Enfaldiga och Ytliga Människor har Kul.

Intelligenta, Djupa och Melankoliska Människor lider.

Till skillnad från de Dumma, inser Genierna hur Absurt Existensen från Vaggan till Graven faktiskt Förhåller sig till Varat-i-Sig.

De Dumma förstår hur att Förströ sig med Enkla Nöjen, medan Genierna ständigt Kräver Nya Uteslutande Förhållningsregler för att inte tappa sugen för alltid.

Åldrandet handlar till en stor del om Acceptans, men också om att Försöka hålla Igång, typ Ha Kul, så mycket man orkar, kan och vågar.

Forskare som använder definitioner som istället syftar till att studera individer är intresserade av hur en individs nätverk och den struktur detta har och de resurser som det kan tillgängliggöra kan bidra till att skapa olika fördelar som att få information eller tjänster från andra människor. Sådana tjänster kan till exempel leda till att man får ett nytt jobb.

Att ha kul kan ses som botemedlet mot att hamna i den sociala fällan.

Den sociala fällan innebär att människor som i vanliga fall håller sig till ”fair play” går över till ojusta metoder på grund av att alla andra gör det.

Större tillgång på att ha kul dvs. ökad tillit till medmänniskor och medborgarens deltagande i formella och informella nätverk.

Att ha kul är summan av de resurser som finns tillgängliga för en individ eller grupp genom att ha tillgång till ett bestående nätverk av relationer av ömsesidigt erkännande eller igenkännande.

Resurser att ha kul i en social struktur som kan tillgängliggöras och/eller mobiliseras.

Förlusten av att ha kul har pågått sedan Little Boy, fälldes den 6 augusti 1945 kl 08:15 över industristaden Hiroshima från B-29-bombaren Enola Gay.

Det var en uranbaserad bomb, med en sprängkraft motsvarande 15–16 kiloton trotyl. Den hade formen av en cylinder, var 3,05 m lång, hade en diameter på 0,71 m och vägde cirka 4 000 kg. De aktiva delarna var cirka 60 kg uran, med cirka 90 procent halt av 235U.

Ett avtagande av alla de former av att ha kul som individer tidigare byggde och förädlade sitt sociala liv kring. Slutsatsen att umgänge som leder till tillit och förtroende var det mest avgörande.

Politisk korruption och förekomsten av minoritetsgrupper som känner sig förfördelade som viktiga faktorer. De anser och upplever sig inte längre ha kul.

Den Praktisk-Filosofiska Mjuka Kärnan i Socialdarwinistisk Låssport är Tron ​​på ansvarsfullt fullständigt avslöjande angående den Fritidspedagogiska Frågeställningen om Hur att Ha Kul.

Låsningen finns ofta i Ljusdunklet av att inte längre Etiskt och Empatiskt Inse hur att Ha Kul igen.

Socialdarwinistiska låssportentusiaster riktar in sig på säkerhet genom den dunkelhet som är vanlig inom Socialt Anpassningsbar Utbrytningsverksamhet.

De försöker ofta upptäcka säkerhetsbrister och underrätta allmänheten, i ett försök att främja förbättringar inom området fysisk säkerhet och för att hjälpa konsumenterna att göra bättre och mer informerade beslut om sin egen säkerhet.

Låssportsentusiaster har blivit attackerade för att ha släppt information om mindre kända sårbarheter. Ändå fortsätter låssportsentusiaster att upptäcka svagheter i alla former av fysisk socialdarwinistisk säkerhet.

Socialdarwinistisk säkerhetstänk kännetecknas främst av Klassisk Betingning och Bestigning av Maslows Behovsrulltrappa.

För att Hacka, Mala, Manipulera och Försvaga Den Röda Dödens Borgmurar, används alltifrån Högst Ordinära Gem, Mjuka Plastkort och lite annat Smått och Gott.

Vid låssportmöten deltar medlemmarna i en mängd olika aktiviteter som låsutmaningar, låsstafettlopp, standardiserade tester, utbrytning, inbrytning och brytning inom Språkspelets domänverk. Många sådana aktiviteter som medlemmarna själva har drömt om.

Många entusiaster stöttar varandra genom onlinegrupper och forum som Facebook, där ett antal Socialdarwinistiska Låssportgrupper finns tillgängliga och öppna för allmänheten.

En sådan aktivitet är känd som hänglåsutmaningen, där medlemmarna börjar med ett fördefinierat antal hänglås kopplade mellan varandra.

