Det Postmoderna Sveriges Makthavare har varit ytterst Usla på är att mota en Spirituell Uppdaterad Version av ”Mota Olle i Grind” Numera är Villkoren Utformade så att Endast Fantasin utfäster sådana i huvudsak Andliga Landmärken i Glappet mellan Önsketänkande å ena sidan och Kreativ Budgetplanering å den Andra.

Klyftan Gemene Man, Crethi och Plethi samt Detektiven Ökar långt över Marginalernas Diskmaskinsrealistiska Ensamstående Singeltillvaro i följden av den Växande tilltagande men sällan Tilltalande Kurvan I Ensamhushåll Nära Dig.

Fotbollsspelande bidrar till en del av Önskvärd Kollektivansluten Gemenskapskänsla Men långt Ifrån Alla Medspelande av Isolerade i Alienationens Spår Önskar Fortsätta i tillvaron med Ökad Medveten Närvaro om den Tesserakta Sfärens Avrundande Ytförhållanden.

Detta Frånvarande Intresse kan av många i den Innersta Kretsen av Kulturberikande Etablissemang upplevas som en ren Provokation mot Samhällskontraktets Finstilta Mellan Raderna Underförstådda Inbördes Betydelsebärande Önsketänkande.

Men Betänkas Bör Dock att Relationen Medmänskliga Interaktiva Medborgerliga Rättigheter är Ytterst Beroende av Den Isolerade Alienerade Undersåtens Relation till Mångkulturella Anspelningar i Masskulturella Evenemangsuppträden.

Då Flertalet av Nyanlända Traditionsbärare, typ Vito Corleone söker Uppleva en Anpassad Konform Förförståelse av Tysta Samtycken i Samförstånd mellan Tystnadskulturens Anfallsspelare, kan det Mesta Tyckas minst lika Häpnadsväckande som Levitationen i Nära anknytning till Allmänna Förespeglingar där till och med Hembygdsrörelsen inte längre kan bidra med sitt kortaste Strå till Stacken.

Det som Gäller För den Ena, gäller inte För Den Andra, en förblir helt obegripligt för Uteslutna Tredje i Statiskt Permanent Utanförskap i Vilket även Internerade Pliktskolor kan upplevas som en Flintsten i Sinister Fotsid beklädnad.

Grundtanken i Spekulationen om Ekvivalensen mellan pragmatiserade Neoluddister och Neoidealistiska Anstiftare i God Tro Bygger på att i Diskmaskinsrealismens Vardagstillvaro är faktiskt Alla Medmänniskor en Ö, men med Flera Stenkast emellan Den Frivilliga Anpassningsförmågan och De Motvilligt Genetiska Förutsättningarna Som Föredömlig Förebild i Forna tiders Nyanlända från antingen kommandes över en brolös kommunikationsled på sandbankar från Helsingör över till Helsingborg, eller i gränstrakterna mellan Senare tiders anlagda förbindelser långt över Bottniska Viken.

Förebilden är Tills Vidare och fram tills Annat Anges av Fördömande Allrahögstainstans i Högsta grad i Beroendeställning mellan Skål och Vägg.

Det finns Alltså Alla Orimliga Skäl till att Anta Att Enda Förorsaken till Differensen i Ekvatorial Territoriell Distanser Humanoid från Humanoid snart Står framför Ättestupan med å Huvudets Vägnar Skarprättande kanter, ligger i Förutsättningen För Samtliga Medborgare och Undersåtar att Inse och Aktivt Betrakta Den Evigt pågående Rörelsen-i-Sig.

Då Vito Corleone Ankommer till Förestående Första Passage-effekten i Ellis Island, kan Samtliga Medvetet närvarande även i Nuvarande Postmoderna Tider Föreställa sig Iscensättningen av Helt Vitt skilda Traditionellt Hårt bundna, näst intill mellan Blod och Jord, Emigrerande Själar eller ibland till och med rena Vrakspillror Söker Guld och Gröna Skogar i Landet med Mixad Smoothies med Allt från Napalm till Carfentanyl på Menyn a La Carte.

Nytillkomna i Obehörigt Utanförskap kan endast Tillägna sig De Senare uppståndna Traditionerna från White House i Öst till Las Vegas och vidare ända bort till Disneyland och Never Never i Den Vita Kaninens Svarta hål.

Det behövs åtminstone en Tankeställare innan Återställaren upptäcker gradskillnaden på ett Lutande Plan ner mot Den Kokta Grodans Lägsta i Underkant tilltagna Bottenläget All Time Low.

