Det är vanligt att undersöka sociala normer – genom att bryta mot dem.

Ett exempel är att på en strand slå sig ner precis bredvid en främmande trots att det finns gott om utrymme längre bort.

Genom att mönster uppfattas blir det möjligt att tolka omvärlden som sammanhängande och på detta vis så byggs ramverk upp för meningsskapande från vilken situationer i vardagen hanteras.

Ända sedan de gamla grekerna har språkets ursprung diskuterats.

Exakt vad detta innebär är omtvistat.

Anledningen till att den sociala verkligheten blir möjlig, och tagen för given, är att individer uppfattar mönster bland skeenden inom den.

År 1866 bannlyste Lingvistiska Sällskapet i Paris all vidare diskussion om språkets ursprung, och det tog mer än ett sekel innan ämnet blev respektabelt igen.

Språk kräver att man har i huvudet de mentala och kognitiva redskap som språket kräver.

För att använda språk överhuvudtaget krävs dessutom att man har en hjärna som kan hantera språk.

Att egenskapen är bra för arten räcker inte, den måste vara bra specifikt för de individer som bär på den nya genen.

Många hypoteser postulerar en förklaring som skulle vara precis lika giltig för vilken apa som helst, inte bara för oss.

Dessa apor har flera olika läten som varnar för olika sorters rovdjur, och andra flyr på ett sätt som beror på vilket varningsläte de hör — upp i träden om de hör ”Varning för leopard!” och ner från träden om de hör ”Varning för örn!”.

Normaltillståndet är kaos och oordning men att individer skapar en skenbar ordning.

En eponym (grekiska epōʹnymos) är en person som av någon orsak fått ge namn åt en företeelse eller en uppfinning, och som i vissa fall har fallit i glömska.

Tre berömda ”studenter”:

Schimpansen ‘Kanzi’

Gorillan ‘Koko’

Papegojan ‘Alex’

Metonymi (av gr. μετωνυμία, metōnymía, ”byte av namn”, av μετά, ”metá”, ”efter, bortom” samt –ωνυμία, ”-ōnymía”, ett suffix) är en stilfigur som bygger på närhet.

Sagan om ringen är en av Hollywoods största produktioner.

Bilen kör.

Karin kan sin Shakespeare.

Läkaren: Jag väntar på benbrottet som just kommer in.

Språk är förmågan att bilda symboler och att tänka i metaforer, något som mycket väl kan vara äldre än tal.

Begreppet avser ersättningen att med ett enda ord snävare, vidare, överordnat eller ett underordnat.

Ett enda yttrande kan innehålla ett långt och komplext budskap.

Valfader, ungefär ”stridens herre”

Gunns häst, det vill säga valkyrians häst

valens väg

segelhäst

svärdets å och korpens vin

likgök

fafnersbädd (drakar ofta ligger på skatter)

Frejas ögonbryns regn betyder guld.

Vad är valens väg?

Svar: havet.

Vad är min mannakrafts första frukt?

Svar: det första barnet.

Vad är fruktkorgen?

Svar: barnvagnen.

Det innehåller knappast något djupare budskap.

Ofta är protospråket för en viss språkfamilj ej dokumenterat.

Det kan bero på att de som talat, fortfarande, på grund av ej upptäckta eller uppfunna semiotiska tecken, uteblivit.

Studier av användaren: utarbetande av teorier och undersökningsmetoder av hur NN faktiskt utförde teckenspråk, med avsikten att förbättra NN:s struktur.

Kritik: utarbetande av teorier och recensionsmetoder om NN, samt framtagandet av faktiska recensioner av enskilda representanter av NN.

Systematisk forskning: utarbetande av nya teorierna eller förbättrande av existerande teorier med avsikt att kunna ta fram nya och förbättrade repliker av arketyper och prototyper föreställande NN.

Motsatsen till smeknamnet NN är det negativt laddade öknamnet ANNAN.

