Det finns en hel del att undra över i samband med, inte först och främst Klimatförändringen, utan Miljökrisen som helhet. Klimatförändringen är ju bara en del av hela allas vår Försämrade Miljö.

Enkelt uttryckt började Miljörörelsen med Little Boy och Fat Man.

Massakrerna och Exploateringen av Afrika och Sydamerika kunde Världselitens Influensers acceptera. Tystnadskulturen fanns ju där den skulle i alla fall.

Första världskriget och Andra världskriget hade en viss avgörande betydelse, men Homo sapiens sapiens i sin egen Narcissistiska Självbild, var fortfarande Osårbar högst upp i det Naturliga Urvalets Näringskedja närmast den Förklädda Avlidna Allsmäktiga Guden.

Little Boy var kodnamnet på den atombomb med uran som släpptes över Hiroshima den 6 augusti 1945 klockan 08:15.

Bomben hade en sprängkraft motsvarande cirka 15 kiloton trotyl. Flygplanet Enola Gay under befäl av kapten Paul Tibbets startade från ön Tinian bland Nordmarianerna. Bomben hade skeppats från USA ombord på fartyget Indianapolis.

Tre dagar senare släppte USA en bomb med kodnamnet Fat Man över staden Nagasaki på ön Kyushu.

Fat Man var namnet på den typ av atombomb med plutonium som USA släppte över Nagasaki den 9 augusti 1945 kl. 11:02, mot slutet av andra världskriget. Flygplanet ”Bock’s Car” under befäl av major Charles Sweeney startade från ön Tinian bland Nordmarianerna samma dag.

Äntligen hade Homo sapiens sapiens kommit fram till den Slutgiltiga Suicidala Handlingen, att kunna Förgöra sig själv och dessutom Förstöra stora delar av planeten Tellus, som alls inte var delaktig i Striden om Herraväldet i Universum.

Under Kalla Krigets dagar, med Heta Linjen mellan Washington och Moskva, ansågs Största Hotet utgöras av Krigsmotståndare, Pacifister, Vapenvägrare, Desertörer och Icke-Våldsideologer som Mahatma Gandhi och Martin Luther King.

Varför?

Jo, om de fungerade som största Påverkare av Den Tysta Majoriteten, så skulle ju inte längre underlag finnas för att fortsätta Utmåla det antingen Röda Laget, eller Blå Laget, som Värsta Tänkbara Hotbild.

Tidig medvetenhet

Nivåerna av luftföroreningar steg under den industriella revolutionen, utlöste de första moderna miljölagarna som antogs i mitten av 1800-talet.

Här i Sverige skulle man nog utan större problem förklara Carl Michael Bellman som den första miljökämpen.
Framväxten av stora fabriker och den åtföljande enorma ökningen av kolkonsumtionen gav upphov till en aldrig tidigare skådad nivå av luftföroreningar i industricentra.

Efter 1900 ökade den stora volymen av industriella kemikalieutsläpp till den växande mängden obehandlat mänskligt avfall. Under ökande politiska påtryckningar från den urbana medelklassen kom de första storskaliga, moderna miljölagarna i form av Storbritanniens Alkali Acts, som antogs 1863, för att reglera den skadliga luftföroreningen (gasformig saltsyra) som avges av Leblanc-processen , används för att producera soda.

I Verklighetsberättelsen finns ett otal olika varianter och versioner om hur Den Lilla Listiga Pojken vinner över Jätten. Den allra vanligaste versionen är den om David och Goliat.

I dagens mer Alienerade och Opersonligt Anonyma Språkspel, kan förhållandet beskrivas med termerna: Energi mot Effektivitet.

Goliat har Styrkan, men David är Effektivare med sin slunga.

Det är absolut ingen nyhet, men Ansträngningen har ingen som helst betydelse för att Värdera Resultatet Rätt.

Hur mycket NN än lagt ner på att tillverka Världens Vackraste Transportmedel, mäts ändå Värdet i att Objektet ändå kan ta sig från Punkten A till Punkten B inom Utsatt Tid.

Även om Rolls Royce Silver Ghost är Fantastiskt Vacker, så är i dagens läge, om Gemene Man vill Anlända i God tid Före Elon Musk i sin Tesla, Rimac Nevera, att föredra.

