Röd tråd syftar på att man ska kunna följa ett sammanhang, en sammanhängande berättelse, från inledning till den sista punkten.

En vision kan vara ett varsel, en slags varning eller ledtråd.

Det kan röra sig om ett ljudintryck – att stegen igenkänns, att käppen ställs ned på ett karaktäristiskt sätt – eller ett synintryck – man ser personen komma gående.

Enligt legenden skapades den allra första mullvaden av lera vid Moldaus strand och lade i sin mun en klartext, en formel.

Han sägs ha varit snäll, lite tafatt men tjänstvillig, men han talade inte.

Mullvadar är antingen blinda, eller helt beroende av sina instinkter.

Begreppet replikationskris (replication crisis) skapades för att beskriva detta fenomen, men fenomenet fanns observerat flera år tidigare.

För en mullvad är en sådan tro mer än nödvändig, då faror för plötsliga översvämningar, ras och temperaturförändringar tillhör vardagen, och just därför mullvadarna mer beroende av tankefrihet, än yttrandefrihet.

För att överleva livet i tunnlarna behövs något mer än teoretiska bevis.

Empiriska bevis är nog bra att ha, men intuitiva föraningar är nödvändiga för överlevnaden.

I mörkret finns heller inga möjligheter till att införskaffa tillräcklig information enbart genom läsförståelse.

Mullvadar kommunicerar, men bara om sådana händelser som kan upplevas som uppseendeväckande.

De beskriver helst deras version av verkligheten med adverbial, som tid, plats, sätt, omständigheter, med mera.

En händelse eller ett fenomen inträffar mellan intresserade parter som kommunicerar föreställningen om att händelser och deras orsaker inte inträffar av någon slump.

En nödvändighet är att i god tid i förväg ana sig till om informationsbiten är faktabaserad, eller en högst möjlig faktoid.

Somliga faktoider har en gång i tiden varit sanna, men är det inte längre.

Memerna söker imitera resonemanget inklusive logiska fel och motsägelser.

Mullvadar kan också drabbas av ett psykologiskt tillstånd, med ett tankemönster som enligt en spekulativ teori beror på den enskilda mullvadens höga dopaminhalter.

Effekten påverkar också viljan till att påverkas av andra stimuli, och ökar motivationen.

Det finns belägg för att en variant av D2-receptorn påverkar graden av nyfikenhet och utforskande beteende (Novelty seeking), samt att en annan typ av samma receptorklass påverkar det skadeundvikande beteendet (Harm avoidance).

Dopaminerga systemet är centralt för en känslas valens, huruvida ett stimuli upplevs som attraktivt eller frånstötande.

Det finns forskning som tyder på att kreativa mullvadar har färre dopaminreceptorer i talamus.

Forskare har konstaterat att halten av dopamin i hjärnan ökar under minnesträning.

En avancerad minneskapacitet är nödvändig för mullvaden då den söker sig fram i tunnelsystemen.

I olika subkulturer under jord kan sådana symptom ta sig väldigt olikartade uttryck.

Mullvadarnas kronologi utmynnar i ett resonemang om att det en gång funnits ett enormt tunnelsystem i Eurasien.

Tankeföreställningen är en grundläggande konstruktion genom vilken mullvadarna förstår världen.

Exakthet är det viktiga för att kunna ”framkalla nya och okända tunnelsystem”.

Skiljeväggen mellan det kända och okända.

En del mullvadsforskare, talpaloger (”mullvad”, på latin ”talpa”. Läran om mullvadar.) föredrar att beskriva denna tankegång som ”avbildning” eller ”bildspråk”.

Man brukar skilja på ”reproduktiva” (återskapande), ”produktiva” (skapande) eller ”konstruktiva” (uppbyggande) idéföreställningar.

Iscensättning av idéföreställning i denna mening är befriad från objektiva begränsningar.

Med objekt från riktiga uppfattningar, utnyttjar mullvaden sammansatta IF-funktioner för att skapa nya och uppdaterade spekulativa föreställningar om, näst intill oändligt vidsträckta tunnelsystem.

Visionen är något som mullvadarna önskar uppgå i.

En vision behöver inte uppfylla krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet.

En möjlig konsekvens av mullvadarnas val av livsstilar.

Diffusa tillstånd i vilka mullvadarna är ovanligt öppna för förslag och frågor och uppmaningar.

Mullvadarna är varken drömmande eller sovande, utan medvetna på ett annat sätt.

Tillstånden använder en mängd metoder och språkmönster för att ta subjektet under ytan, till plötsliga känslomässiga klimax eller sammanbrott bestående av en överväldigande känslor av förnyelse, av nytt liv, eller att omvandla impulser till något annat.

Samtidigt är denna typ av anpassning ofta nödvändig för överlevnad.

Syftet kan vara att gestalta verkligheten för att skapa sinnligt konkreta före­ställningar.

I naturen motsvaras det av mimikry, genom att en sak delade egenskaper med ett annat.

Ett exempel är att jämföra en säng med en bild av en säng.

Ett problem är att mullvadar ytterst sällan sover i sängar.

Luckan mellan sängen och bilden av sängen är något positivt, eftersom det blandar igenkänning och distans.

En mullvad förklarar för en annan, händelseförloppet såsom det äger rum: ”show, don’t tell”. Subkulturen förändras genom hur händelseförloppet kan upplevas genom en intuitiv vision.

Talpaloger beskriver ofta dessa upplevelsetillstånd med ontologisk terminologi; de måste vara sårbara.

De grundar sin forskning på myternas undertext och struktur i en dikt av Baudelaire och kunde på så vis blottlägga ”den röda tråden”; berättelsens väsen.

Demarkationsproblemet handlar om hur och var man ska dra gränsen för vad som kännetecknar Talpalogi.

Problemet är fortfarande inte löst.

Talpasofi ägnar sig åt studiet av de mänskliga mullvadarnas biologiskt liv, samt deras inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv.

Studieämnet innefattar biologi, farmaci, medicin och fysiologi, dietik, ekologi, och zoologi, men förutsätter att de grundläggande ämnena tillämpas på områden som handlar mullvadarnas fortsatta existensberättigande.

Olika enheter definieras i termer av ontologi.

Inom talpasofin betyder ontologi en strukturerad och normerad beskrivning av mullvaden ifråga, vilket underlättar jämförande forskning, och vilket har lett till flera mjukvaruprogram i den växande floden av forskning.

En av talpalogins huvudfrågor är hur energi och materia överförs från en levande mullvad till en annan.