Subjektet, det vill säga studieobjektets regression i Jagets tjänst följer gratisrådet: ”Curiosity killed the Cat”. Försiktighet, Vaksamhet, Uppmärksamhet och Nyfikenhet går hand i hand.

Händelseförloppet som snart ska utspelas inför de förbipasserande kontorsanställdas, med sökarljuset inställt på första bästa lunchrestaurang, förvånade ögon, registrerar inte de aktiviteter som just pågår under deras skobeklädda fotsulor.

Undergroundscenens mellangrå till kolsvarta hattar drar sig i regel undan från större folksamlingar. En lätt till måttlig mängd verksam substans bestående av en mix med lika delar primitiv rädsla och förstadiet till paranoia samt signalsubstansen adrenalin, ger en tillräckligt stor kick för att hantera vardagslivets plötsligt uppstådda incidenter.

En inbakad, under cover, informell agent provacateur under täcknamnet ZigZag, ingår i det Öppna Nätverk som leder från Grå Mullvadar till Jungfruliga Lolitor.

Det är genom sådana Ordkonstverk som Associativa Steganografen kan formulera sista ordet före punkt.

Uttolkaren av Lindgrens (under och efter arbetet hos Söderman) vattentäta stenografiska kråkfötter, har gått i samma fotspår och uppfunnit en egenhändigt autodidakt version med samma tecken som utgångspunkt.

Uttolkaren är helt medveten om de risker det medför att tolka en handskriven text.

Kameraderiet, i sällskap nepotister samt hypomana skjutjärnsjournalister på lugnande medel, glada i hatten, uppsöker ett Speakeasy med Happy Hour och After Work. En mullvad med täcknamnet Judas Barnabas lyssnar uppmärksamt på tomt och kallt prat. Känslor omsatta i ord ger Judas en rimlig tolkning av hur informationsbitarna liksom krokar i varandra.

Det märkliga med Legenden om Joshua, är att den inte är logiskt kongruent.

Inom en snar framtid kommer ledigt klädda baktalare förmedla sådana lösa stycken som Grå Mullvaden kan redigera om till minerade slagfält mellan raderna. Konsekvenserna låter inte vänta på sig.

Kontorsråttor i maktens korridorer där lobbyisterna alltid står beredda att hålla sig framme, vänder sig numera hellre till influensers, med visselblåsning som specialintresse.

Karriärister i uppåtgående rensar köttgrytans botten med sina slickepottar. Som vanligt gäller regeln ”Först till kvarn…”

Påpassliga står med fingrarna i syltburken, rumpan bar, sitter på pottan och skägget fast i brevlådan.

Traditionsenligt förläggs skuldbördan en leasad målvakt utanför buren, inhyrd från bemanningsföretag utan registreringsbevis.

Hur att använda Ordkonsten som referens i utbyggnadsfasen då slutna, informella, halvledarkretsar övergår till Artificiell, enligt Mensas micrometermått, Överintelligent verksamhet.

Obehöriga utomstående under cover infiltratörer i de egna leden, brukar framkalla ett subversivt konspirationsleende bland gelikar.

”Märchekönig” Ludwig II av Bayern, växte upp i slottet Hohenschwangau vid Füssen.

Hans livsgärning fungerar gjutform för vår egen tidsanda. Tydliga tendenser till mentala flyktförsök undan ohälsosam verklighetsanpassning, kontrafaktiska ställningstaganden och otidsenliga anakronismer.

På den tiden botades vidskepliga vanföreställningar med plötsliga kallbad och avtorkningar i slänggungor. Fortfarande spricker nättrollen med solsken i blick.

Ludwig II av Bayerns monomana fixering i det förflutnas gotiskt svarta hålrum har sannolikt sitt undermedvetna ursprung i fadern, Maximilian II av Bayern, ytterst begränsade kunskaper om barnuppfostran, där piskan blev betydligt mer brukad, än moroten. Det fanns belöning och det fanns straff, men ingen tröst fanns att finna.

