Eftersom Ordkonsten endast beror väl undersökta och faktagranskade, i plural obestämd form, intrinsikala Orden-i-Sig, uppstår så gott som automatiskt den kvardröjande effekt som Ordkonstmakaren upplever som högst eftersträvansvärd.

Min Graatass’s Blogs 11-årjubileum!

Ordet, begreppet, konceptet eller modemet på ett vitt A4-papper kan av flertalet av den Tysta Majoriteten upplevas som inför ett förestående hot.

Är att ”Se” detsamma som att ”Läsa av”, eller ”Höra” detsamma som att ”Lyssna aktivt”?

Det gäller inte bara för ordblinda, dyslektiker eller nu levande analfabeter att ”se”, granska och skapa sig en begriplig hypotes och föreställning om vad ordmassan egentligen är betydelsebärande av.

För en insatt Inneboende (motsats till ”Utomstående”) Behörig (motsats till ”Obehörig”) är ordmassans, inklusive kontextens, transparens helt och hållet beroende av hur till exempel en gedigen Läsare/Tydare har tillgång till sina fria associationer från minneskartor i mental svårtillgänglig, näst intill ogenomtränglig kuperad terräng, typ otillgänglig, i symbolisk mening, svåråtkomlig klartext.

Fria associationer till alltifrån vitt skilda vetenskapliga fackområden, kulturetablissemangets trendsättande angliserade ordsvängerier, samt inlånade ord från diverse, nu i högsta grad välmående, subkulturer, kan för den erfarne, hellre observerande auditören, än direktansluten inblandad, initierad, invigd eller på god väg till introduktion i den hemligaste meioscellen i en semipermeabel, halvöppen nätverksanläggning.

Alla dessa benämningar som kan verka hänvisa till fysiskt kännbara artefakter är i själva verket mentala landmärken för Associativ Steganografisk Ordkonstmakare att skapa tillräckliga förvrängande semantiska felangivelser ur.

Som alla kännare av Diskmaskinsrealistisk Vardagsverklighet är införstådda med, ingår i själva definitionen av ”Diskmaskinsrealism” samt ”Verklighetstrogen återgivning av fiktiva tillrättalägganden” tolkningsföreträdet ”Tillräcklig”.

För att Gemene Man ska kunna föreställa sig en hypotetisk situation i ute skarpast möjliga läge, bör Ordkonstmakaren såsom Samplande Kompositör av ytterst noga, med flertalet granskningstillfällen i edan, inse hur de, framför allt i grammatiska kontexter, betydelsebärande fragmenten i informationsbiten, förläggas någonstans mellan nödvändiga verklighetsanstrukna, vederlagda, i Goethes anda, associativa begränsningar och så mycket vilseledande fakta att den hypotetiska, oönskade Utomstående Obehöriga nyfikna, antingen, vid en första anblick, skummar igenom ordmassan och finner den alltför snårig för att kunna tillhandahålla något fragment vars karaktär verkar mer intresseväckande, än fabulerande eller till och med förvirrande, icke meningsbärande, typ nonsens och onomatopoetiska uttryck som Luckys ”Kva-kva-kva”.

Ovan förklaringsmodell av tankeväckande fria associationer inom hastighetsbegränsningen 300 kilometer i timmen, kan skrivas med snarlika ord inom ramen för samma fiktiva ordmassas tillräckligt evidensbaserade, kustparadoxala gränsangivelser:

”Det av Naturen (inom Hönans fysiskt-kroppsliga behag) kreativt förseglade Äggets skal (Man kan anta att det objekt som Columbus använt i sin drastiskt föredömliga lösning av problemet, med högsta sannolikhet var i tillståndet ”hårdkokt”) förhåller sig till fyllnadsmaterialet Vitan, som Vitan förhåller sig till skyddsobjektet Gulan.”

 Att ordmassan för den Tysta Majoriteten av Obehöriga Utomstående, typ Bokstavstroende Platonska Idealister, kan upplevas som frustrerande uteslutande av den totala gruppen Gemene Man, Crethi och Plethi samt Detektiven Allmänheten som en i existentiell mening, Exkluderande Etablissemangets Elit inom det Högsta Kastets Innersta Krets.

(Här, omedelbart ovan anges tre völkisch, postrurala, mer med rötterna uppstådda nära anhöriga eller direktanslutna via naturlig livmodersbefruktning och, i lite mer artificiell-syntetiska framställningar i symbolladdade ”provrör”, så tidigt som möjligt överförda till noga förberedd kuvös från landsbygden till citylivets högeffektiva stämningsläge, allmogen i digitala tankemönster.

”Völkisch” med hänvisning till Wanderfögeln samt Bloot und Boden, men i fria associationer där även ”Guilt by Association” antingen ingår helt automatiskt, eller en, från dåvarande talare utrustad med ett alltför lättvindigt ordval, senare, mer mittenextrem, populistisk-demagogisk retorisk, i maktens korridorer eller hotellobbyn, förhastad tankevurpa ut från väldoserad i steady state av verksam substans, intellektuell urspårning.