Hänglåsen kan dels varat till för att stänga ute icke önskvärda element, dels att bevara sådana traditionella sociala umgängesformer som annars skulle ha fridlysts och rödmärkts.

När deltagarna väljer ett lås fäster de låset på en annan deltagares hänglåskedja.

Målet kan också innebära en Frigörande Fritagning från Ansvarstyngda Sociala Utsiktslösa Ansträngningar.

Målet är att vara först med att göra sig av med alla sina socialdarwinistiska låsningar.

De Socialdarwinistiska låsmekanismerna kan utgöras av fysiska, mekaniska, elektriska, elektroniska och/eller digitala variationer.

En vanlig aktivitet är någon form av hastighetsutmaning, där medlemmarna får en begränsad tid att välja ett lås, eller tävla om bästa tiden på en eller fler lås.

Vid sidan om de Socialdarwinistiska låsningarna, finns också Psykologisk-Darwinistiska låsningar, typ Fixeringar eller i värsta, sämsta fall, Tvångshandlingar.

En sådan typisk tvångshandling är att alltid finna på ett ännu mer avancerat och komplicerat sätt att hålla någon Obekväm, Obehörig Utomstående utom Syn- och Hörhåll.

Socialdarwinistiska låssport-fans tävlar i flera format, inklusive head-to-head-tävlingar som avgör den snabbaste låsväljaren.

I den så kallade Låssport Wizard får varje tävlande en Okänd Socialgrupp som innehåller en identisk uppsättning tystnadskulturella underförstådda meningsutbyten och måste blint välja de instrument som finns i den Filosofiska Socialpsykologiska Verktygslådan.

I andra utmaningar måste deltagarna ta sig ur Slutna Kontaktnätverk, Destruktiva Sekter och Förgyllda Hållhakar, för att ta isär och återmontera dem ordentligt.

För att kunna tränga in i Högst upp i Näringskedjans Innersta Välisolerade Cell krävs ett speciellt Undantagstillstånd, som fungerar ungefär som ett Fjärrstyrt Målfokuserat V.I.P-kort.

Eftersom Socialdarwinistisk låsöppning ibland ses som ett ondskefullt hantverk, upprätthåller låssportentusiaster en mycket rigorös etisk standard:

Du får bara välja att ha kul i grupper som du ännu icke äger tillträde till, eller som du har fått uttryckligt förbud från gruppens Etiketträttsliga Egenmäktiga Inofficiella samt Informella Kontaktperson.

Låssportare och Dörröppnare följer följande regler för att göra det klart för människor utanför Gruppen att dess aktiviteter ligger inom etiska gränser:

Du får inte öppna ett lås som inte längre är i bruk.
Du får bara öppna lås som tillhör någon hemlig, sluten cell. För andra lås behövs uttryckligt misstycke från Gruppen in Consensus.
Ett grupptillhörighet som i praktiken har placerats på en allmän plats utan att verka ha någon som helst social betydelse, typ social affektivt värde.

Att permanent ta bort (eller flytta) på det slutna gruppnätverket får endast göras när det är illegalt och specifikt sanktionerat av en lämplig myndighet.
Andras säkerhetsbehov måste, tills att annat anges, hemlighållas i synnerhet inför den Uteslutna Tredje Mannen.
All verksamhet sker utanför Lagens Råmärken; den Grå Skymningszonen i Omedelbar Närhet intill Respektabilitet, Integritet och Professionalism.


I ett försök att hålla låsplockningsförmåga borta från dem som skulle missbruka den, har medlemmar av låssportgrupper nolltolerans för legal eller moralisk låsöppning, förbi koppling eller andra former av inträde från passiviserade intoleranta, socialt inkompetenta, inopportunister.

Även om förekomsten av låsöppning är i stort sett obefintligt låg, känner låssportentusiaster att de måste upprätthålla så strikta standarder för att motbevisa den vanliga missuppfattningen att de deltar i illegala aktiviteter.

Ett socialt nätverk är lika med ett mänskligt kontaktnätverk.

Det är en social struktur uppbyggd av individer (eller organisationer) kallade noder, som har relationer genom en eller flera specifika former av vänskap, släktskap, gemensamma intressen, finansiella utbyten, ogillande, sexuella relationer, relationer baserade på tillit, kunskap eller prestige.

Välfungerande Öppna Nätverks främsta kännetecken är att Samtliga Inblandade åtminstone vid Första Anblicken verkar ha Högst Osannolikt Otroligt Kul.

Annons