Konsumtion och Alienation är båda effekter av Ökad Tro på Individualisering. Alienationen är Gränslös inuti Crethi och Plethi samt i Interaktiva Mellanmänskliga Relationer.

Konsumtionen och Individualismen lider av någon form av Bristande Andlig Gemenskap.

För att den Enskilda Individen ska kunna bemötas av Omgivningens Respekt, krävs tillräckligt mycket av Resurser så att Individen kan Framstå som Existentiellt i Allmänhet och Ekonomiskt i Synnerhet Oberoende Autonom. Oberoende är i Sig Saligt Alieneranderådande.

Utan dessa Materiella Resurser hamnar Individen i Obekvämt Utanförskap samt Obehörighet.

I Förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna ingår att Alla är Födda med Rätten till att Konsumera, helst Obegränsat.

En Medmänniska förblir Subversiv Undersåte i Underläget När att inte ingå den Globala Konsumtionsgemenskapen.

Affärsvärldens Riskpenningplacerares Höga Förväntningar på Optimistiska Optioner måste tillsvidare Stödköpas av Idealistiska Ålderspensionärer.

Klimatförändringen är också en medverkande Spiken i Kistlocket.

I Samtliga Andliga Gemenskaper har det funnit en, om Än Obefogad, Föreställning om ett Före och Efter, motsvarande Domedagen, Katastrofen, Sista Striden eller Tusenårsriket.

Samtliga intressenter som ingår i det Administrativa Organiserandet av Civilisationernas Upplösningstillstånd tillkännager att Omedelbart Efter kommer Alla utan Undantag Åter Uppleva någon slags Andlig Gemenskap. Det är den som fungerar som själva Lockbetet i varje Politisk eller Religiös Föreställningsvärld.

I Dagens Konsumtionssamhälle kommer alla de som Kan Konsumera Med Mera än Föregående Dagsverke, utstå Provet före den Naturliga Urvalsprincipen där WinWinnarna släpps in genom Näringskedjans Högsta Innersta Kretsens Köksvägsingång.

Makthavande Beslutsfattare står med Händerna i Byxfickorna, Handfallna på båda händerna. De Klasslösa Överbyggarna fallerar mellan Stolsitsarna.

Rationella Klimataktivister står mot Faktaresistenta Klimatförnekare. Klimatförändringens Motståndsrörelse, typ Hemvärnet, hoppas på att Själva Passiviseringen av Klimatförändringen är Tillräckligt Nog för att genom Kulturberikande Företagaranda, typ Astrala QAnon Alkemister Sprida en Spirituell Gemenskap som Råd och Rön för Vinden.

Faktaresistenta Klimatförnekare anser sig kunna Upprätthålla det Urgamla Paradigmet med Lag, Ordning samt Hänvisningar till Retrospektiva Nostalgiska Föreställningar om Hur Allt för Alla för En och En för Alla hade, om inte Materiellt konkret, så Sociala Mediala Immateriellt Affektivt Känsloladdade Sammankomster uti i Hembygdsföreningens Skyddade samt Trygghetsbevarande Verkstäder.

Paradigm står mot Paradigm som Dominoteorier i en Master Rubiks Cube de Luxe.

Klimatförnekarna håller för Allra Högst Sannolikt att bortom Tunnelns Terminalstation finns ett Atomdrivet Elljusspår.

Klimataktivisterna menar Resolut att om Samtliga Medborgare i det Globaliserade Öppna Nätverket inte Handlar Omedelbart, så Släcks Ljuset i Venuspassagen mellan 1,5 och 2 grader Celsius. Vidare att om Klimatförnekarna överger det Gamla Paradigmet, kommer ändå inte Nytillkomna Ekologiska Jordbruksartiklar bli som Efter Tomtegubben Nös och Innan Tomtebobarnens Hattstugebrand.

Det är sannolikt i den högst Frustrerande desillusionerande Framtidsvisionen som i Klimatförnekarnas åberopande av Föredömligt Framkallad Materialistiskt Konkret Lag och Ordning, stöter på Patrull.

Att likt Agnostiker defaitistiskt Uppgivet ställer Obekväma frågor om Vem, Var, När och Varför skulle Detektiven Allmänheten Tro På något som inte Evidensbaserat? Beviset kan synas i sömmarna mer än vid endast ett Särskiljande Enda Tillfälle.

Framtida Föreställningar om Tipping Point-utsatta Lägen, eller Förhoppningen om att Vetenskapen kommer framkalla den Erkänsla som den Sorglustiga Riddaren som, endast för att Imponera på Kunnigunda, kommer ridandes på Rosinante en Söndag Eftermiddag i April över Palmkvistbeströdda Lo:s Kungsgatan.

Om ifall Godtrogna Bokstavstroende Ateister har Rätt angående AllraHögstaInstans Obefintliga Existensberättigande, finns alltså ingen Vikarierande Ersättare att Överlämna sin Egendomlig Unikt i Särintresse, Hitintills Ovetenskapligt Obekräftade, till 21 gram i dödvikt, Själstillstånd till.

Materialistiska Hägringar kan inte längre Utlova Status Quo-läget att även om Efter Nådens År 2030-kommer Var Alienerad Isolerad Oberoende Frisinnad Libertarian utsatt i Felsäkert Läge bli sin Egen Olyckas Smed.