Fredrik II (den store) av Preussen hade valspråket Esse, non videri.

Det kvarvarande problemet som återstår, är väl värt att återkomma till.

I Tokyos glädjekvarter ökar intresset för Carrolls Alice i Underlandet, med antalet Lolitor i French Maiden-Cosplay.

Munchs ”Skriet”, mest känt genom skräckkomedin Scream, finns numera även i Marcus Oskarssons Emoi-skafferi.

Homeros utnyttjade en motsvarande föregångare i sångtexterna till Odysseus Irrfärder, beskrivet och föredömligt förklarat av Milman Parry i hans mästerverk ”L’Épithète traditionnelle chez Homère”.

Ciceros stilgrepp utnyttjar uppbyggnaden Exordium (inledning), Narratio (redogörelse för situationen), Probatio (argumentation) och Peroratio (avslutning).

Homeros antas ha varit både synskadad samt analfabet. Situationen hindrade honom ändå inte, likt en föregångare till Ludwig van Beethoven, att klara sin försörjning samt fullfölja sitt kall.

Kraka (det vill säga Aslög) har den kreativa förmåga som krävs för att inte ådra sig ofrivillig ensamhet.

Utan minsta darr på läppen, men med en klädsam rodnad, skrider hon in i Valhalls matsal endast iförd ett grovmaskigt fiskenät, en purjolök i munnen och som sällskap dåtidens mest populära hundras, visserligen utan SKK:s registrerade stamtavla, Västgötaspetsen Cirkadin.

En välutrustad Yummy Yummy Wikipe-tan, med det svagare könet i veka livet i submissiv karaktärställning, uppsöker Miss Broadway.

Kronprins Ludvig lyckades tjata till sig hos fadern att den kungliga operan i München skulle sätta upp Lohengrin. Från denna stund blev han en övertygad anhängare till Wagner.

För utomstående obehöriga förblir det hemliga meddelandet också fortsättningsvis förseglat. Inom elektronmusiken har utövare länge använt sig av metoden, Recycling eller Återvinning.

En bild kan säga mer än tusen ord.

Samplingsmetoden kan användas inom de olika sköna konsterna.

År 1872 lämnade Richard Wagner Schweiz. I den lilla staden Bayreuth, där han grundade ett eget Festspielhaus – festspelshus – specialbyggt enligt hans idéer och till hans egna verk.

Han ville själv inte att dessa skulle kallas ”operor”, utan allkonstverk eller musikdramer.

Huset invigdes 1876, då Ringen uruppfördes med kung Ludwig II av Bayern, Kaiser Vilhelm och den brasilianske kejsaren Pedro II bland de prominenta gästerna.

Andy Warhols legendariska multimediashow Exploding Plastic Inevitable eller kort och gott EPI.

Detta mer symbolisk-surrealistiska tänkesätt skulle med tiden påverka så vitt skilda teoretiker som Jacques Lacan med Ferdinand de Saussures tankeväckande idé om Diakroniciteten som het inspirationskälla och Jacques Derridas mer dekonstruktivt-paradoxa, med hänvisning till Claude Levi-Strauss begrepp om Bricolaget.

Likt Rimbaud, Russolo och Kafka en gång förutspått kunde artister i tillstånd av svält och andra umbärande, så småningom konvertera bilder till ljud och vice versa.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med Sampling.

Vad är främsta kännetecknet hos ett samplat verk?

Att det innehåller valda delar från något annat sammanhang?

Att producenten/musikern/DJ:n har använt en samplermaskin för att inordna ljudet i et helt nytt sammanhang?

Enmansorkestern Maria på Plattan har tystnat.

Don ”Lex” Partridge, med sång, gitarr, munspel, kazoo, trummor, cymbaler, tamburin och vibrafon kan i sammanhanget ses som en föregångare till Nastya Maslova, Neon Vines och Rachel K Collier.

”I begynnelsen var Ordet (grekiskans ”Logos” och latinets ”Verbum”) och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud.”

