Svenska Kennelklubbens SKK:s hemsida om ”Det här är Svenska Kennelklubben.

Citat:

”Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med närmare 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseföreningar. Vi sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den stora glädjen och nyttan med hund!

Svenska Kennelklubben bildades 1889 av en grupp adelsmän och jägare med syftet att ta vara på goda jakthundars egenskaper. I dag är de allra flesta av våra medlemmar vanliga hundägare, privatpersoner som har hund för nöjes skull. Men här finns också många uppfödare, jägare och personer som arbetar med hundar på olika sätt. Basen i vår organisation är de länsklubbar, specialklubbar och rasklubbar som finns runt om i landet. De bedriver en bred verksamhet och arrangerar årligen hundratals olika utställningar, prov och tävlingar.”

SKK kommenterar TV4:s program ”Kalla Fakta”, om SKK.

Djurskyddsbestämmelser hund – Länsstyrelsen

Citat: från ”Djurskyddsbestämmelser hund – Länsstyrelsen:

”I denna broschyr kan du läsa en kortfattad version om hur du ska
hålla och sköta din hund. Dina djur är beroende av att du följer
djurskyddsreglerna. Bestämmelserna anger en lägstanivå och talar
om vad som minst måste vara uppfyllt för att din hund ska må bra och
kunna bete sig på ett naturligt sätt. De fullständiga reglerna kan du
ladda ned på Jordbruksverkets webbplats.
Regler
Det finns flera regler att följa för att hålla hund, bland annat
följande:
Hundar ska hållas och skötas så att deras behov av social
kontakt, mental stimulans, rörelse, tillräckligt med vila och
upprätthållande av värmebalans tillgodoses.
Du eller någon annan ska se till din hund minst två gånger
per dag. Unga, sjuka eller skadade hundar ska ses till oftare.
Hundar ska erbjudas fysisk social kontakt med människor
varje dag anpassad till dess individuella förutsättningar
samt, om förutsättningar finns, med andra hundar.
Hundar ska få utlopp för sitt rörelsebehov varje dag.
Hundar som hålls inomhus ska regelbundet rastas utomhus
och hänsyn ska tas till hundens ålder och hälsotillstånd.
Hundar som permanent hålls i rastgårdar ska dagligen
rastas på annan plats.
Hundar får inte bindas upp och deras rörelsefrihet får inte
begränsas utom vid särskilda tillfällen
Under transport får hundar förvaras i högst tre timmar i
transportmedlet när det står stilla.”
(Min förstärkning med fet skrift)

Några av de program som TV4 har sänt om Hund:

De här TV4-klippen som jag samlat ihop på eget initiativ visar på en hel del av de problem och lösningar som SKK har att hantera, mer eller mindre motvilligt, därför att det nutida högteknologiska samhällslivet och de senaste vetenskapliga forskningsrönen ligger långt före SKK:s

(”Svenska Kennelklubben bildades 1889 av en grupp adelsmän och jägare med syftet att ta vara på goda jakthundars egenskaper.”. Se citatet ovan.)

förlegade syn på vad en ”Hund” är.

Var och en som har haft med hundar i samhället att göra en längre tid, vet ju att både Jakthundar och andra Brukshundar, såsom arbetande gårdshundar, vakthundar, vallhundar, är på väg att omvandlas till ”Sällskapshundar”. (Varför försvann Dalbohunden?)

Därmed inte sagt att sådana arbetande hundar som Minhundar, Ledarhundar, Vårdhundar, Polishundar, Spår- och Sökhundar, Assistanshundar samt, vilket inte bör föraktas, alla de Sällskapshundar, med flera ute i vardagslivet, i städerna och på landsbygden, fyller en väsentligt avgörande uppgift.

För länge sedan har Svenska Statskyrkan, med den Lutherska Protestantismen som samlande religiös ideologi, blivit till den numera fristående Svenska Kyrkan.

Citat från Wikipedia, om Svenska Kyrkan:

”De bekännelseskrifter som gäller för Svenska kyrkan är alltså: Bibeln, Apostoliska trosbekännelsen, Nicaenska trosbekännelsen, Athanasianska trosbekännelsen, Augsburgska bekännelsen (1530), Uppsala mötes beslut (1593), resten av Konkordieboken samt ”andra av Svenska kyrkan bejakade dokument”. Bland lokala rörelser ingår lågkyrklighet, gammalkyrklighet, högkyrklighet och læstadianism, med inflytande i stiftsstyrelser och kyrkomöte.”

Vidare:

”Den 1 januari 2000 ändrades relationerna mellan kyrka och stat. Kyrkan blev då relativt fristående från svenska staten. Svenska kyrkan omnämns dock uttryckligen i 8 kap. 2 § regeringsformen, där det stadgas att föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund. Lagen om Svenska kyrkan reglerar bland annat att Svenska kyrkan ska vara evangelisk-luthersk, rikstäckande och demokratisk.”

Stora delar av Svenskt Föreningsliv med Hembygdsmuseer, Hembygdsgårdar och lokala kulturföreningar, har blivit tvungna att dra ner på sina verksamheter, på grund av att, i första hand, medlemsantalet sjunker samt att också, nu i samband med Corona/Covid-19 pandemin, också besöksantalet avtar.

I båda fallet är de inga som helst bevis på att människors intresse för historia och folklivsforskning håller på att gå samma dystra slut till mötes.

Varför nämna detta?

