Klartexten är Tydlig för den som kan sin Associativa Steganografiska Ordkonst på sina fem fingrar flytande som ett rinnande vatten.

Vid en första anblick kan vi Socialiserade Normaliserade Medborgare och undersåtar uppleva oss som i någon Mån, Fria, Ansvarsberedda samt Frimodigt inställda till en Eventuell Framtid i Hjärtevärmande Gemenskap.

Så länge Gemene Man står stilla och säger Omelett, är det Alltmer Påträngande Nuläget endast en Konspirationsteoretisk Alternativ Faktaresistent Klyscha, men om Detektiven Allmänheten söker Rörelsefrihet, kommer den som en Blixt från en Klar Himmel upptäcka att Kring lekamen finns en Jellopudding med smaken Syntetisk Jordgubbe. Därmed på Intet sätt Påtalat och Anmält att Rörelsefriheten är Nödvändig för Den Fysiska Vällevnadens Fortbestånd.

Svenska Representanter för den Svenska Folkviljan Håller med alla Klutar bort Människans Bästa Vän från alla Annars Lättillgängliga Underhållningskvarter.

Det finns en hel del Oskrivna Regler för Hundägare i Storstockholm. Det finns mycket skrivet om Hunden. Det finns mycket skrivet om Människan. Det finns mycket skrivet om Människan och Hunden, men mycket litet skrivet om Hundägarnas relation till Varandra, just som Hundägare.

Hundägaren, oavsett Natur, befinner sig på en Tiogradig Skala utmätt på ett Lutande Plan. Högst upp i Näringskedjan står de Upp till Etthundra Procent Ansvariga Djurrättsinnehavare.

Längst nere vid grad Tio Befinner sig Enprocentarna Rötägg, som Önskar av hela sitt Hjärta att Framstå som Troskyldiga Agapiska Bästa Vän-aktivister, typ Ögontjänare, men som, så fort den Allsmäktiga Allvetande Rättshaveristiska Paragrafryttaren, typ Vän av Ordning, vänder Ryggen till, så Passar det Ansvarsbefriade Röttägget tillfället i akt att inte avlägsna Hundens träck från Nyunderhållen Gräsplätt.

Någon kanske just nu tänker på ”Hundtrickset”, men hundtrickset finns egentligen inte.

Hundtrickset skulle gå ut på att en Person som känner sig Attraherad av en annan Person som råkar befinna sig Utomhus med en hund i sällskap, skulle kunna ta ett första steg mot fördjupad relation just genom att antingen gå fram och berömma och tala om hunden, eller att själv, snarast möjligt, införskaffa något hunddjur, från närmaste granne eller lokaltidningsannons.

Det vore begripligt om Detta slags Hundtricks ger som Ovillkorligt Resultat att Resonemangförhållandet efter ett års Prövotid, leder till en Andlig och Möjlig till Fortplantning som Förrättas av Religiöst Övertygad Komminister utsmyckad med Prästkrage, eller Lagbunden Ämbetsman försedd med Manschettknappar, typ Frimurarorden, eller Fågelfri Friskytt.

Icke Hundägare förutsätter att Hundägaren i brist på Mänskligt sällskap som Nödlösning funnit Människans Bästa Vän, Hunden, som Motvilligt, i betydelsen, Ofrivilligt Särförhållande.

Så kan det nog vara någon enstaka gång. Icke Hundintresserade Hundägare ser mer på sin Bästa Vän som ett Nödvändigt Ont. När den Bästa Vännen känner sig Nödig, eller funnit ett Intresseväckande Doftämne, så måste den Icke Hundintresserade Hundägaren snarast möjligt och Tills Vidare Inställa Passivisera Människans Bästa Vän in i en Apatisk Inlärd Hjälplöshet.

