En Samplad Associativ Steganografisk Remix av Koncept från hämtade från Wikipedia.

Eftersom det är en remix, finns inte heller några citattecken eller hänvisningar.

Remixen är konstruerad enligt den Associativa Steganografiska Faktionen (Fakta versus Fiktion). Ett lager på lager, där Ordmassan ligger överst, mellanlagret består av Kontexten och, under den, Klartexten.

Utan Motsättningar, ingen Utveckling.

En Ansträngning krävs av Läsaren/Tydaren att genomskåda Ordmassan, Associera genom Kontexten och finna Klartexten mellan Betydelserna.

En Fragmenterad, Faktiv, Verklighetsberättelse:

Liberty fick sitt namn av Pierre Joseph Proudhons myntade uttryck: ”Liberty is Not the Daughter But the Mother of Order” (fritt översatt: ”frihet är inte dotter utan moder till ordningen”).

Temat är individen och dennes frihet som ständigt undermineras av falska föreställningar, som religion och moral.

I den meningen är teknik inte bara en samling verktyg, utan ett sätt att vara i världen och att förstå världen som instrumentell och grotesk.

Inom tankefältet finns pacifister, gradualister, revolutionära och nihilister.

Den klassiska liberalismen skiljer på stat och samhälle, där stat anses vara tvång medan samhället är en frivillig sammanslutning.

Enligt legenden var de utklädda till mohawkindianer, men detta gällde i verkligheten bara ett fåtal personer.

Ludditerna träffades på natten på hedarna som omger industristäder för att öva på militärliknande övningar och manövrar.

Deras huvudsakliga verksamhetsområden började i Nottinghamshire i november 1811, följt av West Riding of Yorkshire i början av 1812 och sedan Lancashire i mars 1813.

De krossade bland annat strump- och beskärningsramar.

Det verkar inte ha funnits någon politisk motivation bakom de ludditiska upploppen och det fanns ingen nationell organisation; männen angrep bara vad de såg som orsaken till nedgången i deras försörjning.

Ludditer kämpade mot den brittiska armén vid Burton’s Mill i Middleton och vid Westhoughton Mill, båda i Lancashire.

Ludditerna och deras anhängare skickade anonymt dödshot till och möjligen attackerade magistrater och mathandlare.

Aktivister krossade Heathcotes snörmaskin i Loughborough 1816.

Han och andra industrimän lät bygga hemliga kammare i sina byggnader som skulle kunna användas som gömställen under en attack.

Enligt Julian Young var Martin Heidegger en luddit i sin tidiga filosofiska fas och trodde på förstörelsen av modern teknik och en återgång till en tidigare agrarvärld.

Statens uppgifter ska därför vara begränsade till att omfatta polis, militär och ett domstolsväsende, för att upprätthålla individens rättigheter.

Bakunin tillhörde den ryska överklassen och han var den äldste sonen i en gammal adelsfamilj.

Liksom sina föregångare kritiserade Bakunin Marx häftigt för dennes, som han kallade den, centralistiska och auktoritära ideologi – även om Bakunin behöll Marx ekonomiska teorier.

Enligt den neoklassiska teorin etablerad av Joseph Schumpeter är en entreprenör en skapare av ”kreativ förstörelse” på marknaden (d.v.s. rubbar balansen mellan utbud och efterfrågan) vilket skapar ”kaotiska marknader” och gör entreprenören till en person som skapar efterfrågan på en marknad.

Anarkistisk maktanalys är grunden för en kritik som omfattar hela civilisationen, däribland kapitalismen, tekniken, industrialismen, jordbruket samt den institutionalisering som ofrånkomligen anses orsaka social orättvisa och miljöförstöring.

För Heidegger slutar denna tekniska process med att reducera varelser till icke-varelser, vilket Heidegger kallar ”övergivandet av att vara” och innebär att man förlorar varje känsla av vördnad och förundran, liksom en likgiltighet för den förlusten.

Kommunalism är ett decentraliserat organisatoriskt system med grund i självständiga mindre samhällen, vanligen direktdemokratiskt styrda kommuner, ibland med kommunism även om det inte är fullt kompatibelt eftersom kommunalism inte är ett ekonomiskt system utan organisatoriskt.

Tanken är att få människor att frivilligt med ekonomiska och moraliska incitament övergå till att handla och göra fler utbyten på underjordiska marknader, något som redan innan agorismen förekommer – beroende på område – i olika stor utsträckning.

Man förespråkar informell organisering baserad på små affinitetsgrupper, fokuserade på attack, permanent klasskrig och en vägran att förhandla eller kompromissa med klassfiender.

Det är en form av aktivism som går ut på att öppet och utan våld bryta mot en lag eller vägra att följa vissa myndighetsbeslut samt att vara beredd att ta konsekvenserna av handlingen.

I frågan om teknik (1953) föreslog Heidegger att det moderna tekniska ”sättet att vara” var ett som såg naturvärlden, växter, djur och till och med människor som en ”stående reserv”-resurser som skulle kunna utnyttjas som medel till ett slut.

Polisens stängning av Tritnaha innebar också att tidskriften Nyliberalens redaktionslokal stängdes, vilket ledde till att JK 1994 gav tidskriften ett skadestånd på 60 000 kronor plus 37 500 kronor för rättegångskostnader.

