out in the Sinky, but Social Darwinist, Maslowska Paradigm Shift of Sink Realism?

SD is now a media construct to bring out a selling conflict in Swedish politics.

In what way has SD’s wishful thinking gained influence, not in Swedish politics, but in reality?

Swedish Christian Democrats are prepared to take up arms against grenade-throwing criminal youth gangs without Practically Applied Labor Market Training in the CV.

Forestry is declining.

The number of Hunters is decreasing.

Föreningslivets Styrelser is transformed into Open and Flat Networks.

The Political and Religious Traditional Hierarchical Pyramids of Power Transform into Alienated Loneliness in Civil Disobedience.

Traditional Terrorism Transforms into Underground, Impulse Controlled and Spontaneous Improvisations of Horror.

Sweden’s need for EU membership has increased. Cooperation within the EU is becoming increasingly important.

Sweden’s accession to NATO is approaching.

The distance to Putin and Russia is increasing.

The Traditional Narcissists and their Flying Monkeys become Followers of Elon Musk.

Immigration and refugee reception are increasing. Regardless of China, Syria or Ukraine, the number of refugees is increasing.

Åkesson has got a personal competitor in Paludan.

During the Easter Uprising, there was an Extremely Small Number of Sweden Democrats, Christian Democrats, Moderates who, with their own physical bodies, at risk of their own lives, went out to Act Emergency Defense for the Swedish Police.

One is prepared to, afterwards, as desk products, ”Accuse Those Responsible”, but not to show Citizenship and Civil Courage to Protect the Lives and Properties of Other Companions and Swedish Citizens.

The use and abuse of illegal drugs is increasing. Pink Cocaine, Fentanyl and Carfentanyl are waiting in the International Drug Cartels’ Illegal Factory Stocks to bring in even more Financial Resources to Support Undemocratic Political and Religious Networks, with Contacts in the Darknet, to Purchase Illegal Drugs, Illegal Weapons from Illegal Weapons to Order Everything from the Drug Factories’ Remaining Warehouse, Used Weapons designed, 3D-printed Weapons and ”Kill on Demand”.

The trade in illegal drugs is increasing.

The number of illegal weapons in Sweden is increasing. The weapons are often smuggled from former War Hearts, to now be sold to Criminal Youth Gangs that lack Hope for a Future Happiness,

The interest in resolving conflicts with weapons is increasing. The media in its various forms do everything to further intimidate citizens into purchasing illegal drugs, smuggled weapons and, on Sunday, September 11, 2022, vote for even more extremists and political savages with short-term solutions without the slightest consideration for future social psychological consequences. Once again Wishful thinking from Narcissists and their Flying Monkeys.

The individual With the citizen’s Fear Uncertainty, Insecurity, but above all Distrust, increases.

Uncertainty is increasing, not because of immigration or the reception of refugees, but because people are becoming increasingly accustomed to seeing physical violence and weapons as a better method of conflict resolution than negotiation and long-term strategic management of conflicts within society.

We are fed with the American Weapons Industry’s Product Placement in the Entertainment Industry.

The number of billionaires in Sweden is increasing.

The number of poor people in Sweden is increasing.

The number of pensioners in Sweden is increasing. We are approaching, slowly but surely, the same social traps as in Japan, China, and the Netherlands.

Care, School and Care, slopes. Life’s Hard School provides, in the short term, more Profitable Returns, than Extensive Hypotheses, Speculations and Utopian Reality Escape to Silicon Valley, or Dubai.

Alienation is increasing. No Politician Can or Wants to Stop the Emigration from the Cities, in order for Entrepreneurial Digital Nomads to be able to live Simple and Comfortably on Adventure Trips in Holiday Paradise. No tax money goes home to the Swedish state.

Swedes experience a constantly Confusing Reality which, at the same time, remains in Nostalgic Retrospectives to the Urban Community, the Great Power Age, the Bailiff Society, the Mill Society, Pre-Industrialism, Progressiveness, the Cold War Nuclear Weapon Arming, the Discovery of Antibiotics, bordering on pure Propaganda warfare.

Sweden is becoming increasingly dependent on imports from countries outside the EU’s borders.

More and more Swedes are learning English. The resort speaks International English, with hyped oneliners taken from Night Black Comedies, Speculative Dystopias, Tension-laden Gas Lightning and escapist ”Artistic Movies” sponsored by various Cultural Institutes and State Lotteries.

In the long run, Swedish as a language will be marginalized.

Even SD probably realizes that Swedish culture is hardly threatened by non-literate Muslims, but by the fact that the whole day’s entertainment world is expressed in international English.

Where did the whole debate about ”The Swedish Literature Canon” go, now that all book readers instead choose Easy-to-digest Popular Science and Pre-chewed Tension novels in The Traces of Conan Doyle, Agatha Christie, Maria Lang, Master Detective Kalle Blomkvist and Sjövall & Wahlöö?

How many Utmobbase Incelgubbar, who, while the Reported are in the queue for Corona-infected Retirement Homes in Quarantine, who, with Mauser rifles from WW1 are prepared that Seriemörda Barndomens Råa Klasskamrater can it Exist out between Ödebygd and Tassemarker?

A ”Knätofssverige” ‘is already today a completely impossible utopia. Who in Orten knows today Lennart Hyland, Kalle Jularbo, ”Lasarettvisan” with Lapp-Lisa, or ”Ska blir sjuksyster jag, tralala” – 3:26 (text: Sonja Åkesson, song: Lottie Ejebrant)?

The NRA and the Arms Industry are certainly not the least bit interested in whether it is Michael Douglas or Julie Andrews who holds an M72 LAW.

The M72 LAW is a lightweight, disposable unguided anti-tank weapon developed for individual use and first deployed during the Vietnam War. LAW either stands for ”light antitank weapon” or ”light anti-armor weapon:” the latter seems to be preferred in modern sources, as the weapon is no longer in any way suitable for attacking a main battle tank. A spent tube is relatively easy to get hold of since in many jurisdictions it is treated in the same way as an expended bullet casing. It would be incredibly unlikely to see a live LAW in a live-action medium outside of stock footage, due to the risk to actors. It can be assumed any LAW in a live-action movie is a spent tube, typically rigged with some sort of pyrotechnic device to simulate firing. One point of note is that the LAW has a grenade-like pin safety at the top of the rear cover which allows removal of the front and rear covers and the carry strap: this pin is often missing from spent tubes and so its removal is often also missing in media depictions. The original 60s model had a second arming safety pin at the rear, but this was deleted from later production models due to reports that it was readily possible to yank the pull-ring out of the pin and render the launcher useless.

LAWs in private collections and movie armories also typically have either no front sight or a non-factory replacement; this is because the original front sight used radioluminescent paint containing promethium-147, and troops were instructed to snap off the front sight for disposal by a radiation safety officer before discarding a spent tube. The ”discarding” part ended fairly quickly in the Vietnam War as the Vietcong proved very fond of packing spent LAW casings with explosives for use as booby traps.

How should Swedish restaurants be able to attract tourists with ”Swedish meatballs”?

