Bedrägeriet, typ Döljande av Normaliserande Informationsbitar, Kräver en Utomstående Obehörig Tredje Person singularis Vars Högsta Önskan är att Denna med Omedelbar Odelbar Verkan Går i Uppfyllelse.

Den Associativa Steganografins Ordkonstmakeri står med lösa grunder på mer av artificiella samplingsmetoder.

Dokumentskrivaren är den första Avläsaren.
Den andra Läsaren är också en Tydare av den ordmassa som skrivaren har formulerat. Därmed så tilltalas den Andra Läsaren med: ”Läsaren/Tydaren”.

Ordkonstmakeriet har en tradition som går långt tillbaka i tiden till Korsordsmakeriet.

Läsaren/Tydaren/Mottagaren, införstådd med avsändarens associativt Presumtiva, Preventiva. Primitiva Preferenser, kan finna fram till de ord, begrepp, termer och idéer som, likt klassisk steganografi, innesluter en klartext vars informationsbitar är helt beslöjade med subliminala manipulationer, förförande önsketänkande, illusioner angående förespeglad vinst, vilseledande uttolkningar eller andra abstrakta filtreringar.

De ord och uttryck som de besuttna uppe i Samhällstoppens högsta och innersta kretsar, en gång ratat och En gång för Alla ställt in i Ordförrådet för att Glömmas Bort, blir för den Associativa Steganografiska Ordkonstmakaren (i fortsättningen omnämnd som ”Steganografen”, eller tillverkare av ”Ordkonst”) informationsbitar i ett semiotiskt kollage, montage, bricolage samt spontana installationer med avsikt att associera fritt inom områden som dystopiska stämningsladdade iscensättningar.

En slags Återvinningseffekt av Ohållbara Material, typ GenX.

Steganografen förvanskar meddelanden så att de förblir obegripliga för utomstående obehöriga som döljer sig i skydd av den medvetet närvarande Detektiven Allmänheten.

Steganografen sysselsätter sig med fysiskt konstruktiva repetitioner, än endast semiotiskt anstrukna teckenförhållanden.

Liksom i samplingstekniken finns liknande effekter som i mer konceptuella textsammanhang, omnämns som ”retarderingar”. I mer tonala diskurser omtalas samma effekt med uttrycket ”reverb”, eller, i vardagstal, ”eko” som i Ekolali.

Associativa Steganografiska Ordkonstmakeriet är en verksamhet som till hälften består av Visuellt Kollage och till Hälften utgörs av Audiologisk Sampling, typ Depeche Mode.

De förutbestämda antagonisterna tillhör den i Meningsutfyllnaden, Meningsmotståndare, i Språkspelets Motståndarlaget Antagonisterna.

Som en första introduktion till Steganografins rättesnören ”De Tre Di:na”, bör Tydaren finna en avsevärd skillnad mellan dem och förfalskade akrostikon (Di:na utesluter båda alternativen ”Transpiration” och ”Inspiration”):

Dissociation (alt. ”Distraktion”)

Diversation (alt. ”Diagonal”)

Division (alt. ”Dimension”) Här finns också en Öppning för Stigmatiserad Kreativ Dissociation.

Byggjobbare har bättre jobb än banktjänstemän. Byggjobbaren slipper stänga in sig i nåt litet rum utan kan vara utomhus i solen och vara social med trevliga kollegor runt i kring sig.

Ingen mindre än John Churton Collins lär ha formulerat en förklaring:

”Avundsjukan är den mest uppriktiga formen av smicker”.

De avundsjuka tog omedelbart tillfället i akt att omformulera visdomen till:

”Plagiatet är den mest uppriktiga formen av smicker”.

Huvuddelen av Steganografens anspråk består av väljandet och vrakandet bland tillgänglig information, typ Floskler, Klichéer och Tomma Ord. Det som inte redan finns, har Skrivaren Egenmäktiga Rättigheter till att Tillrättalägga helt på egen hand och med Egna Huvudet på ett Kvastskaft.

