Tryggheten i en Skyddad Skunkverkstad förblir en Illusion.

Tryggheten är en Upplevelse, inte en ett Välbevakad Skyddsanläggning. Den som Önskar mer Trygghet kommer att Förlora lika Mycket av sin Personliga Frihet. Den Mest Bevakade Människan är också Frihetsberövad.

Ändå är Fången i Fängelset mer Fri, än Fångvaktaren. Fången upplever sitt Existensberättigande genom att Befinna sig i Tryggt Förvar.

Fångvaktaren har sitt Existensberättigandet i Utförande sitt Ämbete i Överensstämmelse med Arbetsbeskrivningen. Om Fången lyckas Fly, förlorar Fångvaktaren sitt Existensberättigande. Makthavarens Existensberättigande finns i Maktutövningen. En Makthavare utan Reell Makt, är inte längre någon Makthavare.

Likaså en Beslutsfattare. När alla beslut är Fattade, kan Beslutsfattaren Uppleva Bristen på Frånvaron av Mening, Betydelse, Status och Bekräftelse. Makthavaren och Beslutsfattaren behöver inte Omfattas av en och Samma Kropp.

Existensen och Identiteten är Helt Beroende av Varandra. Någon som saknar Identitet, Finns inte i Sociala Kontexter. Alla är Beroende av att Ingå i ett Socialt Sammanhang.

Oavsett om Individen ingår i ett Hypotetiskt Sammanhang, kommer Individen, i överensstämmelse med Turingtestet, Söka anpassa sig till detta.

Allt som Individen behöver, är någon slags Andlig Föreställning om att Existera i ett Sammanhang omfattande Fler Individer som Innehar samma Existensberättigande. Föreställningen är Hållbar så länge som Individen kan uppleva Bekräftelse. Bekräftelsen inleder ett Förhållande av dels Lojalitet, dels Kärlek.

Upplevelse av Bekräftad Kärlek är Inkörsporten till, om än Chimär alltid Hägrande Framtida Trygghet omgiven av Andra Individer som också, för Upplevt Existensberättigande, offrar Kärlek till det mer Abstrakta Sammanhanget.

Kärleken till det Abstrakta Sammanhanget är Förutsättningen för Fortsatt Upplevelse av Existensberättigandet samt Tillhörande det Slutna Sällskapet inom Säkerhets-, Trygghets-, samt Bekvämlighetszonen.

Den som har Frihet som Målsättning och Medel till Autonomt, Singulärt samt Frivillig, Alienerad, kommer Oundvikligen hamna i Frivilligt Utanförskap.

Allt Levande är Beroende. Frilevande Djurarter behöver Rörelsefrihet, samt Möjligheten till att Tillfredsställa sina Naturliga Behov och Driftsliv.

Charles Darwin tillämpade inte sin hypotes om Det Naturliga Urvalet inom ett och samma Sammanhang. Om en Enskild Kultur eller Civilisation har uppnått dess Optimala Maximipunkt, ges inget Utrymme till det i Framtiden uppstående Naturliga Urvalet. Det Naturliga Urvalet Måste inte Nödvändigt hävda sitt Existensberättigande inom Samma Kulturmiljö.

Utveckling är beroende av de Motsättningar som det Naturliga Urvalet måste Utsätta sig för. Ett Samhälle utan Inre Motsättningar kommer att Självdö.

En sådan Motsättning kan Uppstå i Konflikten mellan Dem som Planerar Kortsiktigt och dem som Planerar Långsiktigt. Ett Alltför Stereotypt, Homogent och Konformistiskt Sammanhang saknar möjlighet till Ingåendet i ett Nytt Paradigmskifte.

Endast genom Inre och Yttre Motsättningar kan sådana Frågor ställas som Ingen har något Rimligt svar på. En Kortsiktig Lösning kommer förr eller senare Inordnas i en Långsiktig Plan. Den Kortsiktiga Lösningen upplever Begränsningen inom Fysiskt Konkret Händelsehorisont. Inom den Händelsehorisonten finns Tillräckligt Utrymme för Säkerhets, Trygghets- samt Bekvämlighetszoner.

Den Långsiktiga Lösningen har som Mål att ta över Handlingsplanen bakom, bortom och Efter Händelsehorisontens Gränssnitt.

I varje Obesvarad Hypotes inför Verklighetsberättelsens kommande avsnitt, finns en Färdigutstakad Grundlös Förhoppning. Eftersom Framtiden ännu inte Inträtt innanför Bekvämlighetszonens Händelsehorisont, kan Händelseutvecklingen endast beräknas i förhållande till Redan Förutsägbara Teoretiska Landmärken.

I den Lilla Monarkin som till viss del omfattas av Norra Polcirkeln kan Reella Makthavare och Motvilliga Beslutsfattare inte Anpassa sina Politiska Riktlinjer till Oförutsedda Händelseutvecklingar bortom, i relation till Bekvämlighetszonens Epicentrum, omskakande Flyktingkriser och Krigsövningar på Andra sidan om Baltiska Havet.

Kortsiktiga Planer omfattar varken Klimatförändringens Konsekvener eller Fortsatta Mutationer av Corona-liknande Pandemier.

Faktaresistenta Desiformatörer som Pläderar för Alternativa Fakta, hamnar i samma Ankdamm som ett Intelligensstyrt Etablissemang. De går så att säga på sina Högst Egna Förutfattade Meningar om Hur att söka Bekräftelse från Vetenskapsvärlden, utan att därmed hamna i Osäkert Läge.

Om det finns Evidensbaserade Fakta, samt Alternativa Fakta vilket, på Grund av Etablissemangets Ovilja till att Släppa fram Oliktänkande med Civil Olydnad som Främsta Vapenskrammel, kommer Faktaresistenta Oliktänkande Obönhörligt hamna i samma Lyxfällas rävsax som tidigare Beslutsfattare inom Civiliserade former av Vetenskap och Beprövad Erfarenhet.

Verklighetsberättelsen övergår i en kontrafaktisk Mytifiering. Etablissemanget önskar förklara för Gemene Man att de Egna Kalla Fakta varken kan, bör eller ska utsättas för Akademiskt Obildade Bokstavstroende Astigmatiska Analfabeters Afantastiska Vanföreställningar, typ Konspirationsteorier angående Hur att Tellus är Platt, eller Utomjordiska Illuminatiis sätter krokben för Den Postmoderna Människan som Vet att hen Vet. men helt Förnuftsvidrigt, vägrar att Anpassa sig till Gällande fakta.

Som Elisabeth Holmes så enkelt och fyndigt Formulerat Förutsättningarna för Acceptansen inför Ovisst Osäkert Okänt Alienerande Faktoider:

“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”
”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.”

Att Omgivningen tror att Du som Enskild Individ är från Dina Sinnens Fulla Bruk, kan alltså anses vara ett Förutsättningslöst Villkor för hur Du som Predestinerad Avantgardist ligger Steget före Andra av Sig Själva Omyndigförklarade Partikulära Undersåtar, inför Ankommande Paradigm.

Alternativa Fakta direkt Överförda från Alternativa Världar kan ha en näst intill Identisk Sprängverkan som Antimateria i en diskmaskinsrealistisk Glasburk med Lock.

Denna Föreställning kan än en gång inge samma inverkan som om ifall Lionardo da Vinci i mitten av sin levnads bana, hade uppfunnit en Surfplatta med WiFi-uppkoppling till ARPA och fört heta debatter angående 5G, Shadows in the cloud, Spirit in the Sky och DSM5, i förhållande till ICD-10. Det första Universalgeniet måste uppfinna var sannolikt ett tangentbord som kunde skriva bokstäverna spegelvänt.

Liksom Thomas Alva Edison, skulle Lionardo da Vinci inte bara behöva en glödlampa, utan också någon form av elektrifierad nätverksanslutning.