Svenskheten måste få ny innebörd | Kultur | SvD.

Om man vore konspirationsteoretiskt lagd, så skulle man kunna tro att det finns krav från någon högre ort att de länder med små befolkningar eller med få invånare per kvadratkilometer, och med en bra och stabil ekonomi, bör ta emot fler människor från de länder som är överbefolkade, som har en dålig ekonomi och där det är överhängande risk för att det utbryter väpnade konflikter eller naturkatastrofer med många skadade, sjuka eller i flykt.

Ingenstans i dagens nyhetsutbud finns det tecken som tyder på att en sådan konspirationsteori äger verklighetsanknytning. Ändå måste frågan ställas; hur många fler människor på planeten Tellus kan vi bli?

Enligt de senaste nyheterna minskar antalet fattiga människor på jorden. Det skulle kunna tyda på att alltfler får en bättre levnadsstandard, med möjligheter till livets nödvändiga, som mat, kläder, skydd mot häftiga oväder och tillgång till grundläggande utbildning och arbete.

Ändå verkar det finnas en outtalad strategi som förutsätter att människor kan flytta dit där det finns ekonomiska och existentiella förutsättningar för att ha en anständigt liv, i fred och frihet. Men nu i dagarna pågår ett nyhetsflöde om hur regeringar i flera länder i Europa på alla sätt och vis försöker förhindra den kris som har pågått en tid i t ex Grekland, men som just nu sätter sina spår i Cypern.

Det verkar ju vara en otrolig och hänsynslös naivism som kan hävda att, när ett land är fyllt, så kan nya människor i existentiell och ekonomisk kris, förflytta sig själva, frivilligt, eller förflyttas av någon adminstration, motvilligt, till ett land som kan ta emot dem.

Det bör vara både politikers, företagares och massmedias sak att beskriva och förklara hur denna till synes slumpmässiga folkvandring är tänkt att fungera, också i framtiden.

Mitt stående exempel är att man i Holland har ett invånarantal på 395 invånare per kvadratkilometer, och här i Sverige ett invånarantal på 21 invånare per kvadratkilometer. Alltså bör det finnas gott om utrymme i Sverige, för att andra människor och folkgrupper ska kunna flytta hit och ha sin framtid här. Ändå har vi inte tillräckligt utrymme för att få plats med tvåhundra vargar. Tvåhundra vargar som, utan problem, skulle kunna få plats i en tunnelbana gröna linjen, linje 19. Att Sverige samtidigt satsar på att hugga ner urskog och plantera ny skog, för avverkning, är också ett sätt att rationalisera skogs- och naturbruket.

Att Sverige blir allt sämre på att producera egna råvaror, som kan bli till föda åt djur och människor, är också det ett tecken på att vi blir alltmer beroende av utlandet, och länder långt borta som, tack vare ett varmare klimat, kan odla ätbara växter och föda upp djur som kan bli till föda åt människor och andra djur.

Men den ganska osynliga tendensen eller trenden har bara en genomgående riktning; att vi blir fler och fler människor på planeten Tellus, som kommer att behöva mer utrymme, mer mat, rent vatten, elektricitet och andra energikällor, som är nödvändiga i den högteknologiska samhällsutveckling som vi har idag.

Samhället automatiseras, så att mänsklig arbetskraft ersätts av automater, datorer, dataprogram, maskiner, robotar och andra apparater, medan antalet arbetslösa i världen ökar. Det är alltså ingen brist på arbete, eller arbetsuppgifter, men dessa går inte längre till människor, utan till apparater som drivs elektriskt och elektroniskt.

En hel del fabriker, som tidigare tillverkade produkter åt människor, tillverkar istället maskiner som tillverkar maskiner. Samtidigt handlar utvecklingen idag om vilka maskiner, apparater och automater vi i framtiden kommer att behöva i vår vardag. Ett tag var det väldigt vanligt med att människor på företag, bar s k ”personsökare”. En annan populär maskin var ”faxen”. När persondatorerna hamnade i var mans hem, uppstod också behov av andra maskiner som var kopplade till datorn. Men idag blir avstånden allt kortare mellan utvecklingen av en apparat, och utvecklingen av andra apparater, på olika sätt med kopplingar till de tidigare apparaterna.

Idag vill politiker fortsätta att satsa på att utveckla infrastrukturen, bilismen, vägarna, tunnelbanorna, tvärbanor och cykelbanor. Men det behovet har som utgångspunkt att vi även i framtiden måste förflytta oss fysiskt, istället för att använda elektroniska hjälpmedel till att utföra arbetsuppgifterna t ex i hemmet, i förorten, eller ute på landsbygden. I en debattartikel berättar man att landsbygden håller på att avfolkas, då alltfler människor flyttar in till städerna. Enligt den artikelns författare, önskar människor flytta från glesbygd till stad eller storstad.

Men om man istället lyssnar på människor på landsbygden, så verkar många istället ha en dröm om att kunna stanna kvar där deras familjer och släkt bott i generationer tidigare. Där bygden bär spår av tidigare människor som har fötts, levt och dött i samma natur och miljö.

Av det kan man anta att olika debattörer har sina olika utgångspunkter i sin argumentation att just deras verksamhet kommer att utvecklas, också i framtiden. Men om deras strategier inför framtiden kunde visas på kartor som läggs ovanpå varandra, så överensstämmer de inte med varandra. Att bilismen skulle öka, samtidigt som logistiken blir bättre, av varor och tjänster till olika delar av Sverige, blir en självmotsägelse. Liksom att man både blir bättre på att tillverka det man behöver i företag nära där man bor. Eller att varor och tjänster fortsätter att bli billigare långt bort i fjärran, så att behovet av t ex flygtransporter, båttransporter och långtradartransporter, ökar.

Politikerna kan förstås inte satsa på alla lösningar samtidigt. Istället måste de satsa på de lösningar som väljarna och skattebetalarna vill ha, också om tio eller tjugo år. Att det inte uppstår ett stort vägnät av asfalterade motorvägar, som i stort sett står tomma dygnet runt och året runt. Därför att väljarna och skattebetalarna fann en annan lösning, som fungerade bättre, även år 2030.

Att utvecklingen fortsätter att kräva mer och mer av produkter, varor, tjänster, kapital, råvaror och transporter, förutsätter att Sveriges befolkning fortsätter att växa. Liksom politikerna i alla andra länder i världen, också räknar med att deras befolkningar kommer att bli större och större.

Frågan är bara varifrån alla nödvändiga tillgångar ska komma?

Annons