Ett brutalt faktum ett faktum som inte har någon förklaring.

För Subkulturen är Alienationen, Utanförskapet, ett medel, inte ett självändamål.

Det Naturliga Urvalet trevar sig fram genom en redan befintlig verklighet.

Det Syntetiska-Artificiella Urvalet har Önsketänkandet som Urvalsprincip, eller Algoritm.

En hundvisselpipa är användningen av kodat eller suggestivt språk för att få stöd från en viss grupp utan att provocera motstånd.

Hundvisselpipor är ord som verkar normala för majoriteten men kommunicerar specifika saker till avsedd publik.

Varför tillverka en Dalahäst för hand i Dalarna, när den kan produceras industriellt som Vara i Japan eller Kina?

Endast antalet 3D-skrivare avgör hur många Dalahästar som kan tillverkas i sekunden.

Med minimala förskjutningar i algoritmerna, kan var Dalahäst identifieras som Unik, Äkta, Faktisk och Verklig.

Allt som finns är Vara.

Vara är allt som finns.

Varan och Varat är identiskt utbytbara.

Det som inte är en Vara, finns inte.

Även om de flesta kan vara överens (konsensus) om hur verkligheten är, kan de leva i en annan (eller icke -konsensus) verklighet.

Det finns två huvudtyper av sammanhangskollaps:

Kontextkollusion och Sammanhangskollision.

Kontextkollusioner anses vara avsiktliga medan sammanhangskollisioner anses vara oavsiktliga.

Företag försöker dra nytta av subkulturernas subversiva lockelse på jakt efter Cool, som fortfarande är värdefull vid försäljning av en Vara.

För att bevara Subkulturens sociala identitet, låter medlemmarna antingen subkulturen dö ut, eller utvecklas vidare till något ännu inte exploaterat och kommersialiserat.

Varat har ännu inte hunnit transformeras till en Vara.

Syntetiskt betyder det som produceras genom syntes, som kombinerar delar till en helhet; i allmänhet en konstgjord version av det som har uppstått naturligt.

Det hävdas att arkaisk globalisering inte fungerade som modern globalisering eftersom stater inte var lika beroende av andra som de är idag.

Rörelsen av människor, såsom flyktingar, konstnärer, hantverkare, missionärer, rånare och sändebud, resulterade i utbyte av religioner, konst, språk och ny teknik.

Denna process präglas av den vanliga konsumtionen av Varat som Vara, som har spridits av Internet, populärkulturmedier och internationella resor.

Genom att sprida Varor (som också inkluderar tjänster) kan Konsumenter delta i utökade sociala relationer som går över nationella och regionala gränser.

Kulturell spridning är spridningen av Varor, artefakter-som idéer, stilar, religioner, teknik, språk etc.

Begreppet globalisering innebär transformation.

Arkivarier försöker samla, spela in eller transkribera konststyckena innan melodierna assimileras eller modifieras.

Fusioner kan bli intressanta analysfält.

Varorna kan anses vara Globaliseringens gemensamma artefakter och kulturföremål.

Oscar Wilde, i sin essä The Decay of Lying, 1889, menade att:

”Livet imiterar konsten mer än konsten imiterar livet”.

Allt i att Vara kallas ett ”varande”, i betydelsen ”Är”, eller ”Finns”.

Det ”Äkta” förutsätter något ”Oäkta”, eller ”Falskt” som inte helt motsvarar förväntningarna på det som är ”Äkta”.

Varan, det äkta originalet, är på avvikande sätt, helt nytt i Varat.

Syfte är att återuppväcka en upplevelse, som Autentiskt Lyckotillstånd Ecstasy, av det Äkta, i en värld där allt tycks vara Oäkta eller Falskt.

Det som är Falskt, måste ju ändå kunna upplevas såsom vara Äkta Falskt.

Ett äkta plagiat.

Sunami visar på en teknik om hur musik innehåller samplingar av äldre musik och kombinerar och arrangerar samplerna på ett nytt sätt.

En önskan om att framställa individer som sitt eget jag, snarare än samhällsmedborgare.

Varför välja en Vara, istället för en mer ekonomisk Icke-Vara?

St. Thomas hävdade att allt som kan sägas om att vara inte är entydigt, eftersom alla varelser är unika, var och en aktiverad av en unik existens.

St Thomas kallade dem transcendentia, ”transcendentaler”, eftersom de ”klättrar över” kategorierna, precis som att de klättrar över substansen.

Attackerna den 11 september 2001.

Graydon Carter, redaktör för Vanity Fair, publicerade en ledare några veckor senare och hävdade att ”detta var slutet på ironiens tid”.

Rörelsen inkorporerar de gamla mästarnas tekniker med berättande, romantik och känslomässigt laddade bilder.

Mary Shelleys Frankenstein eller Karel Čapeks R.U.R.

