Ett i Förväg Oväntat Intresse Uppstår och Artisanen följer efter som En Vilseledd Somnambulist.

För en Sann Artisan är ett Artefaktiskt Konstföremål värt En Kult. En Falsk Artisan, typ Äkta Bedragare framställer Varje Kulturberikande Artefakt som en Optimistisk Skänk från Ovan Delgivare, typ Incel i Shiba Inu Bitcoins.

I Skapelseberättelsens Begynnelse framställs, mellan Kaos och Fästet, Gränssnittet Hinnan, som Håller Undan Alla Dem som Aldrig Någonsin kommer Ingå i det Naturliga Urvalet. Intresset inleder Artsanen i Blind Tro på Något Ytterst Angeläget Oförklarligt Oförställt.

Som ett Prometheusiskt Trots söker den Tystnadskulturella Massan Framkalla en Artificiell Sprickbildning i Hinnan. Varför denna Progressiva Plötsliga Påverkan aldrig Uppnår Önskad Inverkan är därför att Hinnan endast äger Existensberättigande i den Grå Massans Supraledande Associationsbanor.

En Förfalskning kan endast Bedömas i Förhållande till ett Original. Är Förfalskningen bättre Utförd, så kommer Samlaren ändå förhålla sig Kritisk i uppskattandet av det Affektiva Värdet i förhållande till det Faktiska Värdet i en Parabel med den Karismatisk-Glamorösa Aurans Lumen i Immateriell, Substantiell Villa.

Den Sanna Konstsamlaren kan Mycket Väl avnjuta Konstverket i ett Förseglat Bankvalv. Detta eftersom Samlaren ser som sin Självutvalda Livsuppgift att Förmedla Verket i Ursprungligt Skick till Nästkommande Artefaktisk Konstintresserad Generation X2.

Artisanen och Samlaren har det gemensamt att Båda följer sin Näsa till vad som kan Bli Nästkommande Intresseväckande Vinterinfluerares Framtidsspaning. Artisanen följer sin Instinkt, Intuition, Reflektion och Materialkännedom. Själva utförandet kan även delegeras till Tredje Man, typ Glasblåseri.

Samlaren inleder en Estetiskt lagd Dialog med Artisanen.

Vem som kom på Vad Först, står Endast i Relation till Vad Vem kan Föreställa sig Innehålla Någon Slags Inslagen i GenX Informationsbit.

Det Inslagna Verkets Hemlighet har gått genom Historiens Utveckling som ett Aldrig Tidigare Avslöjat Fenomen.

Liksom med Objektifierade Uppseendeväckande Attribut, vinner Föremålet Laga Kraft först Efter att Någon Uppmärksam Tittare kunnat Föreställa sig vad som Finns bakom Förlåten. Detta skulle också kunna utgöra Själva Essensen i en Definition om Svaret på Den Eviga Frågan:

Vad är Steganografi?

Utan Förlåt blir Steganografin till ett Impulsdrivet i Affekt, Uppenbart Inslag i Luftmassan.

Konstverkets, eller det Steganogafiska Objektet, kan i Vissa Enskilda Fall förbli Hängandes i Luften.

Detta kan en, tidigare Radikaliserad, numera Normaliserad Dilettant upptäcka i till exempel det mest kända exemplet Pariserluft. Pariserluften idag var långt ifrån densamma som när Artisanen Utnämnde Artefakten till Uppseendeväckande och kanske till och med Förargelseväckande Installation.

Artefakten är ett Samspel med den Omgivande Miljön. Utan Omgivning skulle Verket stå sig slätt.

Detta kan vilken Gemene Man som råkar befinna sig på Brottsplatsen vid Rätt Tidpunkt helt på Egen Hand testa, till och med utan att ens Vidröra eller Kännas Vid det av Artisanen Utsedda Utmärkta Hanterket. Den som Först har hängt en Välpreparerad Duk på Väggen, har Vunnit första Matchen, typ Halvlek.

Andra Halvlek utförs av Medspelande Kurator eller Vilt Spekulerande Konsthandlare. Var Artefakt behöver Någon slag Empatiskt Inlevd Medkänsla från Utomstående Obehörig.

Den Frågan som Överdrivet Kritiska Skribenter brukar Inleda Dialogen med, är:

Hur mycket och till vilken grad Interagerar Kuratorn i Steganografens Infrastruktur?

Det är här som den Disintegrerade Divergenten kommer in som en Räddande Ängel i Fritt Fall.

Relationen mellan Tiden och Rummet brukar i Allmänhet förklaras med Hur något Kroppsliknande Objekt först sätts i Rörelse, för att just i Ögonblicket före Rörelsen inleds i ren fysisk bemärkelse, hinner aldrig någonsin bemötas av någon Dynamisk Reaktion, typ Trögheten och därmed aldrig heller förse underlaget med någon Säkerställd Bromssträcka.