Den Uppmärksamme Flanören kan var dag uppleva någon sådan Icke Hundintresserad Hundägare som med Egen Autodidakta Inlärda Apatiska Hjälplöshet i den Tomma Blicken, drar i Människans Bästa Väns koppel så att Djuret omedelbart ska Avsluta Nödsituationen som annars inte brukar behövas Bortförklaras, eller att Djurskyddslagen borde Omfatta sådana Icke Hundintresserade Hundägare som endast tar med Människans Bästa Vän fram till närmaste gräsbevuxen utslitna av ekologiska fotavtryck, markyta, inte sällan försedd med Skylten utan förklaring eller Ansvarig Utgivare, Förbjudet att Rasta Hunden, eller lite mer Vänligare Personligt Rasta inte Din Hund Här.

Som Alla Rättshaveristiska Paragrafryttare vet, så finns i Sveriges Lag, angående Hundars Beteende och Uppträdande ute I Offentliga Livet inför Tillhörig Publik, två Motstridiga Juridiska Kontexter.

Den Ena gäller Hunden i Samhället och att Hunden Alltid Ska Hållas Kopplad, helst så att Hunddjuret, Rasren eller Bastard, Lantras, Rondellhund, Byracka eller Gatukorsning, Omedelbart, redan i Valpstadiet Åtta Veckor Gammal ska komma på Inkallning, likt en Färdigprogrammerad Terminator eller Hjärntvättad Katalysator.

Den Andra Lagtexten som inte alls väcker samma Uppseende ute i Verklighetsberättelsens Vardagsliv, brukar omskrivas som Djurskyddslagen. I Korthet står det formulerat i den så att Hunden, oavsett Rasbeskrivning eller annat Släktledsbevis, har en Självklar Rätt till att få Uppleva och Uppvisa för Allmänheten Detektiven, sina Naturliga Drifter och Behov.

Att denna Lagtext inte Anges lika Ofta som den Angående Kopplingstvånget, beror på att den Normaliserade Undersåtens Empatiska Förmåga mycket sällan eller aldrig Kommer till Uttryck inom Tystnadskulturens Fixa Idé i Utsträckande Bortom Medmänniskans Existensberättigande.

Att Rasta Hunden betyder att Hunden får leka lite fritt utomhus. Jämför med Skolrast eller Kafferast. Att det inkluderar endast att gå på toa, är inte underförstått.

Detta, liksom det mesta andra i vår vardagsverklighet, kan bero på att även den Sällskapssökande lagkunnige Observanten med Fullständig Yttrandefrihet före Essentiell Tankefrihet, är Avgjort mer Engagerad i det som Ska vara Förbjudet, än det som Kan verka Tillåtet. Den Talföre Observanten är i Regel uppdelad i Två Motstridiga Personlighetsval. Den ena Hälften består av en Ödesdiger Konspirationsteoretiker, typ Rättshaverist. Den andra hälften med Låg men ändå Oöverstiglig Toleranströskel, uppmanar till Orealistisk Förbudsiver.

Det är en Allmän Brist i Sveriges Lag som snarast borde Åtgärdas, nämligen att ge ut en Folietext angående Vad som är Impulsdrivet Spontant, utan Närmare Eftertanke, Tillåtet.

I ett Trovärdigt Samhällsmaskineri Konstruerad av Socialdarwinistiska Civilingenjörer pågår just för Ögonblicket en Exponentiellt Krympande Förutsättning för Personlig Frihet i Urbana Miljöer.

Dagens Lagtext är formulerad med Föredömet om Hur Fan läser Bibeln.

En Paragraf som Friar, kan Snarast av någon Bokstavstroende Effektsökare, upphittas i en helt annan Paragraf som hellre Fäller, än Friar.

Trots Människans Umgänge i minst femtontusen år i Sällskap med sin Bästa Vän, kan en Obehörig, Utomstående Alienerad Främling nyss Ankommen från När eller Fjärran, verka Betydligt mer Påläst och Pålitlig, än den tidigare nämnda Bästa Vännen.

Två Homo sapiens sapiens kan i Socialiserad Umgängesform ingå ett Resonemangsförhållande där Canis lupus familiaris med en gång, utan minsta förklaring, sätts ut på Undantagstillstånd i Obehörig Utomstående Välisolerad Alienation. Den mest Avgörande Tipping Point angår i Synnerhet Alla dem som Befinner sig inom Lättillgänglig, men ack för Litet Dimensionerad Hundrastgård

Det råder en Evig Tvist om hur Hunden är en Samhällsvarelse och att därmed ska även Hunden omfattas av Tillgänglighet, eller om Hunden fortfarande, åtminstone hypotetiskt, är en För Själen Hälsosam Ekologisk Naturprodukt.

