Abstrakt

Antimateria är motsatsen till vanlig materia.

Här finns stora skillnader mellan olika kulturer, och även mellan subkulturer, och den enskilda personens associationer är dessutom alltid personliga.

Uttrycken avvikelse, negativ händelse och tillbud används när man rapporterar eller utreder någon form av oönskad händelse.

Vi kan ännu höra folk tala om gul som svekets färg, något som länge varit starkt fäst i hela Europa.

Denna förlorade pjäs brukar kallas Ur-Hamlet.

Hamlet innehåller i sin ursprungliga form en mängd tvetydigheter och frispråkiga ordval.

En vålnad begär hämnd; hämnaren uppvisar tecken på galenskap, riktig eller förmodad; en oskyldig kvinna dör; hämnaren har dåligt samvete för förhalningen.

Hamlet är osäker på om vålnaden har talat sanning och beslutar sig för att spela galen.

Hamlet och hans vän Horatio är överens om att vålnaden hade rätt.

Vänskapen mellan de båda kan jämföras med det förekommande symbiotiska beteendet mellan sebramanguster och afrikanska vårtsvin, där de förra ofta putsar pälsen på de senare och äter upp fästingar med mera som de då hittar.

Ofelia berättar för Polonius att Hamlet betett sig konstigt.

Polonius tror att Hamlet blivit tokig som en följd av Ofelias vägran att träffas.

gulej, guleja(dial) kurtis, kurtisera, hångel, hångla (med flickor). (OFS)

Hamlet skäller ut Ofelia och uppmanar henne att börja gnoa i en ideell bordellverksamhet:

”Två slags gull så finner man i Naturen

Ett har bergen det andra jungfruburen

Det ena gullet är idel röda mullen

Det andra gullet sitter fast vid hullet

Det ena gullet hämtar man från bergvärken

Det andra gullet finnes under särken

Det ena blir alt mindre när det nötes

Det anda större ju mer det filkas och stötes.”

Jämför gularsel (sk) tussilago, maskros.

Med hovnarren Yorricks skalle i handen funderar Hamlet över dödens obetvinglighet.

Hamlet talar för sig själv; ”Att vara eller inte vara…”

Ofelia har börjat uppträda förvirrat och går och dränker sig.

Modalpartiklar: ju, väl, nog, nu, du vet.

Hamlet undervisar skådespelare i skådespelarkonst.

De bildar ett resande teatersällskap under namnet ”Klubben”.

Efter mycket lock och pock, intar Hamlet Stol nummer Sjutton.

Klubbmedlemmar inkluderar så småningom Irascibles – som bojkottar en kommande ”monsterutställning”.

I gamla romarriket så ställde man ut pisspottan som en ädel gest till de fattiga så att de skulle kunna tvätta sina kläder.

Vattenslangen fyller sin funktion.

Den är inte utrustad med extra finesser.

Det är en slang som gör jobbet till ett bra pris.

För den som inte har behov av en avancerad och extremt tålig slang fungerar den här alldeles utmärkt.

Gul är solens och ljusets färg.

Färgen gul står för optimism, glädje och lycka!

Den gula färgen förknippas med intellekt, och inte för intet.

Gult har i den europeiska historien stått för svek, avundsjuka och sjukdom, och i Frankrike målades länge kriminellas dörrar i gult.

Våra glada associationer till gult grundar sig mer på vår längtan efter sol och ljus, än på historiska symboler.

Gula faran (på Roslagsbanan:) rälsbuss nr 102 (1102)

Gul = pank (äfven hos Palm).
Gulan: klara gulan = klara skifvan.
Guling = strejkbrytare vid »Separator», järnarbetarstrejken år 1905.
Ja har inte en gulis.

Gult är liksom många andra färger förknippat med en mängd associationer, föreställningar och symboliska betydelser.

I vegas fanns en äldre, förmögen herre som lånade ut pengar till panka pokerspelare mot att han fick urinera på dem. därav uttrycket ”gå gul” – ”gula”.

Derefter kom det lätta gula gardet N:o 10, utan att väcka någon särdeles uppmärksamhet.

Judas Iskariot bar en gul kappa.

Generalen några ögonblick dröjde och affärdade det med en uppmuntrande nick.

Generalen tryckte hvar och en af de raska gossarne till sitt bröst och mönstrade dem noga, för att efterse att icke någon vanartad insmugit sig i deras leder.

Generalen kände sina ögon fuktas af glädjetårar och kysste hvar och en af de förbimarscherande, både på ena och andra sidan.

Dödssynden girighet betecknas också med färgen gul.

När pesten härjade och pestfanorna vajade var även de gula.

Gul används vanligtvis för starkström.

Just för att färgen är så pass stimulerande kan dock många få huvudvärk av att titta för länge på gula detaljer, precis som spädbarn kan upplevas skrika mer i gula rum.

Gult är väldigt passande även till studentfesten.

Packa in en Old Grand’s Gul bananlikör i en gul presentpåse om du ska på fest, det blir en knallkul present.