För att åter använda citerandet som samplingsmetod:

”Det finns inget som är så missvisande som ett uppenbart faktum.”

Samt:

”Världen är full av självklarheter som ingen någonsin uppmärksammar.”

Sir Arthur Conan Doyle

Jaroslav Hâseks ”Den Tappre Soldaten Svejks Äventyr under Världskriget” användes som textmassa till underlag för tillämpat chiffer.

I romanen finns stycken som behandlar hur en synnerligen enkel steganografisk strategi kan förvilla den dåtida tjeckiska armén på Österrike-Ungerns sida.

Det avsedda skönlitterära verket var indelat i två enskilda volymer.

Svejk, helt i överensstämmelse med konventionens regler, antog det som högst naturligt att inleda läsningen med del 1, för att med den kvar i minnet, fortsätta med den avslutande del 2.

Antagandet var ur logisk synvinkel helt rätt, men verkligheten, som man ofta hävdar, överträffar dikten. De då närvarande väl bevandrade i chiffrets hemliga värld, hade föredömligt ur deras subjektiva utgångspunkt föredragit bruket av del 2, istället för som Svejk antagit att varje läsvärd bok ska påbörjas från sidan 1.

”Steganografi” betyder, mycket komprimerat, att gömma information från obehöriga eller andra som, oavsiktligt eller omedvetet, kan sprida den vidare till obehöriga.

”Associativ” (förknippa, förbinda, sammankoppla, kombinera, komma att tänka (på)) syftar i det här sammanhanget på associationer mellan ord, som också kan utsträckas till idéer, begrepp, förställningar, iscensättningar och vilda fantasier. I det senare fallet kallas det, i psykoanalytiska kontexter, för fria associationer.

Associativ Steganografi får då betydelsen:

”Att med hjälp av ett associationsrik verktygslåda innehållande ett rikt ordförråd formulera sådant innehåll att den essentiella informationen undanhålls för den som den inte angår, i de allra flesta fall, den Uteslutna Tredje.”

För att den associativa steganografin ska kunna fungera ute i det praktiska livet (den diskmaskinsrealistiska vardagsverklighetsberättelsen) bör alla tillgängliga formspråk (lönndörrar, lönngångar och lönnfack) användas för att skapa sådana marginaliserade utrymmen.

Så länge de obehöriga inte anar några misstankar om oegentligheter, kan uttrycken tillämpas som antingen varandes bokstavliga, symbolladdade, bildliga med ikonoklastiskt bildspråk, eller bara rent ut sagt nonsens.

Här kommer ett av volymens inledningscitat till kognitiv användning:

”It is a well known phenomenon that man, as a being edowed with consciousness and memory, cannot imitate chance perfectly, and it is the cryptologist’s task, among other things, to discover and make proper use of these deviations from chance.”

”Det är ett välkänt fenomen att människan, som en varelse begåvad med medvetenhet och minne, inte kan imitera slumpen perfekt, och det är bland annat kryptologens uppgift att upptäcka och använda dessa avvikelser från slumpen på rätt sätt.”

Marian Rejewski

I de mer vanligt förekommande chiffren är den steganografiska metoden ersatt med ett överdrivet avancerat komplex referenssystem, typ kod. För att kunna överföra chiffret till klartext, behöver uttydaren en kodnyckel.

En sådan metod är Bokchiffer.

De två agenterna är försedda med varsitt exemplar av en bok, typ ”Utan en tråd”. För varje ord skriver avsändaren tre nummer som motsvarar sida, rad och ord på raden.

Vanliga chiffer med diverse permutationer består så gott som alltid av logisk-matematiska kedjereaktioner. Den logiskt följdriktiga koden kan därför relativt enkelt knäckas med en applikation som har Wehrmacht Enigma M4 från 1942 som grundförutsättning.

”Hen som känner sina löss på gången, hinner samtidigt sätta sin Matz i Skolan och mota Olle i Grind.”