Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med tekniken att sampla som vanligast förekommer inom elektronisk, digital, dansmusik, typ Hip-hop och House.

Metoden att sammanföra material från annars helt olika sammanhang, har säkert förekommit sedan den dag då Människan både upptäckte skillnaden och att kombinationen ledde till den värdehöjande effekt som brukar förklaras med 2+2=5.

Till skillnad från äldre tiders ARP och Buchla, kan dagens digitala redskap användas av var och en som äger tillträde till studion där de för tillfället bara står och samlar damm.

Även om maskinen är nödvändig för ändamålet att skapa något nytt, bidrar utövaren genom sin kreativa förmåga hur att foga samman sådant som ingen annan före hävdat dennas immateriella förfoganderätt över.

Uppmärksammandet i sig är långt ifrån tillräckligt för åberopande av upphovsrätten. Först då det färdigprocessade verket är överfört till någon lagringsmedia uppstår möjligheten till legalt patent i för ändamålet ordnade arkiv för registreringar av patenterade gränsöverskridningar.

I och för sig berör inte detta sakförhållande utförandet av Associativ Steganografisk Ordkonst (i fortsättningen används endast begreppet ”Ordkonst”, men fortfarande med inledande versal ”O”).

Så fort som Ordkonstverkets innebördsliga betydelse har nått fram till sin rättmätiga mottagare, kan, eller rättare sagt bör, objektet i befintligt skick destrueras.

Förfarandet kan stöta på patrull då någon behörig medverkande efter att textmassans förseglade kod är bruten, kontexten uppenbarats och klartexten tagits på bar gärning, in flagrante, avslöjats till sista tråd och därpå, som plåster på såret, satts in i sitt rätta element, fortfarande upplever ett visst bestående materiellt värde utifrån objektets konkreta, innanför fysiskt begränsande tillkortakommanden, konkret förutsättning.

Som sådan kan textmassan, inkluderad kontext samt neutraliserad klartext, omvandlas till en mer harmlös diskurs i gällande nuläge, utan vidare problem ingå i någon skriftlig antologi med vilket en ambitiös lärare på distans kan föredra en möjlig problemlösning.

När ett förbrukat sakförhållande inte längre fyller någon funktion i Wittgensteins språkspel, kan det med fördel användas som råmaterial i någon passande ordlek.

Läsaren/Tydaren av denna något abstrakta nedtecknade föredragsform, kan här och nu inse sambandet mellan ett seriöst uppstått språkspel och en i motsvarande grad, lustfylld ordlek.

Liksom varje korsordsmakare med hög ställning inom arbetsområdets skråverksamhet har uppmärksammat, uppstår plötsligt en fram till dess, oanad bokstavskombination som ingen, då levande verksam konstruktör ens tilldelat unset av en sekund.

I nutidens högteknologiska digitaliserade informationssamhälle utsätts till och med associativa steganografer för påtryckningar som kan upplevas som på en gång, både förödmjukande och integritetskränkande.

Detta i synnerhet då utövaren hellre föredrar en traditionell analog kombinationsmetod, än de numera så vanligt förekommande i digitala, datoriserade miljöer som öppna kontorslandskap där deltidsarbetande ensamstående mödrar ställer samman binära siffer-, nummer- och talserier i betydligt högre hastighet än den cybernetiska ordning som ordinatören hinner behandla.

En enda, med pixlar och bitar, visualiserad bild kan med dylika metoder förmedla betydligt fler än bara tusen ord inom samma tidsintervall.

Ett för alla lättbegripligt exempel kan förklaras med hjälp av en digital sinnebild i vilket en hyperaktiv paparazzo, när som helst på väg in i den numera, bildligt talat och symboliskt laddade, väggen, upplever som prestationshöjande, men i betydelsen kontraproduktiv.

Efter att ha infångat det så hett eftertraktade objektet mitt i objektivets fokuserade hårkors kan motivet användas som utpressningsmedel mot en nytillsatt beslutsfattare på hög stol utanför den till ena hälften privata och till andra hälften offentliga samhällsorganismen, typ tvärförbindelser mellan avskilda gruppenheter och underavdelningar.

Denna möjlighet kan av motståndarlaget uppfattas som tillräckligt för den obetalda arbetstid som den inhyrde entreprenören planerat överföra till en senare faktura.

Motståndarlaget, naturligtvis hypotetiskt, består av nedvärderade undervärderade, efter en incident som det hårt bevakade föremålet för en granskande utredning, upplever som mer än bagatellartad, tvingas avbryta en lovande karriär med både ständiga lönehöjningar och fördelaktiga förmåner, samt därefter förpassas till reservbänken där övriga av Legaliserade, Bokstavstroende, Paragrafryttare, Ordmärkare och sysslolösa Rättshaverister, när den lilla tuvans effekt osvikligen leder till att hela lasset välter, åberopar den gängse och sedan länge etablerade metoden att låta snålheten bedra visheten.

Därmed inte sagt att alla äldre, förlegade och utgångna metoder förtjänar samma öde. Det finns sådana som, även efter långvarigt bruk med näst intill ett oändligt antal reparationer, anses som så värdefulla för eftervärlden, att nuvarande beslutsfattare med bara några veckor kvar till pension, placerar dem in i sammanhang som för utomstående obehöriga kan verka överflödiga.

Den steganografiskt laddade bilden i digitaliserad form, innehåller betydligt mer än en, även erfaren och granskande blick i ett ögonkast kan uppfatta.

Fotografiets framträdande motiv är mer iögonfallande, uppseendeväckande och, i bästa fall, oroväckande, än budskapets innebörd utfört i klartext som steganografen, initierad i hantverket Digital Bildbehandling, har förlagt mellan framsidans visualiserade informationsbit angående för det granskade objektets tillvaratagande av attraktioner, distraktioner samt, i det näst intill obefintliga utrymmet mellan framsidan och den inte alltför intresseväckande baksidan, installerat den essentiella överenskommelsen i dess nuvarande skick.

Var stridsman vet att Den Lede Fi, som en kronisk linslus, hellre föredrar platsen i rampljuset, än det inte alltid så spännande tillhållet bakom kulisserna.

Vän av ordning förstår mer än väl hur att tillfredsställa antagonistens, som också bör indelas i kategorin ”Din Nästa”, grundläggande, näst intill primitiva, drifter och behov av uppmärksamhet och existentiell bekräftelse.

Således, när kontrahenten står och överväger valet mellan långsiktiga strategier och kortsiktiga taktiker, erbjuder närstående medverkande medspelare i Språkspelets Ordkonst, motspelarlaget på hemmaplan så mycket som möjligt av en plats i solen.

I harmonisk balans över mittlinjens ingenmansland kan båda de särskilda grupperingarna enas om hur slagfältet bör anpassas både efter matsäcken och det ekonomiska budgetförslag som redan ligger inför granskning på styrelsernas beredningsbord.

Utan att på något sätt gå händelseutvecklingen i förväg och spoliera en förslagen strategi inför ett oundvikligt vägval, kan även den erfarna i digital steganografihantering, hellre föredra metoden att hålla sig innanför fysikens råmärken.

Att klippa ut en detalj från ett annat sammanhang och sätta in detsamma i något hittills nytt och okänt har pågått lägre tillbaka än mannaminne.

För den överambitiösa opportunisten som önskar överkomma även de mest oöverstigliga hinder bortom de olika intressesfärerna, gäller att, i god tid innan det slutgiltiga beslutet, förutse hur ingenmanslandet mellan gråzonerna allra först inventeras, projekteras, exploateras och därmed annekteras och införlivas inom tidigare utsatta landmärken.

Annons