Enligt utsago gör Rimac Nevera kvartsmilen, alltså 0–402 meter, på 8,582 sekunder. När den dundrar över mållinjen håller den nästan 270 km/h. 0–96 km/h går på 1,90 sekunder, och bilen når 200 km/h snabbare än en VW Golf GTI klarar 0–100.

Men är Bilen fortfarande ett Effektivt Kommunikationsmedel, eller bara till för Spontant Improviserade Utflykter till Pastorala Naturreservat, där hellre Stadsromantikerna tar sina Skogsbad i Planterad Vegetation, än Libertarianska Ateister önskar Uppleva det Naturliga Urvalets Utopiska Idealsamhälle, typ Burning Man?

Exempel på direkta effekter av miljöförstöring
Förstörelse av färskvatten
Försämrad hälsa och förtida död
Överbefolkning
Havsförsurning
Klimatförändring (växthuseffekten)
Markförsurning
Ozonförtunning
Sargade naturlandskap
Skador på grödor
Skador på konstverk och byggnader och andra anläggningar
Smog
Utarmning av den biologiska mångfalden (biotoper, arter och genetisk mångfald).
Övergödning (kvävegödning mm)


Det pågår mycket forskning för att försöka ta reda på om mänsklig påverkan av klimat och biotoper eventuellt kan vara på väg att orsaka nya massutdöenden.

Drygt två miljarder ton. Så mycket sopor producerade de som bor i städer runtom i världen år 2016, enligt Världsbanken. Med en snabbt växande befolkning och fortsatt urbanisering väntas mängden sopor öka till 3,4 miljarder ton år 2050.5.5.2015 – En ”tsunami av e-avfall sprider sig runt världen” och utgör en stor del av världens icke-återvunna avfallsberg. Detta berg, och denna våg av elektroniskt avfall måste tas itu med speciellt eftersom många av e-avfallets komponenter varierar från potentiellt till extremt skadliga för människa och miljö, konstaterar Achim Steiner, exekutiv direktör för FN:s miljöprogram UNEP.

5.5.2015 – En ”tsunami av e-avfall sprider sig runt världen” och utgör en stor del av världens icke-återvunna avfallsberg. Detta berg, och denna våg av elektroniskt avfall måste tas itu med speciellt eftersom många av e-avfallets komponenter varierar från potentiellt till extremt skadliga för människa och miljö, konstaterar Achim Steiner, exekutiv direktör för FN:s miljöprogram UNEP.

Detta omfattar bland annat åtgärder för att i större utsträckning tillämpa ett förebyggande angreppssätt, exempelvis att förbjuda användning av de mest skadliga kemikalierna i konsumentprodukter såsom leksaker, barnavårdsartiklar, kosmetika, rengöringsmedel, material i kontakt med livsmedel och textilier. Strategin omfattar vidare förslag om att reglera hormonstörande ämnen, hantering av kombinationseffekter, gruppvis hantering av ämnen, förslag till generellt förbud mot den stora gruppen PFAS-ämnen samt säkerställa att alla kemikalier används säkrare och mer hållbart. En grundläggande komponent i strategin är också att stödja innovation och användning av nya, mer säkra och hållbara kemikalier samt alternativa material vilket är en viktig förutsättning för övergången till en giftfri och cirkulär ekonomi.

Tobakens allvarliga konsekvenser för miljö och klimat utgör ett hinder för att världen ska kunna nå FN:s globala hållbarhetsmål till år 2030. Tobaksindustrin bidrar till den globala uppvärmningen genom att släppa ut minst 84 miljoner ton koldioxidekivalenter varje år.

EU-länderna gör sig huvudsakligen av med medicinskt avfall i förbränningsanläggningar, och då de utfärdar tillstånd är de skyldiga att ange regler för hur förbränningsanläggningar för farligt avfall får bedriva sin verksamhet och för tillåtna utsläppsnivåer, samt att tillse att dessa efterlevs. Huvudparten av länderna överväger att utöka listan över alternativa teknikmetoder för hantering av medicinskt avfall, men enligt analyser är det enbart förbränning som är epidemiologiskt säkert, och det anses vara den mest praktiska och effektiva metoden.

