Bofasta som Nomadiserande, brukade ord som verkar härstamma från Frilevande Trädstammar som Odlas i närheten av just nu växande Frilufts- sam Fritidsanläggningar, ofta benämnda som Naturreservat, Nationalparker eller Nationalstadsparker.

Det finns många olika Orsakssammanhang till varför ett Samhälle kan uppstå.

Sett ur ett Nutida Historiskt Perspektiv verkar mycket få av Samhällsbyggen ha inletts av en Enda Envåldshärskare som Initiativtagare, Landbyggare, Strukturomvandlare och Arbetsgivare.

Den vanligast förkommande Samhällsgrunden uppstår troligtvis i och med att en Traditionell Familjebildning inom Samma Språkspel Sammanträffar med en Likasinnad med i stort sett Samma Levnadsbakgrund.

När en Tredje snarlik Uppträder inom samma Begränsade Område, typ Bergssluttning, Ängsmark eller vid Hälsosamt Källvatten med Fri Tillgång till Vild Fisk, kan dessa Tre Intillboende Närliggande, betrakta varandra som Nära Grannar och själva Sammanslutningen en By, inklusive Bygemenskap, Byalag, Bygdegård och Hembygdsmuseum.

Den första Materiella Samlingen inleddes troligtvis kring en Eldstad, en Spis eller en Öppen brasa som enda Värmekälla.

En seriöst avsiktlig konformistisk Konspirativ Anda kan Tillföra en Positiv Inverkan inom samma Kulturella Sociala Struktur. Samtliga inom samma Andliga Jordmån Medverkar till Underförstådda, Outtalade, Tystnadskulturella Inlärda Beteenden.

Ur den Andan uppstår så småningom en Subkultur av Tysta Majoriteten som i dess mest Extrema Yttring, kan betecknas som Bokstavstroende Legaliserade Neoluddister. Deras Gemensamma Framtidsutsikter beskrivs bäst med Valspråket: ”Allt var Bättre Förr.”

Beteendets deskriptiva definition är i det här fallet Ovanligt Vitt och Brett. Detta eftersom det Även omfattar Språkspel, Ordbruk, Talesätt, Fysiskt mimiska åthävor, förändrade ansiktsuttryck, och Intrasociala Mellanmänskliga Utbyten av för det mesta Affektiva Omdömen om Detaljerade Skiftningar i Närmiljön närmast Bostäder, Kreatur och Odlingsbara Tegar.

Byns underförstådda Utbyteskapacitet grundar sig på Lagen om Utbyte av Efterfrågan på Varor och Tillgången av Tjänster.

Nomadstammens främsta kännetecken är att den ständigt befinner sig i Mental Rörelse samt i Fysiskt Språng. Det kan i ena fallet innebära att söka Återfinna Friheten någon annanstans, eller, i andra fallet, Skynda undan från en Plötsligt Upplevd Frihetsbegränsning.

Som Läsaren/Tydaren snart inser, kan den ena Upplevelsen, helt irrationellt, övergå till det andra Tillståndet.

I ena fallet kan det handla om hur Villebråden och Bytesdjuren plötsligt av en Oförklarlig Anledning även för de allra högst upp i Stammens Vishetsråd, flyttar till ett annat ställe där gräset är grönare och den Exteriöra Miljöbeskrivningen, Fridfullare.

I det andra fallet kan Väderförhållandena avvika som en helt Oväntad Överraskning och därför måste samtliga inom Stammens medlemmar uppsöka ett annat ställe. Undflyendet är alltså en ständigt pågående Parkour Freerunning mellan Frihet Från och Frihet Till, en Annantillvaro.

En utvidgning av Byns levnadsförhållanden kräver Ytor som annars tidigare räknats som i Utanförskap, typ Tassemarker. I Regel uppstår Expansionen då Befolkningstätheten per Kvadratmeter Överlappar den mest intilliggande. I det här förhistoriska stadiet av Verklighetsberättelsens vidareutveckling kan Konflikthärdarna mellan Bybor och Nomadstam Överträffa alla tidigare Inträffanden av samma Natur.

Att det i sådana konflikter ingår Människorov av företrädesvis Unga, Ogifta Ungmör eller Flickebarn kan av Utomstående Obehöriga anses vara i strid mot gällande Kutym, Normer och Värderingar. I ett längre perspektiv klassas sådana Effektsökerier som Inledningen till Hastiga Krigsförbrytelser. Men senare Forskningsrön utförligt beskrivna i Nature har visat att sådana Överlagda handlingar minskar risken för Inavel inom samtliga Framtida Släktled.

Därav talesätt som: ”Kärlek börjar med Krig”.

”I Krig och Kärlek är Allting Tillåtet.”

”Livet är en Strid och Äktenskapet är ingen Vapenvila.”

