bedriften med  improviserade Wagner   samma bedrifter som en gång MI5 gjorde då de började från scratch med tillvaratagande av andra serviceorgans tillgångar av normaliserad,  utstod läget av gränslösa fantasier inklusive fria associationer mellan tillgängliga synapser

 Ordkonstmakare inom autonom autodidakt inlärdning

    emotionellt  till den dåtida motsvarighet till nutidens diskmaskinsrealistiska medvetna närvaro.

 mer eller mindre avgörande betydelser. En del hängivna forskare hänvisar till handfasta men ändå klåfingriga grottmålningar, andra till Göbekli Tepe, men andra menar att så gott som alla artefakter har sitt ursprung i subversiva arketyper.

För utomstående, än så länge med nyss uppvaknat intresse, Läsare/Tydare, för Associativ Steganografisk Ordkonstmakeri kan sammanställande av vilseledande ordbruk i mycket påminna om falska vänners vita lögner.

Ute i levande livets strömlinjeformade vardagsrutiner kan uttrycket ”falska vänner” avse något i det här sammanhanget likställt med ”obehöriga utomstående”, men i den betydelsebärande kontexten menas med sådana levande exempel av osvurna olycksbröder på livets baksida, något helt annat. Definitionen som här gäller, gäller ”Falska vänner” såsom:

”Falska vänner eller lömska ord är två eller fler ord från skilda språk som stavas eller låter lika eller likartat, men har olika betydelser. Orden är alltså homografer, homofoner eller fullständiga homonymer, men inte synonymer. För att kallas falsk vän måste det finnas en reell möjlighet att missförstånd skall uppstå.” (Svenska Wikipedia den 26 april 2021).

Den eskapisiska flykten från diskmaskinsrealismens medvetna här-och-nu-tillvaro borde redan vid det här tidigarelagda Maslowska behovstrappsteget upptäckas vara en parasympatisk automatisk presentation ur vilket Den Undflyende (som mer ofta än sällan ingått i flockmentaliteten Normalkurvan) undermedvetet oundvikligen tvångsmässigt måste iscensätta en skenverklighet där Wittgensteins koncept ”Språkspel” inspirerar till ordlekar, avledande missförstånd, tillförlitliga andrahandskällor samt sådan rekvisita som den aktiva Läsaren/Tydaren endast kan finna i samband med ofrivilliga inblandningar i gråzonen mellan bekvämlighetzonen och händelsehorisonten som inte helt överraskande för den redan varma i kläderna omfattar intrigerande rollbyten, konspirationsteoretiska förklädningar (typ Guy Fawkes) samt, inte heller det helt oväntat, falska vänner till Dorothy och Toronto Toros.

I tider av aktualiserad frivillig könstillhörighet rekommenderar Dopförrättaren de tu sammanvigda i möten med Nöd och Lust att, antingen förse den förekommande efter efterbörden, tilltalande namn typ Falska Vänner, som Toni, Dominique, Jan eller Askungen (som både kan syfta på Askeladden eller Cinderella), eller flera förnamn där nästkommande uppväxande generation själv kan välja och vraka mellan Jean, Maria, eller ZigZag.

Denna helt avgörande sanning för språkspelets fortsatt mer seriösa ordlekar, söker den ena aktören via semiotiska tecken samt i falska vänners lag, förmedla till mindre bevandrad Gemene Man.

Bokstavstroende. Legaliserade. I översta och innersta kretsen behöriga residenter. Paragrafryttare. Närstående Uppmuntrare till Ordning och Reda. Rättshaverist. Dumma Ryttare. Falska Vänner. Tjeckiska Igelkottar, samt, för att inte överbelasta Läsarens/Tydarens minne redan på det här tidiga stadiet, Blinda Sömngångare i intimt samarbete med ”Trädgårdsmästarens Förskräckelse”, Mullvadarna.

FALSKA VÄNNERS HEMLIGA FÖRBINDELSER MED DUMMA RYTTARE.

Den Blå Ryttaren förlade sitt tarv i ett Blått Klockfodral.

Det Associativa Steganografiska Ordkonsthantverket bygger på tekniken hur att sammanfoga samplade informationsbitar med Konkret-Abstrakt Ordmassa.

Redan så här i inledningsskedet  (i fortsättningen omnämnd som ”Ordkonsten”) har en del gemensamt med Konkret, i betydelsen ”abstrakt” Poesi, men också en hel del om att, hur vårda språket så att även framtida generationer förstår själva den betydelsebärande textmassan.

Två exempel:

För att förstå vad ”En spansk ryttare” behövs ingen turistresa till de Balearerna.

I vissa lingvistiska kontexter kan en Falsk vän vara betydligt mer underhållande än en Trogen och Uppriktig sådan.

Den Konkreta Poesin som i förväg genomgått en ikonoklastisk process, sägs ha sina rötter i Konkret Musik. Fåglar i Sverige kan ur Konkretismens hårddragna perspektiv vara betydligt mer betydelsebärande än Woynichmanuskriptet.

Den väsentliga ”röda tråden” ingår, eftersom textmassan är anpassad till ett tvådimensionellt plan på typ A4-ark av rätt vikt, i mellanrumsformerna, mellan raderna, underförstått, med hänvisningar till unika och rara falska vänner.

Specialisternas fackspråk talar för sig själv. Homonymer och Falska vänner syns allt oftare ute någonstans där Crethi och Plethi fördriver sina lunchraster, eller går After Work för att celebrera en eller flera Happy Hours.