Hur mycket kokain, amfetamin och andra olagliga droger som används i en stad kan uppskattas genom analyser av avloppsvatten, eftersom rester av drogerna utsöndras med urin och transporteras till reningsverken. Foon Yin Lai, biträdande universitetslektor vid institutionen för vatten och miljö, deltar i ett europeiskt projekt som årligen utvärderar droganvändning i flera europeiska länder, inklusive Sverige. Den senaste resultaten visar att halterna av de fyra studerade drogerna ökar.

Stockholmarna röker nästan 1,8 miljoner doser cannabis, snortar 33 670 linor kokain och tar över 451 000 doser amfetamin på en vecka. Det visar unika siffror framtagna av Veckans brott, som drogtestade staden via avloppsvattnet under en oktobervecka 2019. Bara den veckan togs droger för nästan 31 miljoner kronor i det testade området.

Det smärtstillande morfinliknande preparatet Tramadol efter att missbruket, framför allt bland unga, ökat. Näst på tur står dopingpreparat.
I labbet står flera masspektrometrar som kan detektera halter av olika ämnen i koncentrationer som är så låga att de mäts i pikogram (en biljondels gram) per milliliter avloppsvatten. Men det gäller att veta vad man letar efter och kalibrera utrustningen därefter.

Övergödning börjar med en alltför stor tillförsel av näringsämnen. För mycket näringsämnen leder till ökad tillväxt av exempelvis växtplankton. Mängden organiskt material ökar, och detta utlöser i sin tur en rad fysikaliska, kemiska och biologiska förändringar i växt- och djursamhällena, liksom förändringar i processer i och på bottensedimenten.

När produktionen av organiskt material överstiger den normala konsumtionen i systemet kommer överskottsmaterialet inte att brytas ner, och stora bottenområden kommer då att drabbas av syrebrist och minskande mängder bottenlevande djur.

Stress. Varningssignaler och symtom.
Stress påverkar många delar av kroppen och kan visa sig på olika sätt för olika personer. Tydliga tecken och varningssignaler kan vara en eller flera av följande saker:

Du är trött på morgonen, även när du sovit länge och ostört flera nätter i rad
Du har svårt att somna på kvällen och kanske vaknar tidigt på morgonen utan att kunna somna om
Du har svårt att koppla av och varva ner
Du känner dig likgiltig för vad som händer omkring dig, nedstämd och orolig
Du har svårare att koncentrera dig
Du får dåligt minne,
Du känner av ångest
Du har lätt att fastna i negativa tankar
Du blir lätt irriterad och otålig över småsaker
Du får ont i magen, spänningshuvudvärk eller hjärtklappning
Du känner dig stel, spänd och får ont i kroppen
Du känner dig uppgiven och trött, och undviker därför sociala kontakter
Du har tappat lusten för sex
Du får infektioner lättare och oftare
Du känner det svårare att andas ordentligt
Du upplever att tiden inte räcker till och höjer därför tempot ytterligare
Du väljer bort vila, fritidsaktiviteter, nöjen och kontakt med släkt och vänner på grund av tidsbrist
Du behöver alkohol, nikotin, koffein eller sömnmedel för att orka med vardagen, eller tar till fett, socker, alkohol eller nikotin som en tröst.

Suicidal intention, ”suicidtrappan”

