OBS! OBS! OBS! Detta är ett tankeexperiment, helt och hållet hämtad ur min, Victor Rangners, fantasi. All eventuell likhet med verkligheten är en ren tillfällighet. OBS! OBS! OBS!

 

”Personligt meddelande till Dig, från Syndicate Release Your Dreams:

Bäste Medborgare i Syndicate Release Your Dreams.

Det här meddelandet är avsänt från en digital robot i syndikatets säkerhetssystem.

Vi lever i en osäker tid. Konkurrensen mellan syndikaten ökar. Endast genom Din medverkan, kan vi bevara Din trygghet och Din säkerhet.

Idag, i cirka 5 minuter, mellan kl.15.10 – 15.20, registrerade en av våra nätverksspindlar att Din anslutning var ur funktion. Avbrottet kan inte bero på väderförhållanden, solfläckar eller radioskugga. För att vara säkra på att det inte kan föreligga något tekniskt fel i någon av våra basstationer, satelliter eller positioneringar, ber vi Dig att, omedelbart, stänga av Din kommunikatör. Efter 30 sekunder, återanslut kommunikatorn. Logga in med Ditt personliga användarnamn, lösenord och säkerhetskod.

I samarbete med den Globala Styrelsen för Kommunikation och Information, har Syndicate Release Your Dreams ett avtal med samtliga konkurrerande, legala syndikat som ingår i Syndikatkartellen. Nätpirater och troll använder alla metoder för att, via Din utrustning, göra intrång i vårt säkerhetssystem. Ett potentiellt hot mot alla medborgare inom Syndicate Release Your Dreams. Vi har alla ansvar för att nätpiraterna och trollen avstår från sådana destruktiva angrepp. Det är anledningen till att vi kontaktar Dig för att utföra denna säkerhetsrutin.

 

Allmänna Villkor och Säkerhetsåtgärder.

Den Globala Lagstiftningen har formulerat en Medborgarskyddslag. Medborgaren ska, oberoende av var på Tellus denne befinner sig, känna trygghet och säkerhet. Syndikatkartellen har översynen, att samtliga syndikat upprätthåller ständig kontakt med sina medborgare. Av den orsaken använder vi oss också av gemensamma, men begränsade nätverk. Pris och kvalitet skiftar. Syndicate Release Your Dreams vill vara alla medborgare till lags. Vi är tacksamma för att Du har valt just Syndicate Release Your Dreams.

Vi lever i en fri, demokratisk och empatisk värld. Varje dag satsar Syndicate Release Your Dreams en större del (i detta ögonblick: 72%) av våra ytterst begränsade resurser, till att försvara och stabilisera våra medborgares rättigheter.

 

Frihet under ansvar.

Medborgaren är skyldig att hålla sin kommunikatör i sådant skick att tillfälliga avbrott inte kan uppstå. Varje enskild medborgare äger rätt till fullt medborgarskap i endast ett syndikat. De gamla nationsgränserna var ineffektiva och är numera bortrationaliserade. Förutsatt att medborgaren, håller sig innanför basstationernas räckvidd, kan denne fritt välja uppehållsort och transportmedel. Medborgaren är skyldig att ej, medvetet eller omedvetet, avvika eller utsätta kommunikatorn eller anslutningen för onödiga påfrestningar.

 

Lagen om fullt medborgarskaps innebär för medborgaren att endast sporadiskt kunna delta i andra syndikats verksamheter. Denna lag ingår i Syndicate Release Your Dreams avtal med Syndikatkartellen. Varje syndikat bevakar de sina virtuella proprieteter, med alogaritmer och virtuella gränssnitt. Syndikatkartellen avgör eventuella gränskonflikter.

 

Årsavgiften.

Varje enskild medborgare är skyldig att till syndikatet betala en årsavgift. I gengäld bevakar syndikatet medborgarens frihet, säkerhet och personliga skydd. Syndikatet reserverar sig för ändringar enligt Force Majoure.

 

Fredlösa före detta medborgare.

Årsavgiften skall betalas före årets sista dag. Den som icke hörsammat denna ordning, kommer, enligt gällande lagstiftning, förklaras såsom: ”fredlös”. Vi måste dock ändå vara humana och ha den Mänskliga Faktorn i beräkningarna.

Den första månaden efter årsskiftet, är domen villkorlig. Om medborgaren avvikit eller brutit kontakterna med basstationerna är det syndikatets skyldighet att utesluta den före detta medborgaren. Det gällande avtalet mellan syndikat och medborgare sägs, med omedelbar verkan, upp.

 

Syndikatets medborgaransvar gentemot Syndikatkartellen.

Varje syndikat har ett oomtvistligt ansvar för sina medborgares fysiska, psykiska och andliga intentioner. Informationen om varje enskild medborgare sänds vidare Centralarkivet. Centralarkivet är en oberoende instans som lyder under Den Globala Lagen. All information i Centralarkivet är sekretessbelagd. Ansökan om tillstånd sänds till Den Globala Lagen.

Centralarkivets register uppdateras automatiskt och kontinuerligt. Endast syndikat tillhörande Syndikatkartellen äger rätt till informationen i Centralarkivet.

 

Den Fredlöses rättigheter.

Varje enskild medborgare, oavsett syndikat, är obligatoriskt skyldig att själv genomgå Introduktionskursen om Den Fredlöses Rättigheter.

Informationskursen finns i olika format: Virtuella fyrdimensionella spel, demoversioner och filmklipp. Medborgarens resultat registreras i Centralarkivet.

Den Fredlöse, dvs: den före detta medborgaren, saknar juridisk och ekonomisk rätt till personlig frihet och privat egendom.

Om en fredlös, dvs, persona non grata, avslöjas i närhet av kommunikator, uppkoppling, anslutning eller dylik utrustning, kommer subjektet förflyttas ut till isolering, i en digital-virtuell frizon. Medborgare som fysiskt eller virtuell försöker kontakta subjektet, stängs av från Syndikatet. Syndikatets domstol bestämmer avstängningstiden. Medborgaren är ändå skyldig att hålla kommunikatören i anslutningsläge.

 

Rättvisa även för fredlösa.

Den Högsta Virtuella Domarkollegiet fastställer domen. Kollegiet består av både mänskliga och digitala separata enheter. Syndikaten representeras Syndikatkartellens juridiska ombud. Detta för att bevara rättssäkerheten, objektiviteten och neutraliteten. Domen är giltig på alla platser och tidszoner. Domslutet är ej möjligt att överklaga.”

OBS! OBS! OBS! Detta är ett tankeexperiment, helt och hållet hämtad ur min, Victor Rangners, fantasi. All eventuell likhet med verkligheten är en ren tillfällighet. OBS! OBS! OBS!