Dessa karaktärer och deras öden väckte många av samma frågor som nu diskuteras i etiken för artificiell intelligens.

Allmän intelligens är förmågan att ta sig an godtyckliga problem.

Tänkta konstgjorda varelser framträdde som berättande enheter sedan antiken och har varit ett ihållande tema inom science fiction.

På 1980-talet publicerades konstnären Hajime Sorayamas sexiga robotar.

”the Gynoids”.

Sorayama själv ansåg dem vara en onaturlig produkt, en fantasi även när de förverkligades i verklig form.

Philip K. Dick anser att vår förståelse av mänsklig subjektivitet förändras av teknik som skapats med artificiell intelligens.

Syntetisk intelligens (SI) kan vara en äkta form av intelligens.

Simulerad verklighet är hypotesen om att verkligheten skulle kunna simuleras – i en grad som inte går att skilja från sann verklighet.

Simulerad verklighet skulle vara omöjlig att skilja från sann, äkta, omedelbar verklighet.

En dröm kan betraktas som en typ av simulering som kan lura den som drömmer.

Chalmers (2003):

Att han för närvarande drömmer, i så fall är många av hans uppfattningar om världen felaktiga.
Att han alltid har drömt, i så fall finns de föremål han uppfattar faktiskt existerande, om än i hans fantasi.

Människor som inte helt förstår eller är överens om vad som är verkligt.

Vi kan använda detta samförstånd för att det är mer ”praktiskt” än andra upplevda alternativ. Konsensusverklighet hänvisar därför till de överenskomna verklighetsbegreppen som en subkultur anser vara verkliga.

Subjektiva idealister har uppfattningen att det inte finns ett speciellt sätt saker är, utan snarare att varje människas personliga verklighet är unik.

Vi, var och en, skapar vår egen verklighet.

För materialister kan någon som tror på något annat, där fakta har fastställts på rätt sätt, betraktas som drabbad av vanföreställning.

Brutala fakta definieras som de fakta som inte kan förklaras (i motsats till att helt enkelt inte ha någon förklaring).

Att avvisa förekomsten av brutala fakta är att tro att allt kan förklaras (”Allt kan förklaras” kallas ibland principen om tillräckligt förnuft).

Det finns två sätt att förklara något: säg vad som orsakade det, eller beskriv det på en mer grundläggande nivå.

En katt som visas på en datorskärm kan förklaras, eftersom det finns vissa spänningar i metallbitar i skärmen, mer som vissa subatomära partiklar som rör sig på ett visst sätt.

Autenticitet är den grad i vilken en persons handlingar överensstämmer med deras tro och önskningar, trots yttre påtryckningar om överensstämmelse.

Det finns saker som bara är.

Om ingenting fick Big Bang att expandera med den hastighet den gjorde, så är detta ett brutalt faktum.

Hyperrealitet är viktigt som ett paradigm för att förklara nuvarande kulturella förhållanden. Hyperrealiteten lurar medvetandet till att välja artificiell simulering.

Detta tillskrivs hur människor i den postmoderna världen söker stimulans genom att skapa overkliga världar av skådespel och förförelse och inget mer.

Moses, Ulysses S. Grant, Aeneas, Jesus, Julius Caesar, Muhammed, Joan of Arc, William Shakespeare, George Washington, Napoleon och Abraham Lincoln hade PR -byråer att konstruera hyperrealistiska bilder av sig själva.

Eco tror att Disneyland med dess inställningar har skapats för att se helt realistiskt ut, vilket tar besökarnas fantasi till ett fantastiskt förflutet.

Verkligheten gör det möjligt att köpa Varan Varat.

Disneyland kan ge oss mer verklighet än Gud eller Naturen, kan.

Disneyland tillfredsställer vår fantasi och dagdrömfantasier i verkligheten.

Allt är oändliga repliker av verkligheten.

Disneyland är en uppsättning apparater som försöker dölja det faktum att det verkliga är overkligt.

Målsättningen är att ersätta brutala fakta i verklighetens pixlar med önskedrömmens pixlar.

Det medvetna jaget kastas in i en absurd värld (utan värderingar eller mening) och stöter på yttre krafter och influenser som är annorlunda än jagets.

Sartre sa att jazz är äkta och Adorno sa att jazz är oäkta.

Hur skulle du uppleva en enda dag i Medeltidens vardag?

Tråkig?

Meningslös?

Andefattig?

Autenticitetens instruktion:

”Var dig själv.”

Heideggers Dasein är varelse som är medveten om och intresserad av sin eget varande.

Alla saker står i relation till alla andra saker.

Trots Heideggers intresse för det, återvänder han till ämnet genom att förhöra andra begrepp som helt enkelt åberopar Varan utan att uttryckligen erkänna det.

När vi vet vem vi är och är oss själva, är det alldeles för sent för att kunna förändra något.