 1. Nedstämdhet/hopplöshet
  Är du nedstämd och ledsen ofta? Känner du dig ”deppig” för det mesta?
  Känns allting hopplöst? Tror du att det kommer att bli bättre igen?
 2. Dödstankar
  Känns allting meningslöst? Har du tänkt att det vore skönt att slippa leva?
 3. Dödsönskan
  Har du önskat att du vore död?
  Skulle du vilja slippa vakna nästa morgon?
 4. Självmordstankar
  Har du tänkt på att göra dig själv något?
  Har du tänkt att du skulle kunna ta livet av dig?
  Har du tänkt ut hur du skulle göra det?
 5. Självmordsönskan
  Har du tänkt att du vill ta ditt liv?
  Har du varit nära att försöka ta ditt liv?
  Är det något som håller emot? Finns det något som talar för att fortsätta leva?
 6. Självmordsförsök
  Har du tidigare gjort något självmordsförsök?
  Genomförde du det du tänkte göra eller gick det inte?
  Vad gjorde du? När? Var? Varför?
 7. Självmordsplaner
  Har du planer på att ta ditt liv?
  Har du tänkt ut hur du skall göra det?
  Har du bestämt när du skall göra det?
 8. Självmordsförberedelser
  Har du gjort några förberedelser? Vilka?
  Har du skaffat tabletter? Har du vapen hemma?
  Har du skaffat andra redskap? Rep? Kniv?
 9. Självmordsavsikt
  Har du bestämt dig för att ta livet av dig?
  När? Var? Hur? Har du skrivit avskedsbrev?
  Har du gjort dig av med saker du inte vill ska finnas kvar efter dig? Har du sett till att träffa
  kompisar en sista gång?

Rörelsen började i april 2021 med ett inlägg av Luo Huazhong (användarnamn ”Kind-Hearted Traveler”) på internetforumet Baidu Tieba, där han diskuterade sina skäl för att leva en lågmäld, minimalistisk livsstil. 2016 slutade 26-årige Luo sitt fabriksjobb eftersom det fick honom att känna sig tom. Sedan cyklade han 2 100 km (1 300 mi) från Sichuan till Tibet, och nu tillbaka i sin hemstad Jiande i östra Zhejiang-provinsen, tillbringar sin tid med att läsa filosofi och får genom att göra några ströjobb och ta 60 USD i månaden från sina besparingar . Han äter bara två måltider om dagen.

Luos berättelse fick snabbt en efterföljare på sociala medier, diskuterades och blev snart ett modeord på Sina Weibo och Douban. Idén hyllades av många och inspirerade åtskilliga memes, och har beskrivits som en sorts andlig rörelse. Det gav genklang hos en växande tyst majoritet av ungdomar som var desillusionerade av den officiellt godkända ”Kinadrömmen” som uppmuntrar till ett liv av hårt arbete och uppoffringar utan någon verklig tillfredsställelse med livet, vilket gav upphov till slagordet ”en gräslök som ligger platt kan inte skördas”.

Japanska barn hade det näst sämst betygsatta mentala välbefinnandet bland 38 utvecklade och tillväxtländer på grund av dålig tillfredsställelse med livet och den höga frekvensen av självmord, sade en UNICEF-rapport på torsdagen.

Medan japanska barn rankades först i fysisk hälsa och lever under relativt välbärgade ekonomiska omständigheter, leder fall av mobbning i skolor såväl som svåra relationer med familjemedlemmar till bristande psykologiskt välbefinnande, fann FN:s barnfond.

Grundskoleelever går till skolan i Nagoya i augusti 2020. (Kyodo)
Endast barn i Nya Zeeland rankades sämre än Japan när det gäller deras psykiska välbefinnande.

Olika orsaker till stress hos barn och unga
Vad som orsaker stressen kan variera mycket mellan barn. Här nämns några faktorer som påverkar hur barn känner stress.

Behov av mat, sömn och närhet
För att barn ska må bra behöver det finnas en vuxen som förstår deras behov av mat, sömn och närhet. De allra yngsta barnen är helt beroende av sin omgivning och att få den omsorg de behöver.

Barn har ofta ett stort behov av att vara nära vuxna och få tid att umgås.

Att inte ha kontroll och överblick över sin tillvaro.
Ett barn som inte hinner smälta intryck och bearbeta vad hen upplever kan bli stressad. Barn kan bli stressade över att inte veta vad som ska hända. De kan oroa sig för saker på förskolan, skolan och hemma. Redan att bara tänka på det kan utlösa stress och oro.

Kraven ökar när barnet blir äldre
Barndomen och ungdomstiden är perioder i livet då man utvecklas mycket, både fysiskt och psykiskt. När man växer och förändras som individ kan livet ibland upplevas som mer påfrestande.

