Steganografi, konsthantverket att gömma eller dölja materiella objekt eller immateriell information, kan i mycket påminna om handlingen att smuggla in eller smuggla ut artefakter som den agerande har för avsikt att undanröja minsta spår rakt framför den granskande personens närgångna blick.

Den Associativa Steganografiska Ordkonsten består av att sammanfoga lösa ledtrådar med lämpligt stora informationsbitar och därpå förse dem med sådana associationer att endast meddelandets mottagare kan översätta klartextens innebörd till pragmatiska händelseutvecklingar inom diskbänksrealistiska förhållanden.

För hitintills obehöriga utomstående oinitierade kan begreppen ”Stenografi” och ”Steganografi” verka ha samma etymologiskt ursprungliga rötter. Den i det här sammanhanget betydande skillnaden är hur konsonanten ”g”, med vokalen ”a” efter, helt förändrar Läsarens/Tydarens upplevelse av ordens mera långsiktiga intentioner.

Denna utgångspunkt anger ett spontant tillfälle till hur Läsaren/Tydaren bör förhålla sig till ett seriöst utförligt formulerat Associativt Steganografiskt Ordkonstverk.

Varje betydelsebärande ord i ordkonstverket består som regel av orddelen ”morfem”. Här gäller det att hänga med i svängarna då morfemet kan tillföras en helt annan mening då begreppet i klartexten, inuti kontexten, säkert förvarad i omslutande, i en första granskning, betydelselös textmassa.

Eftersom risken finns att de betydelsebärande lösa informationsbitar, inför en närläsande innestående behörig granskares dimmiga blick, kan verka betydelselösa och därmed påverka utgången för ett speciellt utformat handlingsmönster som ännu inte satts på spel, bör även de mest tillgängliga orden omvandlas till otillgängliga.

Ett morfem i nära anknytning till ett annat inom samma tidsbegränsade ram kan ge en första skissartad sammanfattning av klartextens informella meddelande såsom det ursprungligen, till rot och stam, var tänkt och formulerat.

Kontexten kan sägas det huvudsakligt underförstådda budskapet i ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”. Med hjälp av Associativ Steganografi kan ordkonstverket via en, i musiken motsvarande, samplingsmetod, omvandla de, med omtanke på faktaresistenta troll i svarta hattar infångade ute i det mörka nätet, subliminala impulser via frilagda associationsbanor vars omedelbara innebörd utfaller som en blixt från konkret klarhet till dunkel molntyngd.

Om morfemen kan förmedla en semiotisk uppenbarelse av informationsbitens underförstådda mening, kan prefix och suffix fungera mer som angivare av den symbolisk-bildliga färdriktning där prefixet anger kompassriktningen och suffixet hur edan rör sig i betydelsens bakvatten.

Ett hett tips till blivande associativa steganografiska ordkonstnärer in spe är att, i överensstämmelse med Capones deskriptiva förklaring av paradoxala motsatsord, ersätta det innevarande prefixet med ett sådant vars angivelse anger en helt annan, med medvetet dunkla formuleringar, kursriktning.

Det konkreta prefixet kan bestå av förstavelser typ o-laglig, im-populär, pro-gressiv eller ”pre”-fix.

För de mer lättjefullt lagda av närvarande utövare kan det räcka med den enkla metoden att, istället för att skriva ”olaglig”, förklara sig helt nöjd med ”laglig”. Detsamma gäller för ”im-populär”. Med ett enkelt handgrepp kan utövaren avlägsna ”im-” och ersätta det med ett symboliskt laddat tomrum.

Efter att, mycket försiktigt, ha osynliggjort ”Pro-” i ”Progressiv, återstår bara ”-gressiv”.

Beroende på textmassans inbördes förhållande till kontexten och hur klartextens informationsbärande associationer förhåller sig till de omgivande ordstammarna, kan adjektivet ”Aggressiv” fungera som ersättningsord för ”Progressiv”.

Den icke längre fungerande meningsbärande strukturen kan i första steget omplaceras så att de mer konkreta orden mjukas upp till dunkla formulerade informationsbitar.

Här en första förkänning av kommande problemlösningar:

”En man står på perrongen, tittar på klockan och inväntar tunnelbanan.”

Det allra första, inte så klart genomtänkta, associativa steganografiska ordkonstverket är försedd med följande ordval:

”Gemene Man står på för ändamålet avsedd plats, tillhandahåller tidsangivelsen via en fabrikstillverkad kronometer och kan än en gång lakoniskt konstatera att SL-minuten inte överensstämmer med gällande förväntningar.”

Permutationen kan förses med ytterligare förvillande ordalydelser:

”En normalbegåvad av manligt kön på väg mot obestämd ort, kastar en hastig blick mot det välfungerande urverket och kan utan vidare omsvep konstatera att föraren sannolikt fastnat på ett annat ställe.”

För att inte belasta Läsarens/Tydarens arbetsminne med ytterligare överflödig kontrafaktisk desinformation, kan informationsbitens väsentliga budskap också förses i följande uttrycksmedel:

”Gemene Man som i överensstämmelse med den naturliga urvalsprincipen fungerar som förmedlare av livsduglig arvsmassa befinner sig i lodrätt läge på en konkret plattform där en för Allmänheten Detektiven traditionellt analog tidmätare utvisar en intervall vars tidsangivelse i nuläget informerar trafikanterna om transporten hellre ankommer sent, än aldrig.”