Dagens tunnelbyggande beror inte enbart på en trend startad av Elon Musk.

Sedan urminnes tider har både människor och djur sökt tillflykt under berg, i jordhålor och tomma utrymmen mellan solida ytor.

Människan har byggt Huset med Grottan och Jordhålan som förebild.

Än idag bor människor i antingen naturliga hålrum, eller i artificiella grottor.

Var är upplevelsen av trygghet större, än under markytan?

100% säkerhet finns ingenstans.

Även under jord kan erosionen luckra upp jorden, vattenflöden orsaka slukhål, tunnlar fyllas med avrinningar från floder, eller regnvatten som marken ännu inte hunnit absorbera.

Levde verkligen grottmänniskorna och grottfolken i grottor?

Fanns det så många naturliga grottor tillgängliga?

Var grottmänniskorna de första bofasta?

Den som flyr in i ett hålrum riskerar att fastna i en fälla.

Pojkar som lekte, fann Lummelundagrottorna.

På Island bodde människor i utgrävda jordhålor.

Platons liknelse om Grottan är välkänd.

Likaså Lionardo da Vincis målning med Madonnan i Grottan.

I Rom och Paris byggdes katakomber.

Fängelsehålor skapades under borgar och fästningar.

Människor ute på landsbygden grävde ut matkällare.

Människor i olika kulturer har begravt sina döda under jord.

Planeten Tellus kallar vi till vardags för ”Jorden”, eller bara ”jorden”.

Att stå med båda fötterna på marken anses bättre än att tro på luftslott och sväva i det blå.

Elon Musk vill skapa ett samhälle på planeten Mars.

Varför skulle människor föredra att leva sin vardag på Mars, istället för på Tellus?

Att Elon Musk kan bygga upp en människokoloni på Mars, betyder ju inte att han är nödd och tvungen till att försöka? Vem vill vara först att bosätta sig där?

De rikaste, med lyxvillor på Mars? Kriminella som annars skulle avrättas, eller sådana i Utanförskap, som aldrig kommer kunna anpassa sig tillbaka?

Enstöringar?

Eremiter?

Solitärer?

Alienerade?

Isolerade i karantän?

Konspirationsteoretiker fruktar Area 51.

Dagligen regnar vattenmassor ner över Tyskland och Nederländerna.

I USA och Kanada fortsätter skogsbränderna sina härjningar helt utan kontroll.

Många av dagens människor fruktar att tappa kontrollen.

Människor som fruktar för sina liv, går hellre under jord, än går under.

Orfeus söker Eurydike i Underjorden.

Helvetet, menar de som tror, finns under markytan.

Dante går ner i en grotta.

Aladdin går ner i en grotta.

Ali Baba upptäcker de fyrtio rövarnas skatt inuti ett berg.

Soldaten med Elddonet går ner i en grotta.

Diogenes söker med en lykta i handen efter visa människor.

Florence Nightingale kallas också för Damen med lyktan.

Mörkret står för det Okända, Främmande och Onda.

Ljuset står för Upplysning och Kunskap.

Motståndsrörelsen i Frankrike verkade Underground.

Den amerikanska undergroundkulturen höll till i Lower East Side och Times Square, på Manhattan, i New York, USA.

Batman, eller Bruce Wayne, har sitt gömställe i en grotta.

Odysseus lurade Cyklopen i en grotta.

Jesus döda kropp lades i en jordhåla som täcktes för med ett stort stenblock.

I flera länder har man funnit grottmålningar.

Människor på jakt efter bytesdjur har trängt ner dem i en fångstgrop, fälla, i en grotta, eller utför ett stup.

Människor har byggt Panamakanalen och Suezkanalen.

Människor bygger långa tunnlar genom höga berg och under djupa vatten.

Vietnameserna använde tunnelnätverk för att strida mot invaderande franska kolonisatörer och avancerat beväpnade amerikanska militärstyrkor.

En sökarhund fann en terroristledare som gömt sig i en jordhåla under marken.

En svensk markägare äger markytan, men inte jord- eller stenmassan, under.

För att bygga ett hus på sin egen mark, måste en svensk ansöka om byggnadslov.

Varje svensk medborgares mark kan, vid behov, exproprieras av Staten.

