Den Permanenta Omstörtande Krisutvecklingskedjan.

Då det Gamla Paradigmets Representanter, Bokstavstroende Neoluddister varnar för KRIS, kan det Nya Paradigmets Representanter, Neoidealistiska Framtidstroende uppfatta samma Nuläge som ett Uthärdligt Stålbad, typ i Hängmattan, i El-Bilen eller på Stranden.

Detta hänger högst sannolikt samman med hur Kunskapen om Hur att Närläsa, långsamt men säkerts ersatts av Bokstavstroende Dystopisters Ösketänkande.

I SPEED-Samhällets korta Arbetsminne, gäller det att med Smartfonen i högsta hugg, känna åt vilket håll vinden blåser.

Många av dagens Exekutiva Samhällsbyggare tar Hypotesen att SPEED-brukandet kommer att öka Exponentiellt, helt för given.

SPEED-historien har många Anor tillbaka i Verklighetsberättelsens Källhantering.

Personen, eller i det här fallet, Läsaren/Tydaren, kan ha en förställning om att SPEED-idén föddes med Ned Ludd. Tanken förefaller inte helt otrolig. Ludd måste i alla händelser känt Framtidens vinddrag tillta kring Öronen.

Frågan är; vad kom först, Klockan, eller Industrialismen?

Klockor har det funnits i någon form sedan Urminnes Tider. Indelningen av Dygnets Timmar i Natt och Dag var ju något som den Judisk-Kristna Guden själv medvetandegjorde alldeles i Begynnelsen av Skapelseberättelsen.

En spontan fråga: Ingår Skapelseberättelsen i Verklighetsberättelsen?

Frågan kan tyckas synnerligen enkel, men om Vederbörande Problemlösare ställer Spörsmålet på sin Yttersta Spets, kommer den att Snart visa sig vara Extremt komplex. Kineser har helt säkert en helt annan Verklighetsberättelse än Gemene Man har här i Väst.

Den Yttre Skapelseberättelsen, som ofta kritiserats och kritiskt granskats av Scientister och Militanta Ateister, kan idag ifrågasättas med jämförelser hur den Yttre Skapelseberättelsen dels ska kunna Associeras till Big Bang och Kaos-teorin, dels den numera Traditionellt bundna frågan om hur den Judisk-Kristna Guden kunde uppfinna samtliga djur och växter simultant, jämfört med Darwin som, utan att i egentlig mening ifrågasätta Gudomens Existensberättigande, ändå menar att Tidens tand också nöter ut Gamla Urformer och därmed Säkerställer en Framtida Artutveckling medelst den tidens uppfattning om Genetik och DNA.

I det Nya Paradigmet utesluter Vetenskapen ännu inte att en eller flera Gudomar kan, i den här dimensionen och/eller någon annan, ha ägt inflytande över till exempel så Avvikande former som Slamkryparen, Näbbdjuret och Sengångaren. Detta med speciell hänvisning till Nietzcheansk Neodarwinism.

Sengångaren kan tillägnas lite extra uppmärksamhet, då denna Art mycket väl skulle kunna utgöra Maskot för de Bakåtsträvande av nu levande Bokstavstroende Neoluddister. Ändå borde stjärntecknet Cancer vara ett säkrare Kännetecken, än Frimurarnas komplicerade handrörelser och fingerställningar. Detta var ju förstås före uppfinnandet av den Italienska Dubbla Bokföringen.

Den Gamla Klockans utveckling från Stjärnsund, uppstod i och med Polhems föredömliga demoversioner och Prototyper av exakta sammankopplingar mellan Tid, Mekanik och Energi.

Energin som drivkälla till Urverket hämtades direkt från Upptäckten av Fjäderns Motvillighet till Lägesförändring, och Pendelns rörelse framåt och tillbaka, eller om Läsaren/Tydaren hellre så önskar, från Höger till Vänster och tillbaka igen, i taktfasta metronomiska slag.

