Ingen Medborgare med Integriteten i behåll är en öde Stillahavs-Ö, men i ett inkluderande Vi kan minsta antydan till Riskbeteende medföra Internerad Kulturberikande Exkludering till utanför Bekvämlighetszonens Utanförskap.

Grundidén är att Vi i Oss Stannar, medan Dom får Gå utan Fallskärm eller Avgångsvederlag.

Att De ska Stanna och att Vi, istället för att Gå på knäna, kan idka Fri Rörlighet, är Helt Fjärran Befängt.

De som Arbetar inom Vård och Omsorg är Vana vid att Gå på Knäna, medan Vi som håller Tand för Tunga och, då vi inte går bakom varandras ryggar, ingår i Samma Frihetslängtande Gemenskap.

Endast det Materiella Marknadsvärdet i betydelsen Existensberättigande, sätter ut de Immateriella Gränsmarkeringarna mellan det som är Vårt och det som, rent hypotetiskt, tills vi sätter ut andra gränser, är Ditt. I annat sammanhang kan det kallas för Expropriering av Förexploaterad Projektiv Identifikation. Vissa varumärkesskydd nöts ut av Tidens Tand fortare än andra, mer hållbart utvecklade marknadsförda.

Ett Vi implicerar aldrig helt Seriöst, på Fullaste Allvar, ett Du eller ett Jag.

Om Jag är en konstruktion, så är Vi minst Dubbelt så Mycket Komplext Konstruerat.

Ett Vi är en Social Innovation.

Ensam är Stark, men Tillsammans kan även den Svagaste inom Tystnadskulturens Tysta Majoritet Återuppleva ett från Feodaltidens Församling Konventionellt Normaliserat Social Gemenskap.

Jantelagen i dess Ordalydelse kan inte ens jämföras med Vi:s Betydelse.

I Liberalismens Individualism igår alltid ett ME och ett METOO. Men Varje Enskilds Individs Särintresse går alltid före Informationssamhällets Globala Bygemenskap.

De som kommer, kommer alltid som: ”Här kommer Vi!”

Efter ett antal Exklusiva Exkluderingar, går varje Ensam ut som en Osalig Ande.

Monarken, Envåldshärskaren med Ensamrätt på Egenmäktigt Förfarande, Immateriellt Våldskapital samt Enskild Egendom har ändå Folkets Kärlek som Utgångspunkt i Slutet av Varje Outtalad Mening.

Monarken har Folket, men Folket har aldrig någonsin haft Monarken.

Monarken stödjer sin Maktapparat på Monoteism och Monopol- och Pyramidspel.

I Monarkin utesluter Den Ende både den Andra och den Tredje.

Den Ende och Hans Privata Egendom går före Allt i Samfälld Social Gemenskap.

En Ytterst Avgörande Åtskillnad är att Monarken tycks vara en Individ med Höga Krav på Personlig Integritet, men i Själva Verket är Monarken en Symbol för Någon Högre Maktsfär än i Gemene Mans Föreställningsvärld inuti Diskmaskinsrealismens Vardagsnära Fraktaler.

Att en Allsmäktig Monark oavsett vad som Händer i Kungariket består Högst uppe på Näringskedjans Pyramid, beror på hur den Hierarkiska Ordningen vilar på Vanföreställningar angående det Blåa Blodets egenskaper kan ha en Mer Avgörande Betydelse än Gruppen 0 negativ i Blodgivarcentralens kallblodigt blodfattiga på kulturberikningar, Silikonpåsar.

Då Blått Blod endast ingår i Toppskiktet av Vi som Byggde Landet på Lag, typ Allt under Tre Kronor, Skokloster och Brahehus, inkluderar det Blå Blodet Samtliga andra Blodgrupper, även av de mest Enskilda Särintressen, i Omloppet Samhällskroppens Aorta, typ Välpumpade Vaskulära Bulkpåverkade Åderbrock.

En Ensamstående Enastående Unik Solitär i Alienerat Utanförskap kan vare sig Inkludera eller Exkludera.

Varje Narcissistiskt Megalomaniskt Vi är alltid Självförsörjande med ett näst intill Ändlöst Inflöde av Nyvunna Messianskt Bokstavstroende Neoluddister, indelade i Friställda Farhågor för Plötsligt Exkluderande utanför Högsta Innersta Kretsen av Crème de la Crème och Grädden på Moset.

Självklart ska de Särskilt Utvalda i det Naturliga Urvalet äga tillträde till Gräddfilen där annars endast Kollektivtrafikens Objektifierade Trafikanter kan Trängas in som Sardiner i en Vakuumförpackad Containerlast.

Den Tysta Majoritetens Aldrig Uppfyllda Önskedröm och Förhoppning som tagen ur Luften, är att ingå i Permanent Helintegrerat Innanförskap där Språkförbistringen aldrig orsakar några Vilseledande Missförstånd.

Ett Du och ett Jag kan aldrig Sammanföras till ett Samfälligt Vi, utan att någon måste bidra med utlägget för Ostruken Skjorta.