Den som äger en fastighet med husgrund ner i jorden, är i Sverige skyldig att betala fastighetsskatt.

I forna tider gällde sedvanerätten.

Den som nyttjade jorden, ägde också rätten till den.

En brukbar vattenväg, kallas också för farled.

Före inträde till vissa vägar, utkrävs betalning av vägtull.

Det finns vägar som är markerade som privata.

Såsom troende ska man hellre välja den Smala vägen, än den Breda.

Det är Vandringen som är Målet.

En luffare anses vara en lösdrivare.

En modern luffare kallas för en backpacker.

Det finns dem som använder sin semester till tågluffning.

Det finns troende som reser på pilgrimsfärd.

Det finns turistföreningar.

Det finns vandringsleder.

Orienteringskarta är en karta som används av orienterare för att hitta i verkligheten.

Orienterare använder karta och kompass.

Ordet ”orient” härstammar från ”där solen stiger upp”.

Solen går upp i Öst och ner i Väst.

Grottforskare i naturliga grottor kallas för Speleologer.

Lösdrivare utan fast bostad och fast adress kallas också för Kosmopoliter, eller Världsmedborgare.

”Urban Explorers” kallas de som utforskar stadsmiljöer, i tomrum, håligheter, korridorer, kulvertar, tunnlar och underjordiska gånger tillverkade av människohand.

Lösdrivare kan också kallas för ”Bohemer” (efter staden Böhmen, därifrån man trodde att ”zigenarna”, romerna kom ifrån, som ”tar dagen som den kommer” (ungefär som björnen Baloo i Walt Disney’s sampling av Rudyard Kipling” som, liksom Klarabohemerna, när de inte hade någonstans att sova och sov över hos någon vänlig själ, ”kinesade”).

Då Ekonomiskt Oberoende luffade runt mellan städer och fester, kallades de för ”The Jet Set”. Jack Kerouac har skrivit boken ”The Dharma Bums”.

Abel symboliserar den bofasta Bonden och Kain den nomadiserande Samlaren och Jägaren. Det har i alla tider funnits ”budbärare” och mellanhänder, ”entreprenörer” som förmedlar information och produkter mellan fast boende och kringresande.

Kringresande kallades förr, för Gårdsfarihandlare, Västgötaknallar, Nasare, eller Handelsresande.

Handelsresande kunde vara dörrförsäljare, som ”knackade dörr”.

Det svenska företaget Electrolux var berömt för sina handelsresande dörrförsäljare. Dörrförsäljningen utvecklades till Postorderföretagen i Borås och vidare till nutida digitala e-handels- eller webbutiker.

Idag finns det kringresande som utövar maximalt bruk av distansarbete; ”Digital Nomads”.

En tidigare Back Packer från Goa kan mycket väl bli en Digital Nomad som utför sitt arbete via sin dator, vid en härlig strand på Bali.

Den första handelsplatsen kom att kallas för ”marknad”, eller ”marknadsplats”.

De flesta av nutida städer har uppstått där sådana marknadsplatser blivit stationära, utmärkta på kartor och med rykten om sig att vara lönsamma för både säljare och köpare.

Alla ville mötas på samma plats.

En marknadsplats måste vara lättillgänglig.

Vid en marknadsplats som blivit permanent uppstår förr eller senare en administration. Administration kostar pengar och därför kräver man av säljare och köpare en tullavgift.

Då flera marknadsplatser har uppnått ett gott rykte, uppstår handelsförbindelser.

Som skydd mot olyckor och stråtrövare utvecklades banksystem och försäkringsbolag.

Frimurare hade ett eget försäkrings- och banksystem.

Bankerna förvarar sina egendomar i valv, gärna under jord, eller insprängda i berg. Handelsplatser blir till Torg och Torgen bildar Passager, förebilden till Varuhus, förebilden till Postorderföretag och förebilden till e-handel.

Entreprenörer, Transport- och Speditionsföretag med inarbetat Logistik övertar distributionen av varor och tjänster.

De har kännedom om vilka lagar och regler som gäller för införsel och utförsel av varor och tjänster, inrikes och utrikes.

Tyska Hansan var en tidig form av Handelsbolag.

