Till att börja med är jag, Victor Rangner, i en ålder av 63 år, sjukpensionär. Det innebär för mig att utan större problem, vid behov, övergå i ett liv i karantän.

Jag har testat om ifall jag har viruset, men det visade negativt, alltså att jag inte hade det vid det tillfället då testen utfördes.

Jag tror att jag har haft Corona/covid-19, men har inte, ännu så länge, testat om jag har antikroppar mot det.

Såsom sjukpensionär anser jag att jag inte bara har rättigheter från Samhället, men också har skyldigheter mot Samhället och svenska skattebetalare.

Skyldigheterna, bortsett från att jag ska leva ett laglydigt och ansvarsfullt liv, är att se till att jag mår bra och för vidare sådan information och utföra sådana handlingar att det vara gynnsamt för Samhället och andra medborgare.

Vidare anser jag att alla som lever innanför ramarna för vad som kan kallas för Samhälle, en social miljö och ingå i ett socialt, öppet eller slutet, nätverk dels har ett ansvar att ta vara på sina egna möjligheter till ett ett meningsfullt liv, både för en själv, men också i förhållande till andra, kända eller okända, medmänniskor.

Mind Map:

Jag skulle förstås kunna presentera en helt, utifrån mitt eget liv, önskvärd minneskarta, där jag själv har bestämt från vilket område jag anser som centralt.

Själva begreppet och idén ”Mind Map” är jag skyldig Tony Buzan som en gång skrev en bok som sedan spred metoden runt i världen.

En annan vägledande sinnebild är Abraham Maslows ”Behovstrappa”.

Tanken är god, men är våra behov möjliga att placera in i en hierarkiskt stigande ordning?

En tredje idé, som jag tror genomsyrar hela vår gemensamma idévärld idag, anser jag vara Thomas Kuhns ”Paradigmskifte”. Även om den, liksom de allra flesta andra av teoretiska föreställningar, har sina brister, så anser jag att den ändå kan vara vägledande.

Mina inspirationskällor, som också fungerar som tröst i svåra stunder, är böcker som mer ser till ens personliga förutsättningar, än genetiska tillkortakommanden.

Enneagrammet:

Förbättraren (kallas även Perfektionisten)
Hjälparen (kallas även Givaren)
Presteraren (kallas även Bekräftelsesökaren)
Individualisten (kallas även Romantikern)
Undersökaren (kallas även Tänkaren)
Den lojale (kallas även Problemfinnaren)
Entusiasten (kallas även Livsnjutaren, Visionären)
Utmanaren (kallas även Ledaren, Beskyddaren)
Medlaren (kallas även Fredsmäklaren)

De Nio Intelligenserna:

Howard Gardner, amerikansk professor i pedagogik, var den förste som talade om att det finns ” multipla intelligenser”.

Han sa: ”Det handlar inte om hur intelligent du är, utan om hur du är intelligent.” Hans grundläggande tanke var att alla vi människor är intelligenta, men på olika sätt. Var och en av oss presterar bättre i skolan eller på jobbet, om vi får använda vår egen bästa intelligens, vår speciella begåvning, talang och kreativitet när det handlar om att lära. Förr var det bara de logisk-matematiskt eller språkligt inriktade intelligenserna som hade någon möjlighet att få bra betyg i skolan. Idag är vi duktigare att anpassa studierna till olika sätt att lära och till de olika intelligenserna. De flesta av oss har lite av varje kategori i oss, men har tyngdpunkten på ett par av dom.

De nio intelligenserna är:

Logisk – matematisk
Duktig på matematik, att organisera och tänka logiskt. Analyserar, prövar hypoteser och beräknar.

Kroppslig
Använder sin kropp och sina händer för att uttrycka sig. Gillar idrott, dans och fysiska utmaningar. Prövar sig fram för att lista ut lösningar på problem. Har bra balans, koordination och smidighet.

Intuitiv
Trivs bäst ensam. Planerar sin tid och arbetar självständigt. Medveten om sina förmågor och brister, god självdisciplin.