Det språkvetenskapliga begreppet är hypokorism, från grekiskans hypokorisma, som kommer från hypokorizesthai: att tilltala (hypo – under, i hemlighet; korizesthai – att smeka).

En förminskningsform, är en ordbildning för att beskriva litenhet, oftast med hjälp av ett suffix som är egenartat för språket.

För att förstå Franska, är det lämpligt att först sätta sig in i Folkets bokstavliga samt symboliska tolkning av Rödluvan och Vargen.

Det finns studier som undersöker olämplig klädsel (Rödluvans) för situationen eller (Vargens) inkräktandet på (Mormoderns) personlig sfär.

Olämpliga kläder stör den sociala ordningen och gör betraktare obekväma – reaktionen kan vara försök till ignorera eller stirrande avlägsna sig ifrån situationen.

Man tittar på samtalet så förutsättningslöst som möjligt och ser vad själva samtalet innehåller innan man börjar analysera, man ställer alltså inte upp någon hypotes i förväg.

Inom perspektivet inkluderas även andra typer av semiotiska resurser för kommunikation mellan Aktörerna Rödluvan, Vargen, Mormodern samt Jägaren, såsom gester, ljud, bilder och blickar.

(Rödluvans icke särskilt modesta färgval. Mormoderns sängläge. Vargens intrång. Jägaren som en Deus ex Machina.)

Det kan förstås som ett fenomen som uppstår när en och samma text innehåller teckensystem av fler än ett slag.

Tillämpningsområdet är bredare än så och omfattar bland annat trafiksignaler, sjukdomssymptom och cellers kommunikation.

Liksom myntet har tecknet två sidor, ”tecknets uttryck och innehåll”.

Det råder ett godtyckligt förhållande, det vill säga en principiell utbytbarhet, mellan uttryck och innehåll.

Det betyder att vanor och konventioner kan ge uttryck nytt innehåll:

Jag känner igen dig.

Aha, en katt.

Vilken fin bild på en skogsglänta.

Det liknar ett kylskåp.

Hur många kylskåp såldes idag jämfört med igår?

Spår i snön, skuggor och visare hos analoga klockor.

Det logiska sambandet bestäms av att det råder en fysisk närhet mellan uttryck och innehåll:

Ingen rök utan eld.

Svettningar tyder på feber.

Feber tyder på sjukdom.

Klockan visar.

Vattenpölen att det regnat en stund.

Den här texten är enkel att förstå.

Här kan man inte köra fortare än, enligt skylten som representant för lagtexten, 40 km/tim.

Den här väskan ser modernare ut än den är.

Den här ringen av guld är mindre värd än den ser ut att vara.

Medlet, vehikeln är det som bär tecknet.

Tolkningsmekanismen det vill säga dess steg.

Innebörden, ”object”, det vill säga innehållet.

Tolkningsmekanismen är en del av tecknet som förmedlar och det som förmedlas, och underförstår därmed allt för givet som stimulerar till fördjupning.

Metaforen erhåller sin betydelse i ett sammanhang genom att den inför en ny figur som kan associeras med den som ersätts.

Metonymin får sin betydelse genom att den ligger nära eller är del av det som ersätts.

Koden styr betydelsen av andra element.

När till exempel barn lär sig att förknippa ett visst tecken till ett nummer och sedan lär sig räkna med dessa tecken skapas mening och innehåll.

Här får ett visst kort med ett visst tecken en viss innebörd.

Alla olika folk idag på jorden har ett språk – men vi härstammar från människoapor som saknade språk.

Alltså måste den mänskliga språkförmågan ha utvecklats någon gång under evolutionstiden.

Detta måste ha hänt efter att vi gick skilda vägar från aporna.

Den lilla grupp afrikaner som vi alla härstammar ifrån innan vi lämnade Afrika för mer än 60 000 år sedan måste alltså redan då ha haft språkförmåga.