SCIENTIST REBELLION

https://scientistrebellion.com/our-positions-and-demands/

We are scientists and academics who believe we should expose the reality and severity of the climate and ecological emergency by engaging in non-violent civil disobedience.

Unless those best placed to understand behave as if this is an emergency, we cannot expect the public to do so.

Some believe that appearing “alarmist” is detrimental – but we are terrified by what we see, and believe it is both vital and right to express our fears openly.

The population sizes of mammals, birds, fish, amphibians and reptiles have seen an alarming average drop of 68% since 1970, along with an apparent collapse in the pollinator populations.

At this rate, ecosystems around the world will collapse well within the lifespan of current generations, with catastrophic consequences for the human kind.

Self-reinforcing feedbacks within the climate system, in which hotter climates cause additional heating (e.g. increased forest fires, thawing permafrost, melting ice) threaten to drive the Earth irreversibly to a hot and uninhabitable state.

These effects are being observed decades earlier than predicted, in line with the worst-case scenarios predicted.

Increasingly severe heatwaves, droughts and natural disasters are occurring year after year, while sea levels may rise by several meters this century, displacing hundreds of millions of people living in coastal areas.

There is a growing fear amongst scientists that simultaneous extreme weather events in major agricultural areas could cause global food shortages, thus triggering societal collapse.

For example, the drought in Syria (2011-2015) destroyed much of the country’s agriculture and livestock, driving millions into cities and sparking a civil war from which the world is still reeling.

We face a crisis possibly hundreds of times more severe.

To be informed is to be alarmed.

Current actions and plans are grossly inadequate, and even these obligations are not being met.

The rate of environmental destruction closely tracks economic growth, which leads to us extracting more resources from Earth than are regenerated.

Governments and corporations aim to increase growth and profits, inevitably accelerating the destruction of life on Earth.

•To achieve decarbonisation on the required scale demands economic degrowth, at least in the short term. This does not necessarily require a reduction in living standards.•

For a just transition, the cost of degrowth must be paid for by the wealthiest, who have benefited enormously from the current destructive world order, while others have faced the consequences.

•A just transition to a sustainable system requires the wealth from the 1% to be used for the common benefit.

The most effective means of achieving systemic change in modern history is through non-violent civil resistance.

We call on academics, scientists and the public to join us in civil disobedience to demand emergency decarbonisation and degrowth, facilitated by wealth redistribution.

Google-översättning:

Vi är forskare och akademiker som anser att vi bör avslöja verkligheten och allvaret i klimatet och den ekologiska nödsituationen genom att engagera oss i civil olydnad utan våld.

Om inte de som är bäst lämpade att förstå beter sig som om detta är en nödsituation kan vi inte förvänta oss att allmänheten ska göra det.

Vissa tror att det är skadligt att framstå som ”larmistiskt” – men vi är livrädda för vad vi ser och anser att det är både viktigt och rätt att uttrycka vår rädsla öppet.

Populationsstorlekarna för däggdjur, fåglar, fiskar, amfibier och reptiler har sett en alarmerande genomsnittlig minskning med 68 % sedan 1970, tillsammans med en uppenbar kollaps i pollinatörpopulationerna.

I denna takt kommer ekosystem runt om i världen att kollapsa långt inom nuvarande generationers livslängd, med katastrofala konsekvenser för mänskligheten.

Självförstärkande återkopplingar inom klimatsystemet, där hetare klimat orsakar ytterligare uppvärmning (t.ex. ökade skogsbränder, upptinande permafrost, smältande is) hotar att driva jorden oåterkalleligt till ett varmt och obeboeligt tillstånd.

Dessa effekter observeras årtionden tidigare än förutspått, i linje med de värsta tänkbara scenarierna.

Allt svårare värmeböljor, torka och naturkatastrofer inträffar år efter år, samtidigt som havsnivån kan stiga med flera meter detta århundrade, vilket förskjuter hundratals miljoner människor som bor i kustområden.

Det finns en växande rädsla bland forskare att samtidiga extrema väderhändelser i stora jordbruksområden kan orsaka global livsmedelsbrist, och därmed utlösa samhällelig kollaps.

Till exempel förstörde torkan i Syrien (2011-2015) mycket av landets jordbruk och boskap, drev miljontals in i städer och utlöste ett inbördeskrig som världen fortfarande rasar av.

Vi står inför en kris som kan vara hundratals gånger allvarligare.

Att bli informerad är att vara orolig.

Aktuella åtgärder och planer är grovt otillräckliga, och inte ens dessa skyldigheter uppfylls.

Graden av miljöförstöring följer noga den ekonomiska tillväxten, vilket leder till att vi utvinner mer resurser från jorden än vad som återskapas.

Regeringar och företag strävar efter att öka tillväxten och vinsten, vilket oundvikligen påskyndar förstörelsen av liv på jorden.

•För att uppnå avkolning i den skala som krävs krävs ekonomisk nedväxt, åtminstone på kort sikt. Detta kräver inte nödvändigtvis en sänkning av levnadsstandarden.•

För en rättvis övergång måste kostnaden för nedväxt betalas av de rikaste, som har gynnats enormt av den nuvarande destruktiva världsordningen, medan andra har mött konsekvenserna.

•En rättvis övergång till ett hållbart system kräver att rikedomen från 1% används till gemensam nytta.

Det mest effektiva sättet att uppnå systemförändringar i modern historia är genom icke-våldsamt civilt motstånd.

Vi uppmanar akademiker, vetenskapsmän och allmänheten att gå med oss ​​i civil olydnad för att kräva akuta koldioxidutsläpp och nedväxt, som underlättas av omfördelning av välstånd.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.
Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

 1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.
 2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.
  Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.
 3. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.
 4. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.
 5. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
 6. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.
 7. Var och en har rätt till en nationalitet.
 8. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.
 9. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.
 10. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.
 11. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.
 12. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
 13. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.
  Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.
  Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
 14. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
 15. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.
 16. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.
 17. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.
 18. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.
  Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.
 19. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.
 20. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.
 21. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.
 22. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.
  Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.
 23. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.
 24. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.
 25. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.
 26. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.
 27. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.
 28. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.
 29. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.
  Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.
 30. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.
 31. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.
 32. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.
  Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.