Vad är främsta kännetecknet hos ett samplat verk?

Varje sinnesintryck för sig, varifrån det än kommer, ökar både utövarens och upplevarens förmåga till konceptuell inlevelse.

Verkligheten förblir en paradox. Ett bra verk skildrar inte verkligheten som den är. Det vore ett bias.

Under WW2 fruktade man Degenerationen.

Nu, före WW3, utgör Regressionen till Infantilism och Naiv Oskuld, ett större hot.

Homo sapiens sapiens, som inte kan ta kontroll över sitt driftsliv, är fortfarande kvar på djurstadiet . Dagen då Människan som levande varelse förstår och erkänner öppet att hen inte kan uppleva sig själv inifrån, då börjar hen närma sig människostadiet.

Framtidsdystopier och skräckfilmer fyller funktionen att ifrågasätta Människans kunskap om de faktiska förhållandena.

Nuets Verklighetsberättelse tränger in genom Människans föreställningsvärld om sig själv som Rationell.

Darwins Utvecklingslära inriktar sig på Individen.

Subkulturer uppstår inte ur Kampen mot Naturen och Kampen om Levnadsvillkoren, men ur Föreställningar om Alternativa Verklighetsberättelser.

Den ena Verklighetsberättelsen kan utgå från tillgången på näringsrik frukt, medan en annan Verklighetsberättelsen förutsätter tillgång på havets frukter, som ostron, musslor och bläckfisk. Den ena Verklighetsberättelsen har som Vision att bestiga ett berg, medan en annan bottnar i att utforska ett underjordiskt grottlandskap.

Utövaren inser vilken guldgruva som finns att hitta i Alternativt Tänkande. Antalet Scenarios motsvarar inte antalet Alternativ.

Alla av oss nu levande äger, var och en för sig, sina ursprungliga, andliga rötter som oupphörligt suger upp näring från lager på lager av Verklighetsberättelsens och Alternativa Verklighetsberättelsers feta mylla.

Någonstans långt före Big Bang-teorin, uppfattar en språkbegåvad ordblind analfabet Förordet till Verklighetsberättelsens Inledning.

Att denna blir förklarad till att besitta övermänskliga egenskaper är inget att förundras över. Verklighetsberättelsens Berättare kan befinna sig var som helst. Sannolikt det som Asimov menar med Hari Seldon och Psykohistorien.

Verklighetsberättandet kan tolkas från många olika perspektiv, men tillräckliga kunskaper i labyrintspel, pusselläggning, kinaschack, Othello, Alfapet, korsord, rebusar och annat inom Wittgensteins definition av Språkspelet kan duga.

Likaså finns det en näst intill oändlig mängd subkulturella ordbruk.

Bara för att nämna några i raden: Orwells nyspråk, Burgess nadsat, Startreks klingonska, Tjuvens cant, rövarspråket, gammalgrekiska, fikonspråket, Capotes motsatta, knoparmoj, Dodgsons jabberwocky, Tolkiens adûnaiska, indisk sanskrit, ekensnack, nynorska, latin, Lears nonsens, Balls jolifanto bambla, tala i nattmössan eller som du har förstånd till, typ rappakalja, med flera.

Som ett första exempel på ”sampling”:

”Ur Kaos föds en Dansande Stjärna”. Friedrich Nietzsche.

”Kaos är Granne med Gud”. Erik Johan Stagnelius.

”Stjärnorna kvittar det lika”. Nils Ferlin.

”Vem tänder stjärnorna”. Eva Dahlgren.

Eftersom Chaos är fader till Nyx, Natten, bör utsagan styrka antagandet att den Dansande Stjärnan, är tvilling till Nyx.

I varje dansande stjärna finns en förkolnad gnista.

Andra menar att Erberos var den biologiska fadern till Natten.

Att Kaos skulle vara ”oförutsägbart”, sägs ha sitt ursprung i Babylonien.

Kanske är det impulsiv och spontan barnasinnlig lekfullhet som utgör Verklighetsberättarens Steganografins innersta kärnbränsle?

En pusselläggare skiljer sig inte i något större avseende från en professionell takläggare. Den senare utför det grannlaga arbetet så att inte minsta springa kan släppa in oväntade mängder av oönskat regnvatten.

