Det var ett gammalt talesätt att: ”Livet är en hård skola”.
 
På den tiden såg gemene man antagligen Gud eller Tio Guds Bud, som människornas uppfostrare.
 
Demokrati betyder i enkel mening: Att all makt utgår ifrån folket.
 
Riksdagsvalet skulle i så fall, om Sveriges Riksdag och Sveriges folkvalda politiker är medborgarnas fostrare och uppfostrare, en av ”eleverna” vald lärarkår och ”skolrektorn”, statsministern.
 
Sveriges kung eller Sveriges Kungahus, skulle motsvara Skolöverstyrelsen.
 
Genom Riksdagsvalet, Landstingsvalet och Kommunvalet, väljer ”skolans elever”, läroplan, studietempo, läxläsning, undervisningsmetoder, hemundervisning och ”lärarnas” kontakt med ”elevernas föräldrar”, Hem & Skola”.
 
Översatt:
 
Svenska medborgare väljer ideologi och framtidsvisioner, styrda genom ekonomiska resurser med medverkan från Svenskt Näringsliv och Svenska fackförbund.
 
Studietempot är antalet arbetade år, antal timmar per arbetsvecka, semester, sjukskrivningar, vård, behandlingar och rehabilitering.
 
Läxläsning är att vara insatt i händelseutvecklingen i Sverige och i världen.
 
Att veta vad som står i Sveriges Lag och hur man ska tolka innebörden i lagtexten.
 
Undervisningsmetoder inkluderar allmänt uppförande, social kompetens, empati och förståelse av andra levande varelsers drifter och behov, vett och etikett, normer och konventioner, Rättsväsendet samt Sveriges organisationer och institutioner.
 
Hemundervisning; att samma lagar och regler gäller på alla platser, även på arbetsplatsen och i hemmet.
 
Politikerna följer aktivt och offensivt medborgarnas praxis och tillämpning av nuvarande vetenskapliga, etiska och estetiska värderingar.
 
Det finns kritiska invändningar mot att ”Samhället hjärntvättar sina medborgare”, men denna sanning är en truism.
 
Har det någonsin funnits någon mänsklig gemenskap som inte haft som underförstått syfte att genom undervisning begränsa gruppmedlemmarnas verklighetsuppfattning?
Annons