Sannolikt uppstod SPEED:ets inverkan på Samhällsmaskineriet i och med Uppkomsten av Järnvägen. Den första Fysiskt Experimentala Upptäckten bestod naturligtvis av Hetluften, Ångan, Ångmaskinen, Ångloket och senare, faktiskt, Fission-Kärnkraftens utveckling.

Det råder en ständigt pågående debatt om ifall Homo sapiens sapiens tillhör Djurriket, eller utgörs av någon tredelad indelning bestående av Fysik-Kropp, Metafysik-Själ samt någon form av Andeväsen, förslagsvis en Daemon.

Om det Senare råkar vara fallet, så tillhör den understa delen, Fysiken, Materian i Livsform, Det Subliminala Undermedvetna krafterna mellan Reptilhjärnan och Tallkottskörteln och den Högst upp och Översta, på något sätt sammanlänkad med En Högre Existens, typ Andlig Energi, kanske i Fria Associationsbanor mellan Solar Plexus och Översinnliga Signalsubstanser.

Det senare en moderniserad version av Spinozas tidiga teoribildning om Gud som Allomfattande Verksam Substans, med Främsta Föresats att Sprida och Kultivera Agapisk Kärlek mellan Konformistiskt Likasinnade Likaberättigade inom samma Klasstillhörighet eller Subkultur.

Spinozas, i och för sig, logiska resonemang, kan vid en första, hastig, anblick verka tilltalande för Obildbara Kreationister, men det undviker lite alltför mycket hur Substansen påverkar den mer och betydligt flyktigare varianten, Erotisk Kärlek.

Därför kan Vederbörande Person, Läsare/Tydare, härleda den än så länge så abstrakta följdriktigheten till Teorin om Attraktionskraften mellan Två Ytterligheter. Redan här kan hänvisas till kommande text om Hur Totalitarianismen möter Libertarianismen på motsatta sidan om Cirkeln, med utgångspunkt från Diameterns tvärförbindelse.

För att Instifta den i det Gamla Paradigmets Verklighetsberättelse (som naturligtvis, evidensbaserat, det Nya Paradigmet härstammar från, men nu frigjord från Vanföreställningar om Betungande Bromsklossar och Elektriska Fotbojor) kan en Frånvarande eller Förklädd Gudom, typ Allrahögstainstans, indela hela Arbetsmaterialet, Kroppen, i Beståndsdelarna:

”Syre och väte är beståndsdelarna i vatten, som utgör cirka 70 procent av kroppen. Kol ingår i alla organiska molekyler.

Kväve, kalcium och fosfor hjälper kroppen att bygga upp protein, ben och DNA.

Flera av de grundämnen som bara förekommer i små mängder har centrala uppgifter i kroppen och är nödvändiga för att vi ska överleva. Det gäller till exempel kalium, svavel och magnesium.

97 % av kroppen består av följande grundämnen:
Syre: 65 %. Ingår i alla delar av kroppen.
Kol: 18 %. Ingår i alla delar av kroppen.
Väte: 10 %. Ingår i alla delar av kroppen.
Kväve: 3 %. Ingår i proteiner och DNA.
Fosfor: 1,5 %. Ingår i DNA, skelett och tänder.
Kalcium: 0,35 %. Ingår i skelett, tänder och blod.

Allt detta Förklarar, Försvarar och Förvaltar Bokstavstroende Neoluddister som, i någon Betydelsebärande Meningsbyggnad: ”ÄKTA”.

Ordet kan användas som till exempel i omnämnandet och den indirekta värderingen av ”Äkta Förfalskning”. Det är alltså varken fråga om ett Plagiat, en Originalkopia, en Replik eller taffligt försök till Affektiv Efterbildning.

Det är ingen Överdrift att använda ordet ”ÄKTA” som det som Förbinder Materian, Fysiken och Kroppen, med Själen, Anden, samt den Immateriella Rätten till Affektiva Värden.

