”Om ifall du vänder på varenda ropande sten, kommer skogen helt följdriktigt att svara med resultatet att din vilja faller ner från grantoppen.”

OBS! Den här texten innehåller sådana mer Ovanliga Begrepp som Deskriptiv, Normativ, Konvergent och Divergent, samt, inte lika så ovanliga, Konnotation och Denotation.

M och KD med hjälp av L och SD, tillåter Endast Fantasin att avstänga Gränserna.

Vad är skillnaden mellan deskriptiv och normativ grottforskning?
En normativ teori syftar till att ange hur Speleologen, grottforskaren, bör fatta rätt beslut för att, utåt sett från Utomstående Obehörigas trångsynta perspektiv, verka rationell.

En deskriptiv teori har som målsättning att beskriva och förklara hur densamme Speleologen faktiskt fattar, oavsett vad andra har för Opinionsbildande Mening, rätt beslut.

En deskriptiv nivå i kvalitativ grottforskning innebär att man håller sig nära råmaterialet (det grundläggande)[förtydliga] och gör minimal tolkning i mineralanalysen.

Tolkningsnivån kan med andra ord ligga både långt före, lågt och djupast innerst inne, i själva ortens slutstycke.

Orden konvergera och divergera dyker upp med jämna mellanrum.

Då och då undrar man vad dessa ord kan betyda. De är ju inte precis vanligt förekommande.
Några exempel på fenomen är åska, solförmörkelse, norrsken och en orkan.

Fenomen kan också handla om individens förhållningssätt till mentala prövningar.

Vem är Vem i Venedigbiennalens Livs Levande, Cosplayer’s Ball?

Läsare/Tydare förväxlar sig gärna med Observerande Voyeurer och/eller Exploaterande Expektatörer. De kallar Oss Dem. Som alltid befinner i Avståndet mellan Depersonalisationen och Derealisation ut mot Händelsehorisontens Dimbeklädda Ingenmansland.

Vilka tecken kan visa sig mer tydligt, konkreta?

Flerstycksredskapen utvecklas. Rep och linor framtages. Som utlösande faktorer har pekats på hjärnans förändring, avgörande för att mänsklig kreativitet via hur kulturberikande näringsutskott påverkar hemisfärernas bilaterala arbetsfördelning.

Börjar vanligtvis efter 12 månader i samma ergonomiskt obekväma arbetsställning och arbetsmiljö. Ofrivilliga vridningsrörelser i armar och ben. Meningslösa repetitiva rörelser.

Inlärd Apatiskt Undflyende Hjälplöshet.

De som tidigare hade kunnat sitta upprätt förlorar denna förmåga. Initialt kan musklerna vara mjuka och leda till svårigheter att hålla huvudet högt. Det finns seriösa forskare som menar att detta kan tolkas som utslag efter dygnslånga nattmanglingar.

Berömda kan misslyckas med att nå milstolpar, som att krypa, sitta eller gå . Så småningom upplever De Normala ökad omväxlande muskelavslappning och muskelstelhet.

Intellektuell funktionsnedsättning är måttlig till avtagande. Dåligt artikulerade meningar tyder på normal intelligens. De intellektuella ambitionerna trängs undan av Megalomaniska Dagdrömmar om Hädangångna i Förtid Förfäders Revasch.

Karma. En människa isolerad i Noosfären.

Denna dynamik inträder in i en fas av inledande panik.

Bildkompositionens dramaturgiska grepp anger en klart definierad situation. Det är till fördel om den är pedagogiskt provocerande.

De två människoskapande tar en allt större plats i tillvaron. I dag finns 12 megastäder (mer än 10 milj inv) och ca 800 städer med 0,5 milj inv och växer explosivt genom ”urban sprawl”.

Den senast tillkomna sfären är den som bildas genom informationsteknologin och world wide web-strukturen. Tekniken genom noosfären, möjliggör ett världssamvete och en global kontroll.

Planetariet andas, som i ett enda ögonblick.

Ett gytter av Solitära, Alienerade Mitt i Mitt Livs Novell.

Med sina antennspröt registrerar de hela det vida associationsfältet kring bearbetade celler, återkopplande membran, musselmanér från Sönderavlade Kor till Svala Panélhönor.

En svindlande och konfliktfylld uppsättningar av funktionell anonymitet, osynliggörande spegelneuron som verkar överdrivet övergivande.

Från människan i cirkelkvadraten till bioteknikvarelsen i kvadratcirkeln.

Exakt Tidsangivelse kl.1939, lokal tid Hässelby Gård. Dock inget Angiveri angående Indoktrinerad Incel eller Bullad Gotisk Lolita.

Det mest slående inslaget är självstympning.

Självskadande beteende kan innefatta upprepad avbitning av läppar, händer och fingrar, och upprepande slag av huvudskålen mot mjukgörande konsistenser.

Vissa barn kan repa ansiktet upprepade gånger. Självstympande beteenden leder ovillkorligen till vävnadsförlust. Något som förekommer fysiskt eller i tanken och kan beskrivas eller visas upp.

Mer innehåll (intension, konnotation, eng: comprehension, intension) är när man snävar in det, t ex endast tar med lagringsfunktionen.

Det får då mindre omfång eller täckning (extension, denotation, eng: extension, denotation); det sker en begränsning till färre fenomen. (”Intension” stavas här med ‘s’ och inte med ‘t’ som i ordet för avsikt: ”intention”. Mer om detta finns under sökordet intensionalt språk.)

Ett problem är att det i vardagsspråket finns ett stort antal ord som utöver sin logiska definition dessutom har en mängd mer eller mindre omedvetna kopplingar till värderingar, attityder, felaktiga föreställningar.

Det gäller bland annat ordet minne som ger föreställningen att det finns ett utrymme, ett ”lager” i psyket (hjärnan) där det som vi stoppat in i långtidsminnet förvaras för att vid behov kunna tas fram i sitt ursprungliga skick.

Konvergera betyder ungefär stråla samman, närma sig varandra, sammanfalla eller överensstämma. Det handlar om att något blir mer likt, blir förenat eller blir förenligt.

Movan bildar ett slutet formkomplex (teckenform) med vissa egenskaper och funktioner som avgör hur den agerar.

Movorna framträder i dämpande färger som brunrött, blått eller gråblått, med en uppsättning
regler som aldrig kan återge karaktären av ett allmängiltigt bildspråk.

Mona-Lisas Leende QR-code:

Tillförande fynd inkluderar vanligtvis förseningar, vilket resulterar i mer distinkta, än diffusa, expressiva uttryck. Dessa kan då och då uttolkas som lätta till svårartade psykologiska Försvar, som till exempel ett lågt ”morrande”, nästan väsande, ljud.

Fria Associationer bedöms efter svårhetsgraden av svårtillgängliga fyndplatser. Dessa kan vara extremt varierande från person till person. Ungefär som att Divergera kan betyda, beroende på sammanhang, gå isär, avlägsna sig, åtskilja sig, vara olika eller vara oförenlig med. De personliga försöken handlar i praktiken om att bli mer olik, avvikande eller antropocentriskt separatistiskt protektionistiskt alienerad.

Internationella Programmet för Signifigurativa Tecken.

Fahlströms arbete handlar om denna läsimpuls, som han leker med och undergräver på olika komplexa sätt.

Pre-fnatal memetisk diagnos är möjlig.

De olika elementen är involverade i komplexa inbördes relationer mellan systemstängning och existensberättigande.

Annons