När barn börjar i förskola och skola har de har kontakt med fler människor och miljöer än tidigare, och de behöver förhålla sig till dessa. När barn börjar i skolan ska de hålla ordning på sig själva med tider och saker och lokaler. De får ofta också nya kompisar och de ska hitta sin roll i den större gruppen. Senare har de läxor och prov, och det är vanligt att de känner krav på att prestera bra. Det kan vara stressande att jobba för höga betyg eller att träna för mycket.

Barn som går i förskolan kan vara stressade till exempel av att det är stora barngrupper. Då kan det vara viktigt att få perioder av lugn och ro på förskolan, och hemma efter förskolan.

Kraven på att bli accepterad av människor runt omkring ökar också med åldern och kan vara en anledning till stress. Det kan även vara stressande att försöka leva upp till de ideal som finns i samhället.

Barn kan och vill ofta ta mer ansvar. Men om kraven blir allt för stora eller otydliga från skolan, föräldrar, kompisar och sig själv ökar risken för att barnet mår dåligt.

För att förbättra barns psykiska hälsa kräver UNICEF Sverige:

Metoder måste upp­rättas för att barn ska få inflytande och del­aktig­het i beslut som rör dem. På så sätt ökar kunskapen om hur barn faktiskt mår och vilka insatser de behöver.
För­stärkta insatser för en mer jäm­lik skola. Skolan är en av de viktigaste skydds­faktorerna mot psykisk ohälsa, och måste därför prioriteras.
Riktade åtgärder till gruppen barn som är utanför arbets­marknaden och som inte går i skolan. Denna grupp har ökat i Sverige, och löper stor risk att hamna i utanförskap.

Klimatpsykologens bästa råd

 1. Tillåt känslorna att finnas
  Tillåt dig själv att få känna de här känslorna av klimatångest. Var stolt över att du har förmågan att känna med naturen och med din omvärld.
 2. Agera tillsammans med andra
  Vad du än gör för klimatet gör det tillsammans med andra. Fokusera på storskalig förändring. En av anledningarna till att vi också ska agera tillsammans är att förutsättningarna ändras när vi påverkar tillsammans med andra. Då kan vi lägga energi och kraft på att uppnå de stora förändringar som faktiskt krävs.
 3. Undvik att fokusera på individuella förändringar
  En miss vi ofta gör är att vi fokuserar på individuella konsumtionsbeteenden. Det blir väldigt skuldtyngt och leder inte till tillräckligt stark effekt på klimatet utan föder känslor av ensamhet och hopplöshet. Det blir tungt när andra fortsätter äta kött, flyga eller struntar i sopsorteringen. Men om det hjälper dig ska du absolut göra dessa livsstilsförändringar, de förbereder oss för ett annat sätt att leva, med mindre fossila bränslen.
 4. Du får ta paus
  När det blir för mycket så tillåt dig att pausa klimatkrisen och att fylla på med positiva känslor skratt, dans eller vad just du behöver för att ladda batterierna. Undvik nyhetsflödet under ett par dagar, om du behöver det för att kunna återkomma med full kraft.

Utredningar av dödligt våld
Sedan 2008 har Socialstyrelsen i uppdrag att utreda fall när ett barn dödats med anledning av brott, och sedan 2012 när en kvinna eller man dödats av en närstående eller före detta närstående. Utredningsverksamheten ska granska vilken hjälp kvinnan eller mannen har fått av samhället tidigare och vilka åtgärder som vidtagits, eller inte vidtagits, då de sökt stöd. Syftet är att få ett underlag för förslag till åtgärder som förebygger att kvinnor och män utsätts för dödligt våld eller andra övergrepp av närstående eller tidigare närstående. Utredningsverksamheten överlämnar vartannat år en rapport till regeringen.

I rapporten om dödsfallsutredningar 2016–2017 ingick 21 dödsfall som rör vuxna. Av dessa var 19 offer kvinnor. I 20 av de 21 fallen var förövaren en man. Av alla offer hade 17 utsatts för våld före gärningen, och 14 hade dödshotats. I 15 av 19 fall då offret dödats av en partner skedde det i samband med en separation.

Hälften av förövarna hade psykisk ohälsa, hälften hade missbruksproblem och en fjärdedel hade tidigare dömts för våldsbrott mot närstående.

