Alla utövare av den Associativa Steganografiska Ordkonstens utanför Livspusslets fantasilösa Box, vet med sig att ju förr Läsaren/Tydaren finner den sista tesserakten , ju fortare kan den hittills dolda bildens trojaner överraskas av springaren Sverker.

Alltför många kriminella gäng medlemmar i asociala subversiva subkulturer i öppna nätverk inser inte i god tid i förväg att de investerar ungefär, mellan tummen och pekfingret, 300 ovikta sedlar för att boka en ofördelaktig sovplats innanför trygga murverk.

Som Bowie säger så är nederlaget en fördel för resten av den förkortade livscykelns förlängning. Livscykelns förlängning kan bäst anpassas inom ramen för inför framtiden väl utförda drivkraftsrörelser. Inom lyckta dörrar kan det finnas gott om oförbrukad tid till att förkovra sig i Burroughs, Montaigne, Newton, Beckett, Anaïs Nin, Man Ray, Dostojevskij, Strindberg, Lagerlöf, Roussel, Wittgenstein, Russell och Whitehead.

Fördelen med insatthet i sådana standardverk är att det i fortsättningen kan upplevas som mer tillfredsställande att tänka utanför den sekretessbelagda cellens galler samt låsta grindar. Tankarna flyger och även utan föresvävande drönare kan tillvaron upplevas mer existentiellt affektivt, emotionellt immateriellt med Ordet i sin hand.

Majoriteten av den Tysta Majoriteten är dels uppfostrade med grunddisciplinen om vad som i överensstämmelse med Lag och Ordning om vad som särskiljer Rätt från Fel, dels hur innanför Tystnadskulturens metertjocka bålverk utse någon Uteslutna Tredje till en förpassning till Obehörigt Utomstående Utanförskap inom otidsbegränsade gränssättningar utanför Boxen, i total fantasifullhet.

Sociala Öppna Nätverk kräver av tillförordnade ett vidöppet sinnelag som för Obehöriga Utomstående (nu i diametralt motsatt betydelse) kan te sig som en näst intill identiskt replikskifte ofta omtalat som ”Fri Uppfostran”.

Mycket var bättre i fornstora dar, som bara för att nämna ett sällan utnyttjat ”Trial and Error”, ”Make It till U Fake It” och Empirismens Uppgång där den ena kluvna tungans del förespråkar utgåendet i Diskmaskinsrealismens Vardagsverklighet, medan den andra omtalar hur praktiska tillämpningar där Darwins hinder utgjorde nytillkomna möjligheter ingående i formen av: ”Passiv Existentiell Nihilism” kombinerat med ”Alienerad Paradoxal Credo in Absurdum”. Ute i det sociala livet där Lagens råmärken utgör gränssättningarna för den Individuella Solipsistiska Socialpsykologiska Realismen, kan Läsaren/Tydaren antingen tolka ”Klasslös” som antingen inte hemmahörande inom väggarna som antingen tiger som muren, eller talar i munnarna på varandra och vad som sitter i dem.

Klasslösa Paria i kamratfostrans hårda men rättvisa behandlingsmetoder har så småningom, även i Körsbärsträdgården, Körsbärsdalen samt på Körsbärsvägen upptäckt grundförutsättningarna för en Anständig livsföring utanför i Sus och i Dus.

En sådan sällan tillämpning antyder något om särskillnaden av särintressena kollektivt existensberättigande i flockimmunitet, individuellt existensberättigande i Isolerad Karantän, eller, det som varje demagog av rang skulle förespråka, Dialektiskt Existensberättigande i vilket en Ann är lika god som en annan Ann, eller i klartext, den ena Kålsuparen har grundförutsättningarna gemensamma med annan Kålsupare i Ofrivillig Miljöanpassning, typ Tillrättavisande Förutsättningar där, i backspegeln kan anas tillgången på från Arv och Miljö oförutsedda begåvningsanlag, och genom vindrutan i god tid i förväg, även under sådana förhållanden då vägunderlaget sviker och utmynnar i ett plötsligt svälj- eller slukhål, pragmatiskt upplevda Tillkortakommanden.