Mångkulturen i Spåren efter Masskulturens Oekologiska Fotavtryck Tillför till Marknadskrafternas Fördelningspolitik Alltifrån Schamanens Cirkelkaffe till Rött vin från Carmel med Oblat som tilltugg.

Ett Attraktivt Smörgåsbord består ju av så mycket mer än endast Vin och Oblat.

Det behövs Betydligt Fler än 10 Miljoner för att Klara av sådana, sett i Backspegelns Kranka Blekhet.

Med emoierna förändras hela den digitala virtuella cyber verklighetsbilden med både Skrift, Bild och Ljud. Liksom nutida Hieroglyfer behövs ingen Roxette sten för att tillämpa Vanlig Språkspel i Relation till Bönders Språk de Lärdas Latin och Tystnadskulturens Opportunistiska Omkväden i Språkförbistringens Eon av Obegripligheter.

Visst är det väl så att det som stannar bäst kvar i långtidsminnet är det som Gemene Man inte alls kan ha någon Tillräcklig Förförståelse av.

Det är en Retorisk Fråga specialformulerad i Språkspelets variationer Temata.

Frågan är inte, så som många av Den Nedtystade Majoriteten i Quiet Riot kan Föreställa sig, Vad Voltaire’s Trädgård kan Göra för Detektiven Allmänheten, utan vad Oberoende Obehörig Utomstående kan Komma med för Evidensbaserade Tillämpningsmetoder av det Dunkelt Tänkta omformulerat till I Ord och Inga Visor Aldrig någonsin tidigare Outtalat Samförstånd av Tyst Samtycke före Bäst-Före Datum, det vill säga Dagen före Dagen före Domedagen.

*Det är alltså något som Behöriga Innestående av Läsare/Tydare kan i sin inre föreställningsförmåga inom endast de gränssättningar som Fantasin har förmågan att Tillhandahålla, vad som verkar vara Inplanerat och vad som i verkligheten är Implanterat.

Var och en av Överlevande Alienerade Isolerade i Utanförskap, utan att på något sätt Utesluta sådana som Uteslutande upplever Beroendeskapande Hemmahörighet i Orten, ska vara Väl medvetna om är Vad som är Fantasiberikande och vad som är Andefattigt, i betydelsen Omöjligt att Föreställa sig utan Omfattande Kreativa Visualiseringar i Konceptuellt Abstrakta Monoliter.

Att helt och hållet Förutsättningslöst bilda sig en högst Egenmäktig Vanföreställning om Huruvida De, i Obestämd Form Pluralis, Uteslutna Tredje kan befinna sig I helt Frivilligt och Volontärt Utanförskap Utanför Outtalad Samverkan, Löser inte det Minsta det Oförklarliga Problemet på Distanserade utan Vidare Anslutning till Anställning i Närvarande Medvetet Distanslöst Grannsamverkan där Gräset tycks vara bra mycket Ekologiskt Synergiskt Högeffektivt i Fotosyntes Syntetisk Spice på andra Sidan om Gränslöst Ingenmansland.

Problemformuleringsprivilegiet tillfaller Den Inom Högsta Innersta Kretsloppet av Etablissemangets Grundförutsättningar som bäst kan Avgöra den Väsentliga Evidensbaserade Åtskillnaden mellan dels vad som är Ditt eller respektive Mitt, eller Vad som i förhållande till Objektifierad Utomstående i Permanent Utanförskap Neutral Eroderande Slukhål som bara befinner sig på ett Stenkasts Avstånd från Dark Nets Svarta Hattar iklädda annars enfärgade Svartrockar.

Morgondagens Emoilika Kroppslösa, i betydelsen Fysiskt Frånvarande, Beslutsfattare Svänger sig hellre med Goda Lösningar i Backspegeln, än Föredömliga Fantasifulla Premisser för Utsatta utanför den hypotetiska Nostalgiladdade Bygemenskapets Samverkan i Slutna Nätverk inom den Inhemska Tystnadskulturen inbäddad i Massmediala Visionära Begreppsanalyser.

Liksom gällande Hieroglyferna i Kilskriftens Klartext Bör varje Bokstavstroende i Självvalt Frivilligt Subversivt förhållande till Nulägets Nuflöde genom Kretskortets Flödesschema, bör varje Tänkvärt Begrepp Utsmyckas med En Emoi i Två dimensioner som kan Anpassas via Ansvarsbefriade Pliktskolor som Omsluter varje Enskild Upplysningsökande efter Tillämpbara i Diskmaskinsrealismens Vardagsverklighet Informationsbitar undansorterade från Överflödande Desinformationskrevader.