Det Associativa Steganografiska Konstverket kan mycket väl påminna om ett helt vanligt vardagsföremål. Här ett exempel direkt hämtat från Verklighetsberättelsens Inre Monologer:

Katten och Glaset

Vardagsföremålet accelererar om hastigheten ökar och retarderar om hastigheten minskar.
En rörelse är likformigt accelererad (eller retarderad) om hastighetsförändringen är lika stor varje sekund.

Massan hos ett vardagsföremål är lika stor överallt i universum. Om föremålet har massan 50 kg på jorden så har föremålet massan 50 kg på månen.

Tyngden hos ett vardagsföremål kan variera beroende på var föremålet finns. Tyngden på ett föremål är större på jorden än på månen. (Månen har mindre Attraktionskraft.)

En katt med massan (2,9 kg) faller ur ett träd. Attraktionskraften drar katten mot jorden.

Friktionskrafter motverkar kroppens rörelse.

Man skuffar på en vikt med en kraft som inte är tillräckligt stor för att vikten ska börja glida längs med underlaget. Vilofriktionen är då lika stor som den kraft som man skuffar med.

Man skuffar vikten med en kraft som är tillräckligt stor för att den ska röra sig.

Glidfriktionen beror på föremålets massa och ytornas egenskaper (t.ex. material),
men inte på arean av ytan och föremålets hastighet.

Luftmotståndet är en bromsande kraft vars storlek beror på arean (föremålets form) och hastigheten hos föremålet.

Krafter är nåt som kan putta och dra i saker.

Om Artisanen puttar tillräckligt hårt, accelererar glaset — det börjar röra på sig. Men om Artisanen puttar för löst, så händer ingenting. Det finns nämligen fler Övernaturliga krafter som påverkar glaset, typ Anden i Glaset eller Ouija induktionsplatta.

Glaset bromsas av bordsskivan. Det är friktion, och det är också en kraft.

Friktionskraften går i motsatt riktning mot rörelsen. Om kraften när Artisanen skjuter på är större än friktionskraften, så accelererar glaset.

Det är därför som Glaset rönt så Enorm Attraktionskraft bland Passionerade Konceptare.

Vidare.

Enligt Konsumtionslagen är en Passiviserad Åskådare en Avgjort Välanpassad Konsument, än förslagen Agent i Aktion. Agenten i Aktion rör sig alltför Hastigt för att inte Nappa på Kampanjerbjudanden eller i Procent nedsatta Priser.

Den Associativa Steganografiska Ordkonstmakaren som Artisan uppsöker ett Sammanhang där Kognitiv Dissonans förorsakar den Logiska Sprickbildning som till vardags brukar omnämnas som en Paradox, typ Tro in Absurdum.

Absurt är ju i sig något Förnuftsvidrigt och att Tro på något som är Förnuftsvidrigt kan ju så gott som aldrig föra något Gott med sig. Därför söker Vetenskapstroende Scientister ofta efter en Rimlig Förklaring till varför en Ond Tro kan uppvisa en mer Trovärdig Realitetsanpassning inom Tre till Fyra Dimensioner.

I det här Fallet är Rummet Anpassat till de Tre Dimensionerna Sträcka, Yta och Form och den Fjärde uppstår i förhållande till Medvetet Närvarande Tidsögonblick.

En Professionell Artisan vet hur att Utnyttja denna Blottställda Brist i Publikens Uppfattningsförmåga mellan Sunt Förnuft och Blind Tro. Om Steganografen har utfört Verket inom Tidsramen för Underhållningen, kommer den Tysta Majoriteten av Bokstavstroende helt av Egen Fri Vilja Överträda Gränssättningen in till Ond Tro.

Ond Tro existerar inte bara i Tystnadskulturella Sammankomster i en By som blivit mest känd för att ha Slagit Knut på Allt utom Rimligt Tvivel. Ond tro är som det låter en antydan till Egenskapen Osunt Förnuft, typ Egennyttigt Önsketänkande.

Allt detta, om ifall det alls finns något helt Rimligt Existensberättigande, befinner sig i Ständigt Pågående Rörelse inom Samhällsmaskineriets Underhållningsindustrier.

Rörelseenergin uppstår då Passiviserade Konsumerande Åskådare Estetiskt Upplever den långt tidigare Framkallade Iscensättningen av Föreställningsförmågan där endast Fantasin sätter Gränserna i Distansarbetet från God Tro till Ond Tro och därpå Fruktan för Oförställd Osäker Ovisshet.

Annons