Sverige och världen håller på ett genomgå ett enormt paradigmskifte som främst beror på Digitaliseringen och Automatiseringen.

Visst är det ur nostalgisk synvinkel vackert med en bild av Odalbonden som går och plöjer med hästen Brunte som dragdjur. Ändå skulle med största sannolikhet dagens högskoleutbildade agronomer hellre förlita sig på digitala instrument, än att försöka leva upp till fornstora dagars ideal?

Det pågår dygnet runt en digitalisering av allt ”gammalt” och ”som det var förr” och arkivarierna har fullt upp med att överföra dokument i text, bild och ljud till digitala media.

Det som är hundintresserad bör fråga sig själv och andra med samma intresse är: ”Vad är en Hund?”

Är hunden ett exteriört ”utseende” ett interiört ”beteende”, eller kanske både-och?

Den gamla definitionen av en ”Hund” är att en Hund är en domesticerad renrasig hanhund. Motsvarande benämning för honhundar är ”Hynda”, eller, mer till vardags, ”Tik”.

Med den definitionen är alla hundar, alla oregistrerade hundar, ”hunddjur”.

En Hund har en ”stamtavla” med släktledsbevis, medan ett Hunddjur inte har samma bakgrund registrerad hos någon för ändamålet auktoriserad förening, klubb, förbund eller sällskap.

Den frilevande Vargen är ett Hunddjur, men som dessutom jagar och därför räknas till kategorin ”Rovdjur”.

Den totala mängden levande varelser på planeten Tellus beskrivs med begreppet ”Biomassa”.

För nuvarande räknar de sakkunniga med att av den totala Biomassan (100%) så innehåller den 60% tamdjur, 36% människor och, över hela planeten, 4% frilevande eller vilda djur.

Denna antropocentriska världsbild håller just nu på att genomgå ett paradigmskifte, till en mer nutida, ekocentrisk världsåskådning.

Den antropocentriska världsåskådningen är en produkt av forna tiders föreställningar om Människan som Guds Avbild, där den kristna Guden överlåter till Människan att vårda allt levande på jorden:

Bibeln, Genesis, Första Mosebok:

 1. Och Gud sade: »Frambringe jorden levande varelser, efter deras
  arter, boskapsdjur och kräldjur och vilda djur, efter deras
  arter.» Och det skedde så;
 2. Gud gjorde de vilda djuren, efter deras arter, och
  boskapsdjuren, efter deras arter, och alla kräldjur på marken,
  efter deras arter. Och Gud såg att det var gott.
 3. Och Gud sade: »Låt oss göra människor till vår avbild, till att
  vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över
  fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela
  jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden.»
 4. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild
  skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.
 5. Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: »Varen fruktsamma och
  föröken eder, och uppfyllen jorden och läggen den under eder;
  och råden över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen
  och över alla djur som röra sig på jorden.»
 6. Och Gud sade: »Se, jag giver eder alla fröbärande örter på hela
  jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta skolen I
  hava till föda.
 7. Men åt alla djur på jorden och åt alla fåglar under himmelen och
  åt allt som krälar på jorden, vad som i sig har en levande själ,
  åt dessa giver jag alla gröna örter till föda.» Och det skedde
  så.

Sedan 1800-talet har synen på vad som är Människa, Djur, Växter och annan levande materia, förändrats med ständigt pågående forskning inom Naturvetenskap, Biologi, Kemi, Fysik och nu på senare tid Genetik.

Då Mänskligheten gång på gång fått omvärdera tidigare föreställningar om Världens beskaffenhet, har bildade människor vidareutvecklat teorier om Tellus som Universums mittpunkt, Gud som Världens Skapare, Monarken, Kungen, Fursten eller Kyrkan som av Gud utvald representant i Människans Civiliserade Samhälle.

Föreställningen om en Allsmäktig, Allvetande och ständigt Närvarande Personlig Gud, har för var gång fått ge vika för de senaste forskningsrönen och föreställningen om ”Gud” mer och mer flyttat ut i periferin.

Vad har nu detta med sällskapsdjuret Hunden att göra?

Många människor idag, trots hög utbildning och hög materiell levnadsstandard, vill inte uppleva vår arts begränsningar i Tiden, Rummet och Rumtiden.

De lever fortfarande i en desperat förhoppning om att en Frälsare, en Räddare eller en Domare ska komma som en Messias och ställa allt till rätta.

Då Corona/covid-19 med efterkommande mutationer, Klimatförändringens bestående konsekvenser och vår fortsatta rovdrift av hittills orörd natur, där frilevande, ”vilda” djur, ännu så länge kan leva inom sina ekologiska biosfärer, inte är synbar och fysiskt kännbar för majoriteten av oss nu levande människor på Tellus, tillåter vi oss fortfarande att förföras om ett önsketänkande om Status quo.

Där är Människan fortfarande Guds representant på jorden.

Hunden är Människans trofasta vän.

Vargen är Människans arvfiende.

Människan är, för att överleva, fortfarande beroende av att kunna jaga vilda djur för att överleva i kampen för tillvaron.

Mitt i denna cybernetiska virtuella, högteknologiska digitalisering av den numera otidsenliga massproduceringen av fysiska varor och tjänster, kämpar samtidigt företrädare för Stenålderns paleolitiska grottfolk.

Urvalet av andra klipp från YouTube får tala sitt eget språk:

Så, den till synes enkla frågan:

Vad är en hund?