Diskmaskinsrealismens vardagsverklighet är tillgänglig för alla nu levande varelser i urban stadsmiljö.

I bildkonsten har verksamma artister utvecklat vitt skilda artefakter i kollage, montage, frottage, photojumping och distorsions.

Informationsbitar kan hämtas från vitt skilda håll och fält.

Typen av effekt regleras bäst via en tongenerator kopplad till en slumpgenerator.

Den alltid eftersökta diffusionen utmynnar i en grandios entropi.

Endast utjämningen mellan två ojämlika, men likvärdiga objekt kan hålla rörelsen igång.

Ordalydelsen kan tolkas på mer än två sätt.

Den ena är mer självklar. Den andra är mindre självklar.

Den tredje är till vidare ej utesluten.

Båda dessa synnerligen ogenomtänkta förhandlingslösningar är paradoxala, anakronistiska och kontrafaktiska.

Gränssättande ordbruk inom gängse språkspel kräver minst ett Du och ett Jag.

Den ena är Positiv och den andra, Negativ. Den ena är Aktiv och den andra, Passiv.

Blixten mellan Himlen och Jorden är asymmetrisk. Det är den som styr själva Loopingen i Verklighetsberättelsens Språkspel.

Emellertid, summa summarum, är att ordmassan förblir i samma skick som före den aktuella visningens avslutet i slutspelet.

Den Bokstavstroende som läser Lagen ord för ord, missar i regel den betydelsebärande innebörden i gängse uppfattning.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med Sampling. Till konsten hör att bilda nya betydelser av förlegade ord.

En stor påverkan har uppstått i och med nyupptäckten av Bruset.

Varning: Subliminala, försåtliga, produktplaceringar kan finnas där Läsaren/Tydaren minst anar.

Om ifall Läsaren/Tydaren inte har för avsikt att använda den associativa steganografin ute i gällande nuläge, bör textmassan förvaras i torrt mörker och frustande kyla.

”Förvara” betyder i gällande sammanhang att artefakten överlever fram till leveransdatum.

Den oerfarna Läsaren/Tydaren kan till en början erfara hur informationsbitarna i bruset fullständigt drunknar i tvetydigheter. På så vis kan de Grå Mullvadernas Subkulturer undergräva Markytan så att ofrånkomliga Slukhål kan uppstå lite här och var.
Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med Sampling.

Sampling är säkert lika gammal som gatan.

Att sammanföra och sammansätta två helt olika objekt, kan, om momentet har lyckats utöver förväntan, leda till att 2 + 2 = 5.

De konkreta eller abstrakta objekten är försedda med målsättningen att förvirra och förvilla.

I bildkonsten har verksamma artisaner utvecklat vitt skilda artefakter som kollage, montage, frottage, photoshopping och distorsions.

Språkspelets motverkan utesluter den obehöriga.

Typ effekt önskar framkalla jämförelsen motarbetspartner versus vattenlås.

Statusläget i verkligheten ger motståndarlaget ett oanat tillfälle till omedveten frånvaro.

Motståndarlagets medvetenhet influerar indirekt vattenlåsets flödesschema.

Var en sådan legendarisk kropp.

Om översåten förblir lojal, så ett XS-fikonlöv.

Ofrivilligt mot funna risker överraskande där vattenytor utbredda över landmassor i ren distraktion.

Annons