Natur
Har en ekologisk förmåga som handlar om att de se sammanhang i naturen. Har ofta ”gröna fingrar” (duktiga med växter) och har god hand med djur.

Visuell – spatial
Har bra lokalsinne, alltså har lätt att hitta och komma ihåg kartor och diagram. Har lätt för att förstå abstrakta saker, konst, färger och former.

Språklig
Har stort ordförråd. Talar, läser och formulerar sig väl. Löser gärna korsord och är duktig på att samla fakta och fylla i blanketter av olika slag.

Social
Trivs bäst tillsammans med andra. Goda lyssnare och engagerar sig gärna i föreningar t ex. Människor med den här typen av intelligens har lättare än andra att avläsa ansiktsuttryck, gester och röstlägen än andra.

Musikalisk
Lyssnar på och utövar musik själv. Känner igen melodier, slogans, har känsla för rytm.

Existentiell
Har ett medfött intresse för livsfrågorna. Läser och diskuterar gärna de existentiella frågorna.”

Källa: https://www.kosmosklubben.se/mission/howard-gardner-nio-intelligenser/

En annan idé härstammar från mytologen Joseph Campbell:

Att varje människa har ett (Quest) uppdrag, eller mission. För någon kan detta sammanfalla med ett kall, ett yrke eller en hobby.

Många har säkert omtanken om de närmast anhöriga, släkt, vänner och andra inom det personliga nätverket, som ett hängivet åtagande, men för andra, ofta ensamma, kan missionen bestå av att utföra någon kulturell eller konstnärlig verksamhet.

Sådana underhållande kulturpersoner jag ofta inspireras av i vardagen, är för nuvarande: Nina Simone, Jeff Beck, Lady Gaga och Khruangbin.

Återkommande inspirationskällor genom livet har varit och fortfarande är:

Andy Warhol, David Bowie, Keith Richards och Brian Eno.

Speciellt Tack till min syster Jeanette Jacobsson-Rangner och min Assistanshund Finnigan (Samt alla de hundar och hundägare som ingår i det öppna nätverket kring Grimsta Naturreservat).

MIND MAP: (Förstärkningarna av orden i fet stil är i samtliga fall valda av mig)

Antropocentrism. Med Homo sapiens sapiens i centrum.

Holistisk värdegrund. (Som motsats till Materialistisk Nihilism, eller Konsumism.)

Ekocentrism. Med Ekologi, Natur och Miljö i centrum.

Kultur. Samhällsstrukturer och handlingsmönster som ingår samhällslivet.

Subkulturer. Strukturer och handlingsmönster som är inordnade i den mer omfattande och omslutande kulturen, men som ändå har andra gemensamma medel och mål.

Individen, dvs Medborgaren.

(Här speciellt med syfte på situationer som uppstått i samband med pandemin Corona/covid-19).

Holistisk (helhet) förhållningssätt till vilka aspekter som tillsammans bildar vår gemensamma och var och ens enskilda värderingar om hur den levande varelsen Homo sapiens sapiens, Människan och den Enskilda Individen kan finna sitt existensberättigande.

Ande. Uppfattningen om att varje enskild människa också har ett högre, mer långsiktigt mål än det som den kan uppnå under sin livstid. (Typ ”Skicka stafettpinnen vidare från generation till generation.) Var och ens Berättelse.

Psyke. Medvetet. Förmedvetet. Undermedvetet. Omedvetet samt Kollektivt Undermedvetna (arketyper). Tanke. Fantasi. Dröm. Vision. Illusion. Föreställning. Solidaritet. Lojalitet. Instrumentella värden. Intrinsikala värden. Medel och Mål. Målsättning och Motivation. Vilja till liv. Vilja till att bry sig om sin familj, släkt, vänner, bekanta och främmande.

Kropp. Fysisk identitet med samtliga kroppsdelar (även med hjärnan inräknad) som, till skillnad från de ovanstående, kan vägas, mätas och bedömas av utomstående person. Kroppen, mer än de andra två, är utanpåverket som omgivningen kan identifiera som en unik varelse.

