Av något obegripligt skäl har de Teoretiska, Praktiska och Pragmatiska Filosoferna hamnat bakom ett väl tilltaget Skrivbord.

I Spåren efter Bertrand Russell, Arne Naess och Harald Ofstad har F*ckfilosofer av Egen Fri Vilja valt Isolerat Utanförskap inom Brandväggens Trygghets- samt inkluderad Bekvämlighetszon.

Under Inledningsstadiet till Corona/covid-19 fick säkert en helt av Praktiska Filosofiska Utövare inom Libertarianska Utilitarist Skolan fått Ett Otal Tillfällen till att Reflektera över Antalet Döda i Förhållande till Tillgången på Otillgängliga Platser inom Akutvårdens Intensivvårdsavdelningar, typ IVA på SÖS.

Hur var det nu igen med ”Doktorn, De Tio Patienterna med Outhärdlig Värk samt den högst Begränsade Mängden av Verksam Substans typ icke Beroendeframkallande Heroin, Fentanyl Eller Carfentanil”?

Skulle Den Praktiska Filosofen in Spe hellre Dela ut en Resultatlös Dos av Carfentanil till Tio Patienter, eller Hela Dosen Carfentanil Till Endast En Person, Högst Huvudet högre inom Samhällskroppens Högsta och Innersta Krets av Etablissemanget?

Anta, rent hypotetiskt spekulativt:

Om och Endast om Den med Enhällig Acklamation Utrustade Paternalistiskt Auktoritetsbundna Folklivsdomaren hade att Välja på att, antingen de Knapphändiga Bidragen från Skattebetalarna Måste Tillgodose Samtliga av Det Gemensamma Kollektivanslutna Samhällsmaskineriets Dekapiterade å Huvudets Vägnar fördelade på cirka Tio Miljoner Enskilda Medborgare Och med Matematisk Logik och Socialpsykologisk Individual Darwinism i Bakhuvudet närmast Reptilhjärnan, kunde mycket väl Tio Miljoner av Monarkins Högeffektiva Undersåtar, behöva ett Betydligt Antal Fler och, i Skarpast Gällande Läge, kräva Mer av Vård och Omsorg Än Stolta Flammande Eldsjälar av Patriarkala Paternalister hade Förutsett i Föregående, Före 2020-01-01 Nådiga Luntans långsamt Självförbrännande Diskmaskinsrealistiska Verklighetsförankring?

Hur kunde Den Hedonistiska Utilitaristen i Socialstyrelsens etiska råd och medlem av Donationsrådets etiska kommitté (numera nedlagd) samt ledamot av de etiska kommittéerna vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och Karolinska institutet ha Filosoferat, Rent Moraliskt Etiskt Praktiskt?

Ingen Nämnd och Ingen Glömd.

Här står Nu Ett, Ännu icke Säkerställt av Statistiska Byrån, Antal av Skattebetalare Emeritus och, varje Antydan om Faktaresistent Desinformation är Tills Vidare lagt till De Aldrig tillämpade Ute i Praktiska Omhändertagande av Än så länge Nu Levande Fornminnen i Otillgängliga för Allmänheten, sedan långt tillbaka i Tiden, icke Restaurerade Äldreboenden, ligger på Svårtillgängliga Vårdplatser i Behandlingsrum och Förråd, i Väntan på en Osäkerställd Plats i Vårdkön fram till Dödens Väntrum, eller än Värre Dårarnas Paradis i Sjunde Kretsloppet, för att högst Sannolikt hamna som i Naturlig Avgång till Ståplats Med Dramaten på Sinister Hand, eller Rigor Mortis i Närmast Bortträngda Garderob.

Förr var Gemene Mans Förfäder ute i Slott och Kojor itutade att Soffliggare och andra på Backstugans Ljugarbänk Sittande Hade en i Förväg Bokad Plats Innanför av Sankte Pär hårt bevakade Pärleporten, med senast Uppdaterade Församlingsboken inom Komfortabelt Räckhåll för Tillrättalagd Höger hand.