Mycket av de lagtexter som behandlar Människans Bästa Vän, utgår från en Tidpunkt som Numera av Gemene Man anses vara Förlegad och därmed tillhöra det Förflutna.

Trots att den Tysta Majoriteten av Människans Bästa Vänner i det Rådande Nuläget befinner sig innanför Citys Tullar, eller Kulturberikande Förort, så ses Lagen över mest från Landsbygdens Utsiktspunkter. Många Inflyttade från tidigare Kulturbygder menar att Hunden hör hemma utom Synhåll för Medpassagerare i Subkulturella Förbifarter, men Enskilda Informationsbitar, om de hamnar i rätta händer, visar, ännu icke Evidensbaserat, att en tidigare Gatukorsning, numera Förädlad Rondellhund, har en Betydligt Djurvänligare Omgivning inom Närmaste Parkförvaltnings Hundrastgård, än en Byracka satt ute på Backen för att Skrämma bort eventuella Landstrykare på Behörigt Avstånd.

I vårt Högstressande Digitala Informationssamhälle finns Synnerligen Goda Skäl bortom allt Tvivel att Uppmuntra Hemmasittande Distansarbetande Urbana Fåtöljäventyrare att uppsöka någon Närstående Grannlåt för att inför denna ställa den inställsamma frågan om Möjligheten finns om en Rask, men minst En Timme Lång Promenad för att i Gemensamt Sällskap av denna Människas Bästa Vän, om inte Hundtrickset finns Tillgängligt, åtminstone Tillgodose Medmänniskans Bästa Väns Naturliga Behov och Omedvetna Driftsliv.

De Icke Hundintresserade Hundägarna brukar helt av egen Fri Vilja rycka in som Vikarie till Idoliserad Lagens Väktare.

Då det så gott som aldrig någonsin förekommit att någon Icke Hundintresserad Hundägare vågat Släppa loss sin Förtroendeingivande Bästa Vän på Fri Fot, uppstår hos den Icke Medvetet Närvarande Sällskapsdjurägaren, ett Fruktansvärt Tvivel inför Gränslöshetens Oändliga Rymder bort på en Säkerställd Landsträcka till på ett ungefär, tio meters Avstånd.

Naturligtvis har Människans Bästa Vän som aldrig upplevt Frihetens Vindar inom Rimligt Avstånd i förhållande till de Flaxande Öronen, tar Omedelbart till Apostlahästarna och Beger sig så långt Bort från den Ovänliga Människan, på Kortast Möjliga Tid.

Detta, för den Icke Hundintresserade Tvåfotingen samt Dennes Empatiskt Inkännande Medtrafikanter, kan även för den Minst Sentimentalt Utrustade upplevas som en Existensberättigad Hjärtinsufficiens där ingen Hjärtinnerlig Defibrillator finns Tillgänglig i detta Tveklöst Utsatta Nödläge.

Likt en Heltidsautomatiserad 24/7 Hesa Fredrik utropar sådana som redan går på knäna i hoppet om att strax finna en Andlig Vägg – Vägg att gå In i, stämmer Samtliga Ensamstående Alienerade Isolerade Solitärer, typ Sjukersättningsskyldiga samt Gåtränande före detta, avgörande i den utsatta prekära läget, Vän av Ordning vars främsta Fiendens Fiende kan Avslöja att Människans Bästa Vän inte alls är lika Pålitlig Partner som den just nu i Statsparken spankulerande Sol-och-Våraren, som med det Skenheligaste av Leenden i Mjugg, i en honungslen stämma förklarar att Låten Barnen komma till Mig.

En Agrikultör med både Bondförnuftet och Barnasinnet inom Behörigt Behåll skulle Ovillkorligen Aldrig Överlåta en av den Framtida Generationen till en sådan Hängiven, i betydelsen Besatt, Empatisk Lektör av Rödluvan och Vargen.

Annons