Sooner or later, everything encounters its opposite… Enantiodromia

From Swedish to Russian with Google’s Translator:

PK, SD, MP и KD сходят с ума на одних и тех же выборах Harpsunds Eka 11 сентября 2022 года.
06.06.2022 //

Dagens Nyheter начинает приближаться к тому же выбору темы, что и Hem & Hyra. Сколько раз читатели могут выделиться из Элегий журналистов DN о личных и личных недостатках в захудалой, но социал-дарвинистской, масловской парадигме сдвига реализма раковины?

СД теперь является медийной конструкцией, призванной привлечь внимание к торговому конфликту в шведской политике.

Каким образом принятие желаемого за действительное SD получило влияние не в шведской политике, а в реальности?

Шведские христианские демократы готовы взяться за оружие против криминальных молодежных группировок, бросающих гранаты, без практического обучения рынку труда в резюме.

Лесное хозяйство приходит в упадок.

Охотников становится меньше.

Föreningslivets Styrelser превращается в открытые и плоские сети.

Политические и религиозные традиционные иерархические пирамиды власти трансформируются в отчужденное одиночество в гражданском неповиновении.

Традиционный терроризм трансформируется в подпольные, импульсивные и спонтанные импровизации ужасов.

Потребность Швеции в членстве в ЕС возросла. Сотрудничество внутри ЕС становится все более важным.

Приближается вступление Швеции в НАТО.

Расстояние до Путина и России увеличивается.

Традиционные нарциссы и их летающие обезьяны становятся последователями Илона Маска.

Растет иммиграция и прием беженцев. Независимо от Китая, Сирии или Украины количество беженцев увеличивается.

У Окессона появился личный конкурент в Палудане.

Во время Пасхального восстания было Чрезвычайно малое количество шведских демократов, христианских демократов, умеренных, которые собственными физическими телами, рискуя собственной жизнью, вышли действовать в качестве чрезвычайной защиты для шведской полиции.

Впоследствии каждый готов в качестве настольных продуктов «обвинить виновных», но не проявлять гражданственность и гражданское мужество для защиты жизни и имущества других товарищей и граждан Швеции.

Растет употребление и злоупотребление нелегальными наркотиками. Розовый кокаин, фентанил и карфентанил ждут на нелегальных фабричных складах международных наркокартелей, чтобы привлечь еще больше финансовых ресурсов для поддержки недемократических политических и религиозных сетей, со связями в даркнете, для покупки незаконных наркотиков, незаконного оружия от незаконного оружия до заказа. Все, начиная с оставшегося склада фабрики по производству наркотиков, разработанного подержанного оружия, оружия, напечатанного на 3D-принтере, и «Убийство по требованию».

Растет торговля нелегальными наркотиками.

Количество незаконного оружия в Швеции увеличивается. Оружие часто вывозится контрабандой из бывших War Hearts, чтобы теперь быть проданным преступным молодежным бандам, у которых нет надежды на будущее счастье.

Возрастает интерес к разрешению конфликтов с применением оружия. СМИ в различных своих формах делают все, чтобы еще больше запугать граждан с целью приобретения незаконных наркотиков, контрабандного оружия и в воскресенье, 11 сентября 2022 г., проголосовать за еще большее количество экстремистов и политических дикарей с краткосрочными решениями без малейшего учета будущих социально-психологических проблем. последствия. Еще раз желаемое за действительное от нарциссов и их летающих обезьян.

Индивидуум Со страхом гражданина возрастает неуверенность, неуверенность, но прежде всего недоверие.

Неопределенность возрастает не из-за иммиграции или приема беженцев, а потому, что люди все больше привыкают рассматривать физическое насилие и оружие как лучший метод разрешения конфликтов, чем переговоры и долгосрочное стратегическое управление конфликтами внутри общества.

Нас кормят продакт-плейсментом американской оружейной индустрии в индустрии развлечений.

Число миллиардеров в Швеции растет.

Число бедных в Швеции растет.

Количество пенсионеров в Швеции растет. Мы медленно, но верно приближаемся к тем же социальным ловушкам, что и в Японии, Китае и Нидерландах.

Уход, школа и уход, склоны. «Трудная школа жизни» в краткосрочной перспективе приносит больше прибыли, чем обширные гипотезы, спекуляции и утопическая реальность. Бегство в Силиконовую долину или Дубай.

Отчуждение усиливается. Ни один политик не может и не хочет остановить эмиграцию из городов, чтобы предприимчивые цифровые кочевники могли жить просто и комфортно в приключенческих поездках в Holiday Paradise. Налоговые деньги не идут домой в шведское государство.

Шведы переживают постоянно сбивающую с толку реальность, которая в то же время остается в ностальгических ретроспективах по городскому сообществу, эпохе великой державы, обществу судебных приставов, мельничному обществу, доиндустриализму, прогрессивности, вооружению ядерным оружием времен холодной войны, открытиям. антибиотиков, граничащих с чистой пропагандистской войной.

Швеция становится все более зависимой от импорта из стран за пределами ЕС.

Все больше и больше шведов изучают английский язык. Курорт говорит на международном английском языке, с разрекламированными остротами, взятыми из ночных черных комедий, спекулятивных антиутопий, напряженной газовой молнии и эскапистских «художественных фильмов», спонсируемых различными институтами культуры и государственными лотереями.

В долгосрочной перспективе шведский как язык будет маргинализирован.

Даже С. Д., вероятно, понимает, что шведской культуре угрожают не неграмотные мусульмане, а тот факт, что мир развлечений в течение всего дня выражается на международном английском языке.

Куда делись все дебаты о «Шведском литературном каноне» теперь, когда все читатели книг вместо этого выбирают легко усваиваемые научно-популярные романы и романы с предварительно разжеванным напряжением в «Следах Конан Дойля», «Агаты Кристи», «Марии Лэнг», «Мастер-детектив Калле». Микаэля Блумквиста и Шёвалла и Валё?

Сколько Utmobbase Incelgubbar, которые, пока Сообщается, находятся в очереди в дома престарелых, зараженных коронавирусом, на карантине, которые с винтовками Mauser времен Первой мировой войны готовы к тому, что Seriemörda Barndomens Råa Klasskamrater может существовать между Одебигдом и Тассемаркером?

«Knätofssverige» уже сегодня является совершенно невозможной утопией. Кто сегодня в Ортене знает Леннарта Хайленда, Калле Джуларбо, «Ласаретвизан» с Лапп-Лизой или «Ска блир сюксыстер джаг, тралала» — 3:26 (текст: Соня Окессон, песня: Лотти Эджебрант)?

NRA и оружейная промышленность, безусловно, ничуть не заинтересованы в том, кто владеет M72 LAW — Майкл Дуглас или Джули Эндрюс.