Idag har Internationella och Multinationella konglomerat och kartellbildningar övertagit uppdragen av Tillverkning, Försäljning, Distribution, Grossist- och Detaljhandel samt Kommersiella Relationer till Konsumenter världen över.

All sådan handel sker via kanaler.

Kanalerna kan finnas via sjöfart, infrastruktur eller flygtransporter.

Logistik kan sägas vara ett annat ord för Framkomlighet.

Idag är Kartan och Kompassen ersatt med lokalkännedom och GPS.

Den som känner till de bäst lönsamma, bränslesnåla och tidseffektiva medlen, vinner.

Som i alla tider styr Tillgången och Efterfrågan.

Den som styr över båda, äger Marknaden och har Marknadsmonopol.

Marknadsmonopol kan också, för att förhindra konkurrens från Utomstående, uppstå genom Kartellbildningar inom Distributionsleden.

Ju färre mellanhänder, desto större vinst.

En viktig distributionsled är den från Afrika till Europa, över Gibraltarsund.

Illegala transporter, t ex av illegala droger, utförs utanför den etablerade marknadens kontroll. Transportörens uppgift, bortsett från själva fysiska förflyttningen ”trafficking”, består i att transportera varan eller tjänsten i det fördolda, utanför det Etablerade Samhällets kontroll.

För att förhindra kontroll är det inte ovanligt att transportörerna konstruerar olika egna former av kommunikation, kommunikationsmedel och kanaler, typ tunnlar.

I varje gammal borg finns en tunnel som Slottsherren och hans närmaste kunde använda till att fly från angripare.

Varje bofast är beroende av ständig åtkomst och tillgång energi, värme, dricksvatten och avlopp.

Varje Levande Varelse är naturligt utrustad med Nyfikenhet.

Nyfikenhet är antagonisten till Rädsla.

Entreprenörer av Information levererar till en viss del sann och objektiv information, men till en viss del också ryktesspridning av spekulationer om sådant som kan bli till objektiv information, eller desinformation, för att den ena parten i relationen ska kunna göra vinning på den andra partens rädsla för det oväntade, främmande och okända.

Varje Affärsförbindelse är grundad på Förtroende mellan de inblandade parterna.

Av Rädsla för att den andra parten inte ska utnyttja Förtroendet, anlitar sannolikt båda parter någon form av, mer eller mindre, överenskommen delgivning i förväg.

Detta kan utföras av en budbärare, eller förhandlare, typ diplomat eller ambassadör.

Det är inte helt osannolikt att båda parter också använder sig av informatörer, typ Spioner.

Eftersom båda parter är medvetna och att den Andra också utnyttjar samma informationssamlande, bistår de antagonistens informatör med sådana ”objektiva fakta” som motspelaren kan uppfatta som ett underförstått hot, ett angrepp mot känslan Rädsla.

Då känslan Rädsla ökar hos båda Parterna, uppstår en ”Terrorbalans”.

Var och En designar sådana Informationsbitar som den Andra kan Uppleva som Antydningar till Ny Hotbild.

Säkerhet kostar Pengar och Tid.

Med Etthundra Procent Säkerhet finns inget Utrymme kvar till Förtroende, och därmed kan inget Handelsutbyte av Varor och Tjänster förverkligas.

Alltså måste Båda Parterna ständigt förhandla, så att Förtroende och Informationsutbyte verkar Överensstämma.

En Tredje Part kan söka Störa Förtroendet genom desinformation till de Båda Parterna angående den Andra Partens Tillförlitlighet.

Kommunikationen och Informationsutbytet blir alltmer Komplext, Avancerat och Abstrakt. Därför börjar Samtliga Inblandade Parter förlita sig mer på Abstrakta Siffror, än Konkreta Artefakter.

Det Kontantlösa Samhället förlitar sig mer på digital teknik, än löften bekräftade med fysiska handslag.

De digitala binära siffrorna Ett och Noll anses motsvara Yin och Yang.

Det som står mellan raderna kvarstår som ett tredje alternativ.

Yin syns.

Yang syns.

Men det som finns bakom och omkring är Osynligt, Dolt och Förlagt till Utrymmen under, som i hålrum, orter, gångar, tunnlar och kanaler…