Integritet. En människas medvetna upplevelse av att vara ett okränkbart ”Jag”, eller ”Själv”. Existensberättigande i överenstämmelse med Pico dela Mirandolas verk: ”Tal om Människans Värdighet”. Integriteten omfattar också det som Immanuel Kant beskrev som Upplysningstankens ideal:

”Immanuel Kant publicerade Besvarande av frågan: Vad är upplysning? i Berliner Monatsschrift:

”Upplysning är människans utträde ur sin självförvållade omyndighet. Omyndighet är oförmågan att använda sig av sitt förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är denna omyndighet, eftersom dess orsak inte är oförstånd utan bristande beslutsamhet och mod att bruka sitt förstånd utan ledning av någon annan. Sapere aude!/Våga vara vis!/ha mod att använda ditt eget förstånd! är således upplysningens valspråk. „
– December, 1784 Immanuel Kant”

Källa: Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant

Reduktionism. (Hör samman med ”existensberättigande”). Exkludering av sådant som kan verka alltför komplext och därför beskrivas med mer enkla och lättbegripliga ord.

Objektifiering. Föreställningen eller åsikten om att någon annan människa (subjekt) kan och bör reduceras (och/eller exkluderas) till ett viljelöst föremål (objekt). Exempel på objektifiering är när någon forskare förklarar någon eller något för att vara ett ”studieobjekt” (försökskanin). Hänvisning till Martin Bubers skrifter om dialogen mellan ett Jag och ett Du.

Immunförsvar. Immunologi: ”Läran om kroppens immunförsvar”. Skulle kunna vara Kroppens motsvarighet till den psykiska/andliga upplevelsen av Integritet.

”Det yttre försvaret består bland annat av huden och slemhinnorna
Det yttre försvaret hindrar bakterier och virus från att tränga in i kroppen. Det består bland annat av följande delar:

Huden är ett skyddande lager som hindrar ämnen från att komma in i kroppen.
Tårarna och saliven innehåller ämnen som dödar bakterier.
Magsaftens saltsyra dödar många bakterier som du kan få i dig när du äter.
Näshålans väggar är täckta av slemhinna med små hår som fångar upp partiklar ur luften du andas in.
Luftstrupens och luftrörens slemhinnor har så kallade flimmerhår som transporterar bort slem och små partiklar.
Det inre försvaret kallas immunförsvaret
Bakterier, virus och andra främmande ämnen kan komma in i kroppen trots att vi har ett yttre försvar. Dessa tas om hand av det inre försvaret, immunförsvaret. Immunförsvaret är ständigt aktivt i våra kroppar. Det lagar skador och tar hand om restprodukter. Restprodukter är avfall som kroppen inte behöver.

Immunförsvaret städar också upp i vävnader. En vävnad är en samling celler med liknande uppgifter, till exempel muskelvävnad eller fettvävnad.

Läs mer om vävnader.

Immunförsvaret består av följande delar:

Vita blodkroppar. De är kroppens specialiserade försvarsceller och bildas i benmärgen.
Andra typer av celler. Till exempel så kallade epitelceller i lungor, tarmar och andra vävnader. De kan reagera på en virusinfektion genom att signalera fara och kalla på hjälp.
Blodet. Det transporterar vita blodkroppar.
Lymfan. Det en vätska som finns i lymfkärlen och som transporterar vita blodkroppar.
Lymfkörtlarna. De ingår i lymfsystemet och innehåller många vita blodkroppar.
Mjälten. Det är ett organ som innehåller många vita blodkroppar.
Thymus. Här mognar en särskild sorts vita blodkroppar som kallas T-lymfocyter. Thymus kallas också brässen.”

Källa. https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/sa-fungerar-kroppen/immunforsvaret/

Överlevnadsinstinkt.

“Själva essensen av en instinkt är att den följs oberoende av reson.”
-Charles Darwin-

”Vi har alla förlitat oss på överlevnadsinstinkter sedan vi föddes. Tack vare våra överlevnadsinstinkter kan vi reagera på en attack eller fara. När vi håller på att skadas tänds ett nödljus och våra instinkter tar kontroll över hjärnans kommandon. Vi sluter agera rationellt och känslomässigt.”

