Med en mer exakt vetenskapligt exakt terminologi, innebär detta för Tydaren att en obetingad, reflexiv osannolikhet. (Med båda fötterna stadigt stående på markytan, kommer Subjektet-i-Sig ingenstans.)

Den okända faktorn byter namn som lagbundna Bokstavstroende byter skjorta.

Det tänkta Objektet som motsvarande Variabeln-i-Sig.

Den mest vanligt förekommande, men ändå okända faktorn är en variabel.

Däribland finns arter, hybrider, kors- eller linjeavel som (bara för att nämna några i raden) den (tidigare nämna längre bak i textmassan) beroende variabeln, binär variabel (läs ”kategorisk variabel”), dikotom variabel (se ”binär variabel), ovanligt diskret variabel (som går att räkna upp), förklaringsvariabel (titta under ”oberoende variabel”), indikatorvariabel, kontinuerlig varibel, kvantitativ variabel, relativ variabel, improviserad infallsvariabel.

Förväxlingen är helt enkelt av helt avgörande betydelse för den steganografiska textmassans översättning i klarspråk.

Andra lämpliga eller, beroende på den gällande etiketten, olämpliga termer kan utgöras av följande:

”alternativ hypotes”,

”antal som behövs behandlas”,

”dropinfall”,

”ocensurerad observation (som också omfattar ”censurerad information”),

”dubbelblind observation”

”extrem ovärdighet”,

”exponering av ocensurerad observation”,

”falskt positivt fynd” (t ex ”glimmande kattguld”),

”inflödesschema för nytillkomna och frånvarande bortgångna”,

”variabelns frihetsgrad (som Objektet-i-Sig är väl medveten om är definierat i grundlagen),

”inkluderande förklaringsgrad”,

de i det steganografiska sammanhanget mycket betydelsefulla ”förväxlingsfaktorernas förväxlingseffekter”,

”systematiska informationsfel”,

”överlevnadskurvan”,

”klinisk prövning av kontadeterminenter”,

”konfidensgrad”,

”kumulativ indifferens” (som Tydaren alltid bör förhålla sig till med reservation),

”affektiv analys”,

”informerat samtycke” (till lekar, spel samt umgänge på en distans av minst två meter),

”okontrollerade grupper” (både interna och externa),

”lutning” (åt vilket håll som Tydaren anser vara lämpligt, helst i de åtta vädersträcken),

”lådagram” (en box vikt där innehållet representeras av antingen Schrödingers katt, eller Skinners box inklusive (AC i relation till AI),

”medelfel” (är sådana missgrepp som alla Tydare begår förr eller senare),

”minsta kvadratmeter” (motsvarar det analoga beat som var etablerad rytmdoktor behärskar. Beatet är ju en akustisk intervall där slaget antingen infaller i början, i mitten, eller i slutet av intervallen (jmf ”drive”, eller ”synkopering”),

”varierande utsvävningar” (t ex i San Borondon eller Las Vegas”),

”NNT” (med högt uppskattade förväxlingsbara enheter som ”DDT”, ”DMT”, ”NMT”, ”TNT” etc.),

”obundet slumpmässigt urval av tilltänkta variabler”,

”partiellt bortfall” (i motsvarande grad ”selektiv urval” (kan påverka upplevelsen av en ljusglimt längst bort i tunnelseendet)),

”per centipedmetoden” (medlemmarna mäts på höjden i antalet fot),

”poison-fördelningen” (antalet medicinskt behandlade där placeboeffekten kan ange skillnaden på graden av cerebral insultation),

”positiv snedfördelning” (ett lutande plan som anger variabeln X:s färdriktning i förhållande till Origo),

”predikat värde” (en metafor som anger övertygelsen hos varje spirituell variabel),

”prospektiv undersökning” (Döpt till minne av Prospero. Aktiviteten går i stort sett ut på att förlägga varje potentiell variabel bortom förväntanshorisonten),

”randomisering” (ett fast värde som omvandlats till en teoretiskt möjlig variabel),

”relativ risk” (i händelse av oavsiktligt närmande av en brant ravin som oavkortat leder ner till en bottenlös avgrund),

”reliabilitet” (om ifall Variabeln-i-Sig överensstämmer med Objektet-i-Sig, utan att inge några som helst falska förespeglingar),

”samband” (som att det Ena har en högst acceptabel relation till den Andra, men utan vidare anknytning till den Uteslutna Tredje),

”skärningspunkt” (beroende på vilket verktyg Tydaren föredrar),

”slumpmässig händelse” (en händelse som ingen insatt expert eller specialist har, i god tid innan, hunnit förutse),

”slumpmässigt fel” (Som varje Tydare in Spe gärna hänvisar till då något gått densamma något emot),

”stickprov” (som utan en generös påstrykning av Emla kan framkalla oönskade smärtor),

”systematiskt fel” (ett improviserad rättelse som Bokstavstroende, i brist på annat, gärna hänvisar till),

”semiotisk teckentest” (Av en sådan kan t ex följa att A = A),

”T-test” (utförs under jorden),

”undre kvartal” (tidsintervallen mellan den akademiska kvarten och den första rökpausen)

”övre metamorfos kvartsit” (en överliggare som på kort tid försjunkit ner till kvartsittarstadiet),

”uteliggare” (som gärna umgås i inre slutna kretsar av både överliggare och kvartsittare),

”ömsesidigt uteslutande (som så gott som alltid drabbar Den Uteslutna Tredje. Hur och varför denna händelseutveckling trär i kraft, har forskarna än så länge inte kommit fram till, men man kan anta att den Ena och den Andra inte önskar ingå i ett ”En Faisant un Accouplissement dans une Ménage-a-Trois”, vilket, eftersom den Uteslutna Tredje aldrig ens tänkt tanken på en sådan komplikation).

Annons