I lägen av Överenskommen Vapenvila, typ Terrorbalans mellan två Markbundna Byar, kan Nomadstammar eller deras representanter fungera som Handelsresande, Tolkar, Skiljedomare och, då även en Nomadstam kan inbryta i sådant som bör bedömas som Överträdelse, verka som Gemensam Fiende till antingen den ena Byn nr 1, eller den andra byn nr 2, eller båda, samtidigt.

Så uppstod talesättet Fiendens Fiende är Min Vän.

För en pragmatiskt sinnad Associativ Steganografisk Ordkonstmakare, uppstår å ena sidan händelseförloppet Två slår den Tredje, men med Vissheten om att Rollen som den Tredje, då och då Skiftar mellan de Tre Parterna.

I vardagsverkligheten betyder det rent praktiskt: Ena stunden kan en By nr 1, samarbeta mot den andra Byn nr 2, för att nedgöra den gemensamma Fienden, Nomadstammen.

Andra stunden kan Nomadstammen, utföra taktiskt strategiska manövrar, med språkspel under Bordet och, utan att lägga fingrarna emellan, vid lämpliga tillfällen understödja verkanselden från den ena Byn nr 1 och, då ett ännu lämpligare tillfälle uppstår, understödja verkanselden från By nr 2.

Dessa båda Strategiska Undanmanövrar fungerar Avledande, men också Inledande till ett Oförutsägbart Gerillakrig i vilket Nomadstammen redan före första Ombytet, sitter med Full Hand.

Nomadstammen kan verka som Insamlare av Lösa Informationsbitar som i gällande läge, kan anses som värdefullt för antingen någon av Byarna, men allra helst, båda.

Nomadstammens Enskilda Medlemmar kan alltså fylla flera funktioner simultant inom samma Intervall mellan Första Kriget och Andra Kriget. Ett Ytterst Litet Fåtal Medlemmar vänder Kappan efter vinden, men kan ändå inte anses vara fulla Förrädare eller Quislingar.

Deras martialiska syfte är ju att utnyttja Intermezzon på Krigsplatsen så att den Ena Parten spelar ut den Andra. Den Infekterade Konflikthärden gynnar till sist endast Tredje Part, det vill säga dem själva.

Översatt till Verklighetsberättelsens Språkspel, pågår en egentlig Konkurrens mellan Två, fram tills dess, Fristående Verklighetsberättelser.

Nomadstammen är som mest verksam nattetid och då helst ute i Ingenmansland. Under Vapenvila och just pågående Fredsförhandlingar, kan Nomadkulturens Gråa Mullvadar verka som både Handelsresande Agenter och Dörröppnare till den Fria Svarta Marknaden.

Denna Obegränsade, Gränslösa, Gränsöverträdande eller Gränsöverskridande Funktion innebär förstås Affektivt Ekonomiska och Symboliska Umbäranden och förluster för både By nr. 1, och By nr. 2.

Efter tider av motgångar, kommer båda Byarna att enas om en Framtidsplan där Nomadstammen förklaras som Utesluten Tredje.

Sett utifrån den Diskbänksrealistiska vardagsverklighetens inrutade rutinhandlingar kan denna situation upplevas såsom både Möjlig och Önskvärd, men I plötsliga lägen av Exponentiellt Ohejdade Kursfall, töjer båda Lägren på Gränssättningarna så att Nomadkulturer i Närmiljön än en gång kan komma till Heders.

Då är det inte heller så konstigt att Byar, Fastställda Samhällsstrukturer, typ Civilisationen, eller Konglomerat av Globaliserade Multinationella Företag I Allians eller Kartellbildningar, så mycket det går, söker störa Traditionella Nomadstammar.

Eftersom Civilisationen skrivit om Lagboken efter senast uppkomna behov, ger dess Företrädare all Fast Egendom till sådana som har en Fast Adress med Förstahandskontrakt. Följden blir att Nomadstammarna splittras.

Som Fenix ur Elden, uppstår Öppna Nätverk med Fria Associationsbanor som Logistiska Transportsträckor mellan Tidigare Traditionella Nomadkulturer och sådana Frilansare samt Korrespondenter som i nuläget kan bestå av Affektiva Arvtagare till nu redan bortgångna Wandervögeln, Sanningssökande Hippies, Frikopplade Backpackers eller nu den senaste trenden av Digitala Nomader, med närmast intilliggande Subkulturen Urban Explorers.

Sådana Soffliggare som hellre föredrar att rösta på Schlaraffenland, än Gå ut och Möta Verklighetsberättelsen sådan som den ursprungligen är att Förhålla sig till, kan naturligtvis uppleva sådana mobila Informationsutbytare som potentiella hot mot Samhällsbärarnas Centralorganisation.