M72 LAW — легкое одноразовое неуправляемое противотанковое оружие, разработанное для индивидуального использования и впервые примененное во время войны во Вьетнаме. LAW означает либо «легкое противотанковое оружие», либо «легкое противотанковое оружие»: в современных источниках предпочтение отдается последнему, поскольку это оружие больше никоим образом не подходит для атаки основного боевого танка. Отработанную гильзу относительно легко достать, поскольку во многих юрисдикциях с ней обращаются так же, как с использованной гильзой. Было бы невероятно маловероятно увидеть LAW вживую в живом действии за пределами стоковых материалов из-за риска для актеров. Можно предположить, что любой LAW в боевике представляет собой отработавшую трубу, обычно оснащенную каким-либо пиротехническим устройством для имитации стрельбы. Следует отметить, что у LAW есть предохранительный штифт в виде гранаты в верхней части задней крышки, который позволяет снимать переднюю и заднюю крышки и ремень для переноски: этот штифт часто отсутствует на стреляных трубках, поэтому его удаление часто также отсутствует в изображениях в СМИ. Первоначальная модель 60-х годов имела второй предохранительный штифт сзади, но он был удален из более поздних серийных моделей из-за сообщений о том, что можно было легко выдернуть кольцо из штифта и сделать пусковую установку бесполезной.

LAW в частных коллекциях и кинохранилищах также обычно либо не имеют мушки, либо не имеют заводской замены; это связано с тем, что в оригинальной мушке использовалась радиолюминесцентная краска, содержащая прометий-147, и войскам было приказано снять мушку для утилизации офицером радиационной безопасности перед тем, как выбросить отработавшую трубку. Часть «выбрасывания» довольно быстро закончилась во время войны во Вьетнаме, поскольку Вьетконг очень любил упаковывать отработанные гильзы LAW со взрывчаткой для использования в качестве мин-ловушек.

Как шведские рестораны должны привлекать туристов «шведскими фрикадельками»?

Рано или поздно все находит свою противоположность… Энантиодромия

Texten översatt från Svenska till Kinesiska:

PK、SD、MP 和 KD 在 2022 年 9 月 11 日的同一场 Harpsunds Eka 选举中疯狂。
2022/06/06 //

Dagens Nyheter 开始采用与 Hem & Hyra 相同的主题选择。有多少次读者可以从 DN 记者关于沉沦中的个人和私人缺点的挽歌中脱颖而出,但社会达尔文主义者,沉沦现实主义的马斯洛斯卡范式转变?

SD现在是一种媒体结构,旨在引发瑞典政治中的推销冲突。

SD的一厢情愿以何种方式获得了影响,不是在瑞典政治中,而是在现实中?

瑞典基督教民主党准备拿起武器,反对投掷手榴弹的犯罪青年团伙,而在简历中没有实际应用劳动力市场培训。

林业正在衰退。

猎人的数量正在减少。

Föreningslivets Styrelser 转变为开放和扁平网络。

政治和宗教的传统权力金字塔转化为公民抗命中的异化孤独。

传统恐怖主义转变为地下、冲动控制和自发的恐怖即兴创作。

瑞典对欧盟成员国的需求增加了。欧盟内部的合作变得越来越重要。

瑞典即将加入北约。

与普京和俄罗斯的距离越来越大。

传统的自恋者和他们的飞猴成为埃隆马斯克的追随者。

移民和难民接待正在增加。无论中国、叙利亚还是乌克兰,难民人数都在增加。

Åkesson 在帕卢丹有一个私人竞争对手。

在复活节起义期间,极少数的瑞典民主党人、基督教民主党人、温和派,带着自己的身体,冒着生命危险,为瑞典警察采取紧急防御行动。

之后,人们准备作为桌面产品“指责那些负责任的人”,但不表现出公民身份和公民勇气,以保护其他同伴和瑞典公民的生命和财产。

非法药物的使用和滥用正在增加。粉红可卡因、芬太尼和卡芬太尼在国际贩毒集团的非法工厂仓库中等待带来更多的财政资源,以支持不民主的政治和宗教网络,在暗网中有联系,从非法武器订购非法药物、非法武器毒品工厂的剩余仓库、设计的二手武器、3D 打印武器和“按需杀人”的一切。

非法毒品交易正在增加。

瑞典的非法武器数量正在增加。这些武器通常是从前战争之心走私出来的,现在被卖给对未来幸福缺乏希望的犯罪青年团伙,

用武器解决冲突的兴趣正在增加。各种形式的媒体千方百计进一步恐吓公民购买非法毒品、走私武器,并在 2022 年 9 月 11 日星期日投票给更多的极端分子和政治野蛮人,提供短期解决方案,丝毫不考虑未来的社会心理结果。自恋者和他们的飞猴再次一厢情愿。

个人对公民的恐惧不确定性、不安全感,但最重要的是不信任感会增加。

不确定性正在增加,这不是因为移民或接收难民,而是因为人们越来越习惯于将肢体暴力和武器视为解决冲突的更好方法,而不是谈判和社会内部冲突的长期战略管理。

我们对美国武器工业在娱乐行业的产品布局感到满意。

瑞典的亿万富翁人数正在增加。

瑞典的穷人人数正在增加。

瑞典的养老金领取者人数正在增加。我们正在缓慢而坚定地接近日本、中国和荷兰的社会陷阱。

护理,学校和护理,斜坡。在短期内,与广泛的假设、推测和乌托邦式的现实逃往硅谷或迪拜相比,Life’s Hard School 提供了更多的盈利回报。

异化在增加。没有政治家可以或想要阻止城市移民,以便创业数字游牧民能够在假日天堂的冒险之旅中过上简单舒适的生活。没有税款进入瑞典国家。

瑞典人经历着一个不断令人困惑的现实,同时,它仍然存在于对城市社区、大国时代、法警社会、磨坊社会、前工业主义、进步、冷战核武器武装、发现的怀旧回顾中抗生素,与纯粹的宣传战接壤。

瑞典越来越依赖来自欧盟以外国家的进口。

越来越多的瑞典人正在学习英语。度假村讲国际英语,从黑夜喜剧、投机反乌托邦、充满紧张气氛的气体闪电和各种文化机构和国家彩票赞助的逃避现实的“艺术电影”中得到大肆宣传。

从长远来看,瑞典语作为一种语言将被边缘化。

甚至 SD 也可能意识到瑞典文化几乎不会受到不识字的穆斯林的威胁,而是因为一整天的娱乐世界都是用国际英语表达的。

关于“瑞典文学经典”的整个争论到哪里去了,现在所有的书友都选择了《柯南道尔的踪迹》、阿加莎·克里斯蒂、玛丽亚·朗、名侦探卡勒中易于理解的科普和预先咀嚼的张力小说Blomkvist 和 Sjövall & Wahlöö?

有多少受欺负的 Incelgubbar,当被遗弃的人在隔离区排队等待受冠状病毒感染的退休之家时,他们拿着一战时期的毛瑟步枪,为连环谋杀的童年生同学做准备,可以在 Ödebygd 和 Tassemarker 之间存在?

“Knätofssverige”’今天已经是一个完全不可能的乌托邦。 Orten 的谁知道今天 Lennart Hyland、Kalle Jularbo、与 Lapp-Lisa 的“Lasarettvisan”或“Ska blir sjuksyster jag, tralala” – 3:26(文本:Sonja Åkesson,歌曲:Lottie Ejebrant)?

