Samtidigt som människor önskar ökad personlig frihet, verkar det ”Gulliga”, Eskapism och Regressionen till Infantilism, Förbarnsligandet av Medborgarna i Samhället, öka.

Förr debatterade man Förmyndarsamhället och Samhället som motverkade medborgarnas Frihet, möjlighet till att mogna, fatta egna beslut, använda omdömet och själva ta ansvar för sina handlingar.

Svaga människor önskar ofta att en Stark Ledargestalt ska ta över Styret i Samhället och Staten. Civil Rights handlar både om Immanuel Kants Upplysningsideal, som idag kan låta anarkistiskt och utmana Samhällets representanter på alla nivåer:

”Upplysning är människans utträde ur sin självförvållade omyndighet. Omyndighet är oförmågan att använda sig av sitt förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är denna omyndighet, eftersom dess orsak inte är oförstånd utan bristande beslutsamhet och mod att bruka sitt förstånd utan ledning av någon annan. Sapere aude!/Våga vara vis!/ha mod att använda ditt eget förstånd! är således upplysningens valspråk.”
– December, 1784 Immanuel Kant

Dels Henry David Thoreaus åsikt om ”Civil Olydnad”:

””Den regeringen är bäst som inte styr alls” och när män är beredda på det kommer det att vara den typ av regering som de kommer att ha.”

Henry David Thoreau, ur ”Resistance to Civil Gouvernment”

En slogan som svenska Moderata Samlingspartiet hade på 1970-talet, var:

”Frihet under Ansvar”.

Eller, George Bernard Shaws citat:

”Frihet betyder ansvar. Därför är den fruktad av de flesta människor.”

George Bernard Shaw

Ur ett Prepper- och Survivalist-perspektiv så är själva utgångspunkten att Samhället, sammanhållningen inom det civiliserade samhället, har kollapsat och upplösts.

Det man i vanliga sammanhang förknippar med begreppet Anarki.

Ett Kaotiskt Tillstånd då Den Starkaste Överlever i Allas Kamp mot Alla.

Ser man istället på Populärkulturen, som t ex filmklassikern ”Mad Max II. The Road Warrior”, så finns två alternativ.

Det ena alternativet är ett försök till att, långsiktigt, återgå till ett civiliserat samhälle.

Det andra alternativet är en stark ledare ”The Ayatollah of Rock’n Rolla” vars funktion i filmen är att hota den grupp som söker återupprätta det civila samhället.

De andras enda medel och mål är att komma över bensinen och högst sannolikt (det framkommer inte i filmen), kortsiktigt, slösa bort energin på våldsamma tävlingar ute i Ödemarken.

Preppern och Survivalisten måste ha mål som är förenliga med ett civiliserat samhälle i fred.

Att enbart försvara Familjen och Egendomen kan endast fungera om den djupare avsikten är att finna fram till andra som också vill återupprätta en social gemenskap som bygger på ömsesidigt förtroende.

Det kan verka som om allt fler i samhället i nuvarande tillstånd av konsekvenser både efter Corona och Klimatförändringens Konsekvenser önskar avstå från sina möjligheter till Kants Upplysningssamhälle:

”/…/ Sapere aude!/Våga vara vis!/ha mod att använda ditt eget förstånd! är således upplysningens valspråk.”

Vi befinner oss just nu i det Paradigmskifte, från Omyndigförklarande av oss själva, till att i vardagslivet, söka sådan information som kan vara till gagn för alla.

Paradigmskiftet har många olika dimensioner.

Så som det ser ut just nu, så är det De som stannat kvar till efter Festen, som ska städa upp.

För att nå fram till det Nya Paradigmet, måste vi framställa en sådan Vision som de allra flesta kan anse som möjlig att uppnå. Alternativet är nå fram till den via Trial and Error-metoden. Erfarenheter från Mänsklighetens Historia visar att, som regel, föredrar Arten att uppnå en nytt Samhällstillstånd med Trial och Error.

Så, just idag verkar det som om det är Trial and Error som gäller.

Bränderna i Grekland och i andra stater runt Medelhavet, tyder på att den Grekiska Staten inte kan visa på någon konkret plan eller handlingskraft, utan att de som bor inom områdena, med bistånd från andra länder, ska bekämpa bränderna.

Ansvaret?

Vem bär Ansvaret?

Vem bär Skuldbördan?