/…/

”Om vi jämför oss själva med våra förfäder från tusentals år sedan, inser vi att vi har “tystat” instinktens röster. Kanske är det för att vi nu strävar efter att vara rationella och/eller känslomässiga människor.”

/…/

”Tror du att detta är ödet? Tur? Det är faktiskt för att dina instinkter skyddade dig. Det är bra att uppmärksamma signalerna din kropp skickar till dig. Glöm inte att det undermedvetna har förmågan att förnimma faror som ditt medvetna sinne inte känner av alls.”

/…/

”Du tar beslut varje minut. Vissa är enklare att komma fram till medan andra kräver tid. När du måste fatta ett beslut som verkligen kommer förändra ditt liv ska du inte tvivla på dina instinkter. Detta förslag kan låta lite primitivt, men det kommer vara till stor användning för dig.”

Källa. https://utforskasinnet.se/tre-instinkter-som-sallan-misslyckas/

Immunförsvarets beredskapsgrad.

(Endast rubrikerna finns med, eftersom de uttrycker det som avses)

Ӏt variationsrikt

Rör på dig

Få tillräckligt med sömn och vila

Undvik alkohol

Sluta röka”

Källa. https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/sunda-vanor/sa-kan-du-starka-ditt-immunforsvar/

Taktik. ”Taktik är konsten att medvetet välja mel­lan och samordna medel och metoder i en given situation för att uppnå uppsatta mål.”

Källa. https://sv.wikipedia.org/wiki/Taktik

Strategi. ”Det Klassiska perspektivet menar att ”strategi uppfattas som en rationell process som rymmer överlagd beräkning och analys som i sin tur syftar till att maximera fördelar på lång sikt. Om man lägger sig vinn om att samla in tillräckligt med information och använder passande tekniker kan man se till att både omvärlden och organisationen blir flexibla och förutsägbara – utformade efter högsta ledningens noggrant utformade planering. Utifrån det klassiska perspektivet är en god planering det som krävs för att kunna styra inre och yttre miljö. Strategin är viktig genom att rationell analys och objektiva beslut är det som på lång sikt utgör skillnaden mellan framgång och misslyckande”[8]. Auktoriteter som är förknippade med det klassiska perspektivet är exempelvis Igor Ansoff och Michael Porter.”

Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Strategi

Tolkningsföreträde. ”Tolkningsföreträde innebär att en person/grupp/ideologisk riktning har förtur på tolkningen av ett avtal eller dylikt.”

Källa. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tolkningsf%C3%B6retr%C3%A4de

Problemformuleringsprivilegium. ”Problemformuleringsprivilegiet är makten att sätta dagordningen i offentlig debatt. Problem formuleras och definieras ur en parts synpunkt och därmed kommer lösningarna på dessa problem att vara givna, till fördel för den som äger detta privilegium.”

Källa. https://sv.wikipedia.org/wiki/Problemformuleringsprivilegium

Min Mind Map (med både tolkningsföreträdet och problemformuleringsprivilegiet i skrivande stund) skulle jag kunna utläsa utifrån de här mängderna:

Samhället och samtliga av de människor som för tillfället eller permanent befinner sig i det, utstår just nu ett paradigmskifte.

På tidpilen är vi i full färd med att överge den antropocentriska världs- och verklighetsbilden, för att så småningom ingå i en mer ekocentrisk livsåskådning.

Vi kan inte generalisera så att vissa medborgare med integritet, värdighet och immunförsvar i behåll, ska berövas deras existensberättigande, reduceras och objektifieras och, i ett slutstadium av apati och defaitism, citat:

”Om vi jämför oss själva med våra förfäder från tusentals år sedan, inser vi att vi har “tystat” instinktens röster.”