(Den uppmärksamma Läsaren/Tydaren förstår med omedelbar verkan hur en slipsten ska dras. I synnerligen akut och skarpt läge kan den Utomstående Obehöriga Bokstavstroende Legaliserade förledas via vidare utvikningar ännu längre bort från själva rubrikens grundämne. Med en gröngölings nyöppnade granskande ögon upptäcker vederbörande hur även kedjans svagaste länk kan förstärkas via frilagda fria associationsbanor utan vare sig falska vänner i överdoserade kurvor eller spanska ryttare nedanför Gula Änkans balconnage.)

(För den som av någon okänd anledning inte råkar ha några kännbara erfarenheter av falska vänner, kan uttrycket i sig implicera en helt annan betydelse, nämligen ”lömska uttryck”.)

Så länge som textmassan, av utomstående obehörig (typ ”Bokstavstroende Legaliserad Farisé”, som också kan inkludera diverse ”Dumma Paragrafryttare”, ”Förorättade Ordmärkare”, ”Missvisande Rättshaverister” och, i vissa enstaka fall också ”Vän av Ordning”, ”Rätt ska vara Rätt”, ”Ordvridare”, ”Rödnästa Brännvinsadvokatyrer” med flera) kan uppfattas som entydig, har Ordkonsthantverkaren lyckats med sin utförda gärning.

Det hypotetiska utrymmet mellan textmassa och kontext består alltså av icke betydelsebärande desinformationsmaterial, samt, i de fall då sådana uttryck är oundvikliga, missförstånd, typ ”falska vänner”.

Det finns förstås också ett otal av mer eller mindre falska vänner. Antingen sådana som ingår i någon slags subkultur med egentligt syfte att verka nedtystande.

Ta en så enkel mening som det här avsnittets inledande rubrik:

”FALSKA VÄNNER MED ÖPPNA NÄTVERK ÖVER GRÄNSLÖSA FÖRBINDELSER.”

Den som läser meningen i den form som den här presenteras kan uppfatta den underliggande innebörden såsom mer eller mindre självklar.

En associativ steganografisk betydelseanalys kan förmedla ett något annorlunda budskap än det första tänkbara:

”Falska vänner”: ” Falska vänner eller lömska ord är två eller fler ord från skilda språk som stavas eller låter lika eller likartat, men har olika betydelser.

Orden är alltså homografer, homofoner eller fullständiga homonymer, men inte synonymer. För att kallas falsk vän måste det finnas en reell möjlighet att missförstånd skall uppstå.[1]

Falska vänner kan orsaka misstag, missförstånd och andra svårigheter för personer som uttrycker sig på ett främmande språk, och kan få personer att inte förstå vad som menas på sitt eget modersmål. Komedier innehåller ibland skämt baserade på falska vänner.”

FALSKA VÄNNER och LÖSA STYCKEN. Version 2.

För hitintills obehöriga obevandrade utomstående oinitierade kan begreppen ”Stenografi” och ”Steganografi” verka ha samma etymologiskt ursprungliga rötter. Den i det här sammanhanget betydande skillnaden är hur konsonanten ”g”, med vokalen ”a” efter, helt förändrar Läsarens/Tydarens upplevelse av ordens mera långsiktiga intentioner.

FALSKA VÄNNER och LÖSA STYCKEN. Version 3.

Varje betydelsebärande ord i ordkonstverket består som regel av orddelen ”morfem”. Här gäller det att hänga med i svängarna då morfemet kan tillföras en helt annan mening då begreppet i klartexten, inuti kontexten, säkert förvarad i omslutande, i en första granskning, betydelselös textmassa.

Ett morfem i nära anknytning till ett annat inom samma tidsbegränsade ram kan ge en första skissartad sammanfattning av klartextens informella meddelande såsom det ursprungligen, till rot och stam, var tänkt och formulerat.

I nu rådande nuläge av en ständig, i två riktningar med fyra filer, trafik med pågående hotbilder föreställande oförutsedda incidenter är det i synnerhet av betydande vikt att förhålla sig oengagerad, av falska vänner, obekräftade rykten angående tandlösa faktaresistenta svarta hattar ute på mörka nätet, i vilket alternativa halvljumma faktoider är försåtminerade med kontrafaktiska truismer, synkroniserade parabler, tautologiska krokaner och paradoxalt anakronistiska slutledningar.

I nu rådande nuläge av en ständig, i två riktningar med fyra filer, trafik med pågående hotbilder föreställande oförutsedda incidenter är det i synnerhet av betydande vikt att förhålla sig oengagerad, av falska vänner, obekräftade rykten angående tandlösa faktaresistenta svarta hattar ute på mörka nätet, i vilket alternativa halvljumma faktoider är försåtminerade med kontrafaktiska truismer, synkroniserade parabler, tautologiska krokaner och paradoxalt anakronistiska slutledningar.

Med en preliminär utgångspunkt i Ordkonsten bör den Associativa Steganografen uppmärksamma sådana ord som, vid en första anblick från antagonistens granskande ögon, med synonymer, polysema homonymer eller i sammanhanget, i god tid före förhandlingens avbrott eller, efter styrkeprov i dystoniska muskelsammandragningar, under prokrustinerade nattmanglingar där personliga sammanbrott är legio, falska vänner visar upp sitt rätta ansikte.