Ett stort problem med debatten om Klimatförändringen, är att många av debattörer och lobbyister vill sprida uppfattningen att de händelser som vi kan uppleva idag, också har förekommit, helt naturligt, före Människans framfart.

Med den utgångspunkten kan ingen anklaga Människan och Mänskligheten för de allt större och tätare återkommande naturkatastroferna.

I Festsammanhanget jämförbart med:

”Jag festade inte och är därmed inte skyldig att delta i städningen”, eller ”Jag hade inte roligt på festen, så därför har jag inget skäl till att vara med och städa.”

Oavsett om vi är medskyldiga eller utser oss själva till offer, så är det först och främst Konsekvenserna vi har att hantera.

Jämfört med om en bilist råkat ut för en punktering, är det inte föremålet som orsakat punkteringen som är det mest avgörande, utan hur skicklig bilisten är på att hantera situationen.

Det är därför som Prepper- och Survivalistperspektivet är så intressant!

Hur att dela med sig av information till andra, utan att först komma fram till lösningen, istället för om de okunniga har gjort sig förtjänta till svaret?

Konsekvenserna blir först verkliga när det brinner i den egna husknuten.

Men varför ska då andra hjälpa till och släcka?

Samhällskontraktet är, därför att det är svårt att precisera och uttrycka i ord, underförstått.

Idag är det, inom Sveriges gränser, Sveriges Lag, som motsvarar ett Samhällskontrakt. Medborgare som bor på landsbygden eller i glesbygd, vet hur att själva agera i en nödsituation.

Sverige var bättre strukturerat då det fanns Värnplikt.

Tack vare Försvarets Militäranläggningar runt omkring i landet, fanns också möjligheter för människor att bo kvar och övervaka naturens krafter i nära omgivningen.

Då fanns också ett Civilförsvar som fungerade som sammanlänkande Öppet Nätverk.

Oavsett vilken ideologi man anser sig tillhöra, fortsätter Alienationens Entropi att Söndra Samhällets och Medborgarnas Vardagsliv.

Som tur (?) är, tror fortfarande Medborgarna på vad Landets Beslutsfattare informerar om, angående Corona-pandemin.

Förtroendekrisen har erövrat mark, men än så länge är inte alla skepp och broar brända och förstörda.

Förtroendekrisen handlar om att det Ömsesidiga Förtroendet i Samhället håller på att urholkas. I resterna uppstår en näst intill oändlig mängd tendenser till subkulturer.

Det finns ingen Stark Ledare som kan tvinga fram ett Förtroende mellan Medborgare och Enskilda Individer.

Varje form av Tvång, ökar Risken för att Förtroendekrisen fördjupas.

Först när Medborgarna agerar så att var och en kan uppleva ett Ömsesidigt Förtroende börjar vi närma oss Kants Upplysningsideal, där Alla Medborgare är Myndiga.

Därför är det så intressant med Preppers och Survivalister, Överlevare.

Är inte själva grundtanken eller grundkänslan i Survivalismen en reaktion mot Uppgivenhet? Eller är det ett utslag som grundar sig på en Social Upplösning genom tilltagande Gränslöshet mellan Alienation, Individualism, Solipsism, Nihilism och Isolationism?

Det var filosofen och matematikern von Leibnitz som myntade uttrycket:

”Det här är den bästa av världar.”

Inte den bästa tänkbara av världar, men den enda värld vi har att välja på, med alternativet, ingen värld alls.

Vi kan bry oss om den här världen, acceptera och älska den villkorslöst, annars fortsätter vi livet i ett Matrix, en Dröm, en Illusion och en Eskapistisk Verklighetsflykt.

Hur ska vi kunna leva i den här Världens Vardagsverklighet, om vi ständigt strävar efter att Fly bort från den?

Vem blir kvar, om alla söker fly?

Vad kan man som Medborgare göra?

Det är ett faktum som ingen kan ifrågasätta och betvivla, att det el-nät, av kraftledningar, långsamt men säkert kommer att erodera.

Var och en kan se till så att det finns tillräckligt med energi från solceller och inhämtande av värme från luften.

Detta skulle med en gång minska risken för strömavbrott och därmed, isolering.

Det borde till och med vara lönsamt för Samhället att dela ut tillräckligt med Solceller och batterier till alla dem som idag lever i Landsbygd och Glesbygd.