Förblir Du likgiltig inför anblicken av ett olöst korsord?

Kan Du, som passiv åhörare av ett högt och tydligt samtal som inte på något sätt kan angå Dig, impulsivt, affektivt eller med outtalade förebråelser från eget samvete, söka avstå från tillgodogörande av sådana otillräckliga informationsbitar av alternativa fakta, vars ursprungliga tillkomsthistoria Du kan ställa dig frågande inför?

Om Du av en ren tillfällighet upptäcker två levande varelser av samma art, som i Dina ögon, utifrån sett verkar obekväma i varandras sällskap, men ändå, trots båda parters överdrivet apatiska attityder, inför eventuella utomstående obehöriga, typ, i det här fallet, Du, söker dölja en tyst överenskommelse om underförstått ömsesidigt samtycke, kan Du då avstå från vidare diskreta utspel och omedelbart, generat rikta uppmärksamheten mot mer neutralt håll, typ digital klocka eller löjeväckande reklambild?

Om Du av en ren tillfällighet råkar passera en dörr till ett rum där som regel en person med högre befattning brukar tillbringa sin strängt upptagna tid och du på ett skåp inom räckhåll från dörrhålet upptäcker en diarieförd dokumentsamling med texten ”OBS! Sekretess!”, vore det för Dig en självklar sak att fortsätta stegen i samma hastighet som förut?

I så fall är den här skriften inget för Dig!

Annons