Måla läpparna, naglarna, ögonfransarna i neongul UV-färg eller varför inte hela kroppen med självlysande UV neon ansikts- och kroppsfärg?

Ordet guld är avlett från gul.

Trots detta presenteras omstridda resultat ofta som fakta och faktoider som forskare inom området inte kan bekräfta.

Gul används även nedsättande om tidningar som förlitar sig på sensationalism, den så kallade ”gula pressen” med ett koleriskt och hetsigt temperament.

Grunddragen av denna standardisering gäller fortfarande.

För att underlätta uppfattbarheten rekommenderas att gult ska kombineras med kontrastfärgen svart, en kombination som inte är vald av en slump utan anspelar på färgteckningen hos getingar och andra djur som vi har lärt oss att undvika.

Vetenskap är ett system av vetenskapliga metoder och teorier som används för att producera ny kunskap. Sådana vetenskapliga metoder innefattar:

Empiri (experiment, observation, mätning och datainsamling i syfte att pröva hypoteser, teorier, modeller, lagar)

Deduktion (formulering av nya slutsatser, hypoteser och prediktioner genom logisk slutledning, matematisk härledning av samband och teoretiskt modellbygge).

Induktion (formulering av nya hypoteser genom att generalisera utifrån enskilda empiriska data till en större klass av fall).

Bland vetenskap tillämpas metodologisk naturalism, det vill säga man studerar endast naturens lagbundenhet och formulerar inte hypoteser och förklaringar som innefattar övernaturliga fenomen.

Många forskare uttrycker en grundläggande svårighet att alls definiera vad färg ÄR och färgordet ”gul” har ingen entydig betydelse utan definieras olika inom olika vetenskapsgrenar och även av olika forskare inom samma vetenskapsgren.

Enligt vissa vetenskapsteoretiker hamnar därmed övernaturliga fenomens existens utanför naturvetenskapens räckvidd.

Ordet vetenskap stammar från lågtyskans wetenskap, som initialt betydde kännedom, kunskap, men på 1700-talet fick sin moderna betydelse.

Det engelska ordet science, samt många andra språks ord för ”vetenskap”, kommer från latinets scientia, ett substantiv format ur verbet scire, ”att veta”.

Därmed har skillnaden mellan det engelska ordet science och svenskans vetenskap alltmer kommit att suddas ut.

Emellertid möjliggör emergens att ett system som är mycket enkelt på mikroskopisk nivå kan uppvisa stor komplexitet när det studeras på makroskopisk nivå.

Dialogpartiklar: mm, a, jo, ja, nä, aha, jaha, nähä, jasså, nå, hördu, va, okej.

Yttrandepartiklar: eh, äh, öh, vetdu, serdu, förstårdu, ja menar, nå, då, va.

Fokalpartiklar: liksom, typ, sär (så här, så där), ba, å sånt.

Vetenskap beskrivs som evidensbaserad kunskap, och ställs ibland i motsatsställning till beprövad erfarenhet, praktikerkunskap och konst, samt till trosuppfattningar och pseudovetenskap.

Förklara hur världen fungerar på alla skalor.
Förklara varför de fysikaliska konstanterna har de värden de har.
Förklara varför partiklarna har de massor de har.
Förklara om gravitationen ska inordnas bland de övriga krafterna (stark och svag kärnkraft samt elektromagnetisk kraft) eller om den är fundamentalt annorlunda.
Förklara vad mörk materia och mörk energi är. Varför ser förhållandet mellan mörk materia, mörk energi och vanlig materia i universum ut som det gör?
Förklara den kosmologiska konstanten.
Förklara inflationen under Big Bang.
Förklara tiden och hur den uppstod. Startade den i och med Big Bang eller fanns den innan?
Förklara singulariteter såsom svarta hål och Big Bang-punkten.
Beskriva rummets beskaffenhet.
Vara bakgrundsoberoende.
Förutsäga nya testbara fysikaliska fenomen.

Mekanismen är renormerbar fysik bortom SM, standardmodellen för partikelfysik.

Den finns i ett par olika varianter.

Den enklaste versionen kräver som enda ytterligare antaganden bara minst två högerhänta neutrinofält, och existensen av en mycket stor masskala i teorin, som exempelvis kan vara den storförenade skalan.

Gungbrädet levererar “en” lätt neutrino, som motsvarar de tre kända neutrinoaromerna plus en mycket tung, okänd “steril neutrino”, vilken eventuellt kan ha blivit detekterad.

En avvikelse är antingen en negativ händelse eller ett tillbud.

Stödet ges till aktivitet eller verksamhet som

utforskar ett konstnärligt område
utvecklar konstnärlig kvalitet
tillgängliggör kulturarv
har särskild betydelse för kulturlivet
främjar samarbeten
prövar nya arbetsmetoder och nya sätt att möta eller involvera publik
stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
stärker, utvecklar och förmedlar kunskap om de nationella minoriteternas språk och kultur.

Om du söker stöd över 0noll kronor ska du redogöra för hur ni arbetar mot hot, övergrepp och sexuella trakasserier.

Om du har fått din ansökan beviljad har du vissa skyldigheter som du måste uppfylla.