I den Bästa av Världar kan alltså Instiftandet av Direkt Samband, typ Fysiskt Erotiskt Avsiktligt med Symbiotiskt Medberoende Särställning i, för Utomstående Obehöriga, Sekretessbelagt Samtycke mellan minst Fyra Väggar, inomhus eller Utanför Dörren, förena Båda Inblandade Parter i ett Civilrättsligt Kontrakt med kraven på att Avtalet ska gälla i Tider av antingen Nöd eller Lust, eller Både-Och.

(Utan att föregå den avsedda handlingen med en Spoiler Alert kan den Andliga och Juridiskt Bindande Överenskommelsen förstärkas med en välplanerad Kil, som fram tills dess ansetts som en Uteslutna Tredje.)

Detta är alltså själva uppkomsten av hur Adjektivet ”ÄKTA” används i uttryck som ”Äkta Man”, ”Äkta Hustru”, samt, som efter den senares nio månader långa Välsignat Tillstånd, transformerar en Uteslutna Tredje (Det Obekräftade eller, helst,, genom en vidimerad Graviditetstest, Bekräftade Fantasifostret), till en Välkommen Avkomma till Världen, det vill säga som ingår i Verklighetsberättelsen så som den bör låta i just nu gällande stund.

En mycket betydelsefull del av Välkomnandet till Världen som den Verkar i gällande Nuläge, består av en noga beskriven Formell Akt av Ritual.

För att Kilen ska kunna Upplevas som ”Äkta Barn”, måste Kilen genomgå först en Prövning av Könsbestämning. När könstillhörigheten är fastställd, återstår tre alternativ.

Om avkomman är av hankön, kan Objektet inkallas med Namnet: ”Lars”, eller mer till vardags, ”Lasse”.

Om avkomman är av den mer veka, sårbara, efemära versionen av Människosläktet, kan flickebarnet tilltalas med: ”Alice”.

Det Uteslutna Tredje blir alltmer accepterat, men svårt att fastställa rent fysiskt.

Några namn förekommer som tillhör gruppen Unisexa, som till exempel ”Alex”, ”Sunny”. eller ”True”.

Postmoderna namn som förekommer alltmer ofta, är hämtade från Comix-, Manga- och andra alternativa Verklighetsberättelser, typ Matrix, eller Alice i Underlandet i senaste Anime-versionen.

Omställningen.

Det kan ganska så säkert fastställas att det Gamla Paradigmet började gå ur tiden och ersättas av det Nya Paradigmet vid nedslaget av Little Boy, kodnamnet på atombomben med uran som släpptes över Hiroshima den 6 augusti 1945 klockan 08:15.

Efter Little Boy och Uppföljaren tre dagar senare, men den här gången över Nagasaki, Fat Man laddad med med plutonium som den 9 augusti 1945 kl. 11:02, förändrades både den Enskilda Individen, Människan, Flockvarelsen Mänskligheten, samt den Antropocentriska Verklighetsberättelsen.

Nu var det ett Absolut Faktum att Homo sapiens sapiens kunde begå Total Massförintelse.

Friedrich Nietzsche hade förutspått händelsen med de bevingade orden: ”Gud är Död”. Avbilden, det vill säga Agenten i Avhandlingen ”Förenta Nationernas Förklaring om de Mänskliga Rättigheterna” hade nu på allvar lagt till alla klutar för att hellre Förekomma, än Förekommas.

I det Gamla Paradigmet uppstod Oro i Leden. Utan Gud, ingen Djävul. Utan Djävul, ingen Ondska. Utan Ondska, ingen Godhet att Försvara.

Ekonomer och Ingenjörskonstnärer Världen över insåg Situationens Allvar:

”Bäst att Förbruka så Mycket som Möjligt, innan Allt tar Slut.”

Med andra, mer vanliga i Gemene Mans Mun, uttalade, sentensen:

”För mycket månad kvar efter lönen.”