S. Ganbaatar, ordförande för Mongoliets konfederation av fackföreningar (CTU), har tillkännagivit att föreningen står bakom Occupy-rörelsen och dess demonstrationer.

Men istället för att ”asserting, as did socialist anarchists, that common ownership was the key to eroding differences of economic power,” och vädjan till den sociala solidariteten, förespråkade Tuckers individualistiska anarkism fördelning av samhällets tillgångar på en rättvis naturlig marknad som en medlare av de egoistiska impulser som han ansåg att människan hade men även att marknaden skulle vara en källa till social stabilitet.

De Puydt, själv en förespråkare för det ekonomiska systemet laissez faire, skrev att ”statlig konkurrens” skulle göra det möjligt för konkurrerande regeringar att existera samtidigt och beskrev hur ett sådant system skulle implementeras.

Efter Haymarketmassakern i Chicago och den efterföljande avrättningen av demonstranterna 1887 blev de Cleyre anarkist.

Sibirien var vid detta tillfälle en förvisningsort för bland annat socialister och polacker som nyligen gjort uppror.

För övrigt driver Frihetsfronten bland annat krav på fri invandring utan bidrag och narkotikalegalisering, samt frågor rörande exempelvis rättssäkerhet och yttrandefrihet. Frihetsfronten är även motståndare till Sveriges medlemskap i EU.

Bookchin förespråkar kommunalism – direktdemokratiskt konfedererade kommuner, decentralisering, småskalighet och relativt hög grad av självförsörjning; därmed ligger hans tankegångar nära Peter Kropotkins och Gustav Landauers, med tillägget om ett socialekologiskt samhälle.

Men istället för idealiserandet av kollektivet betonar de flesta individualanarkister individen som samhällets bas, varvid de skiljer sig rent organisatoriskt från socialanarkisterna.

Entreprenör är en person som tar en idé för en vara eller tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén.

Han menade att ett barns status som egendom skulle övergå till någon med rättigheter då de är gamla nog att till exempel köpa eller sälja ett hus.

Han motsatte sig alla former av kommunism, inklusive statslösa kommunistiska samhällen då han trodde att friheten alltid inskränks för individen i sådana samhällssystem.

Han använder en radikalt annorlunda stilistisk metod med komplicerade ordlekar och insinuationer.

Han tyckte bland annat att en person som fysiskt försöker stoppa en mamma från att kasta sitt barn nedför ett stup bör straffas eftersom personen då kränker hennes rättigheter.

Han ritade därmed om världens kartor, eftersom det före Kropotkins besök i områdena inte var bekant vilka bergsområden som fanns där.

Han lyckades dock komma undan den svenska polisen och verkade en tid under pseudonymen Didrik Stigman, innan han begav sig till Köpenhamn.

År 1919 återvände han till Italien, efter att ha fått amnesti, och deltog i de berömda fabriksockupationerna i Turin år 1920 tillsammans med bland andra Antonio Gramsci.

Anarkokapitalistiska libertarianer anser att det enda legitima sättet att förvärva egendom på är genom frivillig handel, gåvor, eller arbetsbaserat ursprungligt förvärv, snarare än genom våld eller bedrägeri.

När de är mogna nog för detta skall en form av jury avgöra.

Exempelvis kritiseras alla civiliserade samhällens domesticering av vilda djur, växter och framför allt människor.

Den vill göra sig av med både staten, kapitalismen och patriarkatet och alla former av dominans och förtryck.

Libertarianer anser ofta att människor tenderar att agera i goda syften av naturen, samt förblir kapabla att hjälpa de i nöd utan tvång och hot om våld i form av skatt.

För att illustrera denna ”monströshet” använder Heidegger exemplet med en vattenkraftverk vid Rhenfloden som förvandlar floden från ett oförstört naturligt underverk till bara en leverantör av vattenkraft.

Anarko-naturismen förespråkar vegetarianism, fri kärlek, vandring, ekobyar, nakenhet och en ekologisk livsstil för att motverka det moderna industrisamhällets artificiella karaktär.

Den framstående anarkisten Emma Goldman var en uttalad kritiker av fördomar mot homosexuella.

Lucía Sánchez Saornil, en lesbisk författare, var delgrundare i Mujeres Libres, en anarkistisk kvinnorörelse under det spanska inbördeskriget som fick upp till 30 000 medlemmar.

För att uppnå ett fredligt, jämlikt och fritt samhälle måste således statens våldsapparat (militär, polis, domstolar och fängelser) avskaffas.

Hon talade och skrev om en rad frågor, som fängelsestraff, ateism, yttrandefrihet, militarism, kapitalism, äktenskap och fri kärlek.

I Italien var han politiskt aktiv tills Mussolini tog makten 1922.

Innan båten i Bergen skulle avgå, blev han arresterad och utvisad till Sverige.

Kropotkin kom på detta sätt i kontakt med revolutionära idéer.

Begravningen 1921 samlade ett åtta kilometer långt begravningståg, som bland annat finns beskrivet i Emma Goldmans minnen från Ryssland (”Mina två år i Ryssland”).