En femtedel av förövarna och offren hade vistats i Sverige kortare tid än tre år. I fyra fall ansågs gärningsmannen ha haft ett hedersmotiv.

Granskningen visar att frågor om våld inte ställdes av myndigheter i något av fallen, trots att offren ofta haft kontakt med olika samhällsaktörer. Granskningen visar också att riskbedömningar när en kvinna söker hjälp för att hon utsatts för våld inte görs i tillräckligt hög grad. Två brottsoffer hade ansökt om kontaktförbud, men nekats detta trots att hoten som riktats mot dem var mycket allvarliga.

COP26. The Art of Procrastination to After Year 2030.

Rachel Carson kom ut med boken Silent Spring, år 1958. Carson arbetade på sin sista bok, med en idé om att naturen behöver mänskligt skydd.

Rachel Carsons Silent Spring handlade om minskande fågelpopulationer på grund av DDT, en insekticid, förorening och människans försök att kontrollera naturen genom användning av syntetiska ämnen.

Hennes kärnbudskap till var att identifiera det komplexa och ömtåliga ekosystemet och de hot som befolkningen står inför. Hoten, från Homo sapiens sapiens bestod av radioaktivt nedfall, smog, livsmedelstillsatser och användning av bekämpningsmedel.

Carsons huvudsakliga fokus låg på bekämpningsmedel, vilket ledde till att hon identifierade naturen som bräcklig och användningen av teknik som är farlig för människor och andra arter.

Diklordifenyltrikloretan, allmänt känd som DDT, är en färglös, smaklös och nästan luktfri kristallin kemisk förening, en organoklorid. Ursprungligen utvecklad som en insekticid, blev den ökänd för sin miljöpåverkan. DDT syntetiserades första gången 1874 av den österrikiske kemisten Othmar Zeidler. DDT:s insekticida verkan upptäcktes av den schweiziske kemisten Paul Hermann Müller 1939. DDT användes under andra hälften av andra världskriget för att begränsa spridningen av de insektsfödda sjukdomarna malaria och tyfus bland civila och trupper. Müller tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1948 ”för sin upptäckt av DDTs höga effektivitet som kontaktgift mot flera leddjur”.

Lobotomi, eller leukotomi, Termen kommer från grekiska: λοβός lobos ”lob” och τομή tomē ”klippa, skiva”. Lobotomi var en form av psykokirurgi, en neurokirurgisk behandling av en psykisk störning som innebär att kopplingar i hjärnans prefrontala cortex bryts. Det användes för att behandla psykiska störningar och ibland andra tillstånd som en vanlig procedur i vissa västländer i mer än två decennier, trots allmänt erkännande av frekventa och allvarliga biverkningar.

Upphovsmannen till proceduren, den portugisiske neurologen António Egas Moniz, delade Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1949 för ”upptäckten av det terapeutiska värdet av leukotomi vid vissa psykoser”, även om prisutdelningen har varit föremål för till kontrovers.

1951 hade nästan 20 000 lobotomier utförts i USA och proportionellt fler i Storbritannien. Majoriteten av lobotomierna utfördes på kvinnor; en studie från 1951 av amerikanska sjukhus fann att nästan 60 % av lobotomipatienterna var kvinnor; begränsade data visar att 74% av lobotomierna i Ontario från 1948–1952 utfördes på kvinnor. Från 1950-talet och framåt började lobotomi överges, först i Sovjetunionen och Europa.

Genom hela Verklighetsberättelsen har Konflikten mellan Styrka och Effektivitet, eller Önskad Effekt fortsatt.

Därför är det alls ingen Överraskning att termen Prokrastinering har blivit så populär ute bland Entreprenörer, Head Hunting Coachers, Korridorsnackande Lobbyister och andra Karriäristiska Influensers.

Åter igen: Termen kommer från grekiska: λοβός lobos ”lob” och τομή tomē ”klippa, skiva”. Jämför med ett annat uttryck direkt hämtat från Verklighetsberättelsens Favorit i Repris: Alexanderhugget.

Ett Världsomspännande Kärnvapenkrig skulle alltså motsvara vår tids Kortsiktigt Kraftfulla Lösning av The Gordic Knot, eller Alexanderhugget över den Gordiska Knuten.

