Ideasthesia är ett fenomen där användandet av ett begrepp (inducerare) framkallar sensoriska upplevelser.

Namnet kommer från antikens grekiska ἰδέα (idéa) och αἴσθησις (aísthēsis), som betyder ”avkänningskoncept” eller ”avkänningsidéer”.

Autistiska människors konst har ofta ansetts vara en del av outsiderkonst.

De färdigheter som savants utmärker sig är i allmänhet relaterade till minne.

Det uppskattas att det finns färre än hundra savanter med extraordinära färdigheter som för närvarande lever.

Genier litar på sin intuition inom ett visst område.

I en studie observerades att mycket kreativa individer och schizofrena har en lägre densitet av talamiska dopamin D2 -receptorer.

En förklarade att ”Färre D2 -receptorer i thalamus förmodligen innebär en lägre grad av signalfiltrering, och därmed ett högre informationsflöde från thalamus.”

En möjlig mekanism bakom förmågan hos mycket kreativa människor att se många ovanliga kopplingar i en problemlösande situation.

Genie är pseudonym för ett vilt barn.

Genies fall har jämförts mycket med Victor från Aveyron.

Genius var ett väsen av gudomlig natur, men oskiljaktigt förbundet med individen.

Särskilt på födelsedagen offrade man till sin genius och gjorde sig, honom till ära, en glad dag.

Genius kunde uppenbara sig som en orm.

I religiös ikonografi avbildades platsens ande ofta som en figur hållande ett ymnighetshorn, en dryckesskål och/eller en orm.

Färdighet är en personlig förmåga att med hjälp av kunskap, erfarenhet och rent kroppsliga egenskaper kunna utföra en viss handling.

Nyfikenheten kan betraktas som en instinkt.

La belle indifférence brukar ibland tas som belägg för att patienten är medveten om att de kroppsliga symtomen är påhittade.

Kända platser kan verka främmande, konstiga och overkliga.

Motsatsen till impulsiv är reflekterande, ett kognitivt personlighetsdrag.

Vad som är normalt för den enskilde kan sägas vara det liv och tillstånd som vanligen råder för just denna person.

För att normaliseringsprocessen skall användas i en diskussion krävs att dimensionen på händelsen är så genomgripande i personens liv att livet blir förändrat.

Kontrasten mellan mål och medel kan leda till dels anomi, dels avvikande beteenden.

Olika förutsättningar leder till olika anpassningsstrategier.

Individer med sämre förutsättningar kan ta till innovationer, vilket innebär att de bryter mot regler, till exempel genom att stjäla.

De som tar till tillbakadragandestrategin står utanför samhället.

De strävar inte efter att nå samhällets etablerade livsmål, och använder sig inte av några metoder för att nå dem.

De har andra mål och egna medel för att nå dessa mål.

Det informella övandet sker i vardagssituationer.

Medveten närvaro passar inte alla.

Impulsivitet hänger ihop med risktagande, frånvaro av planering samt att fatta snabba beslut.

Man kan vara vaken och uppmärksam utan att vara medveten om det.

När behov uppstår, kan de automatiska processerna fånga medvetenheten och rikta den på något som kräver fokuserad uppmärksamhet.

Rörelsemönstren är normala och ändamålsenliga, men de saknar en medveten plan.

När medvetenheten återvänder, har de ingen aning om vad som hänt under denna så kallade frånvaroautomatism.

På grund av det förändrade medvetandetillståndet med minnesförluster (amnesi) uppvisar personer som lider av tillståndet ett robotaktigt beteende (automatism).

Destinationen kan ha känslomässig betydelse för personen men resan som sådan saknar motiv.

Under bortavaron kan personen anta en ny identitet, men är till synes normal, sköter sin hygien och kan interagera med andra.

Uppskjutarbeteende (prokrastinering) kan vara ett sådant undvikande, och bero på en överväldigande stress eller övermäktiga känslor.

Ett annat undvikande uttryck är att börja strunta i viktiga delar av vardagen eller livet eller att tappa intresset för sådant som tidigare engagerade personen.

Självvald isolering är när personen svikits, vilket kan åtföljas av en misstro mot relationer.

Träning är metodiska övningar i syfte att förbättra någon färdighet.

Vid hyperarousal kan tankelivet ibland bli extra skärpt och kreativt.

Fysisk aktivitet är ett vidare begrepp än träning.

Power walking och stavgång brukar räknas som träning.

Som regel är nybörjarens inlärning intuitiv, och handlar om att bekanta sig med miljön och eventuella redskap som ska användas.

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.

En idé är en (plötsligt uppkommande) tanke som ger en första överblick eller utgångspunkt över visst område eller för visst resonemang etc.; ofta med tonvikt på det nya eller originella.

Intuition är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning med medvetande utan att ha tillgång till alla fakta.

Begreppet intuition utgjorde grunden för Hans Larssons filosofi.

Intuition för att snabbt bilda en uppfattning, om det inte finns tid att kritiskt analysera.

Spekulation är försök att genom tänkande upptäcka den högsta sanningen.

Dawkins bildade det engelska ordet meme (IPA: /ˈmiːm/) som en kortform av mimeme, av klassisk grekiska μίμημα (mímēma) ‘något imiterat’, av μιμεῖσθαι (mimeisthai) ‘att imitera’, av μῖμος (mîmos) ‘mimare, imitation’.

Som exempel på mem gav Dawkins melodier, slagord (catch-phrases), trosföreställningar, klädmoden, sätt att tillverka krukor (ways of making pots), och tekniken bakom byggandet av valv, som nedärvs genom härmning, imitation, tradition, vana, sedvänja, institution, rutin, osv.

En känsla kan förekomma i närapå oändligt många former i och med att varje enskild dimension kan ändras för att ge upphov till en ny variation av en känsla.

En känsla kan innehålla försök att inte visa sin upplevelse.

Känslor innefattar egna upplevelser, fysiologiska förändringar och beteendetendenser.

Stämningslägen skiljs ofta ut som något som liknar känsla men varar över längre tid.

Annons