Den Associativa Steganografiska Ordkonsten har mycket gemensamt med Sampling.

Samplingstekniken används främst bland musiker utövande elektronisk populärmusik.

Då och då uppstår konflikter om vem, upphovsmänniskan till originalverket, eller samplaren, som äger de immateriella rättigheterna att, konstnärligt syfte, använda ljudurklippet i vidareutvecklande syfte.

Möjligheten till att sampla har ökat betydligt sedan samplingsmaskiner och appar blivit tillgängliga också för medborgare med mindre resurser kvar på kreditkortet.

Inom motsvarande bildkonst har verksamma artister sedan förra sekelskiftet utvecklat tekniska förfaranden som i mycket påminner om samplingstekniken av ljudbilder.

De konkreta eller abstrakta objekten är tillverkade med tidigare mer manuella metoder som kollage, frottage, rayogram och på senare tid mer digitala processer genom bildbehandlingsprogram (som ibland inkluderar digitaliserade steganografiska infiltrationer) samt distorsions vars syfte kan verka vara av mer estetisk karaktär, men som egentligen är försedd med målsättningen att förvirra och förvilla utomstående obehörigas strävan till förståelse av verkets innersta budskap.

Varning: Även om denna textmassa av mer behöriga av utomstående kan uppfattas som banal, intetsägande, nonsens och nys finns i textmassan och underförstådda kontext, subliminala, försåtliga produktplaceringar, obetalt utförda slogans och exponeringar av varumärken vars symbolik kan klassificeras som snarlik, men ändå inte identisk densamma. Mer prisvärda varor och tjänster råkar ibland av en ren tillfällighet finnas någonstans ute i diskbänksrealismens konkreta vardagsverklighet, typ supermarket eller närbutik, ibland inte.

Garanti: Om ifall Läsaren/Tydaren har upptäckt den associativa steganografins förträffliga metoder, men ändå inte, i gällande nuläge önskar använda tillgången pragmatiskt, kan förhoppningsvis densamma textmassan utnyttjas som underhållande tidsfördriv, typ förlagorna pusselspel, korsordsflätor eller rebusar.

Som exempel på ett sådant typiskt nuläge är om ifall Läsaren/Tydaren råkar befinna sig i ett långfärdsdugligt transportmedel specialtillverkat för passagerare av de mest brokiga slag.

Då, helt utan förvarning, fortskaffningsmedlet utsätts i ett nödläge med avancerad form av oförutsedd komplikation, medför det för den objektifierade resenären en sådan situation där inte ens praktiskt utövande av krishantering, prepping och survivalism har försett utövaren med tankar om oförväntad fördröjning i tiden och rummet.

Med nyss påfyllt kontantkort för smartphonen, wifi mottagning i laptopen, brott mot eldningsförbudet och mängder av ensidig kosthållning på ätbara släktingar till kvickroten, drycker från kokosnötens innandöme och stimulantia av förberedd rörflen, återstår ändå en situation då den olycksdrabbade, efter tillräckligt av återställande vila och sömn som innehåller av REM och djupläge, motionsrunda med flera plyometriska övningar ingår i det dagliga träningsschemat, ändå söker tillfredsställa också det mentala och intellektuella behovet av tankenötter och problemlösning, typ koan, bör anses som både nödvändiga och tillräckliga.

I beredskap inför sådana oväntade incidenter har den utsatta förutsett allt utom sådana metoder som, tills annat inträffar, håller tankeverksamheten i trim.

Den tidigare resenären som nu, i gällande situation bättre passar in i kategorin ”nödställd”, måste snarast, för att inte drabbas av, i tur och ordning, att sitta på händer, inlärd hjälplöshet, defaitism, omväxlande livsglädje, levnadströtthet, vällevnadsmätthet och blasé som kan, om det vill sig riktigt illa, övergå i steglös apati, upptäcka något meningsfullt utanför den egna sfären.

Då kan förhoppningsvis denna volym tillföra den nödställda tidlösa förströelser i betydelsen koncentration på hypotetiska händelseförlopp i utanför kroppen-uppleveser.

Om det fysiska nödläget avancerar och den nödställda kan föreställa sig hur dennas allvarliga nuläge långsamt men säkert fördjupas, inser hur den isolerade, alienerade situationen också inkluderas av hastigt inkommande oväder, kan, eller rättare sagt, bör den nödställda först, i god tid i förväg ha byggt ett välisolerat vindskydd motsvarande en wigwam eller, det numera moderniserade uttrycket wickiup, där den nödställda kan bruka det fysiska föremålet ”bok” till antingen, om läget inte förvärras, andlig spis, eller om läget blir alltmer utsatt, till fysisk ljus- och värmekälla. eller fysisk ljus- och värmekälla.

För att garantin, innan den går ut, ska gälla, krävs av resenären, det vill säga den hypotetiskt nödställda, följande klausuler.