Det Associativa Steganografiska Ordkonstverket är en samplad mix av fiktion, diskmaskinsrealistisk allmänbildning, särskilt utvalda informationsbitar av faktaresistent karaktär och beprövad vidskeplighet, men även sådana fragment som, hypotetiskt, kan upptäckas i dimensioner utanför gränsen till allt rimligt Cartesianskt tvivel.

För att utnyttja ett väl utslitet uttryck:

”Låt endast medfödd och klassiskt betingad inbillningsförmåga utgöra inkörningsporten ut mot statistiskt fastslagna infall inför, innanför felmarginaliseringsgränsen, av Generalstabens lantmäteri, fastställda, omöjliga att ifrågasätta utan någonting på fötterna, kontrafaktiska utvecklingsfaser inom samtliga omlopp som brukar anges inom gränssättningen för medveten närvaro.”

Brott mot preskriptiv grammatik, bör helst betraktas med överseende under förmildrande omständigheter.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten (lämpligt förkortat till ”Ordkonsten”) gestaltas bättre med deskriptiv grammatik, paradoxala syllogismer, långsökta metaforer, neutralt laddade tautologier, differentiella parabler, utmattande truismer samt allt annat som, i Wittgensteins fotspår, språkspelet kan erbjuda till lägre pris än ett förespeglat lunchpaket, än överdrivet hållna överlåtelser av ideellt affektivt utrustade immateriella karaktärsdrag, typ remi.

Den gängse steganografen upptar sin egentid, ofta med en tyst överenskommelse ur vilket ett muntligt avtal uppstår som en fram till nuläget, djupt sovande vulkan.

Den segslitna förhandlingen har ett vardagligt oansenligt Ting-i-Sig som studieobjekt under lupp.

En närmast oroväckande närstående omgivning anger böcker av Gregory Bateson och en anonym skriftställare vars kioskvältare ”Fjärilseffekten i Magsäcken” givit förespeglingar om ofrivilliga uppstötningar i kollektiva manifestationer i vilka privatspanande världsförbättrare i intimt samförstånd med distansarbetande tråkmånsar, var opassande ovilja att underkasta sig gudsförnekande interaktioner kan upplevas som alltmer påtagligt inför gällande ordningsföreskrifter. Faktaresistensens dagar är redan omvandlade i timmar och minuter.

Vissa av volymens sentenser är inspirerade från, fram till rådande nuläge fortfarande olästa, hälften halpoetiska, hälften episka, ”Knutar” av R. D. Laing samt Tage Danielssons ”Grallimatik”. Det värdefulla är inte det som står att tillgodogöra sig i dem, men att de redan existerar i litterär form.

Informationsbitarna att härleda tillbaka till sådana naturligt mineralberikade källor som, bildligt uttryckt, uppstått då kringirrande förvirrade kunskapare hittat fram till samma sprakande lägereld och, under tiden som maten tystade munnen på dem som åt av en nyss tjuvskjuten frilevande beckasin ute på sin sista avgörande ögonblick som vandringsfågel. Beredskapsresurser finns också tillgängliga för den som annars skulle förbli utan.

Ute i snapphanarnas bokskogar ömsom omkring och ömsom inuti skånska snapphanars omtalade bokskogar rullar i skrivande ögonblick en solitär över ända.

En hyperaktiv egenmäktig med rang som reservofficer, med smeknamnet ”Kraeka”, sitter just nu på bar backe och rullar runt en välhängd kronhjort på ett spett ovanför lägereldens sprakande lågor.

Andra närvarande malajer samt överliggare kunde, efter att de tuggat ut, förtälja om sådana mer sekretessbelagda detaljer som endast borde ha nått fram till sådana utspärrade öron vars omdömesgilla förfaringssätt uteslutit varje tänkbar möjlighet som kunde leda fram till en oförutsedd händelse av oanad oråd.

Utläggningens objekt brukar bestå av sådana utsorterade, överblivna och bortglömda detaljer som, av en helt annan anledning, upptäckts av sammanboende ”regering” under vårstädningen av osorterade förråd, under trappan befintliga skrubbar, i överfyllda garage, uppe i kråkslottets klocktornvrår, djupt nere bland nedkastade, mer eller mindre funktionsdugliga attiraljer, eller skrymslen i vilket livs levande dammråttor kan idka social samvaro med likasinnade utan att någonsin behöva oroa sig för att vacuumcleanern Hoover än en gång ska återuppstå och ställa de närvarande dammråttorna till svars, med hänvisning till oönskade uttömmande nysningar uppkomst i spåren efter pollensäsongens traditionella luftburna förökningsakt.

Den subkulturella referensen hänsyftar på munstycket i sig, som med en obehörig utomstående iskalla ögon, typ högst uppsatta handläggaren emeritus Wolff, numera förpassad till historier som allmänutbildad Gemene Man ännu, men med en tilltagande grad av svårighet, sitter vid den ökända skrivbordsmöbeln framför sig, möjligtvis med diffust söndersprängda blåkopior i handen, uppleva den konkreta artefakten som i motsvarande tillräckligt högsta krav på tillgänglig föreställningsförmåga, kan men inte måste antyda om motspelarnas på bortaplan, oröjda bekämpningsmedel.

Här finns alltså den avvikande diskrepansskillnad som kan verka, inför den kommande framtiden, avgörande ödesval mellan klassisk steganografi och aspergiansk steganografi.

Det finns flera motsvarande oppositionella attraktioner mellan andra termer:

Divergent – Konvergent

Expressiv – Impressiv

Preskriptiv – Deskriptiv

Underkastande – Överraskande

Fullfjättrad – Fjäderlös.

Etc. Etc.

Den ena metoden kan i möjligaste mån ersätta, men inte helt uteslutna, till exempel Den Uteslutna Tredje. Visualiseringen kan påminna om hur en oförutsedd, på kartan icke angiven, uppdelning av vägen i två grenar, förgrenar sig ut till två avlopp. Det ena avloppet leder till ett flödesschema och det andra strömmar in i ett, fram tills dess, slutet kretskort.

Det är inte alltid så att bara därför att den Tysta Majoriteten (som brukligt är består den av 51% av Broderskapet Samfundet Manhemsförbundet samt 49% Systerskapen ”Vi Måste Höja Våra Röster För att Höras” samt ”Gråt inte. Forska!”) sitter på sina händer och låter Tystnaden tala, som Utanförskapet Uteslutna Tredje vinner tillräckligt samt välförtjänt gehör.

Sekretessbelagda informationsbitar växer inte Kunskapens träd. Under rådande omständigheter skulle det vara detsamma som att utnämna Största Träbocken Bruse till Auktoriserad Trädgårdsmästare med tillförordnad tjänst samt utförlig arbetsbeskrivning innanför Edens taggtrådsbeklädda murar, välbevakad av Semipermeabla Öppna Nätverket Riksförbundet för Kungliga Skogsvaktare, samt Frivilligkåren Friskyttarna med Lössläppta Patroner på Behörigt Avstånd från Målsägande Övertaliga Intelligensbefriade Trabanter och Omyndigförklarade Anhängare av i en Avlägsen Framtid, Utförligt planerad, inklusive allt och mer däröver, Utopisk Gudsstat.

Annons