Häri består den avgörande skillnaden från Bokstavstroendes sfär till Nulägets steganografiska mer idealistiskt utformade estetiska upplevelse av rörlighet.

Om Bokstavstroende å sin sida är sentimentala, är Steganograferna mer lagda åt den emotionella sidan.

Bokstavstroende håller sentimentaliteten för sann, medan Nulägets Steganografer förhåller sig mer emotionellt, än substanstiellt övertygande.

Tydaren kan använda de två engelska koncepten ”Enlightenment” i bjärt kontrast till ”Delightenment”.

”Enlightenment” i betydelsen Upplysningen och Informationsdisken.

”Delightenment” som bättre passar in i ”Lustarnas Trädgård”.

I Enlightenmentrörelsen hänger Upplysningen intimt samman med Intelligensen. Bokstavstroende menar att den som inte är tillräckligt Intelligent, kan heller inte bli Upplyst.

I Delightenmentrörelsen föredrar man, enligt Lustprincipen (som inte alls behöver uttryckas av Utilitarister för att platsa bland Steganografer och Tydare).

Till skillnad från Enlightenmentrörelsens Idealtillstånd, föredrar Delightenmentalisten ”Smartheten”, framför ”Intelligensen”.

”Intelligensen” avser mer förhållandet mellan Bokstavstroende och höjden på trappstegen uppför Abraham Maslows ”Behovstrappa” eller avståndet mellan pinnarna i ”Karriärstegen”. I båda sammanhangen utgör frågan om möjlig eller omöjlig abstraktionsnivå. Bokstavstroende förlitar sig mer till kartan, än en högst svävande, flytande och föränderlig vardag.

”Smartheten” handlar mer om anpassningsförmåga till den gällande diskursen. Ett förträffligt passande talesätt följer: ”Bättre en Uggla i Mossen, än Peters Varg i Skogen”.

De utanförstående Uteslutna Tredje (som, liksom andra sociala flockdjur, gärna håller samman mot oförutväntade händelser) håller Intelligensens fana högt, men Smarthetens flagga svajar uppepå Luftslottets högsta torn.

Steganografer och Tydare som hellre än gärna vistas i de Uteslutna Tredjes glada sällskap, kan uppleva en gemensam nämnare mellan Steganografins pragmatiska hållning och de Uteslutna Tredjes opportunistiska anpassningförmåga.

Även om Luftslottet är en chimär, eftersträvansvärd hägring eller ouppnåelig vision, kan Steganograferna med Smartheten i behåll, lätt och behändigt undvika att fastna i alltför smala skrevor av teknopladder eller nedsjunkande i studentikosa advokatyrer.

Ortodoxa Bokstavstroende har som rättesnöre att hålla minst två distansmeter till Nästan.

De Två Tumreglerna lyder:

”Håller Bokstavstroende en genomsnittlig medelhastighet på 300 km/h, så bör avståndet till Nästan ligga på 300 meter i färdriktningen”.

Tretumsregeln:

”I det högeffektiva, högpresterande Informationssamhället bör intill besatthet, hängivna Bokstavstroende, förhålla sig passivt då denna passerar föregående ekipage.”

Helengagerade Tydare anpassar farten till det avtagande ljuset på avståndets kvadrat. (Själva anpassningsförmågan ligger i att, i god tid i förväg, förhålla sig oberoende av om kvadraten ingår i en kub, eller en tesserakt.

Debatten fortsätter om ifall ljusets hastighet, i någon mån, kan påverka den fyrdimensionella formen, mer än den tredimensionella.

Om ifall den gör det, gäller då också det omvända förhållandet; att den fyrdimensionella formen är en effekt av ljuset?

Det beror på med vilken styrka Tydaren betonar konceptet ”Fyrdimensionell”.

I det första fallet är tesserakten en utvikelse från, i storleksordningen: ”En dimension”, ”Två dimensioner”, ”Tre dimensioner” och, i motsvarande utsträckning, ”Fyra dimensioner”.

I det andra uppstår en, om inte fullt möjligt, så åtminstone tillfällig förbindelse mellan Tiden och Rummet: materian Rumtiden.

Planet lutar åt det senare synsättet. En rimlig förklaring till detta är huruvida de två tågsättens observatör befinner sig på fast mark, eller på lösan sand, förslagsvis kvicksand.

På ett för kronologerna okänt sätt förhåller sig synsättet hellre distanserat kritiskt, då upplevelsen starkt påminner om hur Johannes Keplers säkerställda bevis om Tellus elliptiska bana påverkar Venuspassagens mer extravaganta utsvävningar.