Så kom Upplysningsmän iklädda Föregående Metafysik-beroende Svarta Rockar och predikade för Dem som inte var Alltför Trötta efter Dagens Slit, att Livet före Döden var betydligt mer Intresseväckande, än det Förespeglade efter Bäst Före-datum.

”Jävla Nuläge” Återställdes som ”Medveten Närvaro”.

I Ständigt Nya Versioner av Omstruktureringar, Omorganiseringar och Omplaceringar Kom Alltså den av Allrahögsta Instans Inkallade, i Spåren efter Dame Florence Nightingale, Sjuksköterskepraktikanten Elin utförde en helt, för Paternalistisk Patriarkal Praktisk Filosofisk Utilitarist helt i Överensstämmelse med Hägerströms Värdenihilism på Stol nummer 17 i Socialstyrelsens Etiska Råd Högst Oväntade Grad av Förvåning, en Abstrakt, i betydelsen Icke-Konkret, Värdetabell i vilket ingick en Ytterst grannlaga Nutidsanalys inkluderat Årets Budgetanslag till Personalbefrämjande Åtgärder, typ Fruktkorgar, fram till att Lönen för Mödan knappast motsvarade Vederbörandes Heroiska Insatser i Högriskområden, typ Före Detta Samhällsbärande Undersåte men nu i Absolut Sista Andetaget före, av Läkarvetenskapen angående Swedenborgs Drömbok Ogiltigförklarad, Nära Döden-Upplevelse.

Tilläggas bör, för att inte Någon Ansvarsbefriad Ska Hinna ut med både Syltburken och Köttgrytorna till, för Crethi och Plethi, helt Otillgängliga Skatteparadis, typ Guernsey, att Även Medlemmar av tidigare Högt Ärade Överläkare Otvivelaktigt har hamnat Antingen på den Här sidan av Nära Döden-upplevelsen, men ändå med en Komfortabel Utsikt över Ättestupan, eller Passerat Mållinjen långt före Gå, i Allra Alltför Knapphänt Tidigarelagt Sista Avgångstid före Naturlig Avgång.

Det Föreliggande Handlingsprogrammet har i Nuläget hamnat i Instansen för Evidensbaserad Högteknologisk Utrustning av sådana Naturliga Avgångar från Legendomspunnet Spår Nummer 9 som i ett Synnerligen Bättre Hypotetisk Spekulativ Progression av Bortgång av Undanträngda Uteslutna Tredje, till exempel i ett Tidigare Skött Exemplarisk Perfekt Vårdnadsanstalt, typ Äldrevård i Livets Absoluta Slutskede, typ Terminalvård av Ensamstående i Ofrivillig Isolering.

Det Förgjorda kan inte Förklaras Ogjort. Alla Emeritus av Nationens Undersåtar måste Dra sitt Strå till Komposthögen.

För att Ingen ska Undkomma sin indeterminenta Ödesmättade Definitiva Avgångsvederlag genom Nödutgången från Nuvarande Iscensättning av Oförklarliga Förutsättningslösa Tillkortakommanden som endast och enbart Högt och Tydligt sker i Meningsutbyten helt i Överensstämmelse med Tystnadskulturens icke i Samförstånd Tysta Samtycke med Detektiven Allmänhetens Utsedda till Fortsatt Övertagande av Enkronan i Ständigt Inflationsberikande Fritt Fall, Riksäpplet från Okunskapens Träd samt den Alltmer, beroende på Omständigheterna, slokande Spiran, måste The Show Go On To The Bitter End as Business as Usual in Absurdum.

Åt den som har skall det vara givet. Åt den som intet har, ska också det tagas ifrån honom.

Någon gammal vitsare har pläderat för att:

”När Undersåten är i ett Högst Berusat Tillstånd, föredrar Gemene Man, även innanför Lyckta Dörrar, att föra vidare Artefakten-i-Sig inom Språkgruppen ”Internationell Anglosaxiska med vissa Grammatiska och Språkspelsregelbrytande Tillkortakommanden”.