För att klara av detta potentiella hot, måste vi förbereda oss, både taktiskt, på kort sikt, och strategiskt, på lång sikt:

Ande. Uppfattningen om att varje enskild människa också har ett högre, mer långsiktigt mål än det som den kan uppnå under sin livstid. (Typ ”Skicka stafettpinnen vidare från generation till generation.) Kort sagt: Var och ens Berättelse.

Våra enskilda instrumentella verktyg för att bevara de intrinsikala värdena: ”Integritet”, ”Myndighet”, ”Suveränitet”, ”Oberoende”, ”Självständighet” etcera, utgörs av att behandla så väl det inre som det yttre försvaret, i förhållande till de visioner vi, var och en och alla tillsammans, genom en fri vilja, önskar uppleva som konkret verklighet.

Samtliga medborgare utan undantag ingår, mer eller mindre frivilligt, i någon flockimmunitet, stamkultur, subkultur och gränsöverskridande kultur.

Visserligen önskar nuvarande myndigheter behålla respektive problemformuleringsprivilegier samt tolkningsföreträden fram tills att paradigmskiftet övergått i ett nytt, för samtliga parter, okänt paradigm, men den myndiga medborgaren kan ändå av fri vilja påverka både sitt fundamentala behov av integritet och immunförsvar.

Detta kan medborgaren klara av med utvidgad kunskap och trovärdig information om hur kosthållningen inverkar på det yttre och inre immunförsvaret, magens surhetsgrad samt tarmflorans förmåga till att uppta näring, bryta ner restprodukter och, med peristaltikens hjälp, tömma exkrementerna ner i ett för ändamålet anpassat kärl.

De vanliga uttrycken som alla väl känner till är följande:

Undvik grupper som omfattar fler än åtta personer.

Använd munskydd av god kvalitet.

Håll mer än två meters avstånd till närmaste medmänniska.

Tvätta händerna efter varje tillfälle i sociala sammanhang.

Det som Folkhälsomyndigheten borde ha i åtanke, är medborgarnas (myndiga liksom omyndigförklarade) vilja till att bevara hälsan, skydda den personliga integriteten och motsvarande yttre och inre immunförsvar.

Slutligen en hypotetiskt spekulativ förklaring till varför immunförsvaret inte längre är tillräckligt:

Är det enbart en myt att våra livsuppehållande livsmedel idag, inte består av tillräckligt mycket näring för att bevara vår fysik intakt?

I så fall, varför förlitar sig också medvetna konsumenter mer på näringstillskott och kosttillskott i syntetiska tablettformer, än i naturliga råvaror?

Innehåller verkligen ”vårt dagliga bröd” idag, minst lika mycket näring som brödet gjorde i det förindustriella samhället?

Gynnar processerna av livsmedel mer producenterna, än de prismedvetna konsumenterna?

Ett återkommande budskap lyder:

”Lite skit rensar magen!” I så fall, vad kan det bero på?

Vad kan vi medborgare, göra åt det?

Även hel- och halvfabrikat av biologisk, biodynamisk, makrobiotisk, vegansk, vegetarisk och olika former av dietkoster verkar sakna sådana betydelsefulla ingredienser som har god inverkan på våra enskilda liv. Så lite råd eller rekommendationer angående kosthållningen från 1177.se

Ӏt variationsrikt

För att immunförsvaret ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att äta varierad och näringsrik mat. Följ Livsmedelsverkets rekommendationer och var källkritisk då det gäller råd om mirakeleffekter av olika näringsämnen.

Testa dina matvanor i Livsmedelsverkets test Matvanekollen. 

Läs mer om mat du mår bra av här.

Att äta varierat är speciellt viktigt om du är äldre och inte längre har samma aptit som tidigare. Om du börjar hoppa över måltider eller äter ensidigt kan det leda till näringsbrist och till och med undernäring, vilket försämrar immunförsvaret och ökar risken att få en infektion. Även återhämtningen kan då ta längre tid.”

Så lite tröstande musik i svåra tider av Corona/covid-19:

Nina Simone.

Jeff Beck.

Lady GAGA.

Thruangbin.

Annons