NRA 和军火工业当然对持有 M72 LAW 的是迈克尔·道格拉斯还是朱莉·安德鲁斯一点也不感兴趣。

M72 LAW 是一种轻型、一次性非制导反坦克武器,专为个人使用而开发,并在越南战争期间首次部署。 LAW 代表“轻型反坦克武器”或“轻型反装甲武器”:后者似乎在现代资料中更受欢迎,因为这种武器不再适合攻击主战坦克。用过的管子相对容易拿到,因为在许多司法管辖区,它的处理方式与用过的子弹壳相同。由于对演员的风险,在影视素材之外的真人媒体中看到现场法律是极不可能的。可以假设真人电影中的任何 LAW 都是用过的管子,通常装有某种烟火装置来模拟射击。需要注意的一点是,LAW 在后盖顶部有一个类似手榴弹的别针保险装置,可以拆卸前后盖和背带:这个别针经常从用过的管子中丢失,所以它的拆卸经常在媒体描述中也不见了。最初的 60 年代型号在后部有第二个武装安全销,但后来的生产型号中删除了该销,因为有报道称很可能将拉环从销上拉出并使发射器无用。

私人收藏和电影军械库中的 LAW 通常也没有前视镜或非工厂替代品;这是因为最初的准星使用了含有钷 147 的放射发光涂料,并且部队被指示在丢弃用过的管之前将准星折断以供辐射安全官员处理。 “丢弃”部分在越南战争中很快结束,因为越共证明非常喜欢用炸药包装用过的 LAW 弹壳用作诱杀装置。

瑞典餐厅应该如何用“瑞典肉丸”吸引游客?

迟早,一切都会遇到它的反面…… Enantiodromia

Text översatt från Svenska till Arabiska:

PK,SD, MP and KD are Sitting Insane into the same Harpsunds Eka Election 9/11 2022.
2022/06/06 //


😐
بدأ Dagens Nyheter في التعامل مع اختيار الموضوع نفسه مثل Hem & Hyra. كم عدد المرات التي يمكن للقراء أن يبرزوا فيها من مرثيات صحفيي DN حول أوجه القصور الشخصية والخاصة الموجودة في المغرق ، ولكن الدارويني الاجتماعي ، Maslowska Paradigm Shift of Sink Realism؟

SD هو الآن بناء إعلامي لإخراج نزاع بيع في السياسة السويدية.

ما هي الطريقة التي اكتسب بها تفكير SD التمني تأثيرًا ، ليس في السياسة السويدية ، ولكن في الواقع؟

الديمقراطيون المسيحيون السويديون مستعدون لحمل السلاح ضد عصابات الشباب الإجرامية التي ترمي بالقنابل اليدوية بدون تدريب سوق العمل التطبيقي عمليًا في السيرة الذاتية.

الغابات آخذة في التدهور.

عدد الصيادين آخذ في التناقص.

يتم تحويل Föreningslivets Styrelser إلى شبكات مفتوحة ومسطحة.

أهرامات السلطة السياسية والدينية التقليدية تتحول إلى عزلة مغتربة في عصيان مدني.

يتحول الإرهاب التقليدي إلى ارتجال رعب تحت الأرض يتم التحكم فيه عن طريق الاندفاع والعفوية.

ازدادت حاجة السويد لعضوية الاتحاد الأوروبي. أصبح التعاون داخل الاتحاد الأوروبي ذا أهمية متزايدة.

انضمام السويد إلى الناتو يقترب.

المسافة إلى بوتين وروسيا آخذة في الازدياد.

أصبح النرجسيون التقليديون وقرودهم الطائرة من أتباع إيلون ماسك.

الهجرة واستقبال اللاجئين آخذ في الازدياد. بغض النظر عن الصين أو سوريا أو أوكرانيا ، فإن عدد اللاجئين آخذ في الازدياد.

لدى أوكيسون منافس شخصي في بالودان.

خلال انتفاضة عيد الفصح ، كان هناك عدد صغير للغاية من الديمقراطيين السويديين والديمقراطيين المسيحيين والمعتدلين الذين ، بأجسادهم المادية ، معرضين للخطر على حياتهم ، ذهبوا إلى الدفاع الطارئ للشرطة السويدية.

يكون المرء مستعدًا ، بعد ذلك ، كمنتجات مكتبية ، ”اتهام هؤلاء المسؤولين” ، ولكن ليس لإظهار المواطنة والشجاعة المدنية لحماية حياة وممتلكات الرفاق الآخرين والمواطنين السويديين.

يتزايد استخدام وإساءة استخدام العقاقير المحظورة. بينك الكوكايين والفنتانيل والكارفنتانيل ينتظرون في مستودعات المصانع غير القانونية لكارتلات المخدرات الدولية لجلب المزيد من الموارد المالية لدعم الشبكات السياسية والدينية غير الديمقراطية ، مع جهات الاتصال في Darknet ، لشراء المخدرات غير القانونية ، والأسلحة غير القانونية من الأسلحة غير المشروعة لطلبها كل شيء من المستودعات المتبقية في مصانع المخدرات والأسلحة المستخدمة المصممة والطباعة ثلاثية الأبعاد والأسلحة ”اقتل عند الطلب”.

التجارة في المخدرات غير المشروعة آخذ في الازدياد.

عدد الأسلحة غير المشروعة في السويد آخذ في الازدياد. غالبًا ما يتم تهريب الأسلحة من قلوب الحرب السابقة ، ليتم بيعها الآن لعصابات الشباب الإجرامية التي تفتقر إلى الأمل في السعادة في المستقبل ،

الاهتمام في حل النزاعات مع الأسلحة آخذ في الازدياد. تبذل وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة كل ما في وسعها لترهيب المواطنين وحملهم على شراء المخدرات والأسلحة المهربة ، ويوم الأحد 11 سبتمبر / أيلول 2022 ، يصوتون لمزيد من المتطرفين والمتوحشين السياسيين بحلول قصيرة الأجل دون أدنى اعتبار للمستقبل النفسي الاجتماعي. الآثار. مرة أخرى ، التفكير بالتمني من النرجسيين وقرودهم الطائرة.

يزداد الفرد الذي يعاني من خوف المواطن وانعدام الأمن ، ولكن قبل كل شيء عدم الثقة.

يتزايد عدم اليقين ، ليس بسبب الهجرة أو استقبال اللاجئين ، ولكن لأن الناس أصبحوا معتادين بشكل متزايد على رؤية العنف الجسدي والأسلحة كوسيلة أفضل لحل النزاع من التفاوض والإدارة الإستراتيجية طويلة المدى للنزاعات داخل المجتمع.

يتم إطعامنا من خلال وضع منتجات صناعة الأسلحة الأمريكية في صناعة الترفيه.

عدد المليارديرات في السويد آخذ في الازدياد.

عدد الفقراء في السويد آخذ في الازدياد.

عدد المتقاعدين في السويد آخذ في الازدياد. نحن نقترب ، ببطء ولكن بثبات ، من نفس الفخاخ الاجتماعية كما في اليابان والصين وهولندا.

رعاية ، مدرسة ورعاية ، منحدرات. توفر Life’s Hard School ، على المدى القصير ، عوائد أكثر ربحية من الفرضيات والتكهنات والواقع المثالي الهائل إلى وادي السيليكون ، أو دبي.

الاغتراب آخذ في الازدياد. لا يمكن لأي سياسي أو يريد إيقاف الهجرة من المدن ، حتى يتمكن رواد الأعمال الرحل الرقميون من العيش بشكل بسيط ومريح في رحلات المغامرات في Holiday Paradise. لا تذهب أموال الضرائب إلى الدولة السويدية.