Vi kan ena dagen vara ett Gemensamt Vi och en annan dag ett helt Alienerat Vi.

Dom är så gott som alltid de redan tidigare Exkluderade Dom Andra, icke Lämpade Rumsrena Obehöriga.

Vi är en symbolisk Motpol till ett lika Hypotetiskt De, Dem eller Dom.

Vi kan omtala oss som Oss, men i Oss inkluderas aldrig någonsin De, Dem eller Dom.

Vi är ett diffust begrepp, eftersom Vi alltid låter mer Inkluderande än det i Själva Domkapitlet är.

Monarkisten kan säga Vi, men ändå endast med det avse Monarken och den Allsmäktiga Heliga Anden som en gång Byggde Landet.

Monarken kan hur mycket som helst i Fria Associationer föreställas som densamme som Kungen av Kalifornien, Kejsaren av Portugallien, Kejsaren med eller utan Kläder, Kung Byxlös, Gråkappan eller Kungen som Alldeles Alienerad Allena på Planeten regerar över ett rike där han själv är den enda innevånaren. Kungen utser den lille prinsen till justitieminister.

Då prinsen ifrågasätter detta uppdrag eftersom det ju inte finns någon där att döma säger kungen till honom att då ska du döma dig själv.

Att döma sig själv är det svåraste som finns, mycket svårare än att döma andra, och klarar du att döma dig själv rätt så är du i sanning en man med äkta vishet.

Så är det inte i Vi-samfundet som delvis består av ME, METOO, det Naturliga Urvalet högst upp i Näringskedjans Pyramidspel, samt Gemene Man, Crethi och Plethi, samt Som Folk är Mest, typ den Ansvarsbefriade Pöbelhopen och Ansiktslösa Massan.

Grunden består av Stenar som vaktas av Tystnadskulturens Tigande Tigrar, utför när så Andan Faller på och Talträngdheten står inför Dörröppnaren, Konsten att dra för Blixtlåset över Munnen utan minsta Drag av Skadeglädje.

Att ingå i ett Vi kan ha fler fördelar än den Vise kan Uttala sig om Bakom Lyckta Dörrar och mellan Skål, AC, AI och Vägg.

Visserligen kan Vi både inkludera och exkludera, men den Avgörande Skillnaden mellan ett Jag och ett Vi är att Vi är betydligt mer Flexibelt än ett Avgränsat i Tiden och Rummet, Jag.

Vi kan man fylla med vad man vill.

Jag kan antingen vara Jag, Du eller ett Uteslutna Tredje. Första person singularis, Andra person singularis och Tredje person singularis, som när andan faller på, helt kan uteslutas och därmed inte ens finnas på kartan, eller i typ annan onämnbar division.

Vi är som Person definitivt mer Gränslös helt utan Knivskarpa Gränssättningar.

Vi:s enda uttalade gräns är Dom. Dom kan omöjligt ingå i Vi och Oss, medan, om Dom så själva så önskar, kan överge Dom för att istället ingå i Vi och Oss.

Om Samtliga som ingår i Dom övergår till Vi och Oss, så är endast Vi, i abstrakt mening, Existensberättigade. Men, vad är ett Vi utan ett Dom?

Det är ju Dom som Vi betraktar som Icke Existensberättigade. Dom kallar Oss Dom.

Om ifall någon Obehörig Utomstående Dom helt Oväntat ingått i Lös Förbindelse med Vi och Oss, så kan Dom Uteslutas med Omedelbar Verkan.

Om ifall att samtliga inom kategorin och särintresset Dom är integrerade, inkorporerade, inkluderade och implicerade i Vi och Oss, så kommer Vi och Oss inte längre har något verkligt Existensberättigande i typ Lebensraum.

Vi förökar Oss genom Delning i Antingen det Ena eller det Andra, Både-Och, eller Varken-Eller.

Utom i Vissa Enskilda och Särskilda Fallstudier kan ett Jag vara så Hudlöst att Utanpåverket också Inkluderar ett Du och därmed bildar en hypotetiskt ambivalent Kropp med ett Uttalat, men fortfarande endast i Andevärlden, Vi.

Med det Undantaget placerat i Bakfickan eller i Ärmen, eller tills vidare Isolerat i en Madrasserad Encelligt, Tidlöst Rum, bör det vara Självklart hur många Opersonliga Anonyma Utomstående Obehöriga som inom Kortast Varsel kan Göra sin Tupp-stämma hörd den Nine-Eleven, Twenty four Seven, innan Röstsammanräkningen sammanställts till en Konkret Siffra.

De Alienerade Dom är inte alltid desamma som ingår i De Allierade Vi.

Först efter att också Poströsterna är Räknade kan Gemene Man veta i Vilket Vi eller Oss som denna Medborgare respektive Undersåte, kan anses sig Tillhöra tills Vidare fram till eventuell Exekutive Exkludering till Alienerat Utanförskap typ med Andra Objektifierade Uteliggare utan tillgång till ens en Internetuppkoppad Smart Phone till Meta Verse Wifi i Fyrdimensionell Tessarakt.