Tro inte på Orakel:

Frygierna var utan kung, men ett orakel i Telmissus (den antika huvudstaden i Lykien) beslutade att nästa man som kom in i staden och körde en oxkärra skulle bli deras kung.

En bonde vid namn Gordias körde in till staden på en oxkärra och förklarades omedelbart till kung. Av tacksamhet tillägnade hans son Midas oxkärran till den frygiska guden Sabazios (som grekerna identifierade med Zeus) och band den till en stolpe med en intrikat knut av kornelbark (Cornus mas). Knuten beskrevs senare av den romerske historikern Quintus Curtius Rufus som att den bestod av ”flera knutar, alla så hårt intrasslade att det var omöjligt att se hur de satt fast”.

Oxkärran stod fortfarande i de tidigare kungarna av Frygiens palats vid Gordium på 300-talet f.Kr. när Alexander den store anlände, vid vilken tidpunkt Frygien hade reducerats till en satrapi, eller provins, av Persiska riket.

Ett orakel hade förklarat att varje man som kunde reda ut dess utarbetade knutar var avsedd att bli härskare över hela Asien.

Alexander den Store ville lösa upp knuten men kämpade för att göra det. Han resonerade då att det inte skulle göra någon skillnad hur knuten löstes, så han drog sitt svärd och skar det på mitten med ett enda slag.

Utopiska Libertarianska Ateistiska Libertiner föredrar hellre att betona Ansträngningen, än Resultatet. Alexander den Stores förmåga till att lösa upp själva den Gordiska knuten genom Uthållighet och Motivation, avslutades hellre med en Global Lobotomi.

Vem har så här dags uppnått det bästa Resultatet; Greta Thunberg eller Elisabeth Holmes?

Minns väl Elisabeth Holmes Största Bidrag till Retoriken:

“This is what happens when you work to change things, and first they think you’re crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.”
”Det här är vad som händer när du arbetar för att förändra saker. Först tror de att du är galen, sedan slåss de mot dig, sedan förändrar du världen.”

Citat: Elisabeth Holmes

En Paranoid Kalla Kriget-Ideolog skulle snabbare än Ljusets Hastighets Tvärsnitt genom Ögat, framställa Konspirationsteorin att både Elisabeth Holmes och Greta Thunberg ingår i Illuminati: Sekretessbelagda Subkultur Hemligaste Cell The Bull’s Eye.

Paradoxen uppstår då Detektiven Allmänheten ställs inför Evidensbaserade Fakta, nämligen att den annars så Föraktade, speciellt av Intelligens-Maffian i San Silicon Valley, Konsten att Prokrastinera, nu har blivit föremål för diverse Obskyra Tankesmedjors Demagogiska Visionära Grepp hur att Prokrastinera Alexanderhugget genom Konsumtionssamhället, snarast möjligt, men allra helst till efter år 2030.

För var deltagare i Glasgows COP26-konferens, kan Crethi och Plethi använda deltagarens Födelsedatum, beräkna tiden fram till Dags Dato Onsdagen den 3 november 2021, och därtill, med en försiktigt Positiv Optimistisk Inställning i förhållande till Nutidslägets Framtidsutsikter, 8 (åtta) år, till år 2030.

Bara för att ta ett exempel från deltagarlistan: USA: President Joe Biden.

Joe Biden föddes den 20 november 1942 i Scranton, Pennsylvania. Hans föräldrar var bilförsäljaren Joseph Robinette Biden Sr. och Catherine Eugenia Biden, född Finnegan.

Little Boy var kodnamnet på den atombomb med uran som släpptes över Hiroshima den 6 augusti 1945 klockan 08:15.

Fat Man var namnet på den typ av atombomb med plutonium som USA släppte över Nagasaki den 9 augusti 1945 kl. 11:02

Rachel Carson kom ut med boken Silent Spring, Tyst Vår, år 1958.

Men, för att vara lite Anakronistisk Kontrafaktiskt; om Donald Trump vunnit presidentvalet och just nu, men inte helt säkert, deltagit i Glasgows COP26-konferens, hade också Trump haft åldern inne, lagom för att prokrastinera Den Amerikanska Glasklara Drömmen, till Efter år 2030?

