Iscensatta objekt, föremål, förtätade densiteter och artifakter kan utan melodramatiska intrigmakerier dela på samma mångtydiga intention bakom dekorativa kulisser. Även åt det kan Tydaren ägna en kärnfull eftertanke.

Rationalister förväntar sig av tillvaron en övervägande procent som innanför råmärkena följer logikens stränga lagar.

Axiomer inkluderar dylika utfyllnader som transportsträckor ut mot periferins vilseledande dimbankar.

Puritaner vars främsta bedrift bestått i att uppträda opassande vid Hatters tebjudning i Bay-provisen, fullföljde improvisationen där Babage lösning av vigenère-chiffret anpassades till patenterade, analytiskt indifferenta, hålkortsstyrda Jacquardvävstolar.

De mer frigjorda styckena bestod till å ena framsidan av stuvbitar och å andra, baksidan, restgarner.

En hugad och hågad arrogant spekulant följde vardag som söndag, samma enformiga rutiner. Den mest kända akten bestod av, i rollen som Deus ex Machina, medverkan i skymundan.

Som hett fokuserad innovatör, avskaffade denna modesta person provisoriskt sina medfödda talanger och privilegier. Inledningsvis omformulerade, omstrukturerade, omformaterade den utåtagerande ofullständiga anledningar till, inför den tysta majoriteten, opersonliga uttalanden angående tillryggalagda, immateriella rättigheter.

Chifferkoderna var inte hämtade från tomma intet. Lösryckta ledtrådar ledde Tydaren fram till inlagda intarsiamönster av stilenliga montage, eller improviserade kollage.

En annan anonym uppifrån den innersta kretsens översta skikt kom med förslaget att införliva mindre expressiva chifferkoder i mönsterskyddade trasmatriser.

Väl ansedd av samhällets toppelit förblev aktrisen Linda Lovelace genom åren en, utan jämförelse, sensationell attraktion.

Lovelace loge befann sig någonstans mellan receptionen och intill sceningången. Som lovande förmåga erhöll hon alltifrån en improviserad, spontant, storslagen eloge, till ett kluster av homager. Som oreserverad, genuint äkta naturbegåvning inbjöds hon till sufflösluckan och intog där en microugnsuppvärmda, konserverade ”Tripes” (komage eller vom) av märket Forsyte Family.

Slussen bidrog till föreställande rörliga moment av diskontinuitet. Först stängdes den ena porten, varpå den andra öppnades som en skänk från ovan. von Platen hade aldrig varit öppen för förslaget om en nyansluten tredje kanal. Det tilltänkta blev antingen kvar på skisstadiet, eller upplagt på närmast tänkbara hyllmeter.

Maskinen sköttes av två slussvakter. Den ena uppmärksammade strömmen i kanalens färdriktning. Den andra bidrog med underfundiga anekdoter om hur det gått förr.

Om ifall en hypotetisk ”Utesluten Tredje” skulle finnas tillgänglig till hands, borde vederbörande upplysas om att, enligt arbetsbeskrivningens första anslag, utgjordes det huvudsakliga uppdraget om bevittnandet av vätskans lägesförändringar i förhållanden till murarnas tydligt markerade gränssättningar.

Slussvakterna ansåg sig vara underbemannade. Såsom konkurrenter om de permanenta posteringarna återuppstod regelrätta, men lagvidriga, samarbetssvårigheter.

Arbetsgivaren Allrahögstainstans medgav sig ha en viss förståelse för de nyuppståndna omständigheterna, men föreslog lösningen att tillsätta ytterligare en post.

De annars så saktmodiga tjänsteandarna var inte sena med en hastigt inlämnad, provisorisk, protest. De, till skillnad från annars, förklarade att en tredje inblandad skulle förbli helt utesluten.

De påtalade att förslaget om en tillsättning bröt mot Gemene Mans allmänna arbetsförhållanden. Avsikten var att det tilltänkta verksamhetsfältet, med ett seriöst menat Alexanderhugg, indelades, femti-femti, mitt itu, i två lika stora bitar. Då kunde var och en av dem uppleva den anakronistiska, paradoxala, insikten att, i praktiken, förelåg inget hinder för att både äta kakan och ha den kvar i handen. Vidare att, för att markera den positivt mentala attitydens inverkan på omorganiseringen, skulle de båda skötarna uppgraderas till ”Slussportvaktmästare”.

Allrahögstainstans, genom en överlägsen prestation av Den (som då Bokstavstroende är till städes närvarande, inleds arbetsbeskrivningens rubrik med mindre, men mer gemen begynnelsebokstav, ”d”) Allvetande Storytellern hade historien nått fram till sista, avslutande punkt. Rent faktiskt Därmed hade Den Allvetande Storytellern avslutat historien med en euklidiskt-minimalistisk punkt.

Utan arbetsrättsliga förhandlingar utsattes tjänsteutövarna för solidariska kråksparkar under korsryggen. Aldrig mer skulle slussportarna stå på vid gavel under deras kontrollerade former.

Med initial omedelbar verkan ersattes de två uppåtsträvarna av tre överkvalificerade lokalvårdare från ett uthyrningsföretag med specialområdet ”Selektiv Personaladministration”. Utifrån det utåt sett avgörande perspektivet fanns ingen fotnot som angav en ”Utesluten Tredje”.