Satsen ska uttrycka ironi.

En pragmatiker studerar språkspelets syfte, betydelse, eventuella implikationer i yttrandet och hur de inbördes förhåller sig till varandra (både socialt och fysiskt).

De tre huvuduppgifterna hos ett språkspel är att förmedla lösa informationsbitar, uppmana till Nederlag samt uttrycka Förträngda känsloutbrott i formen Medveten Närvaro.

Tre uppgifter är att förstärka handlingen (så kallad permutativa funktion) och att skanna av statusnivåer och våglängder mellan Subjekt i inledande faser av Närkontaktförsök.

Slutligen används också permutationer till ordnade urval utan att oregelbundet återkommande upprepningar av objekt och artefakter följer som konsekvenser därav.

Läsaren/Tydaren blir informerad om att Klartexten i Ordmassan bär Täcknamnet Anna Blume.

Steganografisk Pragmatik avser läran om hur Anna Blume ska särskiljas.

Anna Blume är ganska svårhanterlig som själv vill bestämma hur Ordmassan ska utvecklas.

Den primitiva form av Steganografisk Pragmatik som Anna Blume själv demonstrerar, skiljer sig mellan olika Ordrika nivåer, typ Näringskedjans All Time High och självklart ännu mer mellan olika Kulturberikande Kosmopolitiska Ordförråd.

Eftersom Anna Blume är en begåvad, envis och humoristisk Klartext kan Läsaren/Tydaren föreställa sig framtiden i hennes ögon.

Hon hänger sig åt dagdrömmerier.

Fysiologiska reaktioner registreras för att ta reda på Ordmassans omedvetna känslor & minnen.

Anna Blume utbildar sig, strider för kvinnans rösträtt och blir en av de allra tidigaste feministerna.

Den fria associationen innebär att Anna Blume Själv också framkallar Oförutsedda omedvetna innehåll.

Fraserna tolkas olika beroende på användning och beroende på hur Ordmassans Kontext kan sammankopplas till Kontextens Anna Blume.

En Steganografisk Pragmatisk sats är en sats som Bokstavstroende ska tolka Bokstavligt i Glyfer samt Grafem.

Ofta kontrasteras permutationer mot oordnade urval utan upprepning, som då kan kallas kombinationer.

De förra tar alltså hänsyn till i vilken ordning typerna (begrepp inom taxonomi) och artefakterna i urvalet kommer (beroende på kontext kan även avfallsprodukter från tillverkning, mätstörningar och modellinslag i programvaror inkluderas).

tnt och dmt är i denna mening inte samma permutation, men samma kombination, ur mängden av tio tusen variationer.

Anledningen till att man använder Steganografiska Pragmatiska permutationer kan vara att man vill uttrycka informationsbiten genom att exempelvis omvandla en fråga till ett påstående.

Den Associativa Steganografisk Ordkonstmakaren gör tappra försök att hypnotisera Anna Blume för att göra henne än mer medgörlig, men hennes indifferenta hållning gör henne oemottaglig för i tyst samtycke suggestioner och inviter till vidare språkspel.

I stället upptäcker hon i skymningstillståndet stickord som hon yttrat i Klarspråk.

Då har Anna Blume i många år kämpat att bli en stark och självständig dam.

Med detta menas att Tydaren/Läsaren anser sig känner Anna Blume så väl att Vederbörande kan ana Anna Blumes djupare motiv.

Talesättet kommer ursprungligen från von Papen för att uttrycka sin trygga förvissning om Batavernas trohet under vila:

” – Vad instängt här är!”

Sändaren använder ett påstående för att konstatera ett faktum men väntar sig en åtgärd.

Ordet pragmatisk betyder nyttobetonad eller resultatinriktad och det är oftast en handling som efterfrågas.

Även situationella regler (underförstådda regler som bland annat bestämmer när man byter ett subjekt mot ett annat) och på vilket sätt intonationen är av intresse.

” – Kan du skicka mig saltet?”

Satsen är en uppmaning.

” – Jag älskar verkligen din svärmor!”