Donald John Trump (engelskt uttal: ˈdɒnəld d͡ʒɒn tɹʌmp), född 14 juni 1946 i New York, är en amerikansk republikansk politiker som var USA:s 45:e president åren 2017–2021.Trumps politik har betecknats som isolationistisk och nationalistisk, karaktäriserad av slagordet ”America First”.

Donald Trump är född år 1946 och Biden är född år 1942. Biden är 79 år och Trump, 75 år.

Om man adderar 8 (åtta) år till var och en, så fyller Biden 87 år, år 2030, och Trump 83 år.

Om Eva Magdalena Andersson, född 23 januari 1967 i Vaksala församling i Uppsala, är en svensk ekonom och politiker (socialdemokrat). Sedan 2014 är Magdalena Andersson Sveriges finansminister, den första kvinnan på den posten i en socialdemokratisk regering. Hon är även den första kvinnan att bli vald till ordförande för Internationella valutafondens högsta rådgivande organ IMFC. Åren 2009–2012 var hon överdirektör vid Skatteverket.

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, född 3 januari 2003 i Stockholm, är en svensk opinionsbildare och aktivist i klimatfrågan. Hon blev uppmärksammad när hon i augusti 2018 regelbundet började sitta utanför Sveriges riksdag med ett plakat med texten Skolstrejk för klimatet. Aktionen inspirerade ungdomar i flera länder att genomföra liknande demonstrationer; de samlas under namnet Skolstrejk för klimatet eller Fridays for Future.

Eva Magdalena Andersson, född 23 januari 1967, är idag fyllda 54 år och blir år 2030, 62 år.

Greta Ernman Thunberg, född 3 januari 2003 är idag 18 år och blir år 2030, 26 år.

Jimmie Åkesson, född 17 maj 1979, är år 2030, 50 år.

Josefin Nilsson skulle ha fyllt 60 år.

Avicii skulle ha blivit 40 år, år 2030.

Einár skulle ha blivit 27 år.

Det enklaste sättet, för att se en utvecklingskurva, är att utse två tidsmarkörer, till exempel, år 1979, den 5 november och år 2021, den 5 november.

Den 5 november 2021 släpper ABBA sitt nya album: Voyage. Deras Avatarer ska föreställa från tiden 1979.

Den Svenska Socialdemokratins historia påstås ha börjat den 6 november 1881 när August Palm höll talet Hvad vilja socialdemokraterna?

Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988 på ett extrainsatt årsmöte för Sverigepartiet i Stockholm. Närvarande på detta grundande möte var Leif Zeilon (Ericsson), Sven Davidsson, Jerker Magnusson, Ulf Ranshede, Johan Rinderheim, Johnny Bergh, och Lars Ljung.

År 2005 valdes Jimmie Åkesson till partiledare för Sverigedemokraterna.

Elizabeth Anne Holmes, född 3 februari 1984 i Washington D. C., är en amerikansk entreprenör och uppfinnare, och VD för Theranos. År 2015 avbildades hon på tidskriften TIME:s lista över de 100 mest inflytelserika personerna i näringslivet. Hennes förmögenhet uppskattades då av Forbes till nio miljarder dollar. Ett år senare uppskattades hennes förmögenhet till noll dollar efter avslöjandet av bedrägeri. Hon utnämndes då av Forbes till ‘en av världens största ledar-besvikelser’.

Elisabeth Holmes kommer att fylla 45 år, 2030. Just nu riskerar hon en dom med maximistraff 20 år, så då kommer hon, om hon av juryn döms som skyldig och till det straffet, fyllda 57 år, när hon blir fri.

Feministiskt initiativ bildat i 4 april 2005.

4 april 2005 lanserades Feministiskt initiativ, där Gudrun Schyman, Sofia Karlsson, Monica Amante, Susanne Linde och Tiina Rosenberg framträdde och presenterades som några av de 15 styrelsemedlemmarna.

Farida Massaoud al-Abani, född 16 september 1988 i Tagiura i Libyen, är en svensk politiker och partiledare för Feministiskt initiativ. Hon blir 41 år, år 2030.