يواجه السويديون واقعًا مربكًا باستمرار والذي ، في الوقت نفسه ، يظل في أحداث الماضي الحنين إلى المجتمع الحضري ، وعصر القوة العظمى ، وجمعية Bailiff ، ومجتمع الطاحونة ، وما قبل التصنيع ، والتقدم ، وتسلح الأسلحة النووية للحرب الباردة ، والاكتشاف المضادات الحيوية ، على حدود الحرب الدعائية البحتة.

أصبحت السويد تعتمد بشكل متزايد على الواردات من دول خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

المزيد والمزيد من السويديين يتعلمون اللغة الإنجليزية. يتحدث المنتجع اللغة الإنجليزية الدولية ، حيث يتم التقاط مقاطع فيديو رائعة مأخوذة من كوميديا ​​سوداء ليلية ، ومشاعر ديستوبيا مضطربة ، و ”برق الغاز المحمّل بالتوتر” و ”الأفلام الفنية” الهروب من الواقع التي ترعاها معاهد ثقافية مختلفة ومسابقات اليانصيب الحكومية.

على المدى الطويل ، سيتم تهميش اللغة السويدية كلغة.

ربما يدرك SD حتى أن الثقافة السويدية بالكاد مهددة من قبل المسلمين الأميين ، ولكن من خلال حقيقة أن عالم الترفيه طوال اليوم يتم التعبير عنه باللغة الإنجليزية الدولية.

أين ذهب الجدل بأكمله حول ”The Swedish Literature Canon” ، والآن بعد أن اختار جميع قراء الكتب بدلاً من ذلك روايات التوتر سهلة الهضم وروايات التوتر الممضوغة مسبقًا في The Traces of Conan Doyle ، و Agatha Christie ، و Maria Lang ، و Master Detective Kalle Blomkvist و Sjövall & Wahlöö؟

كم عدد المتخوفين من Incelgubbar ، الذين ، بينما هم مهجورون في قائمة الانتظار لمنازل التقاعد المصابة بفيروس كورونا في الحجر الصحي ، والذين ، مع بنادق ماوزر من الحرب العالمية الأولى ، مستعدون للقتل المسلسل في مرحلة الطفولة الخام من زملاء الدراسة الذين يمكن أن يتواجدوا بين Odebygd و Tassemarker؟

أصبحت ”Knätofssverige” اليوم مدينة فاضلة مستحيلة تمامًا. من يعرف اليوم في أورتن لينارت هايلاند ، كالي جولاربو ، ”لاساريتفيسان” مع لاب ليزا ، أو ”سكا بلير سيوكسيستر جاج ، ترالالا” – 3:26 (النص: سونيا أكيسون ، أغنية: لوتي إيجبرانت)؟

من المؤكد أن NRA وصناعة الأسلحة ليستا أقل اهتمامًا بما إذا كان مايكل دوغلاس أو جولي أندروز يحملان M72 LAW.

M72 LAW هو سلاح خفيف الوزن ومضاد للدبابات يمكن التخلص منه تم تطويره للاستخدام الفردي وتم نشره لأول مرة خلال حرب فيتنام. يرمز LAW إما إلى ”سلاح خفيف مضاد للدبابات” أو ”سلاح خفيف مضاد للدروع”: يبدو أن الأخير مفضل في المصادر الحديثة ، حيث لم يعد السلاح مناسبًا بأي شكل من الأشكال لمهاجمة دبابة قتال رئيسية. من السهل نسبيًا الحصول على أنبوب مستهلك لأنه في العديد من الولايات القضائية يتم التعامل معه بنفس طريقة التعامل مع غلاف رصاصة مستهلكة. سيكون من غير المرجح بشكل لا يصدق أن ترى قانونًا حيًا في وسيط عمل مباشر خارج نطاق اللقطات ، بسبب المخاطر التي يتعرض لها الفاعلون. يمكن افتراض أن أي قانون في فيلم الحركة الحية عبارة عن أنبوب مستهلك ، وعادة ما يكون مزودًا بنوع من الأجهزة النارية لمحاكاة إطلاق النار. نقطة واحدة جديرة بالملاحظة هي أن LAW يحتوي على دبوس أمان يشبه القنبلة في الجزء العلوي من الغطاء الخلفي مما يسمح بإزالة الغطاءين الأمامي والخلفي وحزام الحمل: غالبًا ما يكون هذا الدبوس مفقودًا من الأنابيب المستهلكة ولذلك غالبًا ما يتم إزالته مفقود أيضًا في تصوير الوسائط. كان طراز الستينيات الأصلي يحتوي على دبوس أمان تسليح ثانٍ في الخلف ، ولكن تم حذف هذا من نماذج الإنتاج اللاحقة بسبب التقارير التي تفيد بأنه كان من الممكن بسهولة سحب حلقة السحب من الدبوس وجعل المشغل عديم الفائدة.

عادة ما يكون للقوانين الموجودة في المجموعات الخاصة ومستودعات الأفلام إما مشهد أمامي أو بديل غير مصنع ؛ هذا لأن المنظر الأمامي الأصلي يستخدم طلاءًا إشعاعيًا يحتوي على بروميثيوم -147 ، وتم توجيه القوات للانفصال عن المنظر الأمامي للتخلص منه بواسطة مسؤول السلامة من الإشعاع قبل التخلص من الأنبوب المستهلك. انتهى جزء ”التخلص” سريعًا إلى حد ما في حرب فيتنام حيث أثبت الفيتكونغ أنه مغرم جدًا بتعبئة أغلفة LAW المستهلكة بالمتفجرات لاستخدامها كأفخاخ مفخخة.

كيف يجب أن تكون المطاعم السويدية قادرة على جذب السياح بـ ”كرات اللحم السويدية”؟

عاجلاً أم آجلاً ، كل شيء سيواجه نقيضه… Enantiodromia

PK、SD、MP、およびKDは、同じHarpsundsEka選挙9/112022に非常識に座っています。
2022/06/06 //

Dagens Nyheterは、Hem&Hyraと同じトピックの選択に取り組み始めています。読者は、DNのジャーナリストのエレジーから、シンキーであるが社会ダーウィニストであるシンクリアリズムの個人的および私的欠点について何回目立つことができますか?

SDは現在、スウェーデンの政治における販売紛争を引き起こすためのメディア構成です。

SDの希望的観測は、スウェーデンの政治ではなく、実際にどのように影響を及ぼしましたか?

