Till Minne av Två Nyss är i Vilda Västerort Utslängda Småbarn, samt Tim Bergling i rollen som ”Avicii”.

Civilsamhället har flera metoder mot Ociviliserade Icke Anpassningsbara Medborgare som varken ingår i det Naturliga Urvalet eller i Normaliserande Teamarbeten, typ Lagsporter eller där någon Representant för ett Företag förklarar alla Anställda som tillhörande en och samma Enda Stor Familj.

Den Sublima Straffskalan ser ut ungefär så här: I Civilsamhället finns en näst intill Obegränsad Mängd av Oskrivna regler i Tystnadskulturen etiketterad som: ”Så gör Vi inte här.”

De som inte kan uppleva sig ingå i denna högst Subjektiva Självnämnda Grupp av ”Vi”, inser Omedelbart intuitivt med Magkänslan att Någon Stämning av ”En För Alla och Alla För En” inte inkluderar Personliga Pronomen i Första Person Singularis och kan i samma Ögonblick istället placera sig i den Osynliggjorda Massan av Uteslutna ur den Tystnadskulturella Gemenskapen och därmed ha blivit Diskvalificerad till de Onämnbara Persona non grata: ”De”.

Fenomenet i sig ingår i Varje Flockdjurs Gruppagenda. De som inte är villiga att inse att deras Framtida Öden är att förbli Okrönta Arbetsbin, istället för Driftstyrda Drönare, måste Fullt ut Acceptera att Deras Främsta Bidrag till Framtidens Högteknologiska Infrastruktur, förblir att Dra sitt Strå till Stacken. Diskvalificeringen motsvaras på ett Ungefär av Maslows Behovstrappa, men mer lik ett Löpande Banden fram till Stålbadet, där slutprodukten för de Utvisade Utslagna i Första Ronden, Obehöriga i Utanförskap, blir att Utfalla till Slagghögen.

Jämförelsen med Järnbruket är tills vidare bara en Skiss-Plott i Produktionsleden, men är Fullt Duglig som Första Infallsvinkel. (Andra parabler kan också visa på samma Processtillverkning, som bara för att nämna två exempel, att urskilja Katten bland Hermelinerna, eller Kasta upp Axen i Vinddraget, så att bara Vetet faller ner):

För att ett järnverk ska kunna reducera järnmalmen till råjärn (tackjärna) behövs en masugn, typ Hytta. Vid Järnmalmsgruvan finns ett Pelletsverk som levererar Kulsinter. I Närmiljön finns även ett Koksverk, ur vilket Stenkol blir till Koks. Koks kan med fördel användas i Masugnen till att både Alstra Värme samt Reduceringsmedel.

Till skillnad från Järnverket har alltså det Högteknologiska Civilsamhället som Målsättning att från ena Flödesschemat utvinna Fyrkantiga Ståldankar och från det andra Utvisa Överflödigt Arbetsmaterial, typ Sådana som Gått i Stöpet och Slika som är på God Väg till Slagghögen och så småningom till Glömskans Mörker med Terminalstationen Ättestupan, där en Gäll Hesa Fredrik utropar: ”Se Upp för Avståndet mellan Normaliserad Tillhörighet och Välanpassade Uteslutningsmetoder”, samt ”Avstigning för Samtliga Patienter i Utanförskap samt andra som Upplever sig som tillhörande Uteslutna från Familjegemenskapen i Byalaget, under beteckningen ”De”.

Råjärnet transporteras från Masugnen till Stålverket i en cigarrformad Järnvägsvagn som kallas Torpedo. I Samhällets Produktion av Stöttåliga Fyrkantigt Normaliserade Ståldankar, behandlar Producenten av Goda Samhällsmedborgare samt Välmående Skattebetalare med Raffinerade Färskningar av Råjärnet ”Flitiga Skolelever med Högsta Betyg”, till Råstålet ”Är Du Lönsam Lilla Vän”.

Efter Hanteringen av Råa Ögontjänande Kamratfostrare till Lojala Samhällsmedborgare, inkluderas alla dem som tidigare varit Upplevda som Presumtiva ”De”, till Upphöjningen: ”Ingående i Noggrant Utvalda Vi-Enskilda Individer i Samförstånd.”

Under 1900-talet utvecklades och provades Diskvalificeringsmetoder av olika typer, t.ex. De Sociala Arvsanlagen hos, i Särklassiskt Särställning, Asociala Icke Anpassningsbara från Dåliga Hemförhållanden, typ Frånvarande Patriark i Välförsett Drogmissbruk, istället för att Ta Tjuren vid Hornen och Ro Skutan i Land, Dragit iväg till Någon Närliggande Parkbänk i Förortens Urbaniserad Stadsförvaltningsmiljö, och därmed ha Övergivit Regeringen till Ensamstående Föräldraskap, och därmed Predestinerad Resultatet mer i Konsekvensen efter Lust Determinerat Hustru och samt Efterkommande till Ett Framtida Livsöde i Utanförskap.

Det som kan tyckas vara en Defaitiskt Ödesmättad Slaggprodukt från det Naturliga Urvalets Samhällsmaskineri, eller ibland även en Felsignalering i ett Måndagsexemplar av Förprogrammerat Skolämne, med den Oavsiktliga produktionen av Genmodifierade samt Förädlade Busfrön, kan de i sig Slutförvaras i Särklassen av Ekonomiska Insiders, med Lägsta Möjliga Klassbetingelse Alienerade Målvaktarbiträden.

Väl Godkända Grundämnen kan Överflyttas till Klassen för Intelligenskvoterade Karriärsämnen välutvecklade i Konsten att Ta för Sig och Trampar Du någon inte på Någon Annan, så kommer Någon Annan utnyttja Tillfället till att Trampa på den Redan sedan Koltåldern Omyndigförklarade Undermålige.

De Predestinerat Förinställda på Framtidsutsikten i A-lagets Elitlag, har likt Hin Onde och Guds Ängel många Tilltänkta Namn, Benämningar, Öknamn, Tillmälen och Kreativt Designad Tabu La Rasa. Tystnadskulturella Anpassnings- samt Normaliserings Outtalade Regelverk kan associeras till Begreppsbildningar som gärna låter Enligt Sans, Vett och Etikett, Mjukgörande Alienerande Exotiskt Postkolonialt Subliminal Härskarteknik:

Eufemismer (av grekiskans ἐυφήμη eufeme ”fint tal”, sammansättning av εὖ eu ”väl, bra” och φήμη feme ”ord, tal”) är förskönande, förmildrande eller beslöjande omskrivningar, av sådant som Normaliserade Fyrkantiga Gemene Man kan uppleva som oangenäma, anstötliga eller tabu.

Bruket av eufemismer uppstår ofta i situationer av medlidande, artighet eller blygsamhet i förhållande med ”De” och ”Dem”. Det idag neutrala begreppet ”intellektuell funktionsnedsättning” är en eufemism för det tidigare använda ordet ”utvecklingsstörning”, som innan dess var en eufemism för det föråldrade begreppet ”idiot”, vilket var en eufemism för ”sinnesslö”.

Noaord. Det polynesiska ordet noa uttrycker motsatsen till tabu, och betecknar något som kan användas utan risk. Ett noaord är en typ av eufemism. Att använda det riktiga namnet ansågs kunna frammana ”deras” onda krafter. Tanken med noanamnet kunde vara att det inte skulle irritera fenomenet i fråga utan i stället vara insmickrande. Men det förekommer även noanamn av en mer anklagande och avståndstagande karaktär.

Mokita är ett kivilanskt ord som används på Trobriandöarnas (som tillhör Papua Nya Guinea) största ö Kiriwina, som betecknar den ”sanning vi alla känner till men är överens om att inte tala om.”

Men varför gå över Ån efter Vatten?

Sapir–Whorf-hypotesen: En persons alla tankar inte kan förstås av en annan person som använder ett annat språk, eftersom tankesättet är starkt påverkat av ens modersmål. Sapir och Whorf gick ett steg vidare med att argumentera för att en persons världsuppfattning i hög grad är bestämd av ordförrådet och syntaxen i hans eller hennes språk. Sapir–Whorf-hypotesen har blivit kraftigt angripen av anhängare till Noam Chomsky under de efterföljande årtiondena.

Slagg kan eufemistiskt omnämnas som:

”restprodukt, rest, biprodukt; returprodukt, återvinningsprodukt, avfall, skräp, de tärande, paria, utstött, utslagen, hemlös, olycksbarn, kastlös, (passiva former) alienerad, avfärdad, överkvalificerad, arbetsskygg, original, missanpassad, förvirrad, irrationell, bråkmakare, sophanterare, skrot och korn, kålsupare, dynghög, parasit, oerfaren, självlärd, amatör, oseriös, självmordskandidat, soffliggare, överliggare, trashank, luffare, bettlare, diversearbetare, laglös, fågelfri, irreguljär, generalist, dagdrivare, utförsäkrad, vagabond, globalist, kosmopolit, dagdrömmare, dagfjäril, nattsvärmare, bokmal, latmask, gökunge, samt andra ofta med anknytning till fortplantningsorgan, religiösa trossamfund, svartmålade artefakter och affektiva kuriositeter.”

Ordvalet varierar, men relaterar ofta till huruvida ”De” är aktivt deltagande och huvudansvariga för Utanförskap, eller passivt ansvarsbefriade offer för eller under omständigheterna, ofta i anknytning till, utanför Vetenskap och Beprövad Erfarenhet, ställt utom All Rimligt Tvivel, Fritt Uppfostrade, Inlärt Hjälplösa Apatiska Defaitister, typ Degenererade Segregerade till Deltidsarbetande Änglamakerskor halvfabricerade Mylingar, som, om Nödvändigt, Omedelbart kan Konverteras till Hyperaktiva Självskadande Mullvadar och Sjusovande Sömngångare.