Det gällde alltså att antingen få mer för pengarna i plånboken, eller dra ner på dagarna före lön, så att den skulle räcka mer än väl till att sätta guldkant på tillvaron.

Hur att åstadkomma det?

Civiliserade Ekonomer gav rådet:

Arbeta mer, så fylls plånboken, eller rättare sagt den elektroniska hushållskassan, på automatiskt-digitalt.

Civilingenjörerna kunde inte annat än att hålla med:

Tillverka mer, så sjunker kostnaderna.

Med ökad Tillgång, sjunker Efterfrågan och Konsumenterna lever upp till Kravet på Exponentiellt Ökande Tillväxt samt Återvinningsbar Råvaruhantering visar alltid evigt Glädjande Indexresultat.

Läkemedelsindustrins Ideella Altruister satt inte på händerna, utan trumfade över de övriga med det magiska kategoriska imperativet:

”SPEED!”

På gator och torg gastade den Tysta Majoritetens Folkvalda med Full Hals:

”Ropen skalla. SPEED åt alla!”

Rationalister inom Forskning & Framsteg ville inte visa sig oävna, men sökte ändå efter sådana enkla förklaringsmodeller så att även Crethi och Plethi inom Särintresset ”Vi som Betalar Skatt” skulle kunna förstå den Ekonomisk-Ekologiska Holistiska Fokuseringen på Den Fysiska Mänskliga Maskinens Uthållighet i vilket varje App, typ; Andnings-, Rörelse- samt Input och Output-Apparaten av Näringsämnen respektive Avfallshantering av Överskottsprodukter, satte betydligt skarpare avgränsningar, än Fantasin någonsin skulle kunna göra.

Hur att särskilja ”Tiggeri”, från en ”Vag Anhållan”, eller en ”Stilla Bön”?

För Inblandade Intressenter i Libertarianska Riskkapitalsplaceringar, var dessa ord inga visor. Andra Röster skola höjas för att höras.

Med Acklamation i Kör, sjöng de samstämmigt, enstämmigt:

””SPEED” är en Inlärd Förmåga för De Företagna som Verkligen Vill Anstränga sig och de Sina för att få Uppleva Framgång, Välgång och Lycka redan i det här Livet.”

Alltså enades Näringslivet och Landsorganisationen att, om alla tog sig i kragen, drog åt svångremmen och ansträngde sig till fram till den Yttersta Dagen, skulle SPEED:en ingå som en Verksam Substans, remixad av noradrenalin, adrenalin, serotonin och dopamin.

Utan Ansträngande Arbete, ingen Kroppseget SPEED. Utan Kroppseget SPEED, finns än så länge en ytterst begränsad tillgång av Amfetamin, Adderall samt, vid speciella problem av karaktären, EXC, DMT samt Magiska, Mystiska Svampar, att hålla modet uppe för alla dem som önskar ingå bland de få Naturliga Urvalet av Överlevande runt köttgrytorna.

Det är bara en tidsfråga om när, och inte var eller hur, grytorna kommer innehålla mer av biologiskt nedbrytbara syntetiskt-artificiella produkter framställda av Helautomatisk Autonom AI Mary Kvantrobot.

Det blir det Nya Paradigmets uppgift till Nätspindlar i biokemiska Mitosceller inom Öppna Nätverk att samla tillräckligt många av senast aktuella uppdaterade Informationsbitar, så att Medias framställningsprocesser i vilka färdigdesignade Nyhetsstoff fragmenterats till näst intill oigenkännlighet, kan reproducera samplarna så att remixen Mosaiken (som ersättning för Matrix) igångsätter det Nya Paradigmets Emergenta Explosiva Kollision där det Gamla Paradigmets Entropiska Energi återuppstår i ett fram tills dess hittills aldrig tidigare upplevt i Verklighetsberättelsens Evidensbaserade Kunskapsteori, Anti-Alienation, motsvarande på ett ungefär Desentropin i dess Linda.