I korthet uppstår alltså den betydelsebärande meningens innebörd inom gränssättningen av dylika återkommande Tillrättavisanden som oundvikligen kommer uppstå i intervallen mellan Förutsättningar och Tillkortakommanden.

Jämfört med ett traditionellt konstverk, typ Thomas Kinkade, kan Läsaren/Tydaren uppleva samt erfara hur den efter skrotandet av Cirkulärt Ekorrhjul eller Grottes kvarn, hur den Linjära Tidpilen helt och hållet överensstämmer med fokuseringen på Centralperspektivets, där ett imaginärt immateriellt Descartianskt Koordinatsystem, inplacerat i ett Rutnätverk där varje ruta utgörs av fyra liksidiga väggar, tillkännager hur Illusionen av Tredimensionalitet förstärks ut till en Fjärde, som i just det här exemplet, uppstår tack vare ovan nämnda Tidpil.

Denna Psykosociala illusion av Gemensamt Existensberättigande i Tiden och Rummet uppstår endast om ifall Den Första och Den Andra också Omsluter Den Uteslutna Tredje inom gränssättningen för i Glada men Falska Vänners Hemliga Sällskap.

Det finns de som menar att denna något omständliga konstruktion härrör från hur Hip-Hoppare utstöter suckar i en bistrare version av Traditionell Diskbänksrealism, men för den uppmärksamma Läsaren/Tydaren i birollen som Överaktivt Granskande Betraktare finns fler särskiljande intressen, än gemensamma utgångspunkter.

Den Amerikanska Memen har absolut något att införliva i de Utsatta Utomstående Obehöriga i Ofrivilligt Utanförskap, typ Persona Non Grata Non Stop. Memen sprider sig snabbare ut över världen än någon av de nu tillgängliga för Detektiven Allmänheten, versioner av muteringar inom kategorin SARS Corona/covid-19. De förespeglade placebo-effekterna har helt andra biverkningar dolda bakom ryggen, i ryggmärgen, på nacken eller i bakhuvudet.

Det är så komplext komplicerat att inte ens de främsta av Influerare så här i brådraska tider av influenser, av Gemene Man, helt främmande från Främmande, Okända och synnerligen, långt bortom ett stenkast men innanför ett ljusårs avstånd, inte ens kan formulera en vettig one-liner om Sakernas Tillstånd i Andra handsortering.

Debatterna inom Kulturprofilens Subkultur ute bland okända representanter för Crethi och Plethi på diverse Speak Easys går heta om vilka som bör ansvarsbefrias från skuldbördan inom sådana kontexter dit deras långt gångna tillfälliga förbindelser i samförstånd av gemensamt tyst samtycke kan övergå till helt andra kulturberikande korsbefruktningar av helt vitt skilda ämnesområden med högst tre adjektiv i lättillgängligt ordförråd kan förklara hur det holistiska sammanhanget i diskursens entropi kan återuppstå i nya fenomenologiska iscensättande gestaltpresentationer.

En tydlig bekräftelse på hur Den Amerikanska Memen verkar för en enskild privat medborgare är uppfattningen om huruvida ”Hur man än vänder och vrider på sig, har man ändan bak”, kommit till ände och satt ur bruk.

Memen påverkar Influeraren med sådana symtom som är synnerligen enkla och lätta att känna igen, även för en Allmänbildad Gemene Man. Här kommer ett annat vanligt rutinuttryck till heders och undsättning:

”För att få något i sig och på sig, måste man ovillkorligen ta av sig själv.” Influeraren fungerar ungefär som en groda i en gryta med stigande gradantal i den omgivande flytande vätskan. Att här söka vispa grädde till smör, förblir ett helt uteblivet önsketänkande. Influeraren vänder på huden ut och in så många gånger att denna varken vet ut eller in. Den posttraumatiska stresseffekten uppstår då Influeraren helt saknar begrepp om vilken sida som är utsidan och vilken som fortfarande kan integreras inom huden omslutande kretslopp.