Jag tycker det är bättre att ta bilen för att det ofta är fel på tågrällsen. – Där har du fel, det stavas tågrälsen.
Jag tycker det är bättre att ta bilen för att det ofta är fel på tågrälsen. – Där har du fel, det heter järnväg.
Jag tycker det är bättre att ta bilen för att SJ har ofta fel på tågrälsen. – Där har du fel, det är Trafikverket som ansvarar för spåren.

Det ger för Handen att Söka Påvisa hur det Affärsjuridiska Begreppet Copyright tillsammans med Upphovsrätt håller på att Entropiskt Urvattnas. Helt tekniskt borde varje bokstav i sig vara skyddad av Upphovsrätten.

Enkelt och Lätt. Låter det Bra, så Är det Bra.

Vad visar Jan Stenbeck tillsammans med Stickan Andersson och Hugh Hefner på som Minsta Gemensamma Nämnare? Lösningen tillhör de Närmast Anhöriga.

Deras gemensamma meningar förutsade kommande existenser som John Does kvinnliga motsvarighet och äkta hälft ”Jane Doe”. Detta paranta exemplars främsta uttrycksmedel inneslöts i formgivande livstycken och den tidens motsvarighet till senare korsetter.

Teckenbehandlarens blygsamt lågt ställda förhoppning är att någon av slumpens skördar utvald, för att ta den första som anmält intresse ur minnet, en handelsresande agent som just nu befinner sig på resande fot mellan två, på X-axeln markerade, punkterna ”a” samt ”b”.

Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål.

Läsningen av ordkonstverket ytterst beroende av informationsbitens avsändare samt dess mottagare av densamma, förmåga till att, utifrån den helt tydliga, konkreta, ordmassan, upptäcka en kontext som i sig innehåller en rimlig tolkning av ursprunglig klartext.

Mottagaren, redan införstådd med avsändarens associativt utvalda preferenser, kan finna fram till det urval av utvalda ord, begrepp, termer och idéer som, likt klassisk steganografi, innesluter en klartext vars informationsbitar är helt beslöjade av subliminala manipulationer, förförande önsketänkande, illusioner angående förespeglad vinst, vilseledande uttolkningar eller andra abstrakta filtreringar.

Hela ordmassans existensberättigande är ytterst beroende av konsumentens fria vilja till att inträda i rollen som Läsare/Tydare.

Huruvida det är önskvärt att ett påstående är sant eller falskt säger ingenting om huruvida det är sant eller falskt och saknar därför relevans.

Konsumenten och därmed innehavaren av ordmassan kan därpå helt fritt välja att antingen låta ordmassan passera förbi Gå i obearbetat skick, eller, med kontexten som andligt stöd, söka finna någon underliggande Förklaring, typ möjlig klartext.

I andra sammanhang behövs någon befintlig Beteendevetande kotknackande Kodknäckare, men i det Associativa Steganografiska Ordkonstuttydandet bör varje Enskilt ord i sig, betraktas som ett Verbaliserat Beteende-Objekt.

Behovsanalys och kompetensprofil
Formulering av erbjudande om arbete
Val av kanaler för rekrytering och publicering
Mottagande av ansökningar
Grovt urval
Inbjudan till intervjuer av slutkandidater
Intervjuer
Referenstagning
Eventuell testning
Slutligt urval
Överenskommelse om anställningsvillkor och anställningsavtal

Samspelet mellan dessa två dimensioner kan delas upp i fyra scenarion:

Separation, där den egna kulturen prioriteras och det inte anses viktigt att skapa relationer till det nya samhället.
Assimilation, där det nya samhällets kultur, beteenden och språk har högsta prioritet.
Integration, där både ursprungstillhörigheten bevaras samtidigt som engagemang i den nya kulturen och samhället också anses viktigt och är framgångsrikt.
Marginalisering, där ett avståndstagande från ursprunget är tydligt, men där inkluderingen i det nya samhället inte har lyckats.
Av dessa fyra scenarion anser forskare att integration är det förhållningssätt som får bäst utfall och resulterar i både en vinst för samhället och en bra självkänsla hos individen.

Annons