Vän av ordning vet, kanske av egen bitter erfarenhet, att regnvatten även i färre antal millimeter, kan förorsaka en obekväm situation av översvämning med vattenskador som logisk följd.

Pusselspelaren behöver ett tillräcklig antal asymmetriska udda bitar för att den holistiska helheten ska kunna uppfattas.

Kampen mot det Andliga inleddes med Verklighetsberättarens första Ord.

Inte lika förvånande är att de pådrivande krafterna nu har övergått till Vetenskapen.

Materialismens huvudfunktion är att ersätta det immateriella med något konkret, påtagligt och begripligt. Alternativ finns som Immateriell Materia, Affektiv Materia och Svart Materia.

Solipsism. Jagets Verklighetsberättelse.

Alienation. Främmandeskapandets Verklighetsberättelse.

Andlig gemenskap uppstår i var och ens strävan till ”Oberoende”.

Solitären söker tröst, förståelse och medmänsklighet.

”Också jag är ju bara en vanlig människa!”

Nihilismen. Förintandets Verklighetsberättelse.

”Liv är Lidande” är att betrakta som en ”Tystnadskulturens livslögn”.

Sambandet kan formuleras så här:

”Med rätt informationsbitar kommer ”Jag” att inse sanningen och därmed uppleva den materiella verkligheten.”

”Jaget” kan omsätta materiella värden till informationsbitar.

Verklighetsberättelsen bör inte förväxlas med vardagsverkligheten.

Kartan (Verklighetsberättelsen) är tillräcklig, medan vardagsverkligheten är nödvändig.

Solipsismen som utgångspunkt för Alienation, Isolering, men också Individens Unika Självförverkligande.

Kollektivet ”Vi” i ”Kampen för Tillvaron” ger ökad trygghet, säkerhet, men också högre materiell standard.

Uppspelningen av iscensättningen på den föreställda ”Kartan” kan förespegla ett löfte om ett mera ”Andligt Liv”.

Kartan förblir för den Solipsistiska Nihilistiska Materialismens förespråkare en Livsnödvändighet.

En metod är att utlova något, efter det outhärdliga sämre, obetydligt bättre.

Materiella fördelar ger möjlighet till ökad andlig frihet.

En tredje som är synnerligen svår att motstå, utgörs av frestelsen hur enträget, långvarig och urtråkigt slit så småningom kommer att leda till en mer andlig spis.

Medborgaren i en framtid av återkommande nederlag, kan endast förlägga skuldbördan på sina egna axlar.

I moderna elektroniska digitala mixers delas ljuden in i olika kanaler: i den associativa steganografin byts kanalerna ut mot tänkta skikt under orden och mellan raderna.

Antalet alternativa fria associationer är beroende av hur många texter som ingår i råmaterialet.

De ord som kan läsas befinner sig alltid på samma tvådimensionella plan, det vill säga ytan.

En första metod består av att uppleva minsta bokstav i varje ord såsom Abstrakt.

Herakleitos ord: ”Allting flyter” är användbart i sammanhang där tiden förblir högre värderad, än materiellt ekonomiska förhållanden.

Frågeställningar som kan tjäna som vägledning till klartextens dolda budskap:

Vilken energi åsyftas?

Är uppdraget, ”missionen”, så omöjligt att utföra, att det praktiska förfarandet, bara kommer att leda till onödig ansträngning?

Då och då uppstår konflikter om vem som äger de immateriella rättigheterna att, i estetiskt syfte, använda ljudurklippet i ett helt annat alternativt orsakssammanhang.

Möjligheten till att sampla har ökat betydligt sedan samplingsmaskiner och appar blivit tillgängliga också för medborgare med näst intill inga ekonomiska resurser alls.

De konkreta eller abstrakta objekten är tillverkade med tidigare mer manuella metoder som kollage, frottage, rayogram och på senare tid mer digitala processer genom bildbehandlingsprogram (som ibland inkluderar digitaliserade steganografiska infiltrationer) samt distorsioner av mer estetisk karaktär.

I beredskap inför sådana oväntade incidenter har den utsatta förutsett allt utom sådana analysmetoder som, tills annat inträffar, håller tankeverksamheten i trim.

Om det fysiska nödläget avancerar och accelererar exponentiellt, inser den isolerade alienerade nödställda hur bruka boken till antingen andlig spis, eller fysisk ljus- och värmekälla.

Annons