スウェーデンのキリスト教民主主義者は、CVでの実際に適用される労働市場の訓練なしに、手榴弾を投げる犯罪的な若者のギャングに対して武装する準備ができています。

林業は衰退しています。

ハンターの数は減少しています。

FöreningslivetsStyrelserは、オープンネットワークとフラットネットワークに変わります。

政治的および宗教的な伝統的な権力の階層的ピラミッドは、市民的不服従において疎外された孤独に変わります。

伝統的なテロリズムは、地下のインパルス制御された自発的なホラーの即興に変わります

スウェーデンのEU加盟の必要性は高まっています。 EU内での協力はますます重要になっています。

スウェーデンのNATOへの加盟が近づいています。

プーチンとロシアへの距離は増加しています。

伝統的なナルシシストと彼らの空飛ぶ猿は、イーロンマスクの信者になります。

移民と難民の受け入れは増加しています。中国、シリア、ウクライナを問わず、難民の数は増加しています。

ÅkessonはPaludanに個人的な競争相手を持っています。

イースター蜂起の間、非常に少数のスウェーデン民主党員、キリスト教民主党員、穏健派が、自分たちの肉体を持ち、自分たちの命を危険にさらして、スウェーデン警察の緊急防衛法に出頭しました。

1つは、その後、デスク製品として「責任者を非難する」準備ができていますが、他の仲間やスウェーデン市民の生命と財産を保護するための市民権と市民の勇気を示すものではありません。

違法薬物の使用と乱用が増加しています。ピンクコカイン、フェンタニル、カルフェンタニルは、国際麻薬カルテルの違法工場倉庫で、ダークネットの連絡先との非民主的な政治的および宗教的ネットワークをサポートするためのさらに多くの財源を持ち込み、違法薬物、違法武器を違法武器から注文するために購入するのを待っています麻薬工場の残りの倉庫、設計された使用済み武器、3D印刷された武器、および「Kill​​onDemand」からのすべて。

違法薬物の取引が増えています。

スウェーデンでは違法な武器の数が増えています。武器は以前のウォーハーツから密輸されることが多く、現在は将来の幸福への希望を欠いている刑事青年ギャングに販売されています。

武器との対立を解決することへの関心が高まっています。さまざまな形のメディアは、市民をさらに脅迫して違法薬物や密輸された武器を購入させ、2022年9月11日日曜日に、将来の社会心理学を少しも考慮せずに、短期的な解決策でさらに多くの過激派や政治的野蛮人に投票します。結果。ナルシシストと彼らのフライングモンキーからのもう一度希望的観測。

市民の恐怖の不確実性、不安、しかし何よりも不信感を持つ個人が増加します。

移民や難民の受け入れのためではなく、人々が社会内の紛争の交渉や長期的な戦略的管理よりも紛争解決のより良い方法として身体的暴力や武器を見ることにますます慣れてきているため、不確実性が高まっています。

私たちは、エンターテインメント業界におけるアメリカの武器業界のプロダクトプレースメントを利用しています。

スウェーデンの億万長者の数は増加しています。

スウェーデンの貧しい人々の数は増加しています。

スウェーデンの年金受給者の数は増加しています。私たちは、ゆっくりと、しかし確実に、日本、中国、オランダと同じ社会的罠に近づいています。

ケア、学校とケア、斜面。 Life’s Hard Schoolは、短期的には、シリコンバレー、またはドバイへの広範な仮説、推測、ユートピア的現実の脱出よりも、より収益性の高いリターンを提供します。

疎外感が高まっています。起業家のデジタル遊牧民がホリデーパラダイスの冒険旅行でシンプルかつ快適に暮らせるようにするために、政治家は都市からの移住を止めることはできません。スウェーデンの州に税金はかかりません。

スウェーデン人は絶えず混乱する現実を経験し、それは同時に、都市共同体、列強時代、バイリフ社会、製粉所社会、産業革命前、進歩性、冷戦核兵器武装、発見へのノスタルジックな回顧にとどまります純粋なプロパガンダ戦争に隣接する抗生物質の。

スウェーデンは、EUの国境以外の国からの輸入にますます依存するようになっています。

ますます多くのスウェーデン人が英語を学んでいます。リゾートは国際英語を話し、ナイトブラックコメディ、投機的ディストピア、緊張を帯びたガスライトニング、さまざまな文化研究所や州の宝くじが後援する逃亡者「芸術映画」から誇大宣伝されたワンライナーがいます。

長期的には、言語としてのスウェーデン語は疎外されるでしょう。

SDでさえ、スウェーデンの文化が非識字のイスラム教徒によってほとんど脅かされていないことをおそらく認識していますが、一日の娯楽の世界が国際英語で表現されているという事実によって。

「スウェーデン文学キャノン」についての議論全体はどこに行きましたか?今ではすべての本の読者が代わりにコナン・ドイル、アガサ・クリスティ、マリア・ラング、マスター探偵カレの痕跡で消化しやすい人気の科学と事前に噛んだテンション小説を選びますBlomkvistとSjövall&Wahlöö?

第一次世界大戦のモーゼルライフルを持って、オデビグドとタッセマーカーの間に存在できる連続殺害された子供時代の生の同級生のために準備されている、検疫のコロナ感染リタイヤメントホームの列に放棄されている間、何人のいじめられたインセルグバーがいますか?

「Knätofssverige」は、今日ではすでに完全に不可能なユートピアです。今日、オルテンの誰がレナート・ハイランド、カール・ジュラーボ、ラップ・リサとの「ラサレットビザン」、または「スカ・ブリル・シュクシスター・ジャグ、トラララ」を知っていますか?-3:26(テキスト:ソーニャ・オーケソン、歌:ロッティ・エジェブラント)?

NRAと武器産業は、M72 LAWを保持しているのがマイケル・ダグラスなのかジュリー・アンドリュースなのかについて、確かに少なからず関心を持っています。

M72 LAWは、個人使用のために開発され、ベトナム戦争中に最初に配備された、軽量で使い捨ての無誘導対戦車兵器です。 LAWは、「軽戦車兵器」または「軽対装甲兵器」のいずれかを表します。主力戦車を攻撃するのに適した武器ではなくなったため、現代の情報源では後者が好まれているようです。多くの法域では、使用済みの弾丸ケーシングと同じように扱われるため、使用済みのチューブは比較的簡単に入手できます。俳優へのリスクがあるため、ストックフッテージ以外の実写メディアで実写法を見る可能性は非常に低いでしょう。実写映画のLAWは使用済みのチューブであり、通常、発砲をシミュレートするために何らかの花火装置が装備されていると見なすことができます。注意点の1つは、LAWの背面カバーの上部に手榴弾のようなピンの安全性があり、前面カバーと背面カバー、およびキャリーストラップを取り外すことができることです。このピンは使用済みのチューブから欠落していることが多いため、取り外しが頻繁に行われます。メディアの描写にも欠けています。元の60年代のモデルには、後部に2つ目の安全ピンがありましたが、ピンからプルリングを引っ張ってランチャーを使用できなくする可能性があるとの報告により、これは後の製品モデルから削除されました。

個人のコレクションや映画の兵器庫にある法律も、通常、前景がないか、工場以外の代替品があります。これは、元の照準器がプロメチウム147を含む放射線ルミネセンス塗料を使用しており、軍隊が使用済みのチューブを廃棄する前に、放射線安全担当者によって処分のために照準器をスナップオフするように指示されたためです。ベトナム戦争では、ベトコンがブービートラップとして使用するために使用済みのLAWケーシングに爆薬を詰めるのが非常に好きであることが証明されたため、「廃棄」の部分はかなり早く終了しました。

注意すべき点の1つは、LAWのリアカバーの上部に手榴弾のようなピンの安全性があり、フロントカバーとリアカバーおよびキャリングストラップを取り外すことができることです。このピンは使用済みのチューブでは欠落していることが多いため、メディアでも除去されていることがよくあります。説明。

元の60年代のモデルには、背面に2つ目の補強安全ピンがありましたが、牽引リングをピンから引き抜くのが簡単で、ロケットが使用できなくなったとの報告により、これは後の生産モデルから削除されました。

個人のコレクションや映画の武器の法律には、通常、目的も工場からの補償もありません。これは、元の照準器がプロメチウム-147を含む放射線ルミネセンス塗料を使用しており、使用済みのチューブを投げる前に、軍隊が照準器をスナップオフして放射線安全担当官を処分するように指示されたためです。

ベトナム戦争では、ベトコンがトラップとして使用するために使用済みのLAWケーシングに爆薬を詰めるのが非常に好きであることが判明したため、「廃棄」の部分はかなり早く終了しました。

スウェーデンのレストランはどのようにして「スウェーデンのミートボール」で観光客を引き付けることができるでしょうか?

遅かれ早かれ、すべてがその反対に遭遇します…エナンチオドロミア

Översatt med Google’s Translator från Svenska till Hindi:

पीके, एसडी, एमपी और केडी एक ही हार्पसुंड एका चुनाव 9/11 2022 में पागल हैं।
2022/06/06 //

Dagens Nyheter हेम और हायरा के समान विषय पसंद करने लगा है। कितनी बार पाठक डीएन के पत्रकारों के एलिगेंस के बारे में व्यक्तिगत और निजी कमियों के बारे में सिंकी, लेकिन सोशल डार्विनिस्ट, मास्लोस्का पैराडाइम शिफ्ट ऑफ सिंक रियलिज्म से बाहर खड़े हो सकते हैं?

एसडी अब स्वीडिश राजनीति में एक विक्रय संघर्ष को सामने लाने के लिए एक मीडिया निर्माण है।

किस तरह से एसडी की इच्छाधारी सोच ने स्वीडिश राजनीति में नहीं, बल्कि वास्तविकता में प्रभाव डाला है?

स्वीडिश क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स सीवी में व्यावहारिक रूप से लागू श्रम बाजार प्रशिक्षण के बिना ग्रेनेड फेंकने वाले आपराधिक युवा गिरोहों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार हैं।

वानिकी घट रही है।

शिकारियों की संख्या घट रही है।

Föreningslivets Styrelser ओपन और फ्लैट नेटवर्क में तब्दील हो गया है।

सत्ता के राजनीतिक और धार्मिक पारंपरिक पदानुक्रमित पिरामिड सविनय अवज्ञा में अलग-थलग अकेलेपन में बदल जाते हैं।

पारंपरिक आतंकवाद अंडरग्राउंड, इंपल्स कंट्रोल्ड और स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइजेशन ऑफ हॉरर में बदल जाता है।

यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए स्वीडन की आवश्यकता बढ़ गई है। यूरोपीय संघ के भीतर सहयोग तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

स्वीडन का नाटो में शामिल होना करीब आ रहा है।

पुतिन और रूस के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं।

पारंपरिक नार्सिसिस्ट और उनके उड़ने वाले बंदर एलोन मस्क के अनुयायी बन जाते हैं।

आप्रवासन और शरणार्थी स्वागत बढ़ रहे हैं। चीन, सीरिया या यूक्रेन के बावजूद शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है।

kesson को पलुदान में एक निजी प्रतियोगी मिला है।

ईस्टर विद्रोह के दौरान, स्वीडन डेमोक्रेट्स, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स, मॉडरेट्स की एक अत्यंत छोटी संख्या थी, जो अपने स्वयं के भौतिक शरीर के साथ, अपने स्वयं के जीवन के जोखिम पर, स्वीडिश पुलिस के लिए आपातकालीन रक्षा अधिनियम के लिए बाहर गए थे।

एक, बाद में, डेस्क उत्पादों के रूप में, ”उन जिम्मेदारों पर आरोप लगाने” के लिए तैयार है, लेकिन अन्य साथियों और स्वीडिश नागरिकों के जीवन और गुणों की रक्षा के लिए नागरिकता और नागरिक साहस दिखाने के लिए नहीं।

अवैध दवाओं का उपयोग और दुरुपयोग बढ़ रहा है। पिंक कोकीन, फेंटेनल और कारफेंटेनल इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के अवैध फैक्ट्री वेयरहाउस में इंतजार कर रहे हैं ताकि अलोकतांत्रिक राजनीतिक और धार्मिक नेटवर्क का समर्थन करने के लिए और भी अधिक वित्तीय संसाधन लाए जा सकें, डार्कनेट में संपर्कों के साथ, अवैध ड्रग्स, अवैध हथियार से ऑर्डर करने के लिए अवैध हथियार खरीदने के लिए। ड्रग फैक्ट्रियों के बचे हुए वेयरहाउस, डिज़ाइन किए गए इस्तेमाल किए गए हथियार, 3D-मुद्रित हथियार और ”किल ऑन डिमांड” सब कुछ।

अवैध शराब का धंधा बढ़ता ही जा रहा है।

स्वीडन में अवैध हथियारों की संख्या बढ़ती जा रही है। हथियारों को अक्सर पूर्व युद्ध के दिलों से तस्करी कर लाया जाता है, जिसे अब आपराधिक युवा गिरोहों को बेचा जाता है, जिसमें भविष्य की खुशी के लिए आशा की कमी होती है,

हथियारों के साथ संघर्ष को सुलझाने में रुचि बढ़ रही है। मीडिया अपने विभिन्न रूपों में नागरिकों को अवैध ड्रग्स, तस्करी के हथियार खरीदने के लिए और अधिक डराने के लिए सब कुछ करता है, और रविवार, 11 सितंबर, 2022 को, भविष्य के सामाजिक मनोवैज्ञानिक के लिए थोड़ा सा भी विचार किए बिना अल्पकालिक समाधान के साथ और भी अधिक चरमपंथियों और राजनीतिक बर्बरों को वोट देता है। परिणाम। एक बार फिर Narcissists और उनके उड़ने वाले बंदरों की इच्छाधारी सोच।

व्यक्ति के साथ नागरिक का भय अनिश्चितता, असुरक्षा, लेकिन सबसे बढ़कर अविश्वास बढ़ता है।

अनिश्चितता बढ़ रही है, आव्रजन या शरणार्थियों के स्वागत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि लोग शारीरिक हिंसा और हथियारों को बातचीत और समाज के भीतर संघर्षों के दीर्घकालिक रणनीतिक प्रबंधन की तुलना में संघर्ष समाधान के बेहतर तरीके के रूप में देखने के आदी हो रहे हैं।

हम मनोरंजन उद्योग में अमेरिकी हथियार उद्योग के उत्पाद प्लेसमेंट से तंग आ चुके हैं।

स्वीडन में अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है।

स्वीडन में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है।

स्वीडन में पेंशनभोगियों की संख्या बढ़ रही है। हम धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से जापान, चीन और नीदरलैंड के समान सामाजिक जाल के करीब पहुंच रहे हैं।

देखभाल, स्कूल और देखभाल, ढलान। Life’s Hard School, सिलिकन वैली, या दुबई के लिए व्यापक परिकल्पनाओं, अटकलों और यूटोपियन रियलिटी एस्केप की तुलना में, अल्पावधि में, अधिक लाभदायक रिटर्न प्रदान करता है।

अलगाव बढ़ रहा है। उद्यमी डिजिटल खानाबदोशों के लिए हॉलिडे पैराडाइज में साहसिक यात्राओं पर सरल और आराम से रहने में सक्षम होने के लिए कोई भी राजनेता शहरों से प्रवासन को रोकना या रोकना नहीं चाहता है। स्वीडिश राज्य में कोई कर पैसा घर नहीं जाता है।

स्वीडन लगातार भ्रमित करने वाली वास्तविकता का अनुभव करता है, जो एक ही समय में शहरी समुदाय, महान शक्ति युग, बेलीफ सोसाइटी, मिल सोसाइटी, पूर्व-औद्योगिकवाद, प्रगतिशीलता, शीत युद्ध परमाणु हथियार आर्मिंग, डिस्कवरी के लिए उदासीन पूर्वदर्शी में रहता है। एंटीबायोटिक्स की, शुद्ध प्रचार युद्ध की सीमा।

स्वीडन यूरोपीय संघ की सीमाओं के बाहर के देशों से आयात पर निर्भर होता जा रहा है।

अधिक से अधिक स्वीडन अंग्रेजी सीख रहे हैं। रिज़ॉर्ट अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी बोलता है, जिसमें नाइट ब्लैक कॉमेडीज़, सट्टा डायस्टोपियास, टेंशन से भरी गैस लाइटनिंग और विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों और राज्य लॉटरी द्वारा प्रायोजित ”कलात्मक फिल्में” से लिए गए हाइप्ड ऑनलाइनर हैं।

लंबे समय में, स्वीडिश भाषा के रूप में हाशिए पर चली जाएगी।

यहां तक ​​कि एसडी को भी शायद इस बात का एहसास है कि स्वीडिश संस्कृति को गैर-साक्षर मुसलमानों से शायद ही कोई खतरा है, लेकिन इस तथ्य से कि पूरे दिन की मनोरंजन दुनिया अंतरराष्ट्रीय अंग्रेजी में व्यक्त की जाती है।

”स्वीडिश लिटरेचर कैनन” के बारे में पूरी बहस कहाँ गई, अब जब सभी पुस्तक पाठक इसके बजाय द ट्रैस ऑफ़ कॉनन डॉयल, अगाथा क्रिस्टी, मारिया लैंग, मास्टर डिटेक्टिव काल्ले में ईज़ी-टू-डाइजेस्ट पॉपुलर साइंस और प्री-च्यूड टेंशन उपन्यास चुनते हैं। ब्लोमक्विस्ट और सोजवाल और वाहलो?

कितने बुलीड इंसेलगब्बर, जो परित्यक्त रहते हुए क्वारंटाइन में कोरोना-संक्रमित रिटायरमेंट होम के लिए कतार में हैं, जो WW1 से मौसर राइफल्स के साथ सीरियल मर्डर चाइल्डहुड रॉ क्लासमेट्स के लिए तैयार हैं, debygd और Tassemarker के बीच मौजूद हो सकते हैं?

एक ”Knätofssverige” ‘आज पहले से ही एक पूरी तरह से असंभव स्वप्नलोक है। ओर्टन में आज कौन जानता है लेनार्ट हाइलैंड, कलले जुलार्बो, लैप-लिसा के साथ ”लासारेत्त्विसन”, या ”स्का ब्लिर स्जुक्सिस्टर जग, ट्रालाला” – 3:26 (पाठ: सोनजा एक्सन, गीत: लोटी एजेब्रेंट)?

NRA और शस्त्र उद्योग निश्चित रूप से इसमें कम से कम दिलचस्पी नहीं रखते हैं कि क्या यह माइकल डगलस या जूली एंड्रयूज हैं जिनके पास M72 LAW है।

M72 LAW एक हल्का, डिस्पोजेबल अनगाइडेड एंटी-टैंक हथियार है जिसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए विकसित किया गया है और पहली बार वियतनाम युद्ध के दौरान तैनात किया गया है। LAW या तो ”हल्के एंटी टैंक हथियार” या ”हल्के एंटी-आर्मर हथियार” के लिए खड़ा है: बाद वाले को आधुनिक स्रोतों में पसंद किया जाता है, क्योंकि हथियार अब मुख्य युद्धक टैंक पर हमला करने के लिए उपयुक्त नहीं है। एक खर्च की गई ट्यूब को पकड़ना अपेक्षाकृत आसान होता है क्योंकि कई न्यायालयों में इसे उसी तरह से माना जाता है जैसे एक खर्च की गई बुलेट केसिंग। अभिनेताओं के लिए जोखिम के कारण, स्टॉक फ़ुटेज के बाहर लाइव-एक्शन माध्यम में लाइव LAW को देखने की अविश्वसनीय रूप से संभावना नहीं होगी। यह माना जा सकता है कि लाइव-एक्शन मूवी में कोई भी एलएडब्ल्यू एक खर्च की गई ट्यूब है, आमतौर पर फायरिंग को अनुकरण करने के लिए किसी प्रकार के आतिशबाज़ी उपकरण के साथ धांधली की जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि LAW में रियर कवर के शीर्ष पर एक ग्रेनेड जैसी पिन सुरक्षा होती है जो आगे और पीछे के कवर और कैरी स्ट्रैप को हटाने की अनुमति देती है: यह पिन अक्सर खर्च की गई ट्यूबों से गायब होती है और इसलिए इसे हटाना अक्सर होता है मीडिया चित्रण में भी गायब है। मूल 60 के दशक के मॉडल में पीछे की तरफ एक दूसरा आर्मिंग सेफ्टी पिन था, लेकिन बाद के प्रोडक्शन मॉडल से इसे हटा दिया गया था क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया था कि पिन से पुल-रिंग को बाहर निकालना और लॉन्चर को बेकार करना संभव था।

निजी संग्रहों और मूवी शस्त्रागारों में भी आम तौर पर या तो कोई सामने की दृष्टि नहीं होती है या एक गैर-फ़ैक्टरी प्रतिस्थापन होता है; इसका कारण यह है कि मूल सामने की दृष्टि में प्रोमेथियम-147 युक्त रेडियोल्यूमिनसेंट पेंट का इस्तेमाल किया गया था, और सैनिकों को निर्देश दिया गया था कि वे एक खर्च ट्यूब को हटाने से पहले विकिरण सुरक्षा अधिकारी द्वारा निपटान के लिए सामने की दृष्टि को बंद कर दें। वियतनाम युद्ध में ”छोड़ने” का हिस्सा काफी जल्दी समाप्त हो गया क्योंकि वियतकांग को बूबी ट्रैप के रूप में उपयोग के लिए विस्फोटकों के साथ खर्च किए गए एलएडब्ल्यू केसिंग को पैक करने का बहुत शौक था।

स्वीडिश रेस्तरां ”स्वीडिश मीटबॉल” के साथ पर्यटकों को कैसे आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए?

जल्दी या बाद में, सब कुछ इसके विपरीत का सामना करता है… Enantiodromia

Annons