Visst finns Andligt lagda Bondfångare och Charlataner med Praktiskt Tillämpbara Övningar som att Gå på Glödande Kol, Testa Niopunkterproblemet med ett enda Streck utanför Boxen, Åberopa Destruktiva Sektledares inre Otillfredsställda Behov av Narcissistiska Stimulanspaket, typ Mellandagsrealiserade Barnhustrur, men på Längre sikt med Kortare Varsel, Medberoende av Materiellt Själsligt Sinnesutvidgande Verksamma Substanser Ytterst Medvetna om huruvida Andligt Subliminalt Inplanterade Placebo-effekter ger avsevärt bättre Resultat.

En Remix av Samplade Sidoeffekter, typ Biverkningar från STP, SVT, PCP, DMT, AST, TNT, NDP, GBP, RNA samt BNP tillhandahåller i stort sett samma utslag. I Dagsläget går Spejarpatrullen först, medan Härföraren inte ens Finns tillgänglig på Kartan för en Utesluten ur Kommentarsfältets Tankesmedjan Grådasket Brådrasket.

Under de senaste Världskrigen står den Allsmäktiga Ledaren kvar på Kommandobryggan, medan i nuvarande Hotbild måste en Andlig Vägvisare Pedagogiskt inleda den Enskilda Medborgaren inpå den Breda Autostradans Rätta sortens Frestelser.

Det är här som Själva Andemeningen kommer in som en Lucia med Ljus i Hår.

Klimatförändringens alltmer Bistrare Villkor kräver visserligen av Homo sapiens sapiens en, i både Kropp och Ande, Beredvillighet till i Bestående Beredskapstider. Piska finns, men ingen Genmodifierad Morot, typ Honungskaka, kan anas vid Händelsehorisontens Förorter i Urbaniseringens Mest Förutsatta Utkanter.

I Överensstämmelse med den gamla Messianska Visionen skulle en Cargolast komma med Inklusive allt som de Primitiva Infödingarna, typ Bärsärkarna, kunnat Hoppas på. Här inuti Vetenskapens Dialektiska Materialistiska Överbyggnad ges ingen sådan Andlig Gemenskap något Tillfälle till Försoning, Förlåtelse och Försäkringar om fortsatt Min Kamp mot diverse Naturkatastrofer.

Vi ska Klara av det och Vi klarar oss nog ändå, kan i dessa Bråda Tider låta alltför, på en och samma gång, Isolationistiskt och Eskapistiskt. När Fantasin har givits tillfälle till att Utsätta Gränserna, finns gott om Utrymmen för Samarbete genom, i både Materiell och Andlig Mening, Förlorade Illusioner.

Vad för Tro kan ge Medmänskliga Gemenskaper upplevelse att Verklighetsberättelsen står Väl förankrad i Vetenskap och Empiriskt Beprövad Bevisföring, men på Samma gång ger Plats för Någon slags Andlig Klimatförändring efter Stöket.

Ett avgörande Problem är att Framkalla sådant Visionärt Begrepp som Omfattar Hela den Globala Byns Öppna Nätverk i alla Väderstreck under och över Ekvatorn. Synsättet utifrån ett sådant alltför hotfullt Perspektiv inrymmer Allt av Andlig Spis från Trolöshet, Hopplöshet och Kärlekslöshet.

Ett annan inte Helt Obetydlig Problemställning är hur att för all framtid, gräva ner Stridsyxan i Slutförvar för minst Hundra Tusen år Framöver.

Just idag förser Krigs- och Vapenindustrin de Informella Makthavarna med Allehanda Leksaker för Vuxna, typ Determinerade Helvetesmaskiner under försäljningsdiskarna i Dark Nets Svarta Marknad med priset Endast 500 kronor för en AK-47 direktimporterad från SYMA.

Krigskonsthantverket är effektivare än någonsin Förr, men det i sig båtar inte för någon Vision om Fred och Frihet utan Skramlet från Vapensmedernas Näringslivsberikande Hammare och Städ. måste, logiskt och rationellt också Omfatta och Ombesörja Möjligheten till något Annat, oavsett Vad.

Riddarens Sång tillägnad Järnjungfrun Rapunzel, sänder iväg sådana Signaler till Kulturberikande Konsumenter att snarast före Ossians Ottesång, inhandla Strategiska Interkontinentala Distansarbetande Målsökande Robotar, minerade Pedagogiska Problemformuleringar för Minderåriga Nyfikna på Yo-Gi-Oh-repliker, typ Dark Magician Girl och för Dyslektiska Analfabeter i Utanförskap, typ Boot Camp-Anläggningar på Black Friday.

Välgörande Ändamål, typ Nitlotter i Altruistiskt Människovänligt Omtanke om Konungarikets Föreningsliv och Framtida Generationers Klimatförhållanden, inköps i regel av Eskapistiska Obehöriga isolerade i Utanförskap.

Högeffektiva Drönare under Radarn utrustade med i Silver utförda Miniatyr Ren Metallic MG-3 Machine Gun, gör sig Hellre än Gärna till Besvär.

Även om den Personliga Friheten är Värd att Försvara vill väl inte Gemene Man 24/7 gå omkring med en HAWC nedstoppad Osäkrad i gränssnittet mellan byxlinningen och